Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015

Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015

Prezenční listina

Přítomní členové senátu

ThLic. Denisa Červenková, Th.D.

Marie Jiranová

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Mrňa

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

David Vopřada, Dr.


Omluvení členové senátu

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Klára Nechvílová

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Bc. Kateřina Volfová


Hosté

Mgr. Jana Benešová – tajemnice

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Dominik kard. Duka

Pavla Glombová – zapisovatelka

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana

Mgr. Jiří Novotný – referent oddělení pro vědu

Ing. Eva Procházková – vedoucí ekonomického oddělení

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládekm, Th.D.

Bc. Eliška Vrbová


Zápis

Zahájení, určení skrutátora

Zasedání v 15.05 hod. zahájil předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty, zvláště velkého kancléře fakulty Dominika kard. Duku.


Jako skrutátorka byla navržena a tichým souhlasem schválena dr. Červenková.


Schválení programu zasedání

Navrhovaný program:

1) Zahájení, určení skrutátora

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015

4) Velký kancléř (informace, dotazy)

5) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

6) schválení změny opatření děkana o výši doktorandského stipendia

7) schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění pro akademický rok 2015/2016

8) výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014

9) schválení provozního rozpočtu na rok 2015

10) schválení opatření děkana o vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech

11) Různé


Doc. Novotný upozornil, že schválení výroční zprávy o hospodaření a schválení provozního rozpočtu patří k nejdůležitějším tématům, jimž se má akademický senát v průběhu roku věnovat a jejichž prostřednictvím má naplňovat svou zákonnou povinnost kontroly hospodaření. Bylo by tedy vhodné se jim věnovat za přítomnosti velkého kancléře. Jsou však zařazeny mezi řadu jiných témat. Zasedání se navíc neúčastní děkan, který je v zahraničí. Tajemnice je v pracovní neschopnosti. To činí patřičné projednání těchto klíčových dokumentů nemožným. Děkana tuto připomínku předsedy senátu akceptoval. Vzhledem k rektorátním termínům pro odevzdání obou textů však požádal, aby senát příslušné body z programu nestahoval a aby jejich projednávání odložil. Současně senát požádal, aby posunul své řádné zasedání z 27. května na co nejbližší termín.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“


Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015 je podrobný, protože má členům akademické obce poskytnout informace, které senát získal o PRVOUKu. Zápis byl rozeslán a korektury byly zapracovány.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015.“


Velký kancléř (informace, dotazy)

Velký kancléř Dominik kard. Duka poskytl senátu několik informací.


Prezident Miloš Zeman při své návštěvě u papeže nastolil téma smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem, jejíž příprava trvá již řadu let. V současnosti se přikračuje k její inovaci v některých dílčích ohledech. Obsahuje rovněž pasáž, která se týká teologických fakult. Kard. Duka se doslechl, že fakulty poukazují na problémy s nostrifikací titulů získaných na papežských univerzitách. Bylo by možné, aby se pro nostrifikaci žádaly vyrovnávací doplňkové zkoušky, např. v oblasti katechetiky. Dr. Ryšková a dr. Brož uvedli, že rektorát UK i fakulta sama tituly uznává. Kard. Duka by uvítal, aby bylo v této věci nastoleno jasno, a to i písemným stanoviskem KTF UK a CMTF UP (TF JU je fakulta diecézního práva).


Arcibiskupství pražské a česká církevní provincie nadále plánuje přestěhování Arcibiskupského semináře do budovy kláštera sester karmelitek na Hradčanském náměstí. Nejde však o věc bezprostřední. Část uvolněných prostor by měla být poskytnuta fakultě – jmenovitě refektář jako budoucí aula magna. Doc. Ryšková položila otázku možné náhrady nynější nevyhovující fakultní kaple za kapli seminární. Kard. Duka tomu přitakal.


Tajemnice Mgr. Benešová poukázala na skutečnost, že si fakulta nebude moci dovolit platit za uvolněné prostory vyšší částku, a zeptala se, zda by je fakulta mohla obdržet za nájem snížený. Kard. Duka odvětil, že zatímco úkolem arcidiecézního ekonoma je udržovat rozpočet vyrovnaný, on může rozhodnout tak, že nájemné bude spíše symbolické – a učiní to.


Dr. Vopřada se zeptal, zda by se nenašel nový prostor pro fakultní knihovnu, která je využívána i veřejností, aby se mohla rozvíjet, scelovat a dosáhnou lepšího fungování. Doc. Novotný v této souvislosti na žádost děkana dr. Brože informoval velkého kancléře o probíhajících jednáních mezi fakultou a arcibiskupstvím ve věci knihovny:


V r. 2008 byla uzavřena smlouva o výpůjčce, kterou arcibiskupství svěřilo fakultě knihovní fond, do té doby spravovaný Českou křesťanskou akademií v rámci tzv. Centrální katolické knihovny. Jde o asi 80.000 svazků, které arcibiskupství získalo darem. Fakulta tedy spravuje knihovní fond arcibiskupství a pomáhá mu naplňovat úmysl dárců: zpřístupnit svazky veřejnosti. K té patří mimo jiné i studenti a pracovníci fakulty a právě prospěch, který z fondu mají, je důvodem, proč se fakulta správy zhostila v okamžiku, kdy už na ni Česká křesťanská akademie neměla síly.


Podmínky jsou stanoveny takto: Arcibiskupství za odbornou knihovnickou správu a režii nic neplatí, veškeré náklady nese fakulta sama. Asi 70.000 jeho svazků je uloženo v prostorách, kde má fakulta uložený i svůj vlastní knihovní fond a za které platí nájem i služby s nájmem spojené. To v důsledku značí, že fakulta arcibiskupství platí za prostory, kde má ono samo uskladněnu větší část svých svazků. Zbývajících asi 10.000 svazků, které vlastní arcibiskupství, je uloženo ve třech místnostech v přízemí, které jsou ve smlouvě označeny pojem „depozitář“. Náklady spojené s těmito místnostmi hradí arcibiskupství. Jejich celková plocha činí asi 77 m2. Jsou zcela zaplněny. V jedné místnosti jsou posuvné knihovnické regály, v druhé místnosti jsou normální kovové regály, ve třetí, maličké, je jeden regál se staršími tisky.


Právě tyto tři místnosti se staly předmětem jednání, protože generální vikář fakultě oznámil, že chce depozitář využít jinak. V prvním okamžiku měly být svazky, které jsou tu uložené, odvezeny na Hradčanské náměstí. Nověji je pak řeč o tom, že by měly být přemístěny uvnitř budovy do jiné místnosti, kde by o ně nadále pečovala fakulta. Řeč je o místnosti s plochou pouze asi 53 m2, což je o třetinu méně než dosud. A to ještě za předpokladu, že se odstraní jedna příčka. Je tedy v podstatě jisté, že prostor nebude dostačovat počtu svazků. Nebylo zatím šetřeno, zda jde o místnost, která splňuje další potřebné parametry (sucho, dostupnost, statika, osvětlení atp.).


To je první potíž. Vedle toho je zde i problém s vlastním stěhováním. Nebylo zatím rozhodnuto, zda by byly stěhovány i knihovní regály (což by se muselo dít za asistence odborné firmy), ani to, kdo by to organizoval a platil. Jisté je, že stěhování knihovního fondu je nemyslitelné bez odborného dozoru či přímého zapojení fakultních knihovníků. To bude zatěžovat i samotný chod knihovny, zvláště pokud by se to mělo dít v průběhu akademického roku. V létě se zase musí řešit potíže spojené s čerpáním dovolené.


To vše je předmětem jednání, které není úplně snadné. Pan děkan požádal paní kancléřku, aby arcibiskupství formulovalo svou představu písemně.


Kard. Duka přislíbil, že vystěhování regálů a přestěhování knihovního fondu bude platit majitel, tj. Arcibiskupství pražské. Této věci se bude věnovat nový moderátor kurie.


Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)
Proděkan ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Proděkan dr. Brož uvedl:


Univerzita Karlova prezentovala projekt meziuniverzitní spolupráce, která má spojit pražské univerzity a získat více studentů ze zahraničí.


Proběhl odborný seminář týkající se evaluace studia, jehož se za KTF zúčastnil dr. Bartoň.


Rektorát vyžaduje, aby se do tří let vedla evidence státních závěrečných zkoušek v elektronické podobě. Na KTF proběhne v příštím akad. roce pilotní projekt.


Přípravy na další akademický rok probíhají dle harmonogramu.


Proděkanka doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Proděkanka doc. Ryšková uvedla:


Proběhlo výběrové řízení do ERASMu. Jazyková úroveň studentů je špatná. Na zahraniční cesty byli nicméně vybráni všichni studenti, kteří se přihlásili. Příští rok totiž budou finance přidělovány podle stavu z roku letošního.


Na KTF se konala úspěšná mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Účastní se jí studenti z KTF i z jiných českých univerzit, a také zahraniční studenti z Polska, Slovenska, Německa. Markantní byla nízká účast studentů doktorského studijního oboru katolická teologie. Také počet posluchačů z řad studentů fakulty byl nízký. Doc. Ryšková poděkovala doc. Zlatohlávkovi a všem, kteří konferenci připravovali.


Dr. Oulíková navrhla, aby se příští rok konference konala v jiný den než v pátek, neboť to snižuje účast studentů KTF.


Opatření děkana č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 5/2015

Doc. Novotný uvedl, že byl osloven několika členy akademické obce, kteří by si přáli prostřednictví senátu vyjasnit pochybnosti ohledně některých opatření děkana pro rok 2015:


Úvodem upozornil, že jsou k dispozici pouze na internetové verzi úřední desky, a požádal, zda by mohla být zveřejněna i na úřední desce papírové, na chodbě. Dále konstatoval, že opatření nebyla v senátu představena ani diskutována. O tom, zda byla probrána s vedoucími kateder a s vedoucími děkanátních pracovišť, mu není nic známo.


V opatření děkana č. 1/2015 o čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků jsou shledávány následující nejasnosti:


1) Hovoří o akademických a ostatních pracovnících. Neobjasňuje situaci zaměstnance, který je současně zaměstnán jako akademický pracovník a jako pracovník vědecký. Ten totiž čerpá dovolenou ve dvojím režimu, jehož souběh není v opatření ošetřen.


2) Akademický pracovník má ze zákona 40 dní dovolené. Podle opatření si musí vybrat 90%, tedy 36 dní, v červenci a srpnu. Jenom 4 dny může využít mimo tyto měsíce v případě, že by si chtěl vybrat menší část řádné dovolené v průběhu akademického roku, samozřejmě mimo výukové dny. Pouze ony 4 dny může používat v první polovině roku, na kterou připadají např. velikonoce, jarní prázdniny či květnové svátky, nebo v druhé polovině roku, na kterou připadají vánoce. Nemluvě o různých dalších okolnostech. Snaha zabezpečit kontinuitu výuky tak vede k tomu, že jsou zaměstnanci nakonec omezeni v možnosti čerpat řádnou dovolenou v časech, kdy by si to žádal jejich rodinný život. – Předseda senátu se přimlouvá za to, aby bylo opatření formulováno flexibilněji, s větším sociálním ohledem. Aby bylo například řečeno, že je třeba v červenci a srpnu čerpat 60% dovolené čili 24 dní a zbývajících 40% čili 16 dní že je možné čerpat mimo tento termín, samozřejmě se souhlasem vedoucího katedry a tak, aby to neohrozilo provoz pracoviště. Méně vhodnou alternativou může být praxe HTF, kde mají podobné opatření, v němž je však připojena klauzule: „V případech, kdy má akademický pracovník vážný důvod k tomu, aby část své dovolené čerpal v jiném než uvedeném období, předloží děkanovi písemnou žádost o výjimku schválenou vedoucí(m) svého pracoviště.“


3) Opatření děkana takovou možnost nepřipouští. Obsahuje sice klauzuli o tom, že plán dovolených lze měnit „podle okamžitých potřeb pracovišť a zaměstnanců“, současně však dodává, že přitom nesmí být porušena povinnost čerpat dovolenou dle plánu dovolených a povinnost vyčerpat 90% v červenci a srpnu. Není jasné, jaké změny se pak vlastně reálně připouštějí.


4) Opatření požaduje, aby byl plán dovolených vypracován do 30. dubna. Rodiny s tak dlouhým předstihem plánovat nemohou. Nejsou ještě známy termíny dovolené partnerů, disponibilita babiček a dědečků, data táborů, zájezdů apod. Tento požadavek brání i tomu, aby byly využívány nabídky typu last minute. – Předseda senátu se přimlouvá za to, aby byl plán dovolených žádán v pozdějším termínu, nebo aby nebyl žádán vůbec. Stačí přece, když je stanoveno, kdy a jak si má zaměstnanec dovolenou vybrat. K čemu pak ještě plán? Jeho smysl je ostatně limitován tím, že část dovolené lze čerpat už před 30. dubnem, tedy mimo rámec tohoto plánu.


5) Č. 4 říká, že když si zaměstnanec uvedeným způsobem dovolenou nevybere a vedoucí ji podle těch pokynů nenaplánuje, pak se to pro oba „považuje za závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s možnými důsledky předpokládanými zákoníkem práce“. Jinak řečeno, zaměstnanec a vedoucí mohou být okamžitě vyhozeni. Toto tvrzení je drakonické. A navíc je, jak uvedli právníci, nesmyslné. Jednak proto, že řádné čerpání dovolené je dle zákoníku práce paradoxně povinností zaměstnavatele, nikoli zaměstnance, kterému je dovolená stanovována. A dále i proto, že tu rozhodně nejde o matérii, jež by mohla být považována za závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů. Hrozba tedy neodpovídá skutečnosti. Ostatně, renomovaný komentář k zákoníku práce uvádí, že pokud by v této věci vyvstal spor, který by se dostal k soudu, ten „při hodnocení stupně intenzity porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci, nikdy není vázán tím, jak zaměstnavatel ve svém pracovním řádu (nebo v jiném interním předpisu) hodnotí určité jednání zaměstnance“ (Andraščíková a kol., nakl. ANAG 2015, s. 122). Jinak řečeno, to, co je psáno v opatření děkana, by soud nemusel brát vůbec v potaz.


Kard. Duka se zeptal, zda jsou opatření připravována ve spolupráci s právníkem, který by kontroloval, zda jsou v souladu s platnými zákony. Tajemnice Mgr. Benešová odpověděla záporně.


Opatření děkana č. 5/2015 o vykazování a evidenci pracovní doby je shledáváno nesrozumitelným a zaměstnanci se neshodují v tom, co ukládá.


1) Proč mají neakademičtí zaměstnanci vykazovat svou pracovní dobu 2x, jednou v knize ve vrátnici a jednou ve zvláštním formuláři?


2) Opatření hovoří o akademických a neakademických pracovnících, přičemž není jasné, zda se mezi neakademické počítají pracovníci vědečtí, nebo se na ně prostě zapomnělo. Objasněna není ani situace těch, kdo jsou jak pracovníci akademičtí, tak i vědečtí.


3) V čl. 1 je nesrozumitelný vztah mezi výrokem pod písm. a) a výrokem pod písm. b). Pracovní doba akademických pracovníků má být evidována v knize ve vrátnici. Současně je ale individuální – příslušné hodiny si akademičtí pracovníci stanoví sami. Přitom v opatření není řečeno, že místem výkonu práce je budova v Thákurově ulici, a ani to dost dobře být řečeno nemůže, protože to vylučuje povaha práce akademických a vědeckých pracovníků, kteří musí chodit do knihoven a archivů, muzeí a galerií, na konzultace, diskuse, přednášky a konference, atd. Jak by tedy měli naplnit povinnost evidovat pracovní dobu v knize ve vrátnici? Proto někteří kolegové rozumějí oněm výrokům tak, že když zrovna tráví pracovní dobu v Thákurově ulici, mají se zapsat do knihy ve vrátnici. Když svou pracovní dobu tráví jinde, pak to logicky neučiní. – Pak se ovšem klade otázka, jakou hodnotu taková evidence pracovní doby má.


4) Čl. 3 a 4 uvádějí, že vedoucí „odpovídají za řádnou evidenci pracovní doby“ a mají kontrolovat její dodržování a využívání. Je jim uloženo, aby v určitý čas odevzdali evidenci docházky na ekonomické oddělení. Pokud se ovšem evidence vede v knize ve vrátnici, pak z toho logicky plyne, že mají vzít onu knihu a odnést ji ekonomkám. A protože to všichni mají udělat do druhého pracovního dne následujícího měsíce, budou se zřejmě ve vrátnici o knihu docházky přetahovat.


Musí-li už být pracovní doba evidována, pak lze zřejmě přistoupit ke dvojímu řešení: Když tráví akademičtí a vědečtí pracovníci pracovní dobu v Thákurově ulici, zapíší se do knihy ve vrátnici. Nebo: Akademičtí a vědečtí pracovníci vyplní formulář podobný tomu, jaký dostali neakademičtí zaměstnanci, a odevzdají ho na konci měsíce vedoucímu katedry, který by tak získá nástroj k případné diskusi o využití pracovní doby. On pak odevzdá tyto doklady na ekonomické oddělení.


V opatření č. 2/2015 o příspěvcích na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění činí děkan tyto změny: Loni byly příspěvky v maximální souhrnné výši 1.500,- Kč měsíčně přiznány těm zaměstnancům, kteří měli u fakulty minimálně 0,8 úvazku a byli takto zaměstnáni alespoň 2 roky. Letos jsou přiznány v maximální souhrnné výši 1.000,- Kč těm zaměstnancům, kteří mají u fakulty úvazek plný a jsou takto zaměstnáni alespoň 3 roky. Je tedy možné, že někteří kolegové o příplatek přišli, a všem, kteří ho pobírali, se snížil. Zaměstnavatel má na to právo. Předsedu senátu by ale zajímaly důvody toho kroku: kolik lidí o příspěvek přišlo a jaký to má pro fakultu úsporný efekt, a hlavně jaký že je vlastně stav sociálního fondu, který si zřejmě takový krok vynutil. Prosí také, aby byli zaměstnanci, jichž se to týká, upozorněni. Opatření bylo zveřejněno v tichosti na webu fakulty a může uniknout jejich pozornosti, takže se ve výsledku dočkají nemilého překvapení. Rovněž tak i ti, kterým unikne, že mají do 30. června předložit přehled o vlastních zaplacených příspěvcích a že pokud to neučiní, nárok na příspěvek zaměstnavatele jim zaniká. Opět je to věc vstřícnosti vůči zaměstnancům.


S opatřením č. 3, pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky je spojeno několik otázek:


1) Podle čl. 2 je řešitel projektu povinen zahrnout do nákladů projektu i doplňkové (režijní) náklady ve výši 15–20% a náklady na administrativní zajištění projektu. Co konkrétně se míní doplňkovými (režijními) náklady a náklady na administrativní zajištění projektu?


2) Podle čl. 3 lze grantové prostředky čerpat po dohodě s tajemníkem fakulty ihned po vyhlášení výsledků grantové soutěže (tj. v případě, že nebyly finanční prostředky připsány na účet fakulty) a to podle finančních možností fakulty. Co tato přesně formulace znamená?


Doc. Ryšková se podivila, proč je kolegům tento výrok nejasný, když je napsán srozumitelně. Dr. Brož podotkl, že pracovníci fakulty musí projevit alespoň základní gramotnost. Doc. Novotný odvětil, že takto věc stavět nelze. Jde o kvasi-právní dokument a jeho výroky musí být formulovány tak, aby neposkytovaly možnost různých výkladů. Ty se vyskytly. Nemělo by také uniknout pozornosti, že je připomínek přednášena celá řada, ne jenom ta, jež se týká právě uvedeného bodu.


3) Podle čl. 3 je řešitel grantu povinen čerpat finanční prostředky rovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku. To se ale jeví nemožné. Akvizice přístrojů nebo literatury, případně služební cesty, představují vysoké jednorázové výdaje, které mají místo v nějaké části kalendářního roku. V ostatních částech roku však přicházejí výdaje nižší. Tato povinnost tedy nemůže být plněna.


4) Podle čl. 3 je řešitel projektu povinen předložit tajemníkovi do 30. 4. plán čerpání prostředků. Není však řečeno, jak tomuto plánu rozumět – zda je pak už závazný nebo má pouze předběžný charakter. Reálné čerpání ovlivňuje řada faktorů, včetně těch nepředvídatelných.


Mgr. Benešová, ing. Procházková, dr. Brož a doc. Ryšková měli za evidentní, že se slovem plán míní nezávazný výhled. Doc. Novotný, dr. Vopřada a další to za zřejmé neměli.


Kard. Duka se zeptal, zda senát zastupuje odbory. Doc. Novotný odvětil, že senát zastupuje celek akademické obce a dbá o jeho dobro. Pokud navíc obdrží nějaký podnět, má se jím zabývat. Kard. Duka se zeptal, zda jsou na univerzitě a na fakultě odbory. Doc. Novotný odvětil, že na některých fakultách existují pobočky univerzitních odborů. Na KTF však odborová organice založena není a odbory zastupuje děkan. O zřízení odborů lze jistě uvažovat. Doc. Ryšková to zamítla.


Dr. Kubík upozornil na výrok: „řešitelům je doporučeno vyčerpat 50% schváleného ročního rozpočtu do 30. 6.“ a upozornil, že ne vždy lze toto pravidlo dodržet, zvláště jsou-li například služební cesty plánovány na pozdější dobu. Ing. Procházková uvedla, že je to myšleno jako doporučení. Ekonomické oddělení se rok co rok setkává s tím, že řešitelé ponechávají výdaje i vyúčtování na poslední chvíli, takže je ekonomické oddělení na konci roku zahlceno. Proto upozorňuje řešitele, aby nenechávali vše na poslední chvíli. Dr. Kubík namítl, že v letních měsících se špatně cestuje např. do knihoven, které jsou zavřené, nebo do galerií a muzeí, kde nejsou kurátoři. Dr. Vopřada s tím souhlasil.


Dr. Červenková uvedla, že ve věci opatření jde ve velké míře o styl jednání. Pokud jsou zaměstnanci konfrontováni s úředním dokumentem tohoto typu, který není provázen vysvětlením, pak mu mohou porozumět špatně a přijmout ho s obavami z postihu v případě, že něco neučiní správně.


Doc. Novotný dodal, že zaměstnanci v tomto případě praktikují to samé „domýšlení věcí k horšímu“, o němž s ním před nedávnem hovořila ing. Procházková. Nikdo nezpochybňuje, že fakulta velmi naléhavě potřebuje plánování a jasná pravidla. Rozprava se týkala toho, zda opatření tuto potřebu naplňují a zda byla provázena dostatečně přímou a vstřícnou komunikací. Kard. Duka tomu přisvědčil.


16.15 odešli Marie Jiranová a doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.


Doc. Novotný ukončil rozpravu a navrhl, aby senát vzal průběh a výsledky rozpravy s členy kolegia děkana na vědomí tichým souhlasem. Ve věci opatření však předložil usnesení, o němž bylo hlasováno.


Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK žádá děkana, aby věnoval pozornost diskusi o opatřeních děkana 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 5/2015 a upravil je.“


Vyjádření ke změně opatření děkana o výši doktorandského stipendia

Doc. Novotný uvedl: Děkan předložil senátu žádost o vyjádření ke změně opatření č. 5/2014 o výši doktorandského stipendia, které bylo senátem projednáváno v prosinci 2014 na ustavujícím zasedání. Doktorandské stipendium bylo rektorem stanoveno ve výši 6.300,- Kč měsíčně v prvním roce prezenční formy studia. Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia činí měsíčně 7.600,- Kč. Výše doktorandského stipendia se v těchto rocích studia navyšuje o prémii. Opatření děkana č. 5/2014 upřesnilo kritéria pro udílení prémiové částky tak, že konkrétní částka je odvozena od dvou kriterií: (1) pokud student podal žádost o přijetí publikace do tisku, obdrží měsíčné prémii 1.000,- Kč, byl-li úspěšný, nebo 500,- Kč, byl-li neúspěšný; (2) pokud student podal žádost o grant, obdrží měsíčné prémii 1.000,- Kč, byl-li úspěšný, nebo 500,- Kč, byl-li neúspěšný. V obou těchto kritériích je nyní proponována změna: místo dosavadních 1 000 Kč měsíčně má činit prémie pouhých 100,- Kč měsíčně a místo dosavadních 500 Kč měsíčně má činit prémie pouhých 25,- Kč měsíčně.


Text děkanova dopisu i návrh opatření byl rozeslán.


Mgr. Novotný, referent oddělení pro vědu, uvedl, že ke změnám dochází proto, že fakulta dostala od ministerstva školství nižší podporu na doktorandy. Její výši ovlivnila skutečnost, že se v minulých letech neotevíral doktorský program Dějiny křesťanského umění, takže byl menší počet studentů zapsaných do prvního ročníku. Od toho se odvíjí stipendia pro běžící kalendářní rok. Částku na prémie je nutné snížit, stipendia samotná měnit nelze. Prémiová částka činila maximálně 2 000,- Kč za měsíc, nyní to bude o 1 800,- Kč méně.


Ing. Procházková dodala, že při vytváření původního opatření nebyl jasný počet doktorandů, a proto výpočty nebyly přesné. KTF je nyní měsíčně ve ztrátě převyšující 30.000,- Kč.


Doc. Novotný se zeptal, zda může fakulta k výplatě doktorandských stipendií použít i jiné části fakultního rozpočtu a chybějící částku tak doplnit. Ing. Procházková uvedla, že by šlo o více než 400.000,- Kč ročně a tolik volných peněz fakulta nemá. Ze stipendijního fondu lze přidělit jednorázové stipendium, ale pouze za určitých podmínek.


Dr. Vopřada upozornil, že prémie měly mít motivační charakter, což nyní naplněno není. Doc. Ryšková uvedla, že vše je možné řešit individuálně. Situace, která nastala, se týká pouze běžícího roku, protože doktorský obor Dějiny křesťanského umění se bude znovu otevírat.


Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1.

Schválené usnesení: „AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrhované změně opatření děkana č. 5/2014 o výši doktorandského stipendia.“


Schválení podmínek přijímacího řízení řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění pro akademický rok 2015/2016

Doc. Novotný uvedl: Děkan předložil senátu žádost o schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorský obor Dějiny křesťanského umění. Ukončuje se tím období, které bylo zahájeno r. 2012, kdy Akreditační komise v rámci hodnocení doktorského studia na ÚDKU uvedla, že na pracovišti byly obhájeny pouze dvě disertační práce, přičemž ani jedna z nich neodpovídá nárokům kladeným na tento typ prací a u obou doktorských řízení byla zjištěna výrazně kratší skutečná doba studia, než je standardní doba studia studijního programu. MŠMT následně vydalo rozhodnutí, jímž fakultě zakázalo přijímat nové uchazeče o doktorské studium Dějin křesťanského umění. Akreditační komise na svém záporném stanovisku trvala navzdory námitkám a rozkladům, které fakulta a univerzita podávala. Až v únoru 2015 navrhla zrušení omezení akreditace, a na to opatření děkana navazuje. Zápis Akreditační komise nicméně „konstatuje přetrvávající nedostatky při uskutečňování studijního oboru“ a dodává: „Vysoké počty studentů připadajících na jednoho školitele způsobují, že školitelé nemohou všem studentům věnovat dostatek času, a tedy školit všechny doktorandy ve stejné odpovídající kvalitě. Tato skutečnost se pak negativně odráží v pojetí a úrovni některých disertačních prací, které mnohdy postrádají základní atributy vědecké práce, například formulování hypotézy či výzkumné otázky a slabého teoretického zakotvení prací. AK doporučuje, aby 1) došlo ke snížení počtu doktorandů vedených jedním školitelem a 2) fakulta věnovala víc e pozornosti výběru témat a metodologii disertačních prací. AK požaduje předložit kontrolní zprávu o naplňování těchto doporučení v říjnu 2015.“ Takový je aktuální stav věci, na kterou podmínky přijímacího řízení navazují.


Text děkanova dopisu i podmínek byl rozeslán.


Mgr. Novotný, referent oddělení pro vědu, uvedl, že termíny přijímacího řízení jsou mimořádně stanoveny na podzim, aby bylo možné dodržet všechny platné předpisy.


V rozpravě nikdo z přítomných nevystoupil.


Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění pro akademický rok 2015/2016.“


Schválení výroční zprávy o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014 a Schválení provozního rozpočtu na rok 2015

Doc. Novotný navrhl, aby senát vyšel vstříc žádostí děkana a hlasoval ve smyslu navrženého usnesení.


Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK vzhledem k nepřítomnosti děkana a pracovní neschopnosti tajemnice odkládá projednávání výroční zprávy o hospodaření KTF UK v roce 2014 a provozního rozpočtu na rok 2015.“


Následovala rozprava o termínu, na který by mohlo být přesunuto květnové řádné zasedání AS KTF UK tak, aby byly oba texty projednány co nejdříve. Dohodou zúčastněných byla vybrána středa 13. května.


Schválení opatření děkana o vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech

Doc. Novotný uvedl: Děkan předložil senátu žádost o schválení návrhu opatření děkana o vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech. Týká se zavedení elektronického způsobu evidence doktorských studií, ke kterému dojde na všech fakultách Univerzity Karlovy od akad. roku 2015/2016.


Text děkanova dopisu i podmínek byl rozeslán.


Mgr. Novotný, referent oddělení pro vědu, uvedl, že podnět k elektronizaci této agendy vychází z rektorátu. Ing. Mikeš, pracovník správy sítě, zkouší novou evidenci v SISu. Zatím působí jako uživatelsky přístupné prostředí.


Dr. Kubík se zeptal, zda by bylo možné zkušební režim představit na dalším zasedání. Mgr. Novotný odvětil, že z rektorátu již přišly manuály a na podrobnější prezentaci se lze domluvit.


Doc. Novotný podotkl, že opatření nemá správnou dikci. Očividně vychází z nějakého univerzitního dokumentu, který nemístně sleduje. Příkladem je dikce čl. 1 a čl. 3. Celek je nepřehledný. Text by měl být jasný a srozumitelný, měl by lineárně plynout, aby bylo snadné mu porozumět.


Mgr. Novotný sdělil, že opatření je převzato z dokumentu, který poslal rektorát.


Doc. Novotný předložil usnesení, o němž bylo hlasováno.


Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK žádá děkana o dopracování návrhu opatření děkana o vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech.“


Různé

Doc. Novotný připomněl, že senát obdržel pozvání na debatu o Dlouhodobém záměru Univerzity Karlovy 2016–2020, jež se bude konat 26. května 2015 v budově Právnické fakulty. Bylo by velmi dobré, kdyby se několik členů senátu této diskuse zúčastnilo. Předseda senátu požádal, aby mu členové dali do týdne vědět, kdo je ochoten se této věci zhostit. Připomněl také, že se chce senát zapojit do tvorby dlouhodobého záměru fakulty. Na příštím zasedání je třeba přesně říci, jak to senát učiní. Je doporučeníhodné, aby fakultní dokument sledoval strukturu dokumentu univerzitního, a to jak v členění do kapitol, tak i v členění vnitřním: popis současného stavu, návrh hlavních priorit, návrh cílů, návrh dílčích cílů, návrh nástrojů, návrh indikátorů, na jejichž základě bude možné ověřovat, zda se daří dosahovat vytčených předsevzetí.


Doc. Novotný dále konstatoval, že senát obdržel od děkana ještě jeden dopis, který se obrací především na členy studentské komory a předkládá jim žádost o pomoc při organizování Dnů víry, které se konají od 30. května do 6. června t.r. Děkan žádá studenty o stanovisko. V příloze dopisu jsou dva texty. Jeden od Mgr. A. Leony Matějíčkové, která zve studenty KTF, aby se zapojili do kulturního projektu zaměřeného na provázení vybranými místy Prahy, která má být představena jako prostor naplněný křesťanskou symbolikou. Druhý textem je dopis jezuity P. Josefa Čunka, který zve studenty k činnostem, které budou probíhat ve Dnech víry kolem kostela sv. Ignáce, jmenovitě pak k řízeným prohlídkám kostela, které se zaměří na symboliku a význam uměleckých děl. Druhé pozvání není jen jednorázové, ale zve také studenty, aby se připojili ke společenství „Živé kameny“, což je mezinárodní jezuitský projekt, který se snaží představovat krásu víry skrze krásu sakrálního umění.


Dr. Vopřada, upozornil, že projekt „Živé kameny“ je velmi přínosný a bylo by pěkné, kdyby se studenti KTF zapojili.


Doc. Novotný požádal Dr. Mrňu, aby se návrhem děkana zabýval za celou studentskou komoru.


Dr. Hamsíková se zeptala, zda je nutné, aby se státní závěrečné zkoušky řešily elektronickou formou. Dr. Kubík dodal, že stejně bude potřeba podpisů a dokumenty se budou muset tisknout a archivovat, což povede ke zdvojení agendy. Proděkan Brož vysvětlil, že vše je zatím na začátku a Ing. Mikeš tvoří pouhý pilotní projekt.


Ukončení

Doc. Novotný ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelkaUsnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015


1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015.


3. AS KTF UK žádá děkana, aby věnoval pozornost diskusi o opatřeních děkana 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 5/2015 a upravil je.


4. AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k navrhované změně opatření děkana

č. 5/2014 o výši doktorandského stipendia.


5. AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

pro akademický rok 2015/2016.


6. AS KTF UK vzhledem k nepřítomnosti děkana a pracovní neschopnosti tajemnice odkládá projednávání výroční zprávy o hospodaření KTF UK v roce 2014 a provozního rozpočtu na rok 2015.


7. AS KTF UK žádá děkana o dopracování návrhu opatření děkana o vytváření a kontrole individuálních studijních plánů v doktorských studijních programech.
doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelkaPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám