Profesor/ka se specializací na kulturní dějiny a dějiny umění raného novověku

Č.j.: UKKTF/2733/2018

V Praze dne 11. ledna 2018


Děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy


vypisuje podle Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení místa


profesor/ka na Ústavu dějin křesťanského umění se specializací na kulturní dějiny a dějiny umění raného novověku


Kvalifikace: VŠ vzdělání v oboru specializace (Ph.D.) nebo oboru příbuzném se zaměřením na kulturní dějiny a dějiny umění raného novověku. Morální předpoklady, pedagogická praxe v oboru specializace či oboru příbuzném

Předpokládaný nástup: ihned, předpokládaný úvazek: 0,5.


Přihlášky doložené strukturovaným životopisem v českém jazyce, seznamem vědecké a publikační činnosti, doklady o dosaženém vzdělání a akademických a vědeckých titulech spolu se souhlasem s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., zasílejte v listinné podobě do 30 dní po zveřejnění na úřední desce fakulty na adresu:

Děkanát Katolické teologické fakulty UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan fakulty


Jmenování komise

Č.j.: UKKTF/2733/2018

V Praze dne 8. února 2018


Jmenování komise pro výběrové řízení na místo profesor/ka na Ústavu dějin křesťanského umění se specializací na kulturní dějiny a dějiny umění raného novověku


Podle čl. 3 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy jmenuji komisi pro výběrové řízení na místo profesor/ka na Ústavu dějin křesťanského umění v tomto složení:

Předseda komise: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Členové komise: prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.


Poučení:

  1. Výběrové řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce fakulty 15. ledna 2018.

  2. Předseda je členem komise; svolává její zasedání.

  3. Podle vlastního uvážení komise může pozvat uchazeče k pohovoru a může uchazeče vyzvat k uskutečnění veřejné přednášky na fakultě.

  4. Lhůta pro podání přihlášek uplyne 14. února 2018. Komise provede nejpozději do 29. března 2018 na podkladě shromážděného materiálu hodnocení uchazečů.

  5. Komise se usnáší formou tajného hlasování; usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.

  6. O svém jednání a jeho výsledku pořídí komise zápis. Součástí zápisu je i stanovení pořadí uchazečů včetně odůvodnění. Zápis podepíše předseda a další členové komise; pokud některý z nich má výhrady proti průběhu výběrového řízení nebo jeho výsledku, připojí je k podpisu.

  7. Komise může své jednání uzavřít i zjištěním, že někteří nebo všichni uchazeči nejsou na obsazované místo vhodní. Tento závěr a jeho odůvodnění jsou součástí zápisu.

  8. Výsledky jednání předloží předseda komise pro výběrové řízení děkanovi.


Prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan fakulty


Poslední změna: 19. červen 2018 12:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám