OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2015 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2015 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků


Č.j.:  114/15

V Praze dne 20. 5. 2015OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2015

Aktualizace k 21. 5. 2015Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníkůČl. 1 Úvodní ustanovení
Toto opatření navazuje na ustanovení § 211 až 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
Čl. 2 Základní pravidla pro čerpání dovolené


1. Dovolená za kalendářní rok činí:


a) u akademických pracovníků 40 dnů,


b) u ostatních zaměstnanců 25 dnů.


2. Zaměstnanci jsou povinni vyčerpat dovolenou do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém jim právo na tuto dovolenou vzniklo. Převádění dovolené je možné pouze z důvodů překážek čerpání dovolené určených zákoníkem práce.


3. Dovolenou, která nebyla z důvodů určených v zákoníku práce vyčerpána do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém právo na tuto dovolenou vzniklo, jsou zaměstnanci povinni vyčerpat přednostně, a to do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

Čl. 3 Plán dovolených


1. Dovolenou čerpají zaměstnanci na základě plánu dovolených, který vypracují vedoucí


kateder  a vedoucí oddělení (dále jen „vedoucí pracovníci“) a předají jej do 30. 4. daného kalendářního roku vedoucí ekonomického oddělení. Formulář plánu dovolených na daný rok je zveřejněn na webu fakulty.


2. Plán dovolených sestavují vedoucí kateder tak, aby dovolená akademických pracovníků byla čerpána z 85 % do konce září kalendářního roku, ve kterém právo na tuto dovolenou vzniklo. Ostatní zaměstnanci čerpají dovolenou po dohodě se svým vedoucím tak, aby ji vyčerpali do konce příslušného kalendářního roku, ve kterém právo na tuto dovolenou vzniklo. Při sestavování plánu dovolených jsou vedoucí zaměstnanci povinni dbát na zajištění plynulého a bezproblémového provozu pracoviště s ohledem na jeho úkoly v tomto období.


3. Změny plánu dovolených podle okamžitých potřeb pracovišť a zaměstnanců jsou v kompetenci vedoucích zaměstnanců. Změny je třeba provádět zejména s ohledem na to,

aby nebyla porušena povinnost čerpání dovolené dle ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto

opatření.

Čl. 4 Odpovědnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců


1. Zaměstnanci odpovídají za vyčerpání své dovolené v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto opatření. Porušení povinnosti dle ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto opatření se považuje za závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.


2. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za sestavení plánu dovolených dle ustanovení čl. 3 tohoto opatření a za řádné vyčerpání dovolené jim podřízených zaměstnanců dle ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 tohoto opatření.Čl. 5 Závěrečná ustanovení


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 21. 5. 2015.


2. Odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření jsou vedoucí kateder a vedoucí jednotlivých oddělení.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.


      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám