Ludvík Dřímal

Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

katedra pastorálních oborů a právních věd


Kontakt:


IS studiumOdborný životopis a vzdělání:

Studoval v letech 1979 – 1984 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích.


V polovině roku 1991 byl vyslán k postgraduálnímu studiu na Papežskou salesiánskou universitu (UPS) v Římě. Po třech letech studia na teologické fakultě UPS dosáhl licenciátu a poté pokračoval v doktorském studiu až do r. 1997, kdy po úspěšném obhájení disertační práce byl prohlášen doktorem teologie v oboru teologie pastorální se specializací katechetika.


V roce 2005 se habilitoval před Vědeckou radou CMTF UP v Olomouci a byl jmenován (s účinností od 15. června 2005) docentem pro obor teologie. Potvrzení kongregace vydáno dne 17. listopadu 2005. 

Praxe:

1984 – 1990 působení v pastoraci včetně katecheze ve farnostech a výuky náboženství na ZŠ

1997 – 1998 Teologická fakulta JČU České Budějovice – odborný asistent

1998 – 2001 Katolická teologická fakulta UK Praha – odborný asistent

2001 – 2005 Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – odborný asistent

2005 – dosud Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – docent

2012 – dosud Katolická teologická fakulta UK Praha – docent

Bibliografie

Monografie

 • František Tomášek jako katecheta dětí a mládeže. Olomouc : MCM, 2002; 164 stran. ISBN 80-7266-107-8;

 • Katechetika  (spolu s E. Alberichem). Praha : Portál, 2008; 216 stran. ISBN 978-80-7367-382-6.

Příspěvky do sborníků, kapitoly v knihách

 • Manželství ve vybraných katechismech v období po 2. vatikánském koncilu. In POLIVKA, J. et al. Povídání o manželství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. ISBN 80-7192-245-5, s. 175 – 191;

 • Pracovní plán vyučovací hodiny náboženství podle Františka Tomáška. Pokus o rekonstrukci na základě analýzy Tomáškova pedagogického díla. In MUSIL, J. V. et al. Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška. Olomouc: MCM, 1999, s. 29 – 36;

 • Postava katechety v pojetí Františka Tomáška. In KUBÍN, P. (Ed.). Sborník Katolické teologické fakulty., sv. III. Praha: Karolinum, 2000, ISBN 80-246-0100-1, s. 24 – 40;

 • Pastorační priorita katecheze pokoncilní církve: katechizace dospělých. In KUBÍN, P. a MIKULICOVÁ, M. (Eds.). In omnibus caritas. Sborník KTF UK, sv. IV. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0344-6, s. 117 – 128;

 • Koncil a katecheze: Přelom v chápání katecheze církve vlivem 2. vatikánského sněmu. In OPATRNÝ, A. (Ed.). Kardinál Tomášek a koncil.  Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí  zahájení 2. vat. koncilu. Praha : Pastorační středisko Praha, 2002, s. 53 – 62;

 • Matka Boží a počátky inkulturace víry v Latinské Americe. In VÍCHA, D. (Ed.). Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. Olomouc : VUP, 2004, s. 51 – 54;

 • Katecheze a výuka náboženství – odlišnosti a komplementarita. In Katecheze – realita a vize. Sborník z I. Vědecké katechetické konference. Praha : T. Halama, 2007, s. 9 – 18;

 • Katecheze jako úkol celé farnosti. In Náboženské vzdělávání a katecheze ve farnostech. Sborník z II. Vědecké katechetické konference. Praha: T. Halama, 2007. ISBN 978-80-87082-04-1,  s. 25 – 37;

 • Přístupy k Božímu slovu v Bibli v oblasti katecheze. In Fórum pastorálních teologů VII. Olomouc : Studijní texty Centra Aletti, 2008. ISBN 978-80-7412-002-2, s. 105 – 118;

 • Křesťanská iniciace a katecheze. In Křesťanská iniciace. Sborník z III. Vědecké katechetické konference. Praha : T. Halama, 2009. ISBN 978-80-87082-10-2, s. 11 – 19;

 • Katecheze a katechetika po 2. vatikánském sněmu. In O katechezi. Studie DTI HK. Ústí n. Orlicí : Oftis, 2009. ISBN 978-80-7405-061-9, s. 81 – 91;

 • Význam křesťanského pojetí vybraných tradičních hodnot pro společné úsilí o výchovu harmonického člověka. In POSPÍŠILOVÁ, H. (Ed.). Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc : HANEX, 2010, s. 147 – 157;

 • Katecheze jako výchova víry. In Víra. Sborník z VII. Celostátního kongresu katechetů. Praha : T. Halama, 2010. ISBN 978-80-87082-14-0, s. 9 – 16;

 • Křesťanská iniciace: identita, aktéři a jejich vzájemné vztahy. In KOLEKTIV AUTORŮ. Křesťanská iniciace. Praha : T. Halama, 2012. ISBN 978-80-87082-27-0, s. 13 – 22;

 • Katecheze v souvislosti se svátostí křtu. In KOLEKTIV AUTORŮ. Svátost křtu a obnova křestní milosti ve svátosti smíření. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012. ISBN 978-80-87648-04-9, s. 97 – 114;

 • Účast dětí na eucharistii. Poznámky z pohledu katechetiky. In AMBROS, P. (Ed.). Tajemství eucharistie. Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc : Refugium, 2013. ISBN 978-80-7412-143-2, s. 207 – 220.

Články v odborných (nebo) recenzovaných časopisech

 • Wie wird man heute in Europa Christ? CPB, 2000, roč. 113, č. 3, s. 173 – 177;

 • Iniziare alla fede in Europa: La Repubblica Ceca. Evangelizzare, 2000, roč. XXIX, č. 2, s. 73 – 76;

 • Dimenze zkušenosti v katechezi církve po 2. vatikánském sněmu. Studia theologica, 2002, roč. IV, č. 4, s. 58 – 62;

 • L’idea della castit? nell'educazione religiosa di František Tomášek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, 2002, vol. 4, s. 5 – 11;

 • V jakém smyslu je katecheze církve výchovou víry? Teologické texty, 2002, roč. 13, č. 5, s. 181 – 184;

 • Vliv koncilu na obnovu katecheze. Teologické texty, 2003, roč. 14, č. 1, s. 9 – 13;

 • Katecheze dětí a mládeže v období první Československé republiky. Studia theologica, 2003, roč. V, č. 3, s. 61 – 68. ISSN 1212-8570;

 • O čem vypovídají dějiny katecheze Církve?, Teologický časopis, 2003, roč. I, č. 1, s. 25 – 35. ISSN 1336-3395;

 • Katechizmus ako nástroj katechézy: význam a limity. Acta Facultatis Theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2004 (Slovensko), roč. IV, č. 1, s. 24-37. ISSN 1335-8081;

 • Dospělý člověk a katecheze církve. Pomoc psychologie vývoje v katechetické práci s dospělými. In Studia Aloisiana. Ročenka Teologické fakulty Trnavské univerzity. Bratislava : TFTU, 2006. ISBN  978-80-7141-559-6, s. 85-95.

 • Cesty k velikonočnímu tajemství. Cesty katecheze: revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2010, roč. II, č. 1, s. 9 – 11. ISSN 1803-7224.

 • Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo šance pro katechezi s dospělými? Cesty katecheze, 2011, roč. III., č. 1, s. 17 – 19. ISSN 1803-7224;

 • Svátost biřmování a katecheze. Pokus o přístup z úhlu pohledu katechetiky. Cesty katecheze: revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku, 2012, roč. IV, č. 2, s. 18 – 21. ISSN 1803-7224.

Učebnice a skripta

 • Katecheze církve jako služba Božímu slovu: Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. Olomouc : MCM, 2001. 67 stran. ISBN

  80-7266-093-4;

 • Katecheze jako výchova víry. Olomouc: MCM, 2002. 43 stran. ISBN 80-7266-122-1;

 • Katecheze jako činnost společenství Církve. Olomouc: MCM, 2003. 46 stran. ISBN 80-7266-132-9;

 • Preventivní systém Dona Boska. Olomouc: VUP, 2013. 42 stran. ISBN 978-80-244-3888-7.

Články a rozhlasové pořady popularizačního rázu

 • Zrající víra a křesťanská výchova. Rodinný život, 2002, roč. XII, č. 5, s. 29 – 32;

 • Katecheze a (nebo) katechetika? Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Únor 2003, číslo 2, s. 5;

 • Katecheze v Bibli. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Březen 2003, č. 3, s. 5;

 • Katecheze ve starověku aneb člověk se křesťanem nerodí, nýbrž stává. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Duben 2003, č. 4, s. 5;

 • Katecheze ve středověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Květen 2003, č. 5, s. 5;

 • Katecheze v prvních staletích novověku. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Červen 2003, č. 6, s. 5;

 •  „Zeškolštění“ katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Červenec-srpen 2003, č. 7-8, s. 5.

 • Katecheze s biblickým textem (nejen) v rodině. Rodinný život, 2003, roč. XIII, č.1, s. 30 – 32. ISSN 1214-0856

 • DŘÍMAL, L. Katecheze s biblickým textem - Väster?s. Rodinný život, 2003, roč. 13, č. 2, s. 30–31. ISSN 1214-0856

 • Metoda sedmi kroků. Rodinný život, 2003, roč. XIII, č. 3, s. 27 – 29. ISSN 1214-0856

 • Metoda Bludesch. Rodinný život, 2003, roč. XIII, č. 4, s. 27 – 28. ISSN 1214-0856

 • Od prvních křesťanů do dnešních dnů. Katolický týdeník, 2003, roč. XIV, č. 46, s. 2. ISSN 0862-5557

 • Metoda „Vidět – slyšet – jednat“. Rodinný život, 2003, roč. XIII, č. 5, s. 28 – 29. ISSN 1214-0856

 • Katecheze a výuka náboženství. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Leden 2004, č. 1, s. 5.

 • Katecheze a výuka náboženství (2. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Únor 2004, č. 2, s. 5.

 • Katecheze a výuka náboženství (3. část). Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Březen 2004, č. 3, s. 5.

 • Ježíšův spánek. Rodinný život, 2004, roč. XIV, č. 1, s. 26-27.

 • Katecheze jako služba Božímu slovu. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Duben 2004, č. 4, s. 5.

 • Nové chápání trestu? – Podobenství o plevelu mezi pšenicí. Rodinný život, 2004, roč. XIV, č. 2, s. 30 – 31;

 • Christocentrismus jako kritérium katecheze. Okno do života Ostravsko-opavské diecéze. Květen 2004, č. 5, s. 5.

 • Potřebujeme ve farnosti katechezi dospělých? Katechetické listy, 2006, č. 3, s. 4 – 6;

 • Období dospělosti vzhledem ke katechetickému působení. Katechetické listy, 2006, č. 4, s. 6 – 8;

 • Katecheze ve Starém zákoně. 20ti minutový pořad v rámci vzdělávacího cyklu Bible v liturgii, odvysílaný dne 14. 7. 2006 rozhlasovou stanicí Radio Proglas.

 • Katecheze v Novém zákoně. 20ti minutový pořad v rámci vzdělávacího cyklu Bible v liturgii, odvysílaný dne 21. 7. 2006 rozhlasovou stanicí Radio Proglas.

 • Katecheze v dějinách a v současnosti. 25ti dílný vzdělávací cyklus, odvysílaný v období říjen 2011 – březen 2012 rozhlasovou stanicí Radio Proglas. Celý cyklus je publikován též na stejnojmenném CD ve formátu MP3 a dostupný ve Studiu Radim Radia Proglas v Olomouci nebo na záložce e-shop internetových stránek  www.proglas.cz


Poslední změna: 14. září 2018 10:37 
Sdílet na: