doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

  Katedra filosofie a práva


  Kontakt:


  IS studium


  CV in English


  Texty ke studiu

  David Svoboda  Vědecký profil

  Zabývám se studiem středověké a raně novověké univerzitní filosofie, jako i vybranými problémy moderní analytické filosofie. Cíle mé práce jsou historické i systematické, tj. historicky věrná interpretace scholastických textů a snaha o „aktualizaci“ tradičního scholastického myšlení prostřednictvím soudobé analytické filosofie a filosofické logiky.  Hlavním předmětem mé práce jsou metafyzické a antropologické problémy jako je ontologie relací a čísla, univerzálie, Boží vědění a svoboda tvorů, jednota, mereologie, problematika osoby atd. Zajímám se především o tomistickou myšlenkovou tradici (Tomáš Akvinský, Kajetán, Jan od sv. Tomáše, Goudin, Babenstuber aj.) a současný analytický tomismus, ale vedle toho se také věnuji studiu jezuitské a scotistické myšlenkové tradice (Fonseca, Suárez, Molina, Arriaga, Mastrius, Poncius aj.).


  Vzdělání:

  • 2019 obhajoba habilitační práce "Metafyzika vztahů, Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice" na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a získání titulu "docent" pro obor filosofie

  • 2011 rektorem UK udělena Bolzanova cena za nejlepší disertaci ve společensko-vědních  oborech

  • 2009 obhájení disertační práce "Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského: od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části" a získání titulu "Doktor" (Ph.D.) v oboru filosofie

  • 2006 (leden-říjen) studijní pobyt (KAAD) na Thomas Institut v Kolíně nad Rýnem (garant prof. A. Speer)

  • 2003 bakalář v oboru „Theologické nauky“, KTF UK Praha

  • 2002 (září-prosinec) studijní pobyt na institutu Lumen Vitae (Brusel)

  • 2002 magistr ,,Filosofie", FF UK Praha (diplomová práce: ,,Fyzická premoce a lidská svoboda ve druhé scholastice", vedoucí práce prof. S. Sousedík)

  • 1995 bakalář „Základy humanitní vzdělanosti“, UJEP Ústí nad Labem


  Zaměstnání:

  • 2003 – asistent na KTF UK Praha, hlavní pracovní poměr (kurzy Ontologie, Filosofická antropologie, Theodicea, Dějiny středověké a novověké filosofie)

  • 2002 – výzkumný pracovník na Filosofickém ústavu AV ČR Praha, částečný úvazek (Oddělení dějin starší české a evropské filosofie)

  • 2000-2004 výuka filosofie, Arcibiskupské gymnázium Praha


  Granty:

  • 2018-2020 řešitel grantu GAČR 18-05838S: „Metafyzika vztahů ve druhé scholastice“

  • 2013-2016 řešitel grantu GAČR 13-08512S: „Scholastické teorie vztahu jako možný zdroj strukturalistické koncepce čísla“

  • 2012– člen Univerzitního výzkumného centra UK (UNCE), Transcendence a její interpretace v teologii a umění.

  • 2010-2013 spoluřešitel grantu GAČR 2010P401/10/0080: „Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii“

  • 2008-2010 spoluřešitel grantu GAAV IAA908280801: „Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu“

  • 2008-2010 spoluřešitel grantu GAAV IAA900090802“ „Filosofie a teologie Tomáše Akvinského“

  • 2007-2008 spoluřešitel grantu GAAV KJB 900090701: „Jsoucno a pojem: raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezových Metafyzických Disputací na racionalistické myslitele do Kanta“

  • 2004-2006 spoluřešitel grantu GAUK 522/2004-6: „Evropské filosofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích“


  Členství v odborných společnostech a radách:

  • UK Cooperatio - Člen Rady vědní oblasti filosofie 2022-2026

  • Oborová rada Grantové agentury Univerzity Karlovy 2014-2020

  • SIEMP (Société Internationale pour l´Ětude de la Philosophie Médiévale)

  • SMRP (The Society for Medieval and Renaissance Philosophy)

  • GPMR (Gesellschaft fuer Philosophie des Mittelalters und der Renaissance)

  • Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky na FLÚ AV ČR

  • Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách ve Slovenské a České republice

  • Mezinárodní společnost Tomáše Akvinského (česká sekce)

  • Člen redakční rady časopisu Studia Neoaristotelica, Akta Společnosti Tomáše Akvinského  Vybrané publikace:

  Monografie

  • (spolu s P. Sousedíkem) Change and Relations, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2023, 164 s., ISBN 978-3-86838-275-4

  • Tomáš Akvinský, O Trojici, úvod, poznámky a komentář D. Svoboda, překlad K. Šprunk, doslov P. Sousedík, Praha: Krystal OP, 2019, 330 s.

  • Metafyzika vztahů - Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice, Praha: Krystal OP, 2017, 224 s., ISBN 978-80-7575-028-0

  • (spolu s P. Sousedíkem) Je matematika věda? Mezi formalismem a strukturalismem, Praha: Triton, 2017, 192 s., ISBN 978-80-7553-511-5

  • Aquinas on One and Many, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2015, 156 s., ISBN: 978-3-86838-563-2.

  • Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části, Praha: Krystal, 2012, 280 s, ISBN 978-80-87183-40-3.

  • Tomáš Akvinský, O Separovaných substancích, překlad z latiny a úvodní studie David Svoboda, Praha: Krystal OP, 2010, bilingva 228 s.

  Ediční činnost

  • The Emergence of Structuralism, S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-450, EISSN 1744-6406

  • The Emergence of Structuralism and Formalism, M. Gabbay, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal of Logics and their Applications, London: College Publications, 2018, 171 s. ISBN 978-1-84890-288-6

  • Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (eds.), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM I, České Budějovice: TF JU, 2012, 288 s., ISSN 1214-8407

  • Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, 283 s., ISBN: 978-3-86838-146-7

  • Sborník KTF UK sv. VII., P. Kubín, M. Mikulicová, D. Svoboda (eds.), Praha: Karolinum, 2005, 427 s., ISBN 80-246-0757-3

  Odborné články a kapitoly v knize

  • "Problémy abstrakce a matematiky u Tomáše Akvinského", Studia Neoaristotelica 20/3 (2023), Series Bohemoslovaca, s. 1-29. https://www.pdcnet.org/collection-anonymous/browse?fp=studneoar&fq=studneoar/Volume/8980%7C20/8997%7CIssue:%203/

  • (spolu s P. Sousedíkem),"Pojetí muže a ženy (nejenom) u Platóna a Aristotela", Studia Neoaristotelica 19/7 (2022), Series Bohemoslovaca, s. 111-145.

   https://doi.org/10.5840/studneoar20221979

  • "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas", American Catholic Philosophical Quarterly, 96/1 (2022), s. 1-20, ISSN 1051-3558

  • (spolu s P. Sousedíkem), "Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas’s Conception of Mathematics Intellectualist?", Verbum 22 (2020), s. 29-50, ISBN 978-5-91116-938-1

  • (spolu s P. Sousedíkem), "Thomas Aquinas and Some Thomists on the Nature of Mathematics", The Review of Metaphysics 4/73 (2020), s. 715-740, ISSN 2154-1302

  • (spolu s P. Sousedíkem), "The Emergence of (Instrumental) Formalism and a New Concept of Science", Studia Neoaristotelica 2/16 (2019), s. 307-329, ISSN 1214-8407

  • (spolu s S. Shapiro, P. Sousedik), "Introduction to Special Issue: The Emergence of Structuralism", in: The Emergence of Structuralism, S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-302, EISSN 1744-6406

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky", Filosofický časopis 4/67 (2019), s. 521-539, ISSN 0015-1831.

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Are Ante Rem Structuralists Descriptivist Or Revisionist Metaphysicians? How We Speak About Numbers", in: The Emergence of Structuralism and Formalism, M. Gabbay, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal of Logics and their Applications: College Publications, London 2018, s. 1399-1416, ISSN ONLINE 2055-3714

  • "The Relationship between an Image and Transcendence in Plato and Thomas Aquinas", in: Seeking God´s Face, M. Ryšková (ed.), Praha: Karolinum, 2018, s. 159-175, ISBN 978-80-246-3979-6.

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Je Tomášovo pojetí matematiky instrumentalistické? Reakce na na kritiku L. Nováka", Studia Neoaristotelica 14/4 S. B. 2 (2017), s. 17-36, ISSN 1214-8407.

  • "John Poinsot on Categorial Relation", in: Explorations in Late Scholasticism, P. Dvořák, T. Machula (eds.), mimořadné číslo Filosofického časopisu 2016, s. 23-40,  ISSN 0015-1831

  • "Aquinas on Real Relation", AUC Theologica 6/1, 2016, s. 147-172, ISSN 1804-5588

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Vznik formalismu a nové pojetí vědy", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 39-60, ISSN 0015-1831

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Fregovo pojetí aplikace matematiky", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 101-124, ISSN 0015-1831

  • „Tomášovo pojetí kategoriálního vztahu a jeho aristotelská východiska“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 24-40, ISSN 1214-8407

  • (spolu s P. Sousedíkem) „Různá pojetí matematiky u vybraných autorů od antiky po raný novověk. Je matematika teoretická věda, nebo pouhá technika?“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 70-87, ISSN 1214-8407

  • (spolu s P. Sousedíkem) „Mathematical One and Many: Aquinas on Number“, in: The Thomist 78 (2014), s. 401-418, ISSN 0040-6325

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Why Should Metaphysics be Impossible?", in: SGEM Conference Proceedings, SGEM Conference on Philosophy, Sofia: SGEM, 2014, s. 901-911, ISSN 2367-5659

  • Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence, in: Myšlení o transcendenci, M. Ryšková, M. Mikulicová (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 71-84, ISBN 978-80-7465-088-8

  • KRITICKÁ RECENZE: "The Philosophy of Francisco Suárez", Hill, B. ; Lagerlund, H. (eds.), Oxford University Press, 2012. 320 s. in: Mind : A Quarterly Review of Philosophy. 122/488 (2013), s. 1102-1108. ISSN 0026-4423

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Je číslo vlastnost vnějších věcí", in: Organon F 1/2014, s. 45-62, ISSN 1335-0668

  • "Cursus Conimbricensis - Sebastian Couto S.J. Nature Considered Absolutely in the Context of the Problem of Universals", in: AUC Theologica 3/2 (2013), s. 135-150, ISSN 1804-5588

  • (spolu s P. Sousedíkem) "Millovo pojeti čísla", in: Organon F 2/2013, s. 201-221, ISSN 1335-0668

  • „Absolutně uvažovaná přirozenost. Petr Fonseca a jeho významní středověcí předchůdci“, in: Studia theologica 50/4 (2012), s. 102-126, ISSN 1212-8570

  • „Thomas Aquinas on Whole and Part“, in: The Thomist 76/2 (2012), s. 273-304, ISSN 0040-6325

  • „Koncepce univerzálií Dominika de Soto OP“, in: Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM 1, České Budějovice: TF JU, 2012, s. 172-192, ISSN 1214-8407

  • „F. Suárez on Transcendental Unity in his Disputationes Metaphysicae“, in: Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages (12. Congresso Internationale di Filosofia Medievale: Palermo, 17-22 Settembre 2007), Palermo: OSM, 2012, Vol II.2, p. 861-872, ISBN 978-88-64-85-025-2

  • „The Importance of Scholastic Theology“, in: Studia Neoaristotelica 2/2011, s. 249-257, ISSN 1214-8407

  • (spolu s P. Sousedíkem) „The Ontology of Number: Is Number an Accident?“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, s. 123-142, ISBN: 978-3-86838-146-7

  • „The Ratio of Unity: Positive or Negative? The case of Thomas Aquinas“, in: American Catholic Philosophical Quarterly 86/1 (2012), s. 47-70, ISSN 1051-3558

  • (spolu s P. Sousedíkem) „Je číslo předmět nebo vlastnost?“, in: Organon F 18/2011, Supplementary Issue, Individuals and Properties (ed. V. Havlík), s. 50-67, ISSN 1335-0668

  • „Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského“, in: Theologica 1/1 (2011), s. 147-160, ISSN 1804-5588

  • RECENZE: “Kdo byl F. Suárez? Život a dílo Vynikajícího doktora”, D. Heider, Olomouc: Refugium, 2009. 114 s. in Studia Theologica 13/45 (2011), p. 187–191

  • „Participace v díle Tomáše Akvinského“, in Studia neoaristotelica, 2/2010, s. 161-179, ISSN 1214-8407

  • „Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents.“ In: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 (ed. Čemus, P.), s. 565-571, ISBN 978-  80-246-1755-8

  • „The Logical and Metaphysical Structure of a Common Nature (A Hidden Aspect of Aquinas’Mereology)“, in: Organon F 2/2010, s. 185-200, ISSN 1335-0668

  • (spolu s P. Sousedíkem) „Tomášovo pojetí čísla“ in: Organon F 1/2010, s. 53-70, ISSN 1335-0668

  • „Princip individuace materiálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 1/2010, s. 21-37, ISSN 1212-8570

  • „F. Suárez o povaze počtu“ in: Studia theologica 2/2009, s. 11-25, ISSN 1212-8570

  • PŘEKLAD: Frei, V. - Heider, Daniel - Novák, L. - Sousedík, Prokop - Sousedík, St. - Svoboda, David - Šprunk,K.; Joseph Gredt - Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha : Krystal OP, 2009. 583 s. ISBN 978-80-87183-09-0

  • „Ens et unum convertuntur“ in: Filosofický časopis 2/2009, Praha: Filosofický ústav AV ČR, s.. 191-208, ISSN 0015-1831

  • „Transcendentálie a kategorie v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia Neoaristotelica, 2/2008, s. 166-184, ISSN 1214-8407

  • „Problematika předmětu smyslového poznání“ in: NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 293–308, ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159

  • „Boží vědění, svoboda a nejlepší možný svět: dominikáni, jezuité a G.W. Leibniz“ in: Studia theologica 1/2008, s. 9-31, ISSN 1212-8570

  • „F. Suárez on the Addition of the One to Being and the Priority of the One over the Many“, in: Studia Neoaristotelica 2/2007, s. 18-32, ISSN 1214-8407

  • PŘEKLAD: P. Hoenen, „Descartův Mechanicismus“ in: Studia Neoaristotelica 1/2007, s. 78-89, ISSN 1214-8407

  • RECENZE: „Theories of Cognition in the Middle Ages“, R. Pasnau, Cambridge UniPress (1997), in: Studia Neoaristotelica 2/2006, s. 183-190, ISSN 1214-8407

  • RECENZE: „Aquinas“, J. Inglis, Wadsworth Publishing (April 9, 2001), in: Organon F 8/2006, s. 402-406, ISSN 1335-0668

  • „Pojem poznání a sebepoznání separovaných forem v tomistické tradici“ in: Akta společnosti Tomáše Akvinského III., Praha: SITA 2006, s. 103-120, ISSN 1213-9130

  • „Pojetí metafyziky podle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 3/2006, s. 20-38, ISSN 1212-8570

  • „Pravdivostní hodnota výroků o (podmíněně) budoucích nahodilých událostech” in: Studia Neoaristotelica I/2006, s. 101-123, ISSN 1214-8407

  • “D. Banez a L. Molina”, in: Sborník z konference „Čechy a Španělsko“, Slaný 2005, s. 34-36

  • „Pojem poznání u Tomáše Akvinského“ in: Sborník KTF UK VII., Praha: Karolinum 2005, s. 84-98, ISBN 80-246-0757-3

  • „Physical Premotion and Human Freedom in the second Scholastic“ in: Verbum - Analecta Neolatina (edited by the Catholic Péter Pázmány University), Hungary 2004, p. 325-333, ISSN 1585-079X

  • „Tomistické pojetí součinnosti Božího konkurzu a svobodných aktů druhých příčin“ in: Filosofický časopis 4/2004, Praha: Filosofický ústav AV ČR, s. 559-568, ISSN 0015-1831

  • “Fyzická premoce a lidská svoboda” in: Akta společnosti Tomáše Akvinského II., Praha: SITA 2004, s. 3-10, ISSN 1213-9130


  Aktivní účast na konferencích

  • 2023, 11.9. Badín, Setkání slovenské provincie dominikánů, vyžádaná přednáška "Boží Trojice a stvoření"

  • 2023, 4.-5.9. Košice, Společnost pro křesťanskou filosofii - Paradigma změny a změna paradigmatu, "Paradigma aristotelského kategoriálního schématu a problematika změny"

  • 2023, 30.7.-4.8. Tuchoměřice, Letní škola Tomáše Akvinského, "Tomášův traktát O Trojici v Teologické sumě"

  • 2023, 26.4. Praha, KTF, Persons from the Trinity: Trinitarian Ontology and Personalism, "The Metaphysics of Relatives and Human Persons"

  • 2023, 20.2. Praha, KTF, J. Ratzinger - Benedikt XVI. (1927-2022), Ohlédnutí za jeho filosoficko-teologickým odkazem, "Vztah víry a rozumu"

  • 2021, 28.10. Praha, KTF, Second Scholasticism, Analytical Metaphysics, Christian Apologetics, "Is There a Change with Respect to Relations?"

  • 2021, 6.10. Notre Dame (USA), Inaugural Conference SMRP, "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas" (online)

  • 2020, 12.11. Ružomberok, vyžádaná (online) přednáška, "Formální abstrakce a její problémy u Tomáše Akvinského"

  • 2020, 8.9. České Budějovice, Bůh a změna, "Una substantia - tres personae, vyklad ustředního tajemství Trojice u Tomáše Akvinského"

  • 2019, 25.11. Řím, Gregoriánská univerzita, vyžádaná přednáška "Two Concepts of Science in the Late Medieval and Early Modern Period"

  • 2019, 7.11. Praha, Muž a žena, "Klíčová pojetí rovnosti muže a ženy"

  • 2019, 30.9-2.10. Petrohrad, Intellect and Will in the Medieval Thought, "Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas's Conception of Mathematics Intellectualist?"

  • 2019, 9.9. Prešov, Společnost pro křesťanskou filosofii, "Kořeny marxismu"

  • 2018, 24.-27. 10. Salamanca, Seventh World Conference on Metaphysics, "The Metaphysics of Abstract Entities"

  • 2018, 10. 9. Praha, Společnost pro křesťanskou filosofii, Výzvy naturalismu, "Tomášovo pojetí matematiky"

  • 2017, 30.8.-2.9. Stará Lesná (Slovenská rep.), XXI. Česko-slovenské sympozium o analytické filosofii, „Jsou ante-rem strukturalisté deskriptivističtí metafyzikové? Jak mluvíme o číslech?“

  • 2016, 24.11. Řím, PUST (Angelicum), vyžádaná veřejná přednáška "The Ontology of Relations - The Case of Thomas Aquinas"

  • 2016, 5.-6.9. Olomouc, Společnost pro křesťanskou filosofii, Quid est Deus, "Pojem Boha (Trojice) u Tomáše Akvinského"

  • 2016, 24.-26.6. Praha, The Emergence of Structuralism and Formalism, "The Emergence of Formalism and the New Concept of Science"

  • 2015, 12.-14.11. Salamanca, Sixth World Conference on Metaphysics: "Aquinas on Categorical Relation“

  • 2015, 25.6. –30.6. Istambul, Universal Logic: „Two conceptions of science in the light of the distinction between lingua characteristica and calculus ratiotinator

  • 2014, 8.12.–9.12. Nové Hrady, Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii: „Tomistické pojetí vztahu“

  • 2014, 13.11.–15.11. Krakov, vyžádaná přednáška na Filosofickém institutu Jagellonské university, prof. T. Placek: „Emergence of Formalism“

  • 2014, 8.9.–10.9, XVIII. Slovensko-české sympozium o analytické filosofii, Praha FLU AV ČR: „Fregovo pojetí aplikability aritmetiky“

  • 2014, 3.9.–8.9. Varna, SGEM Conference on Philosophy: „Why Should Metaphysics be Impossible?“

  • 2014, 25.8.–28.8. Wien, 3rd Interntional Eurasian Conference on Mathematical sciences and Application: „G. Frege and some of His Predecessors on the Application of Arithmetics“

  • 2013, 4.8.–10.8. Athens, World Congress of Philosophy: „Dilemma about Number“

  • 2012, 20.9.–25.09, Freising, SRN, Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, XIII. International Congress of Medieval Philosophy – Pleasures of Knowledge: „Nature considered just in itself - P. Fonseca (1528–1599) and S. Couto (15671639)”

  • 2012, 20.4., Praha, Kolokvium Oddělení pro studium starší české a evropské filosofie: “Boží jednota v díle Tomáše Akvinského”

  • 2011, 13.–16. 9. 2011, Vrútky, XV. Slovensko–české sympózium o analytické filosofii: „Millovo pojetí čísla“

  • 2010, 9.–11.12 Nové Hrady, Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku, "Koncepce univerzálií Dominika de Soto OP"

  • 2010, 20.9.–22.9. Praha, XVI. Slovensko–české sympózium o analytické filosofii: „Ontologie čísla“

  • 2010, 30.6.–3.7. Praha, Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical: „Is Number an Accident?“

  • 2009, 6.3–7.3. Piliscaba, SITA - Aquinas and Thomism: „The Logical and Metaphysical Structure of Common Nature in Aquinas“

  • 2008, 1.9.–4.9. Řím, Grandeur of Reason: „Possibility of Metaphysics (Aquinas and Scotus on the Concept of Being)“

  • 2007, Palermo, „Universality of Reason Plurality of Philosophies in the Middle Ages“, Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, XII International Congress of Medieval Philosophy: „F. Suárez on the Addition of the One to Being“

  • 2007, Olomouc, SITA, „Tomáš Akvinský“: „Philosophy of Aquinas in its historical setting“

  • 2007, 22.–24. 6. Velké Meziříčí, „Constancy and Change“, European Festival of Philosophy: „The Object of Perception“

  • 2006, Praha, „Bohemia Jesuitica“: „M. Vetrovsky – the Truth–Values of the Propositions of (conditional) Future Contingents“

  • 2005, Slaný, „Bohemia and Slaný“, Slaný ve spolupráci se španělskou ambasádou v Praze: „D. Banez a L. Molina“

  • 2004, Praha, SITA: „Fyzická premoce a lidská svoboda“

  • 2003, Spišská Kapitula, „Epistemologia“, Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách na Slovensku a v České republice: “Pojem poznání a sebe-poznání separovaných forem v tomistické tradici“

  • 2002, Catholic Péter Pázmány University, SITA - Today´s Thomism: “Physical Premotion and Human Freedom in the Second Scholastic”


  Organizace konferencí

  • Organizace mezinárodní konference Second Scholasticism, Analytical Metaphysics, Christian Apologetics, Praha, KTF UK, 28.10. 2021.

  • Spoluorganizace konference Společnosti pro křesťanskou filosofii, Výzvy naturalismu, Praha, KTF UK, 10. 9. 2018

  • Organizace mezinárodní konference, The Emergence of Structuralism and Formalism, Praha, KTF UK FilU AV ČR, 24.-26.6. 2016.

  • Organizace konference Sdružení učitelů filosofie na theologických fakultách v ČR a SR, Nesmrtelnost lidské duše, Praha, KTF UK, 3. 9.–4. 9. 2012.

  • Spoluorganizace konference Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku. JTF a FilU AV ČR, Nové Hrady, 9.-11. prosince 2010.

  • Spoluorganizace mezinárodní konference Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical. Praha, KTF UK a FU AV ČR, 30.6.–3.7. 2010.

  • Spoluorganizace mezinárodní konference Suárez's Metaphysics. Disputationes Metaphysicae in their Historical and Systematic Context. Praha, FU AV ČR, 1. 10.–3. 10. 2008.

  • Spoluorganizace konference Sdružení učitelů filosofie na theologických fakultách v ČR a SR: Tomáš a tomismy. Praha, KTF UK, 1. 9.–2. 9. 2008.

  • Spoluorganizace mezinárodní konference: Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha, KTF UK a FU AV ČR, 25. 4 – 27. 4. 2006.

  Poslední změna: 24. leden 2024 11:57 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám