Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 13. května 2015

Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 13. května 2015

Prezenční listina

Přítomní členové senátu

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

ThLic. Denisa Červenková, Th.D.

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

Klára Nechvílová

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Bc. Kateřina Volfová

David Vopřada, Dr.


Omluvení členové senátu

Marie Jiranová

PhDr. Jaroslav Mrňa


Hosté

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana

Jan Martínek – student

Ing. Eva Procházková – vedoucí ekonomického oddělení


Zápis

Zahájení, určení skrutátora

Zasedání v 9:30 zahájil předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny přítomné. Jako skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen dr. Kubík.


Schválení programu zasedání

Doc. Novotný připomněl, že zasedání bylo svoláno jako řádné. Děkan sice 4. května písemně požádal AS KTF UK o svolání mimořádného zasedání „během 19., resp. 20. týdne tohoto roku“, avšak jeho dopis byl doručen až poté, co se členové senátu dohodli, že na 13. května bude svoláno anticipované zasedán řádné, a poté, co byli o této úmluvě informováni členové akademické obce. – Informace byla přítomnými vzata na vědomí bez námitek.


Navrhovaný program:

1) Zahájení, určení skrutátora

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK

3) Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

5) Schválení výroční zprávy o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014

6) Schválení provozního rozpočtu na rok 2015

7) Různé


Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“


Kontrola a schválení zápisu z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015

Doc. Novotný konstatoval, že návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015 byl rozeslán. Z řad členů senátu nebyly předem ani na místě uplatněny korektury či připomínky. Senát však obdržel dva druhy připomínek, které podal děkan: komentáře na okraji návrhu zápisu (12. května) a dopis (7. května). Předseda senátu ověřil, že děkan nechce ke svým podkladům nic dodat, a navrhl, aby senát postupoval tak, že bude nejprve věnovat pozornost těm komentářům, které se týkají navrženého znění textu, a poté těm, které mají charakter výkladu či doplnění. Nakonec bude projednán děkanův dopis. Přítomní členové senátu souhlasili.


Senát prošel děkanovy připomínky k navrženému znění textu, a rozhodl o tom, jakým způsobem mají být zohledněny. Zamítnuty byly poznámky, které u bodu 5c (opatření děkana č. 1/2015, 2/2015, 3/2015 a 5/2015) a u navazujícího usnesení č. 3 uváděly, že „rozprava se v podstatě nekonala“ a „o diskusi nemůže být řeč“: rozprava byla totiž u každého opatření nabídnuta s ujištěním, že se lze k věci vrátit i později na základě písemně zaznamenaných připomínek, a pokud se přítomní členové senátu, kolegia nebo hosté do rozpravy na místě zapojili, je to v zápise zaznamenáno.


9:46 přišel dr. Pech.


Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2.

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015.“


Senát vypořádal další komentáře, které děkan přičinil k návrhu zápisu, a podněty, které zapracoval do svého dopisu. Větší pozornost byla věnována těmto bodům:


Děkan senát seznámil s procesem, jímž vznikají jeho opatření: 1) Pracovnice děkanátu absolvuje/í školení na rektorátu. 2) Je představena předloha, základní koncept z rektorátu. 3) Nastává fáze konsultace kolegů z jiných fakult a srovnání opatření na jiných fakultách. 4) Pak se přistoupí k vypracování opatření děkana. 5) V případě pochyb konsultace s kompetentními lidmi (i právníky) z rektorátu (kde je dohodnutá spolupráce).


Děkan uvedl, že senát není vnitřními předpisy pověřen, aby schvaloval opatření děkana, a že napříště hodlá podávat senátu k projednání „res těchto opatření“. Diskuse upřesnila, že existují opatření, která je senát povolán schvalovat, a u těch musí být projednáván přímo předložený text. Dále existují opatření, která sice senát neschvaluje, ale děkan chce o jejich obsahu a případně i znění se členy senátu diskutovat dříve, než je vydá; v takovém případě lze diskutovat věcný záměr nebo pracovat přímo s připravovaným textem. A konečně mohou existovat opatření, která senát neschvaluje, ale otevře o nich z vlastní iniciativy rozpravu nebo interpelace poté, co byla vydána.


U opatření č. 1/2015 o čerpání dovolené děkan oznámil úmysl změnit své předchozí rozhodnutí tak, že nově bude uložena povinnost vyčerpat 85% dovolené v době od ledna do konce září. Dovolená se nevybírá předložením plánu dovolených, nýbrž schválením žádosti o dovolenou. Pojem „plán“ je v tomto i dalších opatřeních synonymem pojmu „uvažovaný výhled“ a neoznačuje něco striktně neměnného. – Neshoda mezi senátem a děkanem prozatím trvá u čl. 4 opatření, které uvádí, že když si zaměstnanec stanoveným způsobem dovolenou nevybere a vedoucí ji podle těch pokynů nenaplánuje, pak se to pro oba „považuje za závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci s možnými důsledky předpokládaným zákoníkem práce“. Podle děkana „je to sankce stanovená zaměstnavatelem, který požaduje, aby byla dovolená čerpána účelně k typu či druhu činnosti. Je to běžná formulace sankce.“ Doc. Novotný, dr. Vopřada a dr. Bartoň však namítli, že podle vyjádření právníků a člena jedné z odborových organizací UK se ta formulace týká výpovědi z pracovního poměru, což není v dané věci možné, protože to není v souladu se zákoníkem práce. Děkan uvedl, že tuto věc hodlá prověřit samostatně.


K otázce kard. Duky, zda senát zastupuje odbory, děkan uvedl: „Kard. Duka se ptal, zda jsou na KTF odbory, jelikož podle jeho názoru by dané připomínky měly řešit s děkanem spíše odbory než senát.“ K poznámce doc. Novotného, že o zřízení odborů lze jistě uvažovat, děkan uvedl: „Odbory jsou na některých fakultách. Rektor UK tento stav naprosto respektuje, ale nepodporuje; např. odmítá centrální organizaci odborů přes rektorát UK.“ – Doc. Novotný připustil, že senát, jehož úkolem je, aby dbal o dobro celé akademické obce, do jisté míry v projednávaných záležitostech plnil i roli, která jinak náleží odborům. Dr. Bartoň uvedl, že zřízení odborové organizace na KTF by nebylo zvláště obtížné, existuje však také možnost, že se jednotliví zaměstnanci připojí k nějaké odborové organizaci uvnitř UK, např. té, jež existuje na ETF.


Děkanově připomínce, že na „stylu jednání“ je třeba pracovat „oboustranně“, předseda senátu přisvědčil a přislíbil, že senát o to bude nadále usilovat.


K poznámce „děkan nežádal, aby se neschvalovala VZoH 2014 a rozpočet 2015, ale dovolil, aby se jím senát zabýval, pokud nebude čas, na svém mimořádném zasedání v nejbližším možném čase“ doc. Novotný podotkl, že úmluva o projednání výroční zprávy o hospodaření a rozpočtu zněla tak, jak je uvedeno v zápise. Jménem senátu se ohradil proti tomu, že by děkan mohl senátu cokoli dovolovat: je to svébytný samosprávný orgán a vztah děkana k senátu je podobný vztahu premiéra k parlamentu. Děkan tuto námitku uznal s tím, že užitý pojem je nedokonalým překladem italského „concede“, které měl na mysli v okamžiku, kdy komentář psal.


K děkanově poznámce, že by zápis neměl „znevýhodňovat ty, kteří se nemohli na zasedání připravit písemně“, doc. Novotný podotkl, že písemnou přípravu si může udělat každý z přítomných a že k ní bude při redakci zápisu přihlíženo. Záznam diskuse, která probíhá přímo na místě, nikoho neznevýhodňuje.


K děkanovu podnětu, „aby se diskuse, které mají napomoci osvětě širší akademické veřejnosti, od zasedání oddělily“, předseda senátu podotkl, že jistě lze obdobné diskuse pořádat, rozhodně však nemohou nahradit rozpravu v plénu akademického senátu, který je institucionalizovaným dialogem mezi akademickou obcí a děkanem. Tato skutečnost nesmí být žádným způsobem zastřena. To platí i o děkanově návrh, „aby se – až do odvolání – děkan vždy před jednáním senátu sešel s předsednictvem senátu a prošli spolu jednotlivé body jednání“. Lze vyjít děkanovi vstříc v tom, že mu budou zásadní předem připravené interpelační podněty zasílány na vědomí předem, ale ani tento postup nemůže nahradit interpelace „naživo“.


Delší diskuse provázela děkanovu pobídku, aby byl zápis stručnější a aby byla při jeho redakci zvažována „otázka, co všechno chceme, aby se o nás kdokoliv zvnějšku fakulty dozvěděl“. Dr. Kubík se přimlouval za podrobnější podobu zápisů, protože pak nevznikají sporné otázky a k projednávaným záležitostem i použitým argumentů se lze vracet. Dr. Bartoň s tím souhlasil a dodal, že navíc všechny tyto záležitosti zůstávají archivovány, což je zvláště vítané u složitějších záležitostí typu rozpočty apod. Dr. Vopřada, dr. Kubík, dr. Oulíková, dr. Bartoň, dr. Červenková se v diskusi o transparentnosti zápisů shodli se na tom, že témat, která jsou natolik choulostivá, že by neměla být v zápisu uvedena podrobněji, je velmi málo. Děkan a ing. Procházková uvedli příklady záležitostí, které podle nich do této kategorie patří. Doc. Novotný diskusi uzavřel konstatováním, že se senát v zásadě kloní spíše k obsáhlejší formě zápisu a jejich co největší transparentnosti. Kontrola návrhu zápisu pak poskytuje prostor k tomu, aby byly navrhovány redakční úpravy tam, kde to bude považováno za žádoucí.


AS KTF UK vzal diskusi na vědomí tichým souhlasem.


Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)

Dr. Vopřada přednesl stížnosti alumnů Teologického konviktu ve věci uznávání tam absolvovaných kurzů latiny a řečtiny, které jsou na CMTF UP uznávány, zatímco na KTF UK nikoli. Dr. Bartoň podotkl, že podle jeho informací se tato studia zohledňují také na KTF UK, a přislíbil, že věc vyšetří.


Kol. Nechvílová vznesla dotaz ohledně návštěvy prof. Yves de Maeseneera z KU Leuven na KTF UK. Děkan upřesnil, že prof. Maesneer bude mít dvě přednášky a zúčastní se diskuse o směřování Centra pro teologii, filozofii a mediální teorii.


Schválení výroční zprávy o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014

Doc. Novotný uvedl projednávané téma. Text i přílohy byly opakovaně rozeslány.


Děkan poděkoval ing. Procházkové za každoroční práci na zprávě o hospodaření.


Ing. Procházková představila krátce výroční zprávu akademickému senátu. Připomněla, že osnova výroční zprávy je stanovena ministerstvem školství a rektorátem UK.


Doc. Novotný otevřel rozpravu.


Členové senátu předkládali dotazy k jednotlivým údajům zprávy. Větší váhu mají tyto výsledky diskuse:


Meziroční ztráta se postupně snižuje, na konci r. 2014 činila 218 tisíc Kč.


Normativní příspěvek na studenta klesá, počet financovatelných studentů je omezen. KTF by nicméně mohla celkový počet studentů navýšit ještě asi o 20–30 osob.


Největší možnost navýšit příjmy shledává vedení fakulty v oblasti vědecké činnosti.


V získávání GA UK je KTF úspěšná. V r. 2015 bude fakulta financovat z vlastních prostředků i ty granty, které u GA UK neuspěly.


Ohledně specifického výzkumu (852 tisíc Kč) děkan uvedl, že zatím byl jeho řešitelem proděkan pro vědu doc. Martin Zlatohlávek. V budoucnosti se o řešení SV může ucházet kdokoli.


Ohledně Projektu vybudování mezinárodní infrastruktury a inovace oborů na KTF (1.500 tisíc Kč) ing. Procházková sdělila, že jeho řešitelem je děkan. Je určen pro Centrum teologie, filosofie a mediální teorie.


Děkan sdělil, že osobou zodpovědnou za Institucionální rozvojový plán (1.730 tisíc Kč) je proděkan pro rozvoj doc. Karel Sládek.


Zůstatek darů (3.362 tisíc Kč) je určen vesměs na výzkum. Doc. Novotný požádal, aby byl senátu předložen podrobnější rozpis (s utajením dárců, kteří si nepřejí vstoupit ve známost). Děkan to přislíbil.


Mzdové náklady v posledních letech rostly. Průměrná měsíční mzda uvedená v tab. 8b) zohledňuje vedle působnosti akademického pracovníka i vědecké působení v rámci projektů, jež u některých zaměstnanců podstatně zvedá celkovou výši úvazku sjednaného na fakultě. Proto např. v r. 2014 na 2,938 profesorského úvazku připadala průměrná mzda 54.919 Kč.


Zůstatek stipendijního fondu činil 6.628 tisíc Kč. Doc. Novotný se ptal, zda by z této sumy nešlo dorovnat měsíční prémii doktorandů, která byla radikálně snížena změnou opatření č. 5/2014, což pro úspěšné doktorandy znamená měsíčně ztrátu 1.800,- Kč. Děkan uvedl, že doktorandům může být dorovnávací stipendium přiznáno individuálně, na základě návrhu, s nímž se školitel obrátí na děkana. Ing. Procházková uvedla, že je třeba pohlídat, aby nebyla jedna a táž činnost odměňována dvakrát. Doc. Novotný podotkl, že pro studenty je důležité, aby znali výši svého pravidelného příjmu a aby tedy stipendium nemělo jenom jednorázový charakter.


Prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj, institucionální podpora vědy a výzkumu – tzv. vnitrouniverzitní koheze (2.500 tisíc Kč) mohou být použity jenom pro podporu vědy a výzkumu, nejsou však striktně vázány na konkrétní projekt.


Doc. Novotný kvitoval rozhodnutí děkana o tom, že „osobní náklady, jako jedinou nákladovou položku, fakulta neplánuje snižovat“, a zeptal se, zda tato věta a výrok, podle něhož musí fakulta pokračovat „v úsporném režimu [...], tj. snižování nákladových položek“, implikuje plánované tlumení nějakých činností nebo oblastí života fakulty, nebo se jí míní prostě opatrné nakládání s prostředky. Děkan a ing. Procházková odvětili, že žádné cílené tlumení plánováno není a míněna je opatrnost.


Děkan a ing. Procházková oznámili, že Arcibiskupství pražské uplatnilo pro r. 2015 ustanovení nájemní smlouvy o navyšování nájmu o inflaci a vyměřilo ho o 100 tisíc Kč vyšší než loni. Děkan v této věci zahájil jednání o aktualizaci smlouvy a o tom, aby bylo vyjasněno, jaké má Arcibiskupství dlouhodobé záměry s prostorami v dejvické budově.


Doc. Novotný uzavřel rozpravu.


Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK v roce 2014.“


Schválení provozního rozpočtu na rok 2015

Doc. Novotný uvedl projednávané téma. Text i přílohy byly opakovaně rozeslány.


Ing. Procházková zdůraznila, že předkládaný rozpočet má povahu výhledového plánu.


Doc. Novotný otevřel rozpravu.


Přítomní konstatovali, že hlavní body byly objasněny již v souvislosti s předchozím bodem. Zaznělo jenom několik doplňujících dotazů.


Podle výroční zprávy o hospodaření stojí správa PC sítě, údržba počítačů a kopírovacích strojů 1.611 tisíc Kč ročně. Doc. Novotný připomněl, že senát v souvislosti s projednáváním PRVOUKu žádal o to, aby byl seznámen s tím, kolik fakulta platí ÚVT, a navrhoval, aby byl proveden externí audit spolupráce s ÚVT.


Doc. Novotný uzavřel rozpravu.


Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil provozní rozpočet na rok 2015.“


Různé

Doc. Novotný uvedl:


1) Předseda AS PřF dr. Martin Kuthan mailem představuje usnesení jejich fakultního senátu ve věci zamítnutých profesorských jmenování a pobízí ostatní fakultní senáty, aby učinili něco podobného. – Diskuse ukázala, že se členové senátu nechtějí tímto bodem zabývat, dokud se s celou záležitostí neseznámí podrobněji.


2) Ing. Tereza Fatková, vedoucí studijního oddělení, informuje senát, že RUK upravil znění Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (2. kolo), které byly schváleny 25. března. Změny spočívají v úpravě termínů přijímacího řízení a termínu pro odevzdání přihlášky ke studiu. Neznevýhodňují uchazeče.


3) Senát obdržel pozvání na debatu k Dlouhodobému záměru Univerzity Karlovy 2016–2020, která se bude konat 26. května 2015 v budově Právnické fakulty. – Za AS KTF se zúčastní minimálně dr. Kubík.


4) Je třeba rozhodnout o tom, jak se senát zapojí do přípravy Dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy 2016–2020. – Diskuse vedla k rozhodnutí, že členové senátu začnou své podněty zpracovávat ihned poté, co na konci května obdrží finální koncept DZ UK. Podrobnosti dojedná předseda senátu s proděkanem pro rozvoj doc. Sládkem.


Ukončení

Doc. Novotný ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKZa správnost:

Bc. Kateřina Volfová, zapisovatelka
Usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 13. května 2015


1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 29. dubna 2015.


3. AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření KTF UK v roce 2014.


4. AS KTF UK schválil provozní rozpočet na rok 2015.doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

předseda AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám