OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2015 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2015 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění


Č.j.:  197/15

V Praze dne 18. 2. 2015OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2015

__________________________________________________________________________________________

Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění
čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu s čl. 16b odst. 2 písm. a) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze v platném znění (Pravidla hospodaření UK) stanovuji tato pravidla pro vyplácení příspěvků zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění:


čl. 2 Podmínky přiznání příspěvku


1. Příspěvek bude přiznán každému zaměstnanci, který splňuje všechny podmínky uvedené v odst. 2, a to od následujícího kalendářního měsíce po podání písemné žádosti (Příloha č. 1) a doložení rozhodných skutečností.


2. Příspěvek může být přiznán zaměstnanci, 


a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky ,


b) jehož výše pracovního úvazku vůči univerzitě v rámci zařazení na Katolické teologické fakultě činí a nejméně dva roky činila 1,0 a


c) který má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.


3. Souhrnná výše příspěvku zaměstnavatele je 1.000 Kč měsíčně.


čl. 3 Povinnosti zaměstnance


1. Zaměstnanec je povinen spolu s žádostí předložit originál smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o soukromém životním pojištění a doklad o výši aktuálního vlastního příspěvku.


2. Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit příslušnému penzijnímu fondu nebo příslušné pojišťovně skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek a jeho výši, a dále zajistit veškeré nezbytné úkony z toho vyplývající.


3. Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodných pro poskytování příspěvku a jejich změnách, a to do pěti pracovních dní ode dne, kdy ke změně došlo. Za škody vzniklé nedodržením této povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.


4. Zaměstnanec předloží do 30.6. každého roku přehled o vlastních zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na soukromé životní pojištění za uplynulý kalendářní rok (originální výpis z účtu, kde je připojištění či pojištění uzavřeno). Nepředložení tohoto výpisu je považováno za porušení podle čl. 2, odst. 2  písm. c)  ze strany zaměstnance a nárok na příspěvek od zaměstnavatele zaniká.
čl. 4 Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nahrazuje Opatření děkana č. 3/2012.


3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2015.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám