Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015

Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015


Prezenční listina


Přítomní členové senátu

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

ThLic. Denisa Červenková, Th.D.

Marie Jiranová

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Mrňa

Klára Nechvílová

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

David Vopřada, Dr.


Omluvení členové senátu

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Bc. Kateřina Volfová


Hosté

Mgr. Marie Benáková

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium

Pavla Glombová, zapisovatelka

Markéta Žáková, fotografka


Zápis

Zahájení

Zasedání v 15.00 hod. zahájil předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.


Určení skrutátorů

Jako skrutátorka byla navržena a tichým souhlasem schválena Klára Nechvílová.


Schválení programu

Navrhovaný program:

1) Zahájení, určení skrutátora

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 28. ledna 2015

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

5) Diskuse o dokumentu „Hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze v zimním semestru 2014/2015“

6) Diskuse o zapojení AS KTF UK do přípravy „Dlouhodobého záměru KTF UK 2016–2020“

7) Různé


Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“


1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 28. ledna 2015

Doc. Novotný konstatoval, že k rozeslanému návrhu zápisu ze zasedání byla doručena jedna připomínka ze strany děkana a jedna od Kláry Nechvílové. Po zapracování byl návrh zápisu znovu rozeslán a předložen ke schválení. PhDr. Kubík upozornil na chybu v usnesení, kde byl u bodu 5. použit chybný výraz „členy disciplinární komise“ místo správného „členy studijní komise“. Doc. Novotný odpověděl, že chyba bude opravena


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 28. ledna 2015.“


2. Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

Proděkan Brož uvedl:


1. UK klade důraz na rozvoj celoživotního vzdělávání. KTF UK vypisuje CŽV zvláště tak, že k tomu používá prvky denního studia. Vypisovány jsou přednášky na katedrách teologie a na Ústavu dějin křesťanského umění. Prozatím není zájem velký, proto by se mělo rozšířit PR a měla by se zvýšit propagace.


2. Na příštím zasedání AS KTF UK bude předložen ke schválení harmonogram zářijového přijímacího řízení. Další kolo přijímacích zkoušek bude vypsáno pro všechny studijní programy.


3. Do pátku 27. února představí rektorát UK harmonogram příštího akademického roku. Fakultní harmonogram se začíná tvořit a postupně do něj pracoviště děkanátu doplňují informace. Brzy bude fakultní harmonogram vyhlášen oficiálně.


Studijní komise se prostřednictvím Kláry Nechvílové zeptala, zda student, který udělal státní závěrečné zkoušky v červnu a chce jít na přijímací řízení v září, musí podávat žádost o přijetí bez přijímacích zkoušek, nebo je přijat automaticky. Proděkan odpověděl, že žádost se musí vždy podat.


Klára Nechvílová požádala o hodnocení kurzu Masmediální komunikace, který proběhl v termínu 16.–19. února. Proděkan Brož řekl, že doc. Sládek předběžně hodnotil kurz pozitivně, a že do týdne by mělo být hodnocení zpracováno. Klára Nechvílová požádala, aby doc. Sládek na příštím zasedání AS KTF UK přednesl zhodnocení kurzu.


Doc. Novotný předložil připomínku studenta, který si povšiml, že podle platného harmonogramu mají být přihlášky na opravný termín státních závěrečných zkoušek podávány ještě před termínem řádným. Proděkan přislíbil, že v budoucnosti bude tato věc ošetřena. Pokud letos nastane situace, že by někdo státní závěrečnou zkoušku opakoval, vyhoví se mu dle potřeby.


Doc. Novotný se zeptal, proč se otevírá přijímací řízení v září. Proděkan vysvětlil, že je to vedeno snahou získat větší množství uchazečů.


Dr. Oulíková upozornila na skutečnost, že mnozí studenti dějin křesťanského umění se hlásí na řádný termín státní závěrečné zkoušky v červnu, i když dopředu vědí, že u zkoušky neuspějí. Dělají to proto, aby se mohli přihlásit k opravnému termínu v září. Dr. Kubík souhlasil, že je to běžná praxe a plýtvá se časem a energií zkoušejících i studentů. Proděkan Brož namítl, že je potřeba dát stejné možnosti studentům všech oborů. Také upozornil, že v období září je studijní oddělení velmi vytížené: uzavírají se ročníky, probíhá zápis nových studentů, koná se druhé kolo přijímacího řízení a opravné státní závěrečné zkoušky. Řádný termín státní závěrečné zkoušky by přidal další povinnosti. Není navíc vždy snadné sestavit komise. Dr. Oulíková podotkla, že studentů Ústavu dějin umění je více, než studentů teologických oborů, takže se většina přizpůsobuje menšině. Proděkan Brož zdůraznil, že rovnost je důležitá. Doc. Novotný navrhl, aby problém vyučující začali řešit především s prof. Kuthanem a doc. Zlatohlávkem. Až by vedoucí katedry a garant oboru zaujali stanovisko, předložili by ho oficiálně k projednání. Navrhl také, aby byly komise k podzimním řádným státnicím jmenovány už v červnu.


Marie Jiranová se v zimním semestru zúčastnila dne celoživotního vzdělávání a své podněty předala Mgr. Engelthalerovi. Zeptala se, zda se s informacemi dále pracovalo a jestli fakulta vyhodnotila zájem. Proděkan pro studium odpověděl, že s poskytnutými informacemi se pracuje.


Klára Nechvílová zaznamenala e-maily s dotazy na zahajovací akci Centra pro teologii, filosofii a teorie medií, která proběhne 11. března 2015. Zatím není jasné, jakého druhu akce bude a kdo by měl být pozván. Proděkan odpověděl, že za pořádání akce je zodpovědný děkan a veškeré dotazy mají být směřovány na jeho osobu.


3. Diskuse o dokumentu „Hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze v zimním semestru 2014/2015“

Proděkan Brož představil dokument „Hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze v zimním semestru 2014/2015“. Je zpracován jednoduchou formou a vytváří formální uzavření studentské ankety. Obsahuje informace obecného řádu a bude sloužit jako podklad pro další zprávy.


Klára Nechvílová upozornila, že v akademickém roce 2013/2014 se ankety zúčastnilo 20 % studentů fakulty a zeptala se, jestli se počet hodnotících zvýšil. Proděkan sdělil, že v anketě tento rok hodnotilo 21 % studentů. Z hodnocení, ale byli vyjmuti studenti kombinovaného studia, protože mají jiný systém výuky. Údaje tedy zatím nelze porovnávat.


Dr. Bartoň upozornil, že v číselné části je jedna položka hodnocena opačně a ve výsledku může měnit průměr vyučujícího. Proděkan odpověděl, že se plánuje změna.


Klára Nechvílová připomněla, že ve Zprávě o průběhu hodnocení výuky studenty v bakalářském a magisterském studiu na fakultách UK za akademický rok 2013/14 je určen cíl, aby do budoucích let hodnotilo více studentů. Také upozornila, že na některých fakultách využívají kombinovaný systém hodnocení – elektronický i papírový. Proděkan Brož řekl, že s nízkou účastí se potýkají všechny fakulty UK. Nejlepší zkušenosti má přírodovědecká fakulta, která motivuje žáky k tomu, aby především vyzdvihli, to co jim přišlo pozitivní. Studentské ankety na PřF UK se účastní 40 % studentů fakulty. Papírovou podobu hodnocení označil proděkan za zbytečně náročnou. Upozornil, že oproti minulému roku už většina fakult přešla pouze na elektronickou podobu evaluace.


Dr. Bartoň navrhl, aby byli učitelé vyzváni, aby anketu připomněli studentům.


Proděkan upozornil, že hodnocení studia je problém celé UK a bude ještě dlouho trvat, než se dostaví pořádné výsledky. V listopadu minulého roku UK rozhodla, že bude oddělené hodnocení výuky a kvality celého vzdělání. Proto se do budoucna plánuje vznik dvou pracovních skupin a každá z nich bude mít na starost jednu kategorii. Proděkan vyzval všechny, kteří by se chtěli zapojit, aby neváhali a začali přemýšlet nad zlepšením anket.


Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK vzal na vědomí dokument „Hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze v zimním semestru 2014/2015“


15.40 přišla PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.


4. Diskuse o zapojení AS KTF UK do přípravy „Dlouhodobého záměru KTF UK 2016–2020“

Doc. Novotný konstatoval: Dlouhodobý záměr rozvoje činnosti KTF UK by měl být základní strategický nástroj, v němž fakulta shrnuje vize a cíle, jichž chce dosáhnout, a hovoří o konkrétních nástrojích, jimiž tak hodlá učinit. V současné době končí platnost záměru platného pro roky 2011–2015, který byl členům senátu rozeslán spolu s nadřazeným záměrem univerzity. Univerzita již připravuje dlouhodobý záměr pro roky 2016–2020. Fakultu to čeká: musí vypracovat svůj záměr, který bude reflektovat dokument univerzitní, ale také – a především – potřeby fakulty samotné. AS KTF UK bude fakultní záměr jednoho dne schvalovat. Je však třeba se ptát, zda se nechce podílet již na jeho vzniku a předložit děkanovi svůj soubor desiderát. Děkan sám by to uvítal.


Dr. Kubík se zeptal, jak konkrétní připomínky by senát měl k připravovanému záměru mít. Jako příklad uvedl ve stávajícím záměru větu „stabilizovat lidské zdroje a ekonomickou situaci“ a poukázal na stav, kdy zaměstnanec již několik let po sobě dostává smlouvu pouze na jeden kalendářní rok: bude nový záměr řešit i takovéto situace?


Doc. Novotný konstatoval, že záměr nepochybně musí být hodně konkrétní, jinak nemá smysl. V současném záměru jsou pouze vize a cíle, chybí však nástroje. Nový záměr by měl obsahovat i postupy, jimiž se budou cíle a vize dosahovat.


Dr. Vopřada podpořil myšlenku, že by se měl AS KTF UK do přípravy dlouhodobého záměru zapojit, a to velmi konkrétními podněty. Doc. Novotný vyzdvihl, že senát by neměl vypracovat celý záměr, ale právě jen poskytnout podněty.


Dr. Červenková upozornila, že záměr fakulty byl napsaný jinak než záměr UK, který je mnohem podrobnější. Připomněla, že by se mělo do dokumentu promítnout, v čem je fakulta specifická.


Plénum tichým souhlasem podpořilo návrh doc. Novotného, že se AS KTF UK zapojí do přípravy dlouhodobého záměru KTF UK pro roky 2016–2020. Své podněty mají členové senátu – a jejich prostřednictvím členové akademické obce – směřovat k doc. Novotnému. AS KTF UK se potom připojí k redakci dokumentu.


5. Různé

Doc. Novotný připomněl dohodu z minulého zasedání, která se týkala rozšíření webových stránek AS KTF o kontakty a fotografie členů senátu. Všem přítomným představil fotografku Markétu Žákovou a požádal senátory, aby se po ukončení zasedání nechali vyfotografovat.


Klára Nechvílová připomněla plánovanou akci „běh kampusem“ a vyzvala k účasti. Také slíbila, že v následujících dnech proběhne větší propagace akce. Dr. Nespěšná-Hamsíková upozornila na možnost informačního stánku fakulty.


Ukončení

Doc. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 16:00 a poděkoval všem přítomným za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelkaUsnesení přijatá na zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015


1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 28. ledna 2015.


3. AS KTF UK vzal na vědomí dokument „Hodnocení výuky studenty KTF UK v Praze v zimním semestru 2014/2015“.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám