Dějiny křest. umění (Bc.)


Dějiny křest. umění (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

  • za povinné předměty min. 101 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 61

  • za předměty podle volby studenta min. 18

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška


Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů:

Tematický okruh 1: Dějiny umění v českých zemích

Tematický okruh 2: Dějiny umění v Evropě

Tematický okruh 3: Metodologie dějin umění

Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla od období antiky až po 20. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplín, jako je historie, pomocné vědy historické, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 180 kreditů).

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#UB320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K)
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(K)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnílsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.; Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Houkal,J.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Nového zákonazsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB021(Z)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Povinně volitelné přednášky

skupina K#UB112, min. 13 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KVAR132Úvod do judaismuzsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)


b) Skupina 2: Povinně volitelné semináře

skupina K#UB113, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.


c) Skupina 3: Jazyky

skupina K#UB114, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


d) Skupina 4: Latina a předměty skupin 1 a 2

Studenti volí libovolné předměty z této skupiny tak, aby zároveň splnili skupiny 1-3 výše uvedené (získané kredity z absolvovaného předmětu, který je obsažen ve vícero skupinách se započítávají do každé z těchto skupin).

Studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru „Dějiny křesťanského umění“ se doporučuje volit v této skupině předměty Latinský jazyk 1–4 (16kr.), dále pak 13kr. resp. 24kr. z výše uvedených skupin 1 a 2, tj. celkem 53 kreditů.


skupina K#UB115, min. 53 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismuzsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(Z)
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(Z), KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ168Latinský jazyk 4 (syntax)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044, KJAZ108(N), KJAZ044, KJAZ108(Z), KJAZ107(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSUB004 Dějiny umění v českých zemích, Dějiny umění v Evropě, Metodologie dějin umění

skupina K#UB321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K)
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(K)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnílsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.; Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Houkal,J.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Nového zákonazsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB021(Z)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#UB112, min. 13 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KVAR132Úvod do judaismuzsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)


skupina K#UB113, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.


b) SZD: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#UB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#UB114, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


skupina K#UB115, min. 53 kr. (předměty skupin 1 a 2 13+24kr. a Latina 16kr.)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zs/lsZk 4 hod/týd5Kubín,P.; Vopřada,D.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismuzsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ041(Z)
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ042(Z), KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ168Latinský jazyk 4 (syntax)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044, KJAZ108(N), KJAZ044, KJAZ108(Z), KJAZ107(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB13

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.; Bouma,D.


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Dějiny evropské civilizace 1; Liturgika; Dějiny antické a středověké filozofie; Antická ikonografie 1.

Jazyky: Odborný jazyk 1; Latinský jazyk 1.


1. ročník – letní semestr

Skupina K#UB014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K)
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(K)
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Houkal,J.KSTE023(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Dějiny evropské civilizace 2; Úvod do judaismu; Dějiny novověké filozofie; Antická ikonografie 2.

Jazyky: Odborný jazyk 2, Latinský jazyk 2


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnílsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Světové církevní dějiny 1

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro zimní semestr, tj. ty, které jsou označené číslem 1.

Jazyky: Latinský jazyk 3


2. ročník – letní semestr

Skupina K#UB024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KBIB019Úvod do Nového zákonazsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB021(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Světové církevní dějiny 2

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro letní semestr, tj. označené číslem 2.

Jazyky: Latinský jazyk 4


3. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


Povinně volitelné předměty

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro zimní semestr, tj. označené číslem 1.


3. ročník – letní semestr

Skupina K#UB034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


Povinně volitelné předměty

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro letní semestr, tj. označené číslem 2.


doporučené volitelné předměty

Skupina K#UB099

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KDKU006Velké ženy ve Visegradském regiónu: kult a umění s nimi spojené 1zsZ 2 hod/týd2Kolářová Takácsová,K.
KDKU013Velké ženy ve Visegradském regiónu: kult a umění s nimi spojené 2lsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Trefný,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Trefný,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR050(Z)
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.KHIS023(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědlsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS145Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1zsZk 2 hod/týd6
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitalsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:40 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám