Ceník

Ceník placených služeb a poplatkůSlužba

Cena

Registrace a její prodloužení


zdarma


Kopie A 4 jednostranná


2 Kč


Kopie A 4 oboustranná


3 Kč


Kopie A 3 jednostranná


4 Kč

Kopie A 3 oboustranná


5 Kč

Digitální kopie (uživatelský a nižší formát) bez nosiče dat


zdarma


Poplatky z prodlení:

běžná výpůjčka

prezenční výpůjčka


3 Kč / den

50 Kč / den


Ztráta nebo poškození čárového kódu dokumentu


20 Kč


Poplatek za knihovnické zpracování ztracené publikace


Postup náhrady za ztracené, zničené a poškozené dokumenty se řídí čl.6 Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy (OR 36/2019)

50 Kč


1.,2., 3. upomínka e-mailem

Bez poplatku

Za zaslání tištěné upomínky poštou

dle aktuálně platného ceníku České pošty + režijní náklady 15Kč


4. upomínka doporučená


250 Kč (režijní náklady)

Předžalobní upomínka

Ve výši odměny za 1 úkon právní služby dle §7

Advokátního tarifu

Předžalobní příprava


200 Kč/dokument

Černobílá kopie 1 strany nahrazovaného dokumentu

2 Kč

Vazba nahrazovaného dokumentu

250 Kč

Rešeršní služby:

Poplatek za práci knihovníka (za každou, i započatou, půlhodinu)


80 Kč

Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu)


80 Kč

Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu)

Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné


100 Kč

MVS

Meziknihovní výpůjční a informační služby poskytované jiným knihovnám


zdarma

Meziknihovní výpůjční a informační služby poskytované našim čtenářům z jiných mimopražských knihoven

poštovné + poplatek dle ceníku dožádané knihovny

Mezinárodní meziknihovní výpůjční a informační služby


náklady

Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby


náklady


Mezinárodní meziknihovní reprografické služby


náklady


Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty poskytuje knihovna MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS podle aktuální možnosti rozpočtu knihovny. Jednotlivé výdaje schvaluje vedoucí knihovny.Pokud jsou služby financovány z grantových (projektových) prostředků, jimiž zaměstnanec disponuje jako řešitel nebo spoluřešitel, respektuje vedoucí knihovny limity podmínek grantu (projektu).

Služby MVS nejsou zaměstnancům fakulty knihovnou poskytovány na náklady fakulty v případě, je-li žádaný knihovní dokument dostupný ve fondech knihoven na území Prahy.
V Praze dne 16. 12. 2020

K provedení Opatření děkana č. 21/2019 Provozní řád knihovny a Opatření rektora č.36/2019 Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, stanovuji tento Ceník služeb Knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


Poslední změna: 1. červenec 2021 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám