Aplikovaná etika (NMgr.)


Aplikovaná etika (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Humanitní studia

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty 102

  • za povinně volitelné předměty min. 6

  • za předměty podle volby studenta min. 12


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má tři části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška z Teologických a filozofických východisek křesťanské sociální etiky

3. ústní zkouška z Aplikované etiky


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Kredity za povinně volitelné předměty je možné získat za jakékoliv předměty, které nesly či nesou toto označení, bez ohledu na počet (záleží na počtu kreditů ne na počtu předmětů). Za volitelné se považují všechny předměty, které nejsou povinné v daném oboru studia a jsou nad rámec předepsaných kreditů z povinně volitelných, tj. jakmile studující splní počet kreditů z povinně volitelných předmětů, jsou všechny ostatní kredity započítávány do kreditů z volných předmětů.


Předmět KVAR013 Metodika diplomové práce je možné si zapsat už v 1. ročníku, ale nejlépe na začátku 2. ročníku.

Na Metodiku navazuje KVAR003 Příprava diplomové práce. Zápočet z něj je možné získat poté, kdy už je zřejmé, že práce spěje k úspěšnému dokončení, o čemž rozhoduje vedoucí práce (viz anotace předmětu v SIS).


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#AE301

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL301Filozofická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+9Sousedík,P.
KSTE301Křesťanská antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Sládek,K.
KSTE302Všeobecná teologická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Štica,P.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KBIB301Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE304Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 8+7 hod/sem0+8Červenková,D.; Halík,T.
KSTE305Etika hospodářstvízs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KSTE306Politika a politická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Svoboda,C.
KSTE307Etika práva a lidská právazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,C.
KSTE308Environmentální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Sládek,K.
KSTE309Lékařská etikazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ventura,V.
KSTE310Bioetikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sládek,K.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1

skupina K#AE104, min. 3kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE311Vybrané otázky z etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ovečka,L.
KSTE312Teologální etikazs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Štica,P.
KBIB302Manželství a rodina v novozákonní perspektivě (četba textů)zs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.
KBIB303Vztah ke státu a společnosti z novozákonní perspektivy (četba textů)zs+lsZ Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.
KSTE314Etika a vzdělávánízs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Bravená,N.
KBIB304Postoj k bohatství a majetku v biblické perspektivě (četba a výklad textů)zs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.


b) Skupina 2

skupina K#AE105, min. 3kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE313Základy sociologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+3Pavlíková,E.
KPTE301Spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiuzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Opatrný,A.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#AE302, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


b) SZB: KSAE001 Teologická a filozofická východiska křesťanské sociální etiky

skupina K#AE303, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL301Filozofická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+9Sousedík,P.
KSTE301Křesťanská antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Sládek,K.
KSTE302Všeobecná teologická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Štica,P.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KBIB301Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#AE104, min. 3kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE311Vybrané otázky z etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ovečka,L.
KSTE312Teologální etikazs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Štica,P.
KBIB302Manželství a rodina v novozákonní perspektivě (četba textů)zs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.
KBIB303Vztah ke státu a společnosti z novozákonní perspektivy (četba textů)zs+lsZ Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.
KSTE314Etika a vzdělávánízs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Bravená,N.
KBIB304Postoj k bohatství a majetku v biblické perspektivě (četba a výklad textů)zs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Ryšková,M.


c) SZC: KSAE002 Aplikovaná etika

skupina K#AE304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE304Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 8+7 hod/sem0+8Červenková,D.; Halík,T.
KSTE305Etika hospodářstvízs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KSTE306Politika a politická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Svoboda,C.
KSTE307Etika práva a lidská právazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,C.
KSTE308Environmentální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Sládek,K.
KSTE309Lékařská etikazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ventura,V.
KSTE310Bioetikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sládek,K.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#AE105, min. 3kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE313Základy sociologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+3Pavlíková,E.
KPTE301Spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiuzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+3Opatrný,A.


Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#AE013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL301Filozofická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+9Sousedík,P.
KSTE301Křesťanská antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Sládek,K.
KSTE302Všeobecná teologická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Štica,P.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KBIB301Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE304Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 8+7 hod/sem0+8Červenková,D.; Halík,T.
KSTE305Etika hospodářstvízs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Mašek,V.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


povinně-volitelné předměty (Skupina 1)


2. ročník

skupina K#AE023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE306Politika a politická etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Svoboda,C.
KSTE307Etika práva a lidská právazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Svoboda,C.
KSTE308Environmentální etikazs+ls- Zk 8+7 hod/sem0+8Sládek,K.
KSTE309Lékařská etikazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ventura,V.
KSTE310Bioetikazs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sládek,K.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10K#VR300(K)


povinně-volitelné předměty (Skupina 2)


doporučené volitelné předměty

skupina K#AE106

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE073Teorie masové komunikacezs+ls- Zk 1+2 hod/týd0+5Provecho López,J.
KHIS208Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.
KHIS209Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:39 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám