Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 20. 5. 2014

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 20. 5. 2014


Č.j.: 718/14                                                                               V Praze, dne 20. května 2014


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 20. 5. 2014
 1. VR KTF UK schvaluje program zasedání. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 2. VR KTF UK schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze dne 12. 11. 2013 a zápisy z hlasování per-rollam ze dne 28. 4. 2014 a 5. 5. 2014. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 3. VR KTF UK schvaluje návrh na ustavení hodnotící komise k jmenování doc. PhLic. Vojtěcha Novotného, Ph.D., profesorem, a jmenování předsedy a dalších členů této komise. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 4. VR KTF UK schvaluje zařazení MUDr. Ludmily Bartůškové, ThLic. ICLic. Mgr. Karla Plavce, Th.D. a doc. JUDr. Stanislava Přibyla, Ph.D., JC. D., do komisí pro státní rigorózní a státní doktorské zkoušky ve studijním programu Teologie. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 5. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.

 6. VR UK KTF odvolává prof. Dr. Alberta-Petera Rethmanna z výkonu funkce člena oborové rady studijního programu Teologie. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 12 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 7. VR UK KTF schválila na návrh předsedy VR UK KTF doc. Petra Chalupu, Th.D., prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc. a doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. do tříčlenné komise pro hodnocení průběhu obhajoby a přednášky habilitanda. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 3 se zdrželi.

 8. VR UK KTF schvaluje na návrh předsedy VR UK KTF doc. Jindřicha Šrajera, Dr. theol., a doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. do funkce skrutátorů. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 3 se zdrželi.

 9. VR UK KTF projednala a schválila stanovisko tříčlenné komise: „1. Přednáška Počátky kanoistiky jako samostatné právní vědy byla dobře strukturovaná a odborně vysoce fundovaná. Kandidát projevil širokou znalost svého vědeckého oboru. 2. Shodujeme se s podrobným hodnocením habilitační komise a považujeme vědeckou a pedagogickou činnost za dostačující. Publikační činnost vyniká nikoliv rozsahem, ale kvalitou. 3. Posudky vysoce erudovaných hodnotitelů neobsahovaly žádné výtky, na které by bylo možné odpovídat. 4. V diskusi, která proběhla, projevil habilitand široký rozhled a jeho odpovědi byly kompetentní a přesvědčivé.“   Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 13 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

  Vědecká rada KTF dospěla k závěru, že uchazeč splnil kritéria daná zákonem o vysokých školách, řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování docentem UK v Praze, ostatních předpisů a pravidel Univerzity Karlovy a doporučuje JUDr. Miroslava Černého, Ph.D., jmenovat docentem pro obor katolická teologie. Z počtu členů VR UK KTF (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 12 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám