Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. ledna 2015

Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. ledna 2015

Prezenční listina


Přítomní členové senátu

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Marie Jiranová

PhDr. Jaroslav Mrňa

Klára Nechvílová

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.


Omluvení členové senátu

ThLic. Denisa Červenková, Th.D.

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

Bc. Kateřina Volfová

David Vopřada, Dr.


Hosté

Mgr. Jana Benešová, tajemnice

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan

Pavla Glombová, zapisovatelka

Dominika Marková

Petr Megela

PhDr. Markéta Koronthályová


Zápis

Zahájení

Zasedání v 15:05 hod. zahájil předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Upozornil na pořizování zvukového záznamu zasedání.


Určení skrutátorů

Navrženi byli: Marie Jiranová, PhDr. Jaroslav Mrňa a Klára Nechvílová. Schváleno tichým souhlasem. Za předsedkyni si skrutátoři zvolili Marii Jiranovou.


Schválení programu zasedání

Program zasedání:

1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 8. října 2014

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014

3. Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

4. Schválení návrhu děkana na jmenování člena disciplinární komise fakulty

5. Volba členů studijní komise AS KTF UK

6. Volba členů legislativní komise AS KTF UK

7. Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními a diskuse o různých aspektech budoucího působení AS KTF UK

8. Různé


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“


1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 8. října 2014

Doc. Vojtěch Novotný konstatoval, že dosud nebyl schválen zápis ze zasedání AS KTF UK dne 8. října 2014, tedy z doby před volbami do senátu. Tehdejší předsedkyně AS KTF UK PhDr. Markéta Koronthályová se zaručila za správnost zápisu společně se zapisovatelkou kolegyní Marií Benákovou. 


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 8. října 2014.“


2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014

Doc. Vojtěch Novotný konstatoval, že k rozeslanému návrhu zápisu byly doručeny korektury od dvou osob. Po zapracování byl návrh zápisu rozeslán znovu a předložen ke schválení.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014.“


3. Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)
3a) Děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Děkan poskytl AS KTF UK následující informace:


1. Byl navázán kontakt mezi děkanem a novým předsedou AS KTF UK. Shodli se, že předseda se zasedání kolegia děkana zúčastní pouze v případě, že se tak s děkanem dohodne.


2. Na přelomu let 2014 a 2015 se v kolegiu rektora diskutovaly principy přerozdělování finančních prostředků, jež byly následně postoupeny AS UK. Na základě těchto principů bude sestaven fakultní rozpočet, který bude předložen AS KTF UK ke schválení.


3. Profesor Kuthan byl zvolen do vědecké rady GAČR.


4. Je plánována hostovská přednáška předního odborníka na islamismus (Alain Feuvrier SJ). Bude přednášet na fakultě na začátku května. Odpovědnost za uspořádání přednášky má Mlada Mikulicová, Ph.D.


5. V letošním roce oslaví významné jubileum prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. a prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. V pondělí 20. dubna odpoledne proběhne oslava.


6. Fakultní web získal novou podobu. Byla vypracována tabulka, jež určuje kompetence pracovníků, kteří mohou web upravovat. Bude se konat jejich koordinační setkání. Děkan požádal, aby byly na děkanát doručovány podněty ohledně webových stránek fakulty.


Děkan poděkoval doc. Novotnému a okruhu jeho spolupracovníků za první vydání fakultního zpravodaje Doxa.


Doc. Vojtěch Novotný otevřel diskusi.


Klára Nechvílová žádala, aby bylo upřesněno, do kdy se mají odevzdávat podměty a připomínky k fakultnímu webu. Děkan odpověděl, že se tak může dít průběžně.


Doc. Vojtěch Novotný se ptal na projekt spolupráce s Katolickou univerzitou v Lovani. AS KTF UK založil Centrum pro teologii, filosofii a teorii medií, ve vedení je docent Bystřický. Kolem centra vznikla pracovní skupina, která má podpořit spolupráci s Lovaní. Bude studovat jev komunikace. Projekt je inspirován již běžícím velkým projektem sestaveným profesorem Boeve-em, který už běží sedm let. Na projekt jsou již vyčleněny finanční prostředky.3b) Proděkan ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Proděkan poskytl AS KTF UK následující informace:


1. Proběhl den otevřených dveří. Proděkan poděkoval všem, kteří se zapojili. Podle zpětné vazby zúčastněných se den vydařil. Zájem o studium byl stejný jako v minulých letech. Proděkan by rád do budoucích let zachoval stejný způsob prezentace.


2. Před nedávnou dobou byla spuštěna evaluace studia, tzv. „studentská anketa“. Jde o součást velkého procesu, který podporuje a rozvíjí Univerzita Karlova. Koncem června minulého roku vyšel předpis univerzity, který podrobně upravuje evaluaci, jejíž výsledek má být významnou součástí výroční zprávy fakulty. Hodnocení studia je rozděleno do dvou částí, studentské ankety a širší evaluace studia na univerzitě.


3. Od 1. února budou otevřeny zápisy do letního semestru elektronickou formou.


4. Probíhá sestavování studijního plánu na další akademický rok, ideálně by měl být sestaven do konce června.


5. Personální změny na studijním oddělení: Mgr. Vít Engelthaler byl vyžádán na studijní odbor na rektorátu univerzity. Jeho místo převzala v červnu Ing. Tereza Fatková. Na plný úvazek působí Ing. Michaela Kristová a na půl úvazku Bc. Eva Roškotová.


Doc. Vojtěch Novotný otevřel diskusi.


Klára Nechvílová se otázala na dobu trvání zápisů předmětů do letního semestru. Proděkan odpověděl, že zápis poběží do neděle 15. února. Za další 3–4 dny bude zápis znovu otevřen pro možnost dodatečného zápisu nebo opravy.


Doc. Vojtěch Novotný se zeptal na další personální změny.


Tajemnice Mgr. Jana Benešová a proděkan ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. uvedli, že na zahraničním oddělení nastoupila Mgr. Jana Parkanová na mateřskou dovolenou, na její místo byla přijata paní Olga Ďurišová. Nastoupila i nová vedoucí knihovny Mgr. Magdalena Hornová.


3c) Tajemnice Mgr. Jana Benešová

Tajemnice poskytla AS KTF UK následující informace:


1. Připravuje se výroční zpráva o činnosti fakulty, která bude předložena na dalším zasedání senátu ke schválení.


2. Fakulta byla oslovena VŠCHT, Národní technickou knihovnou a ČVUT. Tyto tři instituce pořádají běh kolem Technické knihovny a kampusem a byly by rády, kdyby se zapojila i Katolická teologická fakulta. Běh proběhne odpoledne 21. dubna od 15:00 ve tříčlenných družstvech formou biatlonu, účastníky bude čekat střelba laserovou puškou. Po běhu bude následovat odpolední program ve formě studentských kapel, budou k dispozici stánky na prezentaci fakulty a pracovišť. Odkaz na webové stránky akce bude umístěn na stránky fakulty.


Doc. Vojtěch Novotný vznesl dotaz na vzdělání nové vedoucí knihovny. Mgr. Magdaléna Hornová má vystudované knihovnictví a dodělává si doktorát v oboru.


4. Schválení návrhu děkana na jmenování člena disciplinární komise fakulty

Děkan předložil podle čl. 9, odst. 6, písm. f) statutu fakulty AS KTF UK žádost, aby byl schválen jeho návrh na jmenování Mgr. Barbory Netopilové členkou disciplinární komise fakulty. Předchozí člen Mgr. Petr Toman řádně ukončil svá studia a přestal být členem akademické obce.


Doc. Vojtěch Novotný zahájil rozpravu. Vzhledem k tomu, že toho nikdo nevyužil, předal samotné hlasování volební komisi z řad skrutátorů.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil záměr děkana jmenovat členem disciplinární komise Mgr. Barboru Netopilovou.


5. Volba členů studijní komise AS KTF UK

Doc. Vojtěch Novotný konstatoval, že podle čl. 15 volebního a jednacího řádu AS KTF UK je zapotřebí zvolit nové členy studijní a legislativní komise AS KTF UK, protože těm předcházejícím skončil mandát 4. prosince 2014. Působení pracovní studijní a legislativní komise je upraveno v článku 15 volebního a jednacího řádu. Každá komise má minimálně 3 členy, jejich funkční období je rok a mohou být voleni opakovaně. Členové pracovní komise ze svého středu volí předsedu, který vystupuje za komisi navenek a řídí jejich jednání. Komise mají pomáhat plénu AS KTF UK tím, že připraví podklady pro jeho jednání. Předsednictvo navrhlo, aby v legislativní komisi byl jeden pedagog a dva studenti, v komisi studijní jeden pedagog a čtyři studenti. Do studijní komise byl za pedagogy navržen PhDr. Milan Pech, Ph.D. Za studenty: za obor dějiny evropské kultury Nina Weissová, za obor dějiny křesťanského umění Dominika Marková, za oboru katolická teologie Aneta Büchlerová a za obor teologické nauky Petr Megela. Doc. Vojtěch Novotný vyzval Kláru Nechvílovou, aby popsala účel komise. Studijní komise byla zřízena na základě zkušenosti z minulých let, kdy vzrostla agenda, která se týkala studijních záležitostí. Byly zaznamenány případy, kdy na sociálních sítích rostly různé emocionální výlevy, které přicházely na senát v surové podobě, takže pak bylo těžké vyhodnotit závažnost problému. Studijní komise byla tedy zřízena proto, aby předkládala senátu problémy zbavené zbytečných emocí.


Doc. Vojtěch Novotný zahájil rozpravu. Vzhledem k tomu, že toho nikdo nevyužil, předal samotné hlasování volební komisi z řad skrutátorů.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválení usnesení: „AS KTF UK zvolil tyto členy studijní komise:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Aneta Büchlerová

Dominika Marková

Petr Megela

Nina Weissová“


6. Volba členů legislativní komise AS KTF UK

Doc. Vojtěch Novotný připomněl, že legislativní komise byla zřízena proto, aby pro plénum AS KTF UK připravovala materiály legislativní povahy, tedy vnitřní normy a předpisy fakulty. Za vyučující byl nominován doc. Vojtěch Novotný, Th.D. Za studenty Mgr. David Kučerka, student magisterského oboru katolická teologie a absolvent Právnické fakulty UK, kněz řádu Křížovníků s červenou hvězdou a člen AS UK. Dále je za studenty navržen Mgr. Petr Nohel, student doktorského oboru katolická teologie se specializací na kanonické právo, absolvent oboru žurnalistika a pracovník rektorátu UK.


Doc. Vojtěch Novotný zahájil rozpravu. Vzhledem k tomu, že toho nikdo nevyužil, předal samotné hlasování volební komisi z řad skrutátorů.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK zvolil tyto členy legislativní komise:

doc. Vojtěch Novotný, Th.D.

Mgr. David Kučerka

Mgr. Petr Nohel“


7. Zpráva o činnosti předsednictva v období mezi zasedáními a diskuse o různých aspektech budoucího působení AS KTF UK

Doc. Vojtěch Novotný poskytl členům AS KTF UK tyto informace:


Po domluvě s děkanem, byla zřízena funkce sekretáře s postavením pomocného vědeckého pracovníka. Sekretář bude mít na starost přípravu místnosti před zasedáním, pořizování zápisu, správu nástěnky, webu a archivu. Sešlo se celkem sedm přihlášek. K definitivnímu výběru nového sekretáře zatím nedošlo, ale doc. Novotný se dohodl s Pavlou Glombovou na zkušební době.


Je zapotřebí, aby byli senátoři pro akademickou obec identifikovatelní a dostupní, neboť mají právo obracet se na senát prostřednictvím kteréhokoli člena AS KTF UK. Proto je třeba umístit na senátní web fotografie a mailové adresy. Akademičtí pracovníci mají pracovní mailové adresy veřejné a právě ty budou použity. Senátory z řad studentů doc. Vojtěch Novotný žádá, aby mu sdělili, jakou jejich mailovou adresu může zveřejnit. Ve věci fotografií byl akceptován návrh tajemnice Mgr. Jany Benešové, aby se senátoři nechali vyfotit u paní Heleny Kodalíkové. Přesný postup upřesní předsednictvo.


Podle volebního a jednacího řádu AS KTF UK je třeba, aby senátoři i členové akademické obce předkládali podněty k projednání v písemné podobě nejpozději sedm dní před zasedáním. Předsednictvo senátu má totiž povinnost rozesílat pozvánky na zasedání pět dní před samotným zasedáním.


Děkan se nebude účastnit příštích dvou až tří zasedání, protože má jiné povinnosti. Naopak velký kancléř fakulty kardinál Dominik Duka se bude účastnit zasedání v březnu a dubnu.


Předsednictvo zaujalo následující stanovisko: Členství předsedy senátu v kolegiu děkana není – na rozdíl od občasné účasti na jednání kolegia – žádoucí. V čl. 7 odst. 4 statutu se praví: „Členy kolegia jsou proděkani, tajemník, případně další členové jmenovaní děkanem. Předseda akademického senátu fakulty nebo člen senátu, kterého senát pověřil, je po dohodě s děkanem oprávněn zúčastnit se jednání kolegia.“ Rozlišení mezi členstvím v kolegiu a účastí na jeho zasedání je důležité. Je totiž založeno na tom, že předseda reprezentuje samosprávný akademický orgán (senát) a neměl by být – právě tehdy, kdy jedná z titulu své funkce – členem organismu, který podléhá jinému samosprávnému akademickému orgánu (děkana). To samozřejmě nevylučuje a neomezuje oboustrannou intenzivní spolupráci. Jde spíše o jakousi rovnováhu uvnitř fakulty. Zřejmým dokladem této situace je skutečnost, že zatímco jako člen kolegia by se předseda podílel na tvorbě správních rozhodnutí, zastupoval by současně samosprávný orgán, který má vůči těmto rozhodnutím plnit kontrolní roli: byl by tedy ve střetu zájmů. Naproti tomu jistě platí, že účast předsedy nebo pověřeného člena senátu na zasedáních kolegia je možná. Má pak ovšem charakter jakoby hostující, neboť je výrazem oboustranné transparence a kooperace, včetně té, jež se projevuje kontrolou a případně i kritikou.


Doc. Vojtěch Novotný požádal senátory, aby se laskavě zamysleli nad tím, jakou představu mají o dalším působení a vystupování senátu. Senát je svéprávný samosprávný orgán fakulty a jeho členové mají povinnost usilovat o dobro fakulty jako celku. Jistě to neznamená jen tolik, že budou zaujímat stanovisko k tomu, co nám děkan předloží. To by byl pasivní a poněkud alibistický přístup. Co tedy budou senátoři konkrétně dělat? Jak budou naplňovat svou zákonnou povinnost kontroly hospodaření? Jak chtějí ovlivnit podobu naší fakulty? Co navrhnou exekutivnímu samosprávnému orgánu, jímž je děkan? – Bylo by dobré, aby o tom AS KTF UK v budoucnosti hovořil. A aby tato diskuse dostala řád a směřovala k jasnému výstupu, bylo by dobré sestavit podněty pro nový dlouhodobý záměr činnosti fakulty, který musí nyní vzniknout a který bude senát schvalovat. Doc. Vojtěch Novotný požádal senátory, aby nad tím do příštího zasedání uvažovali.


8. Různé

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. vznesla dotaz, jestli se na fakultě bude oslavovat 150. výročí narození biskupa Antonína Podlahy. Byla oslovena kolegyní z Jihočeské univerzity, která by ráda uspořádala malé sezení nebo workshop k výročí. Děkan o žádné iniciativě nevěděl.


Petr Megela vznesl dotaz na výročí narození Václava Vladivoje Tomka, prvního rektora české části Karlovy univerzity. Děkan o žádné vzpomínce nevěděl. Vyslovil obavu, abychom pro samé vzpomínání na minulost nezapomněli na budoucnost.


Ukončení

Doc. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 16:15 a poděkoval všem přítomným za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelkaUsnesení přijatá na zasedání AS KTF UK dne 28. ledna 2015


1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 8. října 2014.


3. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 3. prosince 2014.


4. AS KTF UK schválil záměr děkana jmenovat členem disciplinární komise Mgr. Barboru Netopilovou.


5. AS KTF UK zvolil tyto členy studijní komise:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Aneta Büchlerová

Domininka Marková

Petr Megela

Nina Weissová


6. AS KTF UK zvolil tyto členy legislativní komise:

doc. Vojtěch Novotný, Th.D.

Mgr. David Kučerka

Mgr. Petr NogelPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám