Přechodná opatření pro akademický rok 2020/2021

Žádáme studenty, aby věnovali zvýšenou pozornost při zápisu a zapisovali si povinné předměty s kódy, které jsou jim určeny. Níže jsou v tabulkách uvedeny předměty, které jsou otevřeny a vyučovány. V rozvrhu ale budou zobrazeny pouze předměty z pravých sloupců tabulek.


Katolická teologie

 • Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu.

 • Studium v 2.–5. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu, s dílčími úpravami. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v daném doporučeném studijním plánu. Volitelné předměty si mohou zapisovat v celé šíři nabízeného výběru.

 • V akademickém roce 2020/2021 se neotevírají kurzy KBIB027(Novozákonní epištoly 1) a KBIB016 (Novozákonní epištoly 2), budou se otevírat v roce 2021/2022. Studentům 3. ročníku se doporučuje zapsat KBIB028 (Janovské spisy 1) a KBIB027 (Janovské spisy 2), neboť v akademickém roce 2021/2022 se otevírat nebudou.

 • V akademickém roce 2020/2021 se neotevírají kurzy KSTE082 Fundamentální morálka, KSTE083 Teologální etika, KPED101 Pedagogika, KPTE012 Katechetika, KSTE086 Sociální etika 1, KDKU084 Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1, KDKU085 Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2, KPTE019 Psychologie pro pastorační praxi.

 • Kurzy KSTE046 (Teologická antropologie), KSTE048 (Ekleziologie), KSTE081 (Ekumenismus), KIUS009 (Kanonické právo 1) a KIUS011 (Teorie a dějiny práva) jsou rozvrženy a určeny pro 3. a 4. ročník zároveň.

 • Kurzy KIUS008 (Konfesní právo), KIUS010 (Kanonické právo 2)  a KIUS012 (Základy práva pro působení v pastoraci) jsou rozvrženy a určeny pro 4. a 5. ročník zároveň.


Dále platí:

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KHIS029 České církevní dějiny 1

KHIS172 České církevní dějiny 1

KHIS030 České církevní dějiny 2

KHIS173 České církevní dějiny 2

KFIL006 Epistemologie

KFIL026 Logika a epistemologie

KFIL141 Filosofie dějin 1

KFIL143 Seminář filosofie 1

KFIL142 Filosofie dějin 2

KFIL144 Seminář filosofie 2

KSTE124 Četba patristického textu 1

KSTE103 Seminář patrologie 1

KSTE185 Četba patristického textu 2

KSTE104 Seminář patrologie 2

KBIB106 Seminář NZ

KBIB126 Seminář biblických věd 1

KBIB107 Seminář SZ

KBIB127 Seminář biblických věd 2

KJAZ199 Biblická hebrejština 1

KBIB131 Seminář starých jazyků


Teologické nauky (Bc.)

 • Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu.

 • Studium ve 2.-4. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. V dobíhajícím studijním programu (2.-4. ročník) se již nebudou vyučovat kurzy KIUS400 (Kanonické právo) a KPTE400 (Pastorální teologie). Kurz KPTE400 (Pastorální teologie) bude nahrazen kurzem KSTE446 (Dějiny křesťanské spirituality) a kurz KIUS400 (Kanonické právo) bude nahrazen kurzem KSTE445 (Ekumenismus).


Teologické nauky (NMgr.)

 • Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu.

 • Studium ve 2. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.


Dále platí:

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KBIB406 Starozákonní teologie a exegeze II.

KBIB409 Aktuální otázky biblických věd

KBIB408 Novozákonní teologie a exegeze II.

KBIB409 Aktuální otázky biblických věd

KSTE414 Vybraná témata systematické teologie II.

KSTE332 Etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu

KSTE416 Teologická etika II.: Sociální nauka církve

KSTE303 Křesťanská sociální etika


Dějiny evropské kultury (Bc.)

 • Studium v 1.-2. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Studium ve 3. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v daném doporučeném studijním plánu.


Dále platí:

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KLIT005 Úvod do literární teorie 2

KLIT026 Úvod do versologie

KDKU088 Proseminář dějin umění 1

KDKU002 Proseminář dějin umění 1

KDKU089 Proseminář dějin umění 2

KDKU010 Proseminář dějin umění 2

KVAR051 Literatura a české národní obrození

KLIT008 Literatura a české národní obrození

KFIL018 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL014 Dějiny novověké filosofie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KBIB018 Úvod do Starého zákona

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KBIB019 Úvod do Nového zákona

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KVAR204 Antická literatura 1

KLIT002 Antická literatura 1

KVAR205 Antická literatura 2

KLIT003 Antická literatura 2

KVAR108 Duchovní proudy v moderní literatuře 1

KLIT009 Duchovní proudy v moderní literatuře 1

KVAR109 Duchovní proudy v moderní literatuře 2

KLIT010 Duchovní proudy v moderní literatuře 2

KHIS018 Dějiny dějepisectví

KHIS174 Dějiny dějepisectví


Dějiny evropské kultury (NMgr.)

Dlouhodobě zajišťovaná výuka

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE094 Patrologie 1 (řecká)

KSTE041 Patrologie 1

KSTE095 Patrologie 2 (latinská)

KSTE042 Patrologie 2

KLIT018 Seminář středověké literatury 1

KDKU110 Seminář středověké literatury 1

KLIT019 Seminář středověké literatury 2

KDKU113 Seminář středověké literatury 2

KLIT020 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KDKU111 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KLIT021 Seminář humanistické a barokní literatury 2

KDKU114 Seminář humanistické a barokní literatury 2


Student, který prokáže, že v průběhu bakalářského studia Dějiny evropské kultury (studijní program: B7105 Historické vědy, obor: 7105R074 Dějiny evropské kultury) úspěšně absolvoval jeden či více předmětů, které nyní studijní plány předpokládají pro navazující magisterský studijní program Dějiny evropské kultury (studijní program: N0222A120016), může požádat o záměnu předmětu podle následujícího rozpisu v tabulce. Záměnu a kreditové dorovnání provede studijní oddělení na základě žádosti podané studentem.


Kurz

Možnost nahrazení kurzem

KHIS174 Dějiny dějepisectví

KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL009 Filosofická antropologie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KFIL004 Filosofická etika

KHIS170 Středoevropské dějiny středověku

KHIS042 Seminář z dějin evropského středověku 1

KHIS171 Středoevropské dějiny novověku

KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KHIS044 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 1

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KHIS049 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 2


Dějiny křesťanského umění (Bc.)

 • Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Studium v 2.-3. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v daném doporučeném studijním plánu.

 • Kurz KDKU087 (Aplikovaný seminář) se bude mimořádně učit v zimním semestru. Kurz KDKU128 (Profánní ikonografie 1) se bude mimořádně učit v letním semestru společně s Profánní ikonografií 2.


Dále platí:

Kurz (dobíhající akreditace, 2.-3.ročník)

Výuka zajištěna kurzem

KHIS009 Historický proseminář 1

KHIS031 Úvod do studia dějepisu

KHIS010 Historický proseminář 2

KHIS034 Historický proseminář

KBIB018 Úvod do Starého zákona

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KBIB019 Úvod do Nového zákona

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KHIS014 České a středoevropské dějiny 1

KHIS170 Středoevropské dějiny středověku

KHIS05 České a středoevropské dějiny 2

KHIS171 Středoevropské dějiny novověku

KFIL018 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL014 Dějiny novověké filosofie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KHIS029 České církevní dějiny 1

KHIS172 České církevní dějiny 1

KHIS030 České církevní dějiny 2

KHIS173 České církevní dějiny 2


Dějiny křesťanského umění (NMgr.)

 • Studium v 1. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu. Studium v 2. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty předměty, které jsou uvedeny v daném doporučeném studijním plánu.


Dále platí:

Kurz (dobíhající akreditace, 2. ročník)

Výuka zajištěna kurzem

KDKU301 Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 1

KDKU307 Vybrané kapitoly zdějin vizuální kultury středověku 1

KDKU302 Umění ve středověku ve funkčních souvislostech 2

KDKU308 Vybrané kapitoly zdějin vizuální kultury středověku 2

KDKU277 Barokní umění vČechách a na Moravě 1

KDKU309 Vybrané kapitoly zdějin vizuální kultury novověku 1

KDKU278 Barokní umění vČechách a na Moravě 2

KDKU310 Vybrané kapitoly zdějin vizuální kultury novověku 2

KDKU134 Kurátorství výstav a umění 1

KDKU325 Analýza kurátorských konceptů současnosti 1

KDKU135 Kurátorství výstav a umění 2

KDKU326 Analýza kurátorských konceptů současnosti 2

KDKU289 Evropská muzea a galerie

KDKU313 Evropská a světová muzea a galerie 1

KDKU303 Světová muzea a galerie

KDKU314 Evropská a světová muzea a galerie 2

KDKU260 Evropské umění 19. - 21. st., 1

KDKU321 Umění 19. - 21. st., 1

KDKU276 Evropské umění 19. - 21. st., 2

KDKU322 Umění 19. - 21. st., 2

KDKU206 Seminář umění vdobě raného a vrcholného středověku 1

KDKU331 Výběrový seminář středověkého umění 1

KDKU207 Seminář umění vdobě raného a vrcholného středověku 2

KDKU332 Výběrový seminář středověkého umění 2

KDKU210 Výběrový seminář křesťanské umění vdobě renesance a baroka 1

KDKU333 Výběrový seminář renesančního umění 1

KDKU211 Výběrový seminář křesťanské umění vdobě renesance a baroka 2

KDKU334 Výběrový seminář renesančního umění 2

KDKU272 Výběrový seminář architektury 20. století 1

KDKU335 Výběrový seminář umění 19. - 21. století 1

KDKU273 Výběrový seminář architektury 20. století 2

KDKU336 Výběrový seminář umění 19. - 21. století 2

KDKU049 Pomocné vědy historické – středověk 1

KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1

KDKU048 Pomocné vědy historické – středověk 2

KHIS037 Pomocné vědy historické středověku 2

KDKU053 Pomocné vědy historické – novověk 1

KHIS038 Pomocné vědy historické novověku 1

KDKU054 Pomocné vědy historické – novověk 2

KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2


Jiné

Studenti, kteří z nějakých důvodů studují delší dobu a začali studium v režimu před novými reakreditacemi, si povinné a povinně volitelné předměty, které se již neotevírají, přijdou zapsat na studijní oddělení.


Poslední změna: 22. červenec 2021 08:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám