Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015

Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015

Prezenční listina

Přítomní členové senátu

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

ThLic. Denisa Červenková, Th.D.

Marie Jiranová

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Mrňa

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Bc. Kateřina Volfová

David Vopřada, Dr.


Omluvení členové senátu

Klára Nechvílová


Hosté

Ing. Tereza Fatková – vedoucí studijního oddělení

Ing. Leo Gallas, Ph.D.

Pavla Glombová – zapisovatelka

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana (přišla v 15.20 hod)

Ing. Eva Procházková – vedoucí ekonomického oddělení

PhDr. František Záruba, Ph.D.


Zápis

Zahájení, určení skrutátora

Zasedání v 15.05 hod. zahájil předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Omluvil nepřítomnost děkana, tajemnice a Velkého kancléře Dominika kard. Duky. Upozornil, že Velký kancléř se chce zúčastnit příštího zasedání AS KTF UK.


Jako skrutátorka byla navržena a tichým souhlasem schválena Marie Jiranová.


Schválení programu zasedání

Navrhovaný program:

1) Zahájení, určení skrutátora

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

5) Schválení návrhu rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015

6) Schválení podmínek přijímacího řízení ke studiu na KTF UK na akademický rok 2015/2016 (2. kolo)

7) Různé


Vzhledem k tomu, že nebyl přítomen žádný člen kolegia děkana, byl čtvrtý navržený bod vyřazen z programu.


Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.


Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015

Návrh zápisu byl rozeslán a všechny připomínky byly zpracovány.

Doc. Novotný otevřel rozpravu. Nikdo toho nevyužil.


Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015.


Schválení návrhu rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015

Děkan předložil žádost, aby AS KTF UK schválil návrh rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015. Podklady byly rozeslány. Návrh rozpočtu krátce představila Ing. Eva Procházková, jež prošla jednotlivé body uvedené v podkladech.


Doc. Novotný otevřel rozpravu.


Dr. Vopřada se zeptal, zda částka 200.000,- určená na běžné akvizice do knižního fondu představuje celou sumu, kterou má knihovna ročně k dispozici. Ing. Procházková odvětila, že mzdy knihovníků a provoz knihovny jsou hrazeny z fakultního rozpočtu; na akvizice je odtud přiděleno ještě asi 50 000,-. Doc. Novotný uvedl, že poměr částky určené z PRVOUKu na centralizované akvizice (200.000,-) a částky určené pro řešitele PRVOUKU (300.000,-) by měl být ještě uvážen, protože je třeba především zajistit nákup titulů obecného zájmu. Poukázal na to, že v loňském roce sám zařazoval na seznam akvizic běžící řady Sources chrétiennes a Fontes christiani. Ty by ale měly být nakupovány centrálně, stejně jako například biblické komentáře apod.


Dr. Vopřada se zajímal o to, zda jsou „personální prostředky“ určeny pro základní mzdu řešitelů nebo pro odměny. Ing. Procházková odvětila, že je částka užívána oběma způsoby. Celková částka v navrženém rozpočtu zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Dr. Oulíková se pozastavila nad tím, že jí samé – jako řešitelce – není známo, že by byla z programu PRVOUK placena nebo odměňována.


Dr. Vopřada požádal o vysvětlení, co je obsahem položky „režie“ a zda k ní fakticky nepatří i jiné body rozpočtu, např. náklady na IT. Ing. Procházková uvedla, že jde pouze o nájem budovy a o služby s nájmem spojené. Doc. Novotný uvedl, že mu tato věc není jasná. Podle opatření rektora nemají „doplňkové a režijní náklady“ překročit 25%. Mohou být využity i na náklady fakulty, které přímo nesouvisí s uskutečňováním programu, musí však jít o náklady, které lze hradit z prostředků na vědu (zákon č. 130/2002 Sb.). Co to ale přesně znamená? A jsou tyto podmínky dodrženy? Jak je vlastně slovo „režie“ míněno, když u jiných druhů projektů jde např. o kancelářské potřeby, které jsou však v navrženém rozpočtu uvedeny u „malých projektů“? Ing. Procházková zopakovala své stanovisko.


Doc. Novotný požádal o vysvětlení toho, proč je z celkového rozpočtu přiděleno „na vědeckou činnost“ pouze 646.744,- a proč je tato částka rozdělena tak, že je vyčleněno 146.774,- jako rezerva, 280.000,- je určeno pro ÚDKU a 220.000,- pro ostatní katedry. Vzniká tím poměr 280.000,- pro jednu katedru a 44.000,- na každou další, přičemž tyto jejich peníze ještě navíc musí být vysoutěženy. Jakými argumenty je toto dělení neseno?


Ing. Procházková odvětila, že na to neumí odpovědět. Celková částka byla stanovena s přihlédnutím k loňskému roku. ÚDKU vyčerpal celou přidělenou částku na publikace prof. Jiřího Kuthana (100.000,-) a doc. Petra Kubína (160.000,-) a na služební cestu prof. Jaroslava Čechury (40.000,-). Teologické katedry měly s čerpáním potíže. Ing. Procházková vyslovila domněnku, že to souvisí s problémy v informovanosti pracovníků, přestože se o PRVOUKu hovořilo na schůzích vedoucích kateder.


Doc. Novotný tomu přisvědčil a pro příklad uvedl, že se na schůzích katedry fundamentální a dogmatické teologie opakovaně ukázalo, že akademičtí pracovníci bezpečně nevědí, zda jsou uvedeni jako řešitelé, natož aby jim bylo jasné, jak mohou čerpat prostředky pro své vědecké počiny. Doc. Novotný se zeptal přítomných kolegů z ÚDKU, zda vědí o možnosti čerpat finance z PRVOUKu. Dr. Oulíková uvedla, že ví pouze o možnostech zahraničních cest a nic dalšího jí známo není. Ostatní souhlasili.


Dr. Vopřada se pozastavil nad tím, že zatímco teologové musí vydávat knihy v Nakladatelství Karolinum, protože fakulta nemá na jiné publikace peníze, ÚDKU vydalo dvě knihy s náklady vyššími než je celková částka přidělená ostatním katedrám na celou jejich vědeckou činnost.


Dr. Vopřada se zeptal, z jakých zdrojů byly v r. 2014 zakoupeny licence Bibleworks9. Návrh rozpočtu uvádí, že se tak stalo z PRVOUKu, zatímco na schůzi řešitelů UNCE bylo řečeno, že se tak stalo z prostředků UNCE. Ing. Procházková vysvětlila, že licence byla hrazena z obou projektů. V každém projektu byla uvedena pouze ta částka, která byla v rámci projektu na licenci vynaložena.


Doc. Novotný uvedl, že má-li AS KTF UK schválit rozpočet ve výši takřka 5.000.000,-, je zapotřebí, aby členové senátu dobře rozuměli tomu, jak je návrh konstruován a zdůvodněn. To však prozatím neplatí. Není tedy možné, aby AS KTF UK návrh schválil. Nebylo by ale dobré ani to, aby ho neschválil. Snad by tedy mělo být přijato usnesení, že AS KTF UK žádá o dopracování předloženého materiálu a jeho doplnění o podrobnější argumentaci. Poskytne to také vedení fakulty příležitost, aby ještě jednou zkontrolovalo, zda je návrh rozpočtu sestaven dle platných pravidel. Členové senátu s návrhem souhlasili.


Na dotaz ing. Procházkové předseda senátu specifikoval body, jež je třeba objasnit: „Personální prostředky“ – jakým způsobem jsou rozděleny mezi pracovníky? „Prostředky na vědeckou činnost“ – jak je stanovena výše položky a podle jakých kritérií je dělena mezi katedry? „Rozvoj knihovny“ – proč je na centrální akvizice vyčleněna nižší částka než na akvizice pořizované přes jednotlivé pracovníky? Jsou zabezpečeny všechny běžící řady a tituly ve společném zájmu? „Režie“ – jak je tento pojem vymezen? Nejsou režijní náklady ukryty i v jiných kategoriích rozpočtu? Je dodrženo univerzitní pravidlo pro „doplňkové a režijní náklady“?


Dr. Vopřada doplnil: „další rozvoj fakulty (IT)“ – k čemu bude částka konkrétně využita, co je v plánu v IT oblasti nakoupit a jestli nákup bude souviset pouze s programem PRVOUK nebo i s běžným provozem fakulty.


Ing. Procházková odpověděla, že obě věci spolu souvisí. Pokusí se však věc zpřesnit.


Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK žádá o dopracování předloženého materiálu [návrhu rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015] a jeho doplnění o podrobnější argumentaci.


V 15.35 hod odešla Ing. Eva Procházková.


Schválení podmínek přijímacího řízení ke studiu na KTF UK na akademický rok 2015/2016 (2. kolo)

Proděkan pro studium předložil žádost, aby AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu na KTF UK na akademický rok 2015/2016 (2. kolo). Podklady byly rozeslány.


Téma krátce uvedla vedoucí studijního oddělení Ing. Tereza Fatková. K přijímacímu řízení v červnu 2015 se přihlásilo celkem 307 uchazečů. Oproti minulému roku nedošlo k větší změně, přestože se hlásí uchazeči demograficky slabších ročníků. Druhé kolo dává příležitost těm uchazečům, kteří své rozhodnutí odložili, případně se hlásili na jiné vysoké školy.


Na žádost doc. Novotného uvedla ing. Fatková počty přihlášených uchazečů podle oborů:

˗ bakalářský studijní obor Dějiny křesťanského umění: 68

˗ bakalářský studijní obor Dějiny evropské kultury: 60

˗ navazující magisterský studijní obor Dějiny křesťanského umění: 38

˗ navazující magisterský studijní obor Dějiny evropské kultury: 33

˗ bakalářský studijní obor Teologické nauky: 44

˗ navazující magisterský studijní obor Teologické nauky: 25

˗ magisterský studijní obor Katolická teologie: 15

˗ navazující magisterský studijní program Aplikovaná etika: 27.


Ing. Fatková upozornila, že v minulém roce bylo druhé kolo přijímacího řízení úspěšné. Přihlásilo se dalších 160 zájemců a přijímalo se do všech studijních oborů.


Podmínky přijímacího řízení zůstaly stejné jako v jarním termínu, změnila se pouze data. Vše znovu schválil proděkan pro studijní záležitosti.


Doc. Novotný otevřel rozpravu.


Dr. Červenková upozornila na příklad studentů bakalářského kombinovaného studia Teologických nauk, kteří už dosáhli vysokoškolského titulu, a přesto se po nich vyžaduje maturitní vysvědčení. Ing. Fatková a doc. Novotný objasnili, že se tak děje v souladu se zákonem o vysokých školách.


Dr. Vopřada upozornil, že pro přijetí do oborů Teologické nauky a Katolická teologie je od uchazečů žádáno potvrzení o mravní bezúhonnosti, které může vydat kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan. Minulý rok nastal problém, protože fakultní kaplani museli čerpat dovolenou právě v období, kdy byl nejvyšší zájem o uvedená potvrzení. Studijní oddělení by si toho mělo být vědomo a směřovat uchazeče ke kněžím, kteří je znají.


Dr. Červenková se zeptala, jak se řeší situace u studentů z věznice v Ruzyni. Dr. Vopřada sdělil, že fakultní kaplan po dohodě s děkanem KTF a studijním oddělením těmto studentům vystavuje namísto potvrzení o mravní bezúhonnosti souhlas se studiem.


Doc. Novotný kolegům z ÚDKU vysvětlil, že povinnost potvrzení o mravní bezúhonnosti vychází z kanonického práva.


Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu na KTF UK na akademický rok 2015/2016 (2. kolo).


Různé

Doc. Novotný upozornil, že AS KTF UK byl požádán o spolupráci při přípravě dlouhodobého záměru UK. Bližší informace budou sděleny na příštím zasedání.


Dr. Kubík upozornil, že sečetl počty přihlášených za jednotlivé obory a došel k nepatrně jinému výsledku, než ing. Fatková (310 na místo 307).


Ukončení

Doc. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 15.45 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelka
Usnesení přijatá na zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015


1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 25. února 2015.


3. AS KTF UK  žádá o dopracování předloženého materiálu /návrh rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015/ a jeho doplnění o podrobnější argumentaci.


4. AS KTF UK  schválil podmínky přijímacího řízení ke studiu na KTF UK na akademický rok 2015/2016 (2. kolo).doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Pavla Glombová, zapisovatelkaPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám