Dějiny evropské kultury (Bc.) (3. ročník)


Dějiny evropské kultury (Bc.) (3. ročník) - základní charakteristiky

Studijní program: Historické vědy

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.

Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

  • za povinné předměty min. 90 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 56

  • za předměty podle volby studenta min. 34


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 160 kreditů

  • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z předmětu Historie a pomocné vědy historické + ústní zkouška z předmětu Dějiny umění nebo Literární věda (podle volby studenta)


Historie a pomocné vědy historické: Předpokládá se znalost obecných politických, církevních a kulturních dějin Evropy počínaje starověkem a konče současností. U zkoušky je požadována znalost dějin antického Řecka a Říma, středověké Byzance, středověkých evropských dějin (zejména Francie, Anglie a Svaté říše římské), znalost klíčových momentů vývoje českého středověkého státu a jeho začlenění do středoevropské politické struktury. Dále se předpokládá znalost dějin zrození novověkých „národních“ států, demografické revoluce 18.–19. století, protoindustrializace, koloniální expanze 19. století a totalitních režimů 20. století.


Dějiny umění: Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a to od období antiky až po 20. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplin, jako je historie, estetika, pomocné vědy historické, psychologie, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.


nebo


Literární věda: Předpokládá se znalost dějin literatury od antiky po současnost. U zkoušky je požadována znalost významných literárních děl s přihlédnutím k hlavním filozofickým a duchovním  myšlenkám dané doby a jejich autorů.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#DB321

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KBIB030(N)
KBIB019Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB031(N)
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS170(N)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS014(K), KHIS171(N)
KHIS018Dějiny dějepisectvízsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.KHIS174(N)
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.KHIS023(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzs/lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR050(Z)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL024(N)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL018(K), KFIL025(N)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.KLIT006(N)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.KLIT008(N)
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)


2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1, 2 a 5. Dále podle volby vlastní specializace (viz „Studijní povinnosti“) musí každý student získat minimální počet kreditů ze skupiny 3 nebo ze skupiny 4. Předměty z jednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat k získání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.


a) Skupina 1: Historicko-umělecké, filozofické a teologické předměty

skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitazsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS182(N)
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Kotas,J.
KHIS032Nauka o pramenech středověkuzsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS035Nauka o pramenech novověkulsZ 2 hod/týd2Čechura,J.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie)zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.KDKU049(N)
KHIS037Pomocné vědy historické středověku 2 (diplomatika a kodikologie)lsZ 2 hod/týd2Kubín,P.KDKU048(N), KHIS036(K)
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.KDKU054(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.


b) Skupina 2: Historické semináře

skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Vlnas,V.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS186Seminář z dějin českého středověku 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS197Seminář z dějin českého středověku 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS187Seminář z dějin českého raného novověku 1zsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS198Seminář z dějin českého raného novověku 2lsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS040Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd4Kuchařová,H.
KHIS041Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd4Kuchařová,H.


c) Skupina 3: Umělecko-historické semináře

skupina K#DB123, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Royt,J.KDKU010(P)
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU038Seminář umění 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU010(P)
KDKU039Seminář umění 19. - 21. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU010(P)
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.KDKU010(P)
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


d) Skupina 4: Literární semináře

skupina K#DB124, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Falátková,M.KLIT018(N)
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Falátková,M.KLIT019(N)
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.KLIT020(N)
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Rejman,D.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Rejman,D.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT002(N)
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT003(N)


e) Skupina 5: Jazyky

skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSDB001 Historie a pomocné vědy historické, Dějiny umění/Literární věda

skupina K#DB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.KHIS023(K)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS170(N)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS014(K), KHIS171(N)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzs/lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS018Dějiny dějepisectvízsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.KHIS174(N)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.KLIT006(N)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR050(Z)
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.KLIT008(N)
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitazsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS182(N)
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Kotas,J.
KHIS032Nauka o pramenech středověkuzsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS035Nauka o pramenech novověkulsZ 2 hod/týd2Čechura,J.
KHIS036Pomocné vědy historické středověku 1 (paleografie a chronologie)zsZ 2 hod/týd2Kubín,P.KDKU049(N)
KHIS037Pomocné vědy historické středověku 2 (diplomatika a kodikologie)lsZ 2 hod/týd2Kubín,P.KDKU048(N), KHIS036(K)
KHIS039Pomocné vědy historické novověku 2lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.KDKU054(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.


b) SZD: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#DB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL018(K), KFIL025(N)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KBIB030(N)
KBIB019Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB031(N)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Vlnas,V.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.; Scholz,S.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS186Seminář z dějin českého středověku 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS197Seminář z dějin českého středověku 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS187Seminář z dějin českého raného novověku 1zsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS198Seminář z dějin českého raného novověku 2lsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS040Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd4Kuchařová,H.
KHIS041Výběrový seminář z dějin raně novověkých řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd4Kuchařová,H.


skupina K#DB123, min. 16 kr. (nebo K#DB124)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Royt,J.KDKU010(P)
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU038Seminář umění 19. - 21. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU010(P)
KDKU039Seminář umění 19. - 21. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU010(P)
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.KDKU010(P)
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.; Pučalík,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#DB124, min. 16 kr. (nebo K#DB123)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Falátková,M.KLIT018(N)
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Falátková,M.KLIT019(N)
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.KLIT020(N)
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Rejman,D.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Rejman,D.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT002(N)
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT003(N)


skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS170(N)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL024(N)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Houkal,J.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1

Odborný jazyk 1


1. ročník – letní semestr

Skupina K#DB014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 2 hod/týd5Šmíd,M.KHIS023(K)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS014(K), KHIS171(N)
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.KLIT006(N)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL018(K), KFIL025(N)
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Houkal,J.KSTE023(K)
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1

Odborný jazyk 2


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzs/lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Štěrbová,D.
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR050(Z)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KBIB018Úvod do Starého zákonazsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KBIB030(N)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1

Semináře ze skupiny 2 a 3


2. ročník – letní semestr

Skupina K#DB024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS018Dějiny dějepisectvízsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.KHIS174(N)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Štěrbová,D.KDKU032(K)
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KBIB019Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd3Matějec,T.KBIB031(N)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1

Semináře ze skupiny 2 a 3


3. ročník – zimní semestr

Skupina K#DB033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.KLIT008(N)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


3. ročník – letní semestr

Skupina K#DB034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


doporučené volitelné předměty

Skupina K#DB100

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU010(P)
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Trefný,M.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KDKU128Profánní ikonografie 1lsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL018(K), KFIL025(N)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL024(N)
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS019(K)
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Semitic Religious and Cultural Heritagels2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU088(N)
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.; Štěrbová,D.KDKU002(K), KDKU089(N)
KDKU004Raně křesťanské uměnílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Macek,P.
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Macek,P.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.KDKU022(K)
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Martinek,R.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Martinek,R.KDKU077(K)
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnílsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Ottová,M.
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS031(N)
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.KHIS009(K), KHIS034(N)
KVAR07Letní škola církevních dějinlsZ 5 dny/sem3Šmíd,M.
KDKU006Velké ženy ve Visegradském regiónu: kult a umění s nimi spojené 1zsZ 2 hod/týd2Kolářová Takácsová,K.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KDKU013Velké ženy ve Visegradském regiónu: kult a umění s nimi spojené 2lsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KDKU300Baroko v historické perspektivězsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.
KSTE171Úvod do islámuzsZk 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KBIB123The Bible and the Quranzs2 hod/týd6Mikulicová,M.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:09 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám