Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 11. 2014

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 11. 2014


Č.j.: 1585/14

V Praze, dne 18. listopadu 2014


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 18. 11. 2014
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


2. VR KTF UK schvaluje na návrh předsedy VR UK KTF doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol., a doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. do funkce skrutátorů.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se zdrželi.


3. VR KTF UK dospěla k závěru, že uchazeč splnil kritéria daná zákonem o vysokých školách, řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK v Praze, ostatních předpisů a pravidel Univerzity Karlovy a doporučuje doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D., jmenovat profesorem pro obor katolická teologie.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel, 1 hlas byl neplatný.


4. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh na ustavení komise pro habilitační řízení ThLic. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L. ve složení: prof. ThDr. Martin Prudký (předseda), Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB; doc. Petr Chalupa, Th.D.; doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. Jako téma habilitační přednášky VR KTF UK stanovuje „Modlitba Páně (Mt 6,9-13; L 11, 2-4) ve světle hypotetického aramejského základu.“

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


5. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 20. 5. 2014 a zápisy z hlasování per-rollam ze dne 13. 8. 2014 a 6. 10. 2014.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


6. VR KTF UK přijímá na vědomí informace o podání podnětu ke zrušení omezení akreditace oboru Dějiny křesťanského umění tichým souhlasem.


7. VR KTF UK schvaluje nominaci Mgr. Davida Svobody, Ph.D. do oborové rady GAUK.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


8. VR UK KTF schvaluje návrh komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


9. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.


10. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh ročního hodnocení studentů doktorských studijních programů.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


11.  VR KTF UK uvolňuje prof. PhDr. Jaromíra Homolku, CSc. z výkonu funkce člena oborové rady studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. VR KTF UK vyslovuje prof. Homolkovi poděkování za jeho práci v oborové radě.

Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám