Dějiny křest. umění (Bc.)


Dějiny křest. umění (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Dějiny křesťanského umění

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

  • za povinné předměty min. 112 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 50

  • za předměty podle volby studenta min. 18

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška


Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů:

Tematický okruh 1: Dějiny umění v českých zemích

Tematický okruh 2: Dějiny umění v Evropě

Tematický okruh 3: Metodologie dějin umění

Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla od období antiky až po 21. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplín, jako je historie, pomocné vědy historické, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 180 kreditů).

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#UB323

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU005Dějiny antického uměnízsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU004Raně křesťanské uměnílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU090Vizuální kultura středověku 1zsZk 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU091Vizuální kultura středověku 2lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Frývaldský,P.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Frývaldský,P.KSTE023(K)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.; Oulíková,P.; Vlnas,V.KDKU032(K)
KDKU092Vizuální kultura novověku 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU093Vizuální kultura novověku 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.KDKU077(K)
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie)zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.; Oulíková,P.KDKU049(N)
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Sládek,M.KDKU054(N)
KDKU096Úvod do památkové péčezs/lsZ 2 hod/týd2Ottová,M.KDKU056(N)
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU094Vizuální kultura 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU095Vizuální kultura 19. - 21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU028(Z)
KDKU097Stavebně historický průzkum 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU098Stavebně historický průzkum 2lsZk 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU043Úvod do teorie restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd2Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU042(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.

a K#UB324

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.

2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Povinně volitelné přednášky

skupina K#UB118, min. 18 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU136Úvod do sběratelství a znalectví 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Kubík,V.
KDKU137Úvod do sběratelství a znalectví 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Kubík,V.KDKU136(K)
KDKU099Bible a umělecké dílolsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.
KHIS045Přehled českých a obecných dějin 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.
KHIS046Přehled českých a obecných dějin 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.KHIS045(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzs/lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL009(Z), KFIL018(N)
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL004(Z), KFIL014(N)
KVAR053Dějiny duchovní hudby 1zsZ 2 hod/týd3Kozina,J.
KVAR054Dějiny duchovní hudby 2lsZk 2 hod/týd3Jonášová,M.KVAR053(K)
KDKU346Introduction to Expertise and CollectinglsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU345Introduction to Collecting and Expertisezs2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU347Connoisseurship and Art Marketzs2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU348Art Market and ConnoisseurshiplsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


b) Skupina 2: Povinně volitelné semináře

skupina K#UB119, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Royt,J.; Kubík,V.KDKU010(P)
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Royt,J.; Kubík,V.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU010(P)
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.KDKU010(P)
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd4Bendová,E.; Pech,M.KDKU010(P)
KDKU039Seminář umění 19. - 21. století 2lsZ 2 hod/týd4Bendová,E.; Pech,M.
KDKU305Teorie a praxe muzejnictvílsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzsZk 2 hod/týd6Zlatohlávková,E.
KDKU349Walk through the art in BohemialsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU340Seminar - World Art Collections 1zsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU341Seminar - World Art Collections 2lsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU350Cultural Heritage in Prague 1zsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU359Cultural Heritage in Prague 2lsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.


c) Skupina 3: Jazyky

skupina K#UB120, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.KJAZ137(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#UB324, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.


skupina K#UB118, min. 18 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU136Úvod do sběratelství a znalectví 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Kubík,V.
KDKU137Úvod do sběratelství a znalectví 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Kubík,V.KDKU136(K)
KDKU099Bible a umělecké dílolsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.
KHIS045Přehled českých a obecných dějin 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.
KHIS046Přehled českých a obecných dějin 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.KHIS045(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzs/lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL009(Z), KFIL018(N)
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL004(Z), KFIL014(N)
KVAR053Dějiny duchovní hudby 1zsZ 2 hod/týd3Kozina,J.
KVAR054Dějiny duchovní hudby 2lsZk 2 hod/týd3Jonášová,M.KVAR053(K)
KDKU346Introduction to Expertise and CollectinglsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU345Introduction to Collecting and Expertisezs2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU347Connoisseurship and Art Marketzs2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU348Art Market and ConnoisseurshiplsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#UB119, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Royt,J.; Kubík,V.KDKU010(P)
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Royt,J.; Kubík,V.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU010(P)
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.KDKU010(P)
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd4Bendová,E.; Pech,M.KDKU010(P)
KDKU039Seminář umění 19. - 21. století 2lsZ 2 hod/týd4Bendová,E.; Pech,M.
KDKU305Teorie a praxe muzejnictvílsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzsZk 2 hod/týd6Zlatohlávková,E.
KDKU349Walk through the art in BohemialsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU340Seminar - World Art Collections 1zsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU341Seminar - World Art Collections 2lsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU350Cultural Heritage in Prague 1zsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU359Cultural Heritage in Prague 2lsZ 2 hod/týd6Jarošová,M.


b) SZD: KSUB004 Dějiny umění v českých zemích, Dějiny umění v Evropě, Metodologie dějin umění

skupina K#UB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU005Dějiny antického uměnízsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU004Raně křesťanské uměnílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU090Vizuální kultura středověku 1zsZk 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU091Vizuální kultura středověku 2lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Frývaldský,P.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Frývaldský,P.KSTE023(K)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.; Oulíková,P.; Vlnas,V.KDKU032(K)
KDKU092Vizuální kultura novověku 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU093Vizuální kultura novověku 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.KDKU077(K)
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie)zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.; Oulíková,P.KDKU049(N)
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Sládek,M.KDKU054(N)
KDKU096Úvod do památkové péčezs/lsZ 2 hod/týd2Ottová,M.KDKU056(N)
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU094Vizuální kultura 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU095Vizuální kultura 19. - 21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU028(Z)
KDKU097Stavebně historický průzkum 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU098Stavebně historický průzkum 2lsZk 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU043Úvod do teorie restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd2Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU042(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.


skupina K#UB120, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.KJAZ137(K)

Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB15

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU005Dějiny antického uměnízsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU090Vizuální kultura středověku 1zsZk 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Frývaldský,P.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Jazyky: Odborný jazyk 1; Latinský jazyk 1.


1. ročník – letní semestr

Skupina K#UB016

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU087Aplikovaný proseminářlsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU004Raně křesťanské uměnílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU091Vizuální kultura středověku 2lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Frývaldský,P.KSTE023(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Jazyky: Odborný jazyk 1; Latinský jazyk 1.


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU092Vizuální kultura novověku 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie)zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.; Oulíková,P.KDKU049(N)
KDKU096Úvod do památkové péčezs/lsZ 2 hod/týd2Ottová,M.KDKU056(N)
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Jazyky: Latinský jazyk 3


2. ročník – letní semestr

Skupina K#UB026

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZ 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.; Oulíková,P.; Vlnas,V.KDKU032(K)
KDKU093Vizuální kultura novověku 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.KDKU077(K)
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Sládek,M.KDKU054(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta

Jazyky: Latinský jazyk 4


3. ročník – zimní semestr

Skupina K#UB035

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU094Vizuální kultura 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU059Úvod do muzeologiezsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU028(Z)
KDKU097Stavebně historický průzkum 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta


3. ročník – letní semestr

Skupina K#UB036

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU095Vizuální kultura 19. - 21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Bendová,E.
KDKU098Stavebně historický průzkum 2lsZk 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU043Úvod do teorie restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd2Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU042(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Šmíd,M.; Brož,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1 a 2 dle volby studenta


doporučené volitelné předměty

Skupina K#UB121

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU252Architektura 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Czumalo,V.
KDKU253Architektura 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Czumalo,V.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Matějec,T.; Koronthályová,M.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ043(N), KJAZ043(Z), KJAZ106(K)
KJAZ168Latinský jazyk 4 (syntax)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.KJAZ044(N), KJAZ044(Z), KJAZ107(K)
KDKU251Volitelná studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem3Vlnas,V.; Royt,J.
KDKU342Pootevřený prostor - přednášky o současné sakrální architektuřelsZ 2 hod/týd4Schmidt,N.
KHIS165Středověká Praha a okolízs/lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KDKU361Hledání židovské identity v umění 1zsZ 2 hod/týd2Janáčová,E.
KDKU362Hledání židovské identity v umění 2lsZ 2 hod/týd3Janáčová,E.
KDKU343Umění a média 1zsZ 2 hod/týd4Janáčová,E.; Pech,M.
KDKU344Umění a média 2lsZ 2 hod/týd4Janáčová,E.; Pech,M.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 22. únor 2023 11:30 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám