OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2015 Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UK

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2015 Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UK

Č.j.: 1707/15

V Praze dne 4. prosince 2015


OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2015Elektronická evidence státních závěrečných zkoušek na Katolické teologické fakultě UKČl. 1 Úvodní ustanovení

1. V souladu s postupnou elektronizací evidence studijní agendy na Univerzitě Karlově zavádí Katolická teologická fakulta pro všechny studijní programy a obory elektronickou evidenci státních závěrečných zkoušek (dále SZZ) ve všech jejich částech, včetně obhajob bakalářských a diplomových prací.
2. Studenti se přihlašují ke každé části SZZ výlučně elektronickou formou v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Listinné přihlášky jsou neplatné.
3. Elektronickou formou se dále vyhlašují zkušební komise pro SZZ a termíny zkoušek, zapisuje se průběh zkoušky a zkouška se finalizuje jejím hodnocením. Studijní oddělení je povinno nadále zakládat do spisu studenta protokol o SZZ v tištěné formě.
4. Z důvodu těsnějšího propojení ústních částí SZZ s obhajobou bakalářské/diplomové práce se pro všechny ústní části SZZ stanovuje splnění nové podmínky pro jejich konání: student se může přihlásit k jakékoli ústní části SZZ jen tehdy, má-li už zadané a schválené téma bakalářské/diplomové práce. Na KTF to prakticky znamená, že mu byl udělen zápočet předmětu KVAR001 Metodika bakalářské práce nebo KVAR013 Metodika diplomové práce.Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Útvary odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření je správce Studijního informačního systému na Katolické teologické fakultě a studijní oddělení.


2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 14. únor 2019 10:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám