OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2015 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2015 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Č. j.:  557/15

Praze dne 18. 3. 2015OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2015


Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v PrazeČl. 1 Úvodní ustanovení

1. Toto opatření stanoví základní podmínky, pravidla, postupy a povinnosti pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Katolické teologické  fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) spojené s konáním cest souvisejících s projektovou podporou[1] nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty (dále též jen „příspěvek“).


2. Studentům a dalším nezaměstnancům fakulty je možné v souladu s tímto opatřením poskytnout příspěvek v případech, kdy tyto osoby konají činnosti související s projektovou podporou nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty bez nároku na mzdu či odměnu, neboť nemají s fakultou uzavřenu pracovní smlouvu či jednu z dohod o konání prací mimo pracovní poměr, a tudíž není možné jim poskytnout náhradu cestovních výdajů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 Způsoby poskytování příspěvku

1. Příspěvek se poskytuje zpravidla na základě smlouvy mezi fakultou a studentem či jiným nezaměstnancem uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též jen „smlouva“). Touto smlouvou se specifikuje činnost konaná studentem či jiným nezaměstnancem v rámci fakulty a konkrétní cestovní náklady, na které fakulta poskytne této osobě příspěvek, konkrétní či maximální výše příspěvku a forma jeho poskytnutí. Smlouva se uzavírá před konáním cesty.


2. Studentům je možné poskytnout příspěvek také formou stipendia v souladu se Stipendijním řádem univerzity a případně s pravidly jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů, z nichž jsou prostředky čerpány. V takovém případě se další ustanovení tohoto opatření neuplatní.
3. Příspěvek může být poskytnut jak v podobě peněžního plnění, tak i v podobě plnění ve formě nákupu letenky, jízdenky či úhrady ubytování nebo dalších nákladů fakultou ve prospěch příslušné osoby.


4. V případě poskytnutí příspěvku v podobě peněžního plnění se příspěvek poskytuje až po vykonání cesty. Jen ve zcela výjimečných odůvodněných případech, o kterých rozhoduje tajemník fakulty, je možné poskytnout zálohu na příspěvek, a to do maximální výše 75 % příspěvku.


5. Příspěvek v podobě peněžního plnění se poskytuje standardně v českých korunách. V případě cizinců lze ve smlouvě dohodnout poskytnutí příspěvku i v jiné měně.


6. Konkrétní postupy v případě poskytování příspěvku v rámci projektové podpory se řídí pravidly jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů, z nichž jsou prostředky čerpány.

Čl. 3 Druhy nákladů, na které je možné příspěvek poskytnout

1. Příspěvek je možné poskytnout na tyto cestovní náklady:


a) mezinárodní jízdné hromadným dopravním prostředkem na místo určení a zpět,


b) jízdné místní hromadnou dopravou v místě určení,


c) ubytovací náklady v místě určení,


d) nutné vedlejší výdaje související s cestou.


Čl. 4 Postup poskytnutí příspěvku

1. Sjednávání smluv o poskytnutí příspěvku dle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření či přiznání stipendia dle čl. 2 odst. 2 tohoto opatření zabezpečují pracovníci příslušných oddělení, do jejichž agendy daná cesta náleží. Tito pracovníci svým podpisem na smlouvě o poskytnutí příspěvku na cestovní náklady stvrdí obsahovou správnost, případný soulad cesty s pravidly a cíli jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů a dostupnost finančních prostředků.
2. Smlouvy dle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření podepisuje za fakultu tajemník fakulty.


3. Aktuální vzor smlovy dle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření je na vyžádání u tajemnice fakulty či ekonomickém oddělení.


4. Po vykonání cesty předloží student či jiný nezaměstnanec do deseti pracovních dnů originální doklady prokazující výši nákladů, na které se vztahuje příspěvek, pokud toto není ve smlouvě upraveno jinak. V případě paušálního příspěvku je třeba předložit doklady prokazující vykonání cesty a délku jejího trvání. Doklady se předkládají spolu s kopií smlouvy na ekonomické oddělení. Po marném uplynutí lhůty pro předložení dokladů není fakulta povinna příspěvek uhradit.


5. V případě poskytnutí příspěvku v podobě peněžního plnění se příspěvek vyplácí bankovním převodem, výjimečně v hotovosti pokladnou fakulty.


6. Za splnění daňových povinností plynoucích z výplaty příspěvku odpovídá jeho příjemce.

Čl. 5 Zvláštní ustanovení

Toto opatření se zcela či zčásti nepoužije, pokud mezinárodní smlouva, pravidla jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů nebo jiná nadřazená právní úprava určuje jiný postup.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 20. 3. 2015.


2. Odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je tajemnice fakulty.


 
V Praze dne 19. Března 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
[1] Jedná se zejména o Vnitřní granty KTF UK, granty GAUK a podporu z PRVOUK. 
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám