Dějiny křest. umění (NMgr.)


Dějiny křest. umění (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Výběr povinně volitelných předmětů je usměrňován doporučením v souladu s volbou vlastního zaměření. Student si volí z povinně volitelných přednášek a povinně volitelných seminářů dle výběru své vlastní specializace (umění středověku, novověku, 19.–20. století). Povinně volitelné předměty se stejným názvem označené číslicemi 1–2 tvoří jeden celek. Z předmětů Pomocné vědy historické středověku 1–2 nebo Pomocné vědy historické novověku 1–2, musí student absolvovat nejméně dva semestry. Povinně si zvolí zaměření tohoto předmětu buď na středověk nebo na novověk. Pro absolvování Pomocných věd historických se vyžaduje znalost německého jazyka. Povinná je zkouška z latinské četby.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty min. 52 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 56

  • za předměty podle volby studenta min. 12


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min. 120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů:

Tematický okruh 1: Dějiny umění v českých zemích

Tematický okruh 2: Dějiny umění v Evropě

Tematický okruh 3: Metodologie dějin umění


U zkoušky bude prověřena schopnost studenta kriticky rozvíjet jednotlivé názory a formulovat vlastní myšlenky v rámci témat konkretizovaných v jednotlivých předmětech. Vyžaduje se znalost významných stylových fenoménů, význačných památek i důležitých uměleckých osobností a schopnost podrobně charakterizovat jejich díla; znalost formálních aspektů a slohových proměn umění bude prověřována v širším kontextu všeobecné kulturní historie, politicko-sociálního a duchovního života.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 120 kreditů).

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#UM320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU256Italská renesance a manýrismus 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU257Italská renesance a manýrismus 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU285Barokní architektura v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU286Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.KDKU285(K)
KDKU277Barokní umění v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU278Barokní umění v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU277(K)
KDKU229Architektura 19. století 1zsZ 2 hod/týd2Šmied,M.
KDKU230Architektura 19. století 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KDKU252Architektura 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Czumalo,V.
KDKU253Architektura 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Czumalo,V.
KDKU260Evropské umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU276Evropské umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU044Speciální otázky křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.KDKU003(N)
KDKU045Speciální otázky křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU011(N)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Výběrové přednášky z dějin umění

skupina K#UM109, min. 12 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU028Muzea, galerie, sbírkyzsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU107Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU125Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU126Barokní kult milostných obrazů a sochlsZ 2 hod/týd2Royt,J.; Vrabelová,D.
KDKU134Kurátorství výstav umění 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.; Ottová,M.
KDKU135Kurátorství výstav umění 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Ottová,M.; Jarošová,M.
KDKU204Vybrané kapitoly z umění 19. a 20. století 1lsZ 2 hod/týd2
KDKU205Vybrané kapitoly z umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU227Česká a středoevropská renesance 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU228Česká a středoevropská renesance 2lsZk 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU233Byzantské uměnízs/lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KDKU234Obraz a kultzsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU241Italské barokní malířství 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.
KDKU242Italské barokní malířství 2lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.
KDKU254Vybrané kapitoly ze středověkého sochařství 1zsZ 2 hod/týd2Peroutková,J.
KDKU255Vybrané kapitoly ze středověkého sochařství 2lsZk 2 hod/týd3Peroutková,J.
KDKU261Středověké hrady v ČecháchlsZk 2 hod/týd3
KDKU262Umění středověké Francie a Anglie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU263Umění středověké Francie a Anglie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU264Nizozemské umění 15. a 16: století 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU265Nizozemské umění 15. a 16: století 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU266Kulturní dějiny Španělska a IberoamerikylsZk 2 hod/týd3
KDKU267Renesanční a barokní ItálielsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU268České umění 1. poloviny 20. stoletízsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU269Emancipace amerického moderního uměnízsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU289Evropská muzea a galeriezsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU290Dějiny fotografie 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU291Dějiny fotografie 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU301Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.
KDKU302Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KDKU303Světová muzea a galerielsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU306Malířské a sochařské techniky ve vztahu k dějinám uměnílsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.


b) Skupina 2: Výběrové přednášky z historie a dalších oborů

skupina K#UM110, min. 10 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU200Historická kultura a její vývoj 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU201Historická kultura a její vývoj 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KHIS021Vybrané kapitoly z dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Čechura,J.KHIS016(Z)
KHIS022Vybrané kapitoly z dějin evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Čechura,J.KHIS017(Z)
KDKU287Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR200(Z)
KDKU288Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KDKU132(N), KVAR201(Z)
KFIL114Filozofie umění 1zsZ 2 hod/týd2Šprunk,K.
KFIL115Filozofie umění 2lsZ 2 hod/týd2Šprunk,K.KFIL114(K)
KVAR202Dějiny židovské kultury 1zsZ 2 hod/týd2Ondrejičková,S.
KVAR203Dějiny židovské kultury 2lsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.


c) Skupina 3: Semináře z pomocných věd historických

skupina K#UM111, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU049Pomocné vědy historické - středověk 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KDKU048Pomocné vědy historické - středověk 2lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KDKU049(K)
KDKU053Pomocné vědy historické - novověk 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KDKU054Pomocné vědy historické - novověk 2lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KDKU053(K)


d) Skupina 4: Výběrové semináře

skupina K#UM112, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU206Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU207Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU210Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU211Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU212Výběrový seminář umění v době baroka 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU213Výběrový seminář umění v době baroka 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU270Výběrový seminář architektury 19. století 1zsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU271Výběrový seminář architektury 19. století 2lsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU272Výběrový seminář architektury 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU273Výběrový seminář architektury 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU071Výběrový seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU072Výběrový seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU040Seminář Památky Pražského hraduzsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU041Seminář. Památky Pražského hradu 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KDKU292Výběrový seminář barokní architektury 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU293Výběrový seminář barokní architektury 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


e) Skupina 5: Jazyky

skupina K#UM113, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,J.; Hřebík,J.


f) Skupina 6: Latina

skupina K#UM114, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ176Zkouška z latinské četby k historiizs/lsZk 0 hod/týd5Matějec,T.
KJAZ177Zkouška z latinské četby k dějinám uměnízs/lsZk 0 hod/týd5Koronthályová,M.
KJAZ213Zkouška z latinské četby k dějinám kulturyzs/lsZk 0 hod/týd5Matějec,T.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSUM001 Dějiny umění v českých zemích, Dějiny umění v Evropě, Metodologie dějin umění

skupina K#UM321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU256Italská renesance a manýrismus 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU257Italská renesance a manýrismus 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU285Barokní architektura v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU286Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.KDKU285(K)
KDKU277Barokní umění v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU278Barokní umění v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU277(K)
KDKU229Architektura 19. století 1zsZ 2 hod/týd2Šmied,M.
KDKU230Architektura 19. století 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KDKU252Architektura 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Czumalo,V.
KDKU253Architektura 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Czumalo,V.
KDKU260Evropské umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU276Evropské umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU044Speciální otázky křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.KDKU003(N)
KDKU045Speciální otázky křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU011(N)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#UM109, min. 10 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU028Muzea, galerie, sbírkyzsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU107Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU125Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU126Barokní kult milostných obrazů a sochlsZ 2 hod/týd2Royt,J.; Vrabelová,D.
KDKU134Kurátorství výstav umění 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.; Ottová,M.
KDKU135Kurátorství výstav umění 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Ottová,M.; Jarošová,M.
KDKU204Vybrané kapitoly z umění 19. a 20. století 1lsZ 2 hod/týd2
KDKU205Vybrané kapitoly z umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU227Česká a středoevropská renesance 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU228Česká a středoevropská renesance 2lsZk 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU233Byzantské uměnízs/lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KDKU234Obraz a kultzsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU241Italské barokní malířství 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.
KDKU242Italské barokní malířství 2lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.
KDKU254Vybrané kapitoly ze středověkého sochařství 1zsZ 2 hod/týd2Peroutková,J.
KDKU255Vybrané kapitoly ze středověkého sochařství 2lsZk 2 hod/týd3Peroutková,J.
KDKU261Středověké hrady v ČecháchlsZk 2 hod/týd3
KDKU262Umění středověké Francie a Anglie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU263Umění středověké Francie a Anglie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU264Nizozemské umění 15. a 16: století 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU265Nizozemské umění 15. a 16: století 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU266Kulturní dějiny Španělska a IberoamerikylsZk 2 hod/týd3
KDKU267Renesanční a barokní ItálielsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU268České umění 1. poloviny 20. stoletízsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU269Emancipace amerického moderního uměnízsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU289Evropská muzea a galeriezsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU290Dějiny fotografie 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU291Dějiny fotografie 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU301Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.
KDKU302Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KDKU303Světová muzea a galerielsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU306Malířské a sochařské techniky ve vztahu k dějinám uměnílsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.


skupina K#UM110, min. 10 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU200Historická kultura a její vývoj 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU201Historická kultura a její vývoj 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KHIS021Vybrané kapitoly z dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Čechura,J.KHIS016(Z)
KHIS022Vybrané kapitoly z dějin evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Čechura,J.KHIS017(Z)
KDKU287Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR200(Z)
KDKU288Evropská a česká literatura jako zdroj inspirace uměleckých děl 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KDKU132(N), KVAR201(Z)
KFIL114Filozofie umění 1zsZ 2 hod/týd2Šprunk,K.
KFIL115Filozofie umění 2lsZ 2 hod/týd2Šprunk,K.KFIL114(K)
KVAR202Dějiny židovské kultury 1zsZ 2 hod/týd2Ondrejičková,S.
KVAR203Dějiny židovské kultury 2lsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.


skupina K#UM111, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU049Pomocné vědy historické - středověk 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KDKU048Pomocné vědy historické - středověk 2lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KDKU049(K)
KDKU053Pomocné vědy historické - novověk 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KDKU054Pomocné vědy historické - novověk 2lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KDKU053(K)


b) SZD: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#UM322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#UM112, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU206Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU207Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU210Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU211Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU212Výběrový seminář umění v době baroka 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU213Výběrový seminář umění v době baroka 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU270Výběrový seminář architektury 19. století 1zsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU271Výběrový seminář architektury 19. století 2lsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU272Výběrový seminář architektury 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU273Výběrový seminář architektury 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU071Výběrový seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU072Výběrový seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU040Seminář Památky Pražského hraduzsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU041Seminář. Památky Pražského hradu 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KDKU292Výběrový seminář barokní architektury 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU293Výběrový seminář barokní architektury 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#UM113, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,J.; Hřebík,J.


skupina K#UM114, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ176Zkouška z latinské četby k historiizs/lsZk 0 hod/týd5Matějec,T.
KJAZ177Zkouška z latinské četby k dějinám uměnízs/lsZk 0 hod/týd5Koronthályová,M.
KJAZ213Zkouška z latinské četby k dějinám kulturyzs/lsZk 0 hod/týd5Matějec,T.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#UM013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU256Italská renesance a manýrismus 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU044Speciální otázky křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.KDKU003(N)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Semináře: Pomocné vědy historické středověku/novověku 1 a další semináře dle volby studenta


1. ročník – letní semestr

Skupina K#UM014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU257Italská renesance a manýrismus 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU045Speciální otázky křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU011(N)
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Semináře: Pomocné vědy historické středověku/novověku 1 a další semináře dle volby studenta


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#UM023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU285Barokní architektura v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU277Barokní umění v Čechách a na Moravě 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU229Architektura 19. století 1zsZ 2 hod/týd2Šmied,M.
KDKU252Architektura 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Czumalo,V.
KDKU260Evropské umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2

Semináře ze skupiny 3 a 4

Zkouška z latinské četby skupina 6


2. ročník – letní semestr

Skupina K#UM024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU286Barokní architektura v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.KDKU285(K)
KDKU278Barokní umění v Čechách a na Moravě 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU277(K)
KDKU230Architektura 19. století 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KDKU253Architektura 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Czumalo,V.
KDKU276Evropské umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2

Semináře ze skupiny 4


doporučené volitelné kurzy

Skupina K#UM107

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ211Četba a výklad latinských prozaických textůzsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ212Četba a výklad latinských básnických textůlsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2

Semináře ze skupiny 4


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:42 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám