OP VVV Zkvalitnění pregraduální výuky orientované pro potřebu trhu práce

Projekt OP VVV

Zkvalitnění pregraduální výuky orientované pro potřebu trhu práce

V rámci projektu

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je tematickým programem MŠMT. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu v ČR.

Projekt řešený v rámci UK: „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362), na kterém se podílí i KTF UK.


I. Anotace dílčího projektu, řešeného na KTF UK, konkrétně na Ústavu dějin křesťanského umění


Cílem projektu je zkvalitnění ve smyslu obohacení o praktickou část výuky vybraných předmětů pregraduální výuky studijního programu Dějiny křesťanského umění. Zároveň budou vytvořeny tři nové předměty, v českém i v anglickém jazyce. Inovace stávajících a tvorba nových předmětů bude realizována v souvislosti s praxí ve studijním programu dějin umění, a to jednak díky udržovaným kontaktům s absolventy, kteří našli uplatnění na trhu práce v daném oboru, a jednak díky spolupráci pedagogů s institucemi muzejního a galerijního typu a pracovišti památkové péče, kde se podílejí na realizaci řady odborných projektů.


II. Realizace aktivit dílčího projektu v rámci klíčových aktivit projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ Inovace výuky a podkladů pro její realizaci


V rámci dílčího projektu bude zkvalitněno a tematicky prohloubeno několik stávajících předmětů v rámci studijního programu „Dějiny křesťanského umění“, zaměřených na památkovou péči, restaurování uměleckých děl, muzejnictví a sběratelství, včetně znalectví a obchodu s uměním. Úpravy a zkvalitnění podkladů pro výuku povede k re-akreditaci studijního programu „Dějiny křesťanského umění“ (Bc. a navazující Mgr).


Digitalizace podkladů a zpracování audiovizuálních materiálů pro výuku


Dále bude proveden sběr a vyhodnocení materiálů, zejména fotodokumentace, které budou zpracovány do PowerPoint prezentací včetně doplnění vysvětlujícími texty.

Elektronický formát bude využit v rámci inovace vyučovaných a nově zavedených předmětů studijního programu Dějiny křesťanského umění.


Aktualizace výuky ve vazbě na potřeby trhu práce


Rovněž bude připravena praxe a odborné stáže ve vybraných institucích v tuzemsku a v zahraničí. Bude zahájena spolupráce s pěti institucemi v tuzemsku (Praha 2x, Olomouc, Brno, Plzeň) a se třemi institucemi v zahraničí (Itálie, Německo, Rakousko). Jejich odborní pracovníci budou sdílet své zkušenosti z praxe, aby byly příslušné předměty, vyučované na Ústavu dějin křesťanského umění, hodnotně připraveny k výuce.


Posílení internacionalizace výuky


Činnosti budou zaměřeny na přípravu výuky v anglickém jazyce v rámci KTF UK a realizaci čtyř zahraničních stáží pro studenty studijního programu Dějiny křesťanského umění, a to jak pro bakalářské, tak i navazující magisterské studium.


Zvyšování kompetencí zaměstnanců VŠ


Aktivita je zaměřena na podporu znalostí zaměstnanců VŠ v oblasti cizích jazyků, prohlubování odborných znalostí v oblastech památkové péče, muzejnictví, sběratelství a obchodu s uměleckými díly. Vybrané kurzy budou zaměřeny na zdokonalování v řízení a kontrole stanovených Cílem projektu je zkvalitnění ve smyslu obohacení o praktickou část výuky stávajících 5 předmětů pregraduální výuky studijního programu Obecné teorie a dějin umění a kultury. Zároveň budou vytvořeny 3 nové předměty, v českém i v anglickém jazyce. Inovace stávajících a tvorba nových předmětů bude realizována v souvislosti s praxí v oboru dějin umění a to jednak díky udržovaným kontaktům s absolventy, kteří našli uplatnění na trhu práce v daném oboru a jednak díky spolupráci pedagogů s institucemi muzejního a galerijního typu a pracovišti památkové péče, kde se podílejí na realizaci řady odborných projektů. Díky této spolupráci a kontaktům tak mají přehled o aktuálních potřebách trhu práce v daném oboru.


Vedoucí projektu:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Členové týmu:

Ing. Tereza Fatková

PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D.

PhDr. Veronika K. Wanková, Ph.D.

Kontaktní osoby:

Studijní opory:

zde


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám