Erasmus+ (akademická i neakademická mobilita)

Základní informace

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit výukové pobyty vyučujících KTF UK do zahraničí. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných bilaterálních dohod o spolupráci mezi KTF a zahraniční univerzitou. V případě, že vyučující má zájem o spolupráci s univerzitou, se kterou KTF UK nemá uzavřenou bilaterální dohodu, lze uzavřít dohodu novou.


 • Pobyty jsou obvykle týdenní, základní povinností v případě výukové mobility je splnění minimálně osmi výukových hodin. Tuto povinnost nelze nahradit např. výzkumnou aktivitou na spolupracujícím pracovišti, konzultacemi s kolegy, studiem v knihovně apod.

 • Neplatí pro Školení zaměstnanců (STT), kterého se mohou účastnit akademičtí i THP pracovníci.


Aktuální informace o zaměstnanecké mobilitě ERASMUS+ naleznete na webu Univerzity Karlovy


Tento typ mobility je financován ze zdrojů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, jeho pravidla se liší od jiných typů zaměstnanecké mobility a využívá vlastní formuláře NAEP. Rovněž způsob přidělování finanční podpory a následné vyúčtování se řídí vlastními pravidly (viz níže).


 • Podávání přihlášek probíhá čtyřikrát ročně pro každý kvartál (Q) prostřednictvím aplikace IS Věda (manuál žadatele) podle následujícího schématu:


Kalendářní měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Realizace mobilit Q1

Výběrové řízení Q1

Realizace mobilit Q2

Výběrové řízení Q2

Realizace mobilit Q3

Výběrové řízení Q3

Realizace mobilit Q4

Výběrové řízení Q4Kdo může vycestovat

 • Zaměstnanec (též „účastník“) musí mít na KTF UK pracovní poměr, tj. pracovní smlouvu, případně DPP/DPČ.

 • Je požadováno, aby zaměstnanec vyslaný na pedagogickou mobilitu na vysílající instituci vykonával pedagogickou činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající institucí. Pedagové mohou absolvovat téže mobilitu za účelem školení - Staff mobility for training či kombinovat oba typy.

 • Zaměstnanci, kteří nemají v pracovní smlouvě uvedenou pedagogickou činnost, mohou vycestovat pouze na školení - Staff mobility for training.

 • Komisi jmenuje děkan či proděkan, má lichý počet členů a jejím předsedou je zpravidla proděkan pro zahraniční vztahy.

 • Komise projedná návrhy, které byly včas a řádně podány. Zohlední především badatelský a publikační dosah, který vyplyne ze zahraničního pobytu žadatele pro KTF UK. Vezme v potaz finanční limity stanovené na příslušný akademický rok. Podpoří především takové žadatele, kteří účelně vyjíždí na zahraniční pobyt poprvé.

 • Předseda komise předloží děkanovi po projednání doporučené žádosti k schválení. Děkan svým podpisem rozhodne o přidělení výjezdu.

 • Výjezd musí být schválen Evropskou kanceláří RUK.


Kam lze vycestovat a jak často

 • Seznam aktuálních partnerských univerzit, se kterými má KTF podepsanou bilaterální smlouvu o výukové mobilitě najdete zde.

 • Podrobnější specifikace smluv s partnerskými univerzitami (počet přijímaných pracovníků, možná délka pobytu, druh mobility) zde.

 • Má-li vyučující kontakt s univerzitou, která není na výše uvedeném seznamu, a domluví si se svým partnerem výukovou návštěvu, lze uzavřít bilaterální smlouvu dodatečně. Termín pro uzavření bilaterálních dohod na následující akademický rok je vždy k 31. 12. předešlého kalendářního roku. Podpis smlouvy zajišťuje administrativní pracovník oddělení pro zahraniční vztahy.

 • Vyučující KTF UK mohou na výukové pobyty hrazené z fondu Erasmus+ vyjíždět opakovaně. Z důvodu omezených finančních prostředků je ale doporučeno realizovat 1 výjezd v akademickém roce.


Další možnosti

IMOTION

K vyhledávání možností Staff trainingů slouží projekt IMOTION. Problematické mohou být případné poplatky za účast, jejichž proúčtování v rámci programu Erasmus je komplikované, někdy též nereálné.


Erasmus+ Teaching Mobility Platform

Najdete na: https://teachingmobility.eu. Na uvedené adrese můžete sledovat možnosti nabídek a celé rozhraní i bez registrace, pro publikování vlastních nabídek a oslovení zveřejněných akademiků je třeba se zaregistrovat:

 1. Kliknout na Log in v ravém horním rohu

 2. Kliknout na možnost Log in with MyAcademicID

 3. Do řádku, který na stránce Login vyskočí, je zapotřebí uvést Charles University (vyskočí při psaní v nabídce)

 4. Dále dojde k ověření a přihlášení přes  CAS

 5. Následně se dokončí registrace a vyplní se krátký dotazník

 6. V záložce  My content může následně akademik či instituce vytvářet vlastní nabídky

 7. V databázi lze rovněž oslovovat akademiky na uveřejněných profilech


Oprávněné aktivity

 • Pobyty STT/STA nejsou vědeckými stážemi ve smyslu studia literatury v knihovnách, sběru materiálů v terénu nebo pramenů v archivech apod.

 • Školení Erasmus (STT) by mělo spočívat v přenosu znalostí a kompetencí (u vědců např. práce s určitým přístrojem, přenos znalostí laboratorních technik, nových metod výuky, jiného vědeckého přístupu apod.).


Před výjezdem

 • První dokument, který si každý vyučující musí zajistit, je cestovní příkaz podepsaný přímým nadřízeným. Po schválení ho předá na ekonomické oddělení.

 • Dále je nezbytné sestavit tzv.: Staff Mobility Agreement For Training (ke stažení přímo v aplikaci IS Věda), který je schválen vysílající i přijímající institucí. Za vysílající instituci tento dokument schvaluje proděkan pro zahraniční vztahy na doporučení vedoucího pracoviště, kde vyučující působí.

 • Na základě schváleného Výukového programu uzavře vyučující s děkanem fakulty Účastnickou smlouvu o poskytnutí grantových prostředků. Smlouva je uzavřena prostřednictvím RUK.


Finanční podpora

 1. Pobytové náklady - výše finanční podpory na pobytové náklady poskytnuté z prostředků programu Erasmus+ se určí podle počtu pracovních dní a země výukového pobytu. Maximální denní částky finanční podpory programu Erasmus+ k zde.

 2. Cestovní náklady – vyučující má nárok na proplacení cestovného v maximální výši dle vzdálenosti v km pouze podle výpočtu na Kalkulátoru.

  • Pozor! Jako výchozí bod se zadává vždy místo pracoviště (Praha) a sazby platí na obě cesty (tam/zpět).

Délka výukového pobytu

Maximální délka pobytu jsou dva měsíce. Doporučená délka výukového pobytu je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 pracovních dnů. Během pobytu je potřeba odučit minimálně 8 vyučovacích hodin za týden a to i během kratšího pobytu.

Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující týden je pro dny navíc vypočítán následovně: 8 hod. / 5 dní, další dny: počet dní x 1,6

Po návratu

Vyučující je povinen v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků do 14 dnů po ukončení výukového pobytu předložit na Oddělení pro zahraniční vztahy RUK následující dokumenty:


 1. potvrzení o délce výuky podepsané přijímající institucí zde.

 2. vyplněný dokument Závěrečná zpráva učitele / Závěrečná zpráva ze školení

Výjezd je zahraniční pracovní cestou, proto vyučující předá ve stanoveném termínu ekonomickému oddělení příslušné doklady, aby bylo zajištěno proplacení cesty. K vyúčtování pracovní zahraniční cesty je nutné doložit především:


kopii letenky včetně faktury, kopie jízdenek s cenou (či doklad o zaplacení), při jízdě osobním autem kopii velkého technického průkazu, potvrzení o školení řidičů max. dva roky staré, výpočet amortizace a spotřeby paliva, doklad o ubytování, cestovním pojištění atd.


POZNÁMKA: Přidělené finanční prostředky nelze přečerpat. V případě přečerpání finanční podpory si vyučující musí rozdíl financovat z jiných zdrojů (např. projektů, pokud to v podmínkách projektu lze), nebo si je uhradit sám.
Poslední změna: 19. září 2023 19:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám