Vedecký pracovník - senior do projektu UK - OP VVVč. 02_16_027

Oznámení o výsledku výběrového řízení zde.Č. j.: UKKTF/51892/2018

V Praze dne 17. 5. 2018Děkan Katolické teologické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – senior v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR).


Nabízíme:

 • Účast na projektu Univerzity Karlovy v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR)

 • Pracoviště mobility: Polsko, Jagellonská univerzita v Krakově, Katedra polonistiky

 • Úvazek 1,0

 • Délka trvání projektu: 12 měsíců (6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci, 6 měsíců návratová fáze na domovské instituci)

 • Zaměření mobility: vědeckou diskuzi ohledně polského biblického překladu, teoretické reflexe biblického jazyka (polského biblického stylu), případně náboženského jazyka obecně

 • Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí

 • Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

 • Začátek mobility: předpoklad 1. 9. 2018


Podmínky uchazeče:

 • Akademický / výzkumný pracovník KTF UK, který je zaměstnán v organizaci alespoň na minimální pracovní úvazek 0,5/měsíc

 • získaný titul Ph.D./Th.D. (či obdobný, ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety v oboru Teologie

 • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant KTF UK

 • publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy


Uchazeč k výběrovému řízení dodá:

 • profesní životopis (s výčtem grantů, do kterých byl zapojen)

 • seznam publikační činnosti

 • kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání

 • obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích, harmonogram výzkumu (2 – 3 NS)


S vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva na projekt až po vydání právního aktu o poskytnutí podpory ze strany MŠMT. V případě neúspěšné žádosti Univerzity Karlovy v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR) vybranému uchazeči nevzniká nárok na uzavření smlouvy o mobilitě výzkumného pracovníka do zahraničí s KTF UK.

Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).


Termín pro podání přihlášek a souvisejících dokumentů do výběrového řízení:

22.6.2017 do 12.00, elektronicky na email: rozvoj@ktf.cuni.cz.

K pohovoru budou pozváni ti uchazeči, kteří na základě předložených materiálů splní požadované podmínky výběrového řízení.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Děkan


Výběrové řízení ve formátu PDF ke stažení zde.

English version of the open competition click.

Poslední změna: 20. září 2018 13:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám