Zápis a usnesení přijatá na mimořádném zasedání AS KTF UK dne 15. dubna 2015

Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 15. dubna

Prezenční listina


Přítomní členové senátu


PhDr. Josef Bartoň, Th.D.


ThLic. Denisa Červenková, Th.D.


PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.


PhDr. Jaroslav Mrňa


PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.


Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.


PhDr. Milan Pech, Ph.D.


Bc. Kateřina Volfová


David Vopřada, Dr.
Omluvení členové senátu


Marie Jiranová


Klára Nechvílová
Hosté


ThLic. David Bouma, Th.D.


ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan


Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.


Pavla Glombová – zapisovatelka


Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


PhDr. František Záruba, Ph.D.


Zápis
1) Zahájení


Zasedání zahájil v 15.00 hod. předseda doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., který přivítal všechny přítomné.


Uvedl také, že se na fakultě ozval hlas, který tvrdí, že senát vyjádřil nepřátelský postoj vůči vedení fakulty tím, že hned neschválil návrh rozpočtu PRVOUK. Tak tomu rozhodně není. Senát se podílí na vedení fakulty. Jeho prostřednictvím totiž akademická obec jedná jako samosprávná korporace: spravuje sebe samu. Od senátu pak odvozují své kompetence ostatní samosprávné orgány. Senát navíc usiluje o kooperaci s děkanem. Dělá to i tím, že se táže, vznáší podněty a připomínky, případně i kritiku. Děkan navíc osobně ubezpečil předsedu senátu, že vítá snahu senátu o sebevědomé a důkladné jednání. Proto také má každý člen senátu na zasedání vystupovat svobodně a odvážně. Vše, co je řečeno jasně a je míněno dobře, má v průběhu zasedání místo a může být přínosem.


Určení skrutátora


Jako skrutátorka byla navržena a tichým souhlasem schválena Bc. Kateřina Volfová.2) Schválení programu


Navrhovaný program:


1) Zahájení, určení skrutátora


2) Schválení programu zasedání AS KTF UK


3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015


4) Schválení návrhu rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015


Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné zasedání, je na programu zařazen jediný stěžejní bod. Případná další témata mohou být předložena na řádném zasedání senátu.


Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.


Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015


Návrh zápisu byl všem členům AS KTF UK rozeslán, připomínky byly zpracovány. Na místě nikdo žádné další připomínky neuplatnil.


Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.


Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015.“

4) Schválení návrhu rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015


Doc. Novotný uvedl: Na minulém zasedání senátu, jež se konalo dne 25. března 2015, předložil děkan žádost o schválení rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015. Senát tehdy přijal po rozpravě usnesení: „AS KTF UK žádá o dopracování předloženého materiálu a jeho doplnění o podrobnější argumentaci.“ Předseda senátu a místopředseda dr. Vopřada byli pozváni na část jednání kolegia děkana, které proběhlo 1. dubna. Děkan a členové kolegia zde komentovali některé body zápisu ze zasedání AS KTF a reagovali na podněty, které předseda a místopředseda senátu přednesli. Děkan pak senátu postoupil návrh rozpočtu v původním, nezměněném znění, doplnil ho však o dva další texty: o tabulku, která srovnává skladbu rozpočtu fakultního PRVOUKu v minulých letech, a o komentář k otázkám, jež byly nastoleny v průběhu zasedání. Následně pak ještě zaslal dokument „Plán rozvoje IT na KTF pro roky 2015, 2016 a 2017“. Vše bylo členům AS KTF rozesláno.


Doc. Novotný připomněl, že děkan v komentáři senátu napsal: „Naší fakultou rovněž koluje steskem zabarvená informace, že akademičtí pracovníci nevědí, co PRVOUK je. Připomeňme si, jak se opakovaně na vyšehradském setkání – na konci září před začátkem nového akademického roku – v minulých letech o PRVOUKu mluvilo. Je ovšem pravda, že informace nemůže být jen nabídnuta, ale též přijata. O této pro každou informaci nedílné složce mám pochybnosti. I přes vedoucí kateder/ústavu se soustavně snažíme (po)vědomí o PROVUKu vylepšovat; budu jen vám, senátorům a senátorkám, vděčný, pokud i toto jednání AS KTF přispěje k většímu přijetí PRVOUKu ze strany pracovníků a pracovnic naší fakulty.“ Doc. Novotný uzavřel: Je tedy třeba, aby jednání objasnilo co nejvíce otázek, jež jsou s PRVOUKem spojeny. Je proto dobře, že na zasedání dorazili i další členové akademické obce, protože i oni se mohou ptát a zasedání tak může lépe posloužit k informovanosti pracovníků fakulty.Obecný úvod


Doc. Novotný nejprve poskytl obecný úvod k projednávanému tématu:


Předmětem jednání je Program rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy, přesněji jeho část P01 – Teologie jako způsob interpretace dějin kultury. KTF se jí věnuje společně s ETF a HTF. Program je řízen radou, v jejímž čele stojí prof. ThDr. Martin Prudký. Za teologickou větev KTF v ní figuruje doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., za větev uměnovědnou a historickou prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Program P01 má od r. 2012 tuto strukturu:


1. Teologie a česká duchovní kultura


1.1. Dějiny české teologie v širších perspektivách


1.2. Tradice a kulturní kontexty teologie


2. Česká výtvarná kultura


2.1. Karel IV. v českém a evropském kontextu


2.2. Čechy a Itálie v raném novověku


3. Česká literární kultura


4. Česká historická kultura


Rozpočet programu je tvořen prostředky, které přicházejí z rozpočtu univerzity. Následně je rozdělen mezi fakulty. Každá z nich pak sestavuje svůj vlastní rozpočet, který musí být schválen jejím senátem. Podle zadávací dokumentace má za KTF o rozdělení prostředků dbát děkan a prof. Beneš, jemuž je svěřena kompetence navrhovat pracovníkům řešícím program odměny a mimořádná stipendia, rozhodovat o čerpání provozních prostředků a navrhovat výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Pojí se s tím tyto hlavní pokyny: Přidělené prostředky lze užít výhradně v souvislosti s uskutečňováním programu, nejde-li o doplňkové a režijní náklady. Doplňkové a režijní náklady mohou být využity i na náklady fakulty, které přímo nesouvisí s uskutečňováním programu. Podmínkou je, že musí jít o náklady, které lze hradit z prostředků na vědu (zákon č. 130/2002 Sb.). Výše doplňkových a režijních nákladů nesmí přesáhnout 25% z celkových přidělených prostředků. Prof. Beneš je oprávněn navrhovat odměny a mimořádná stipendia osobám řešícím program, a to až do souhrnné výše maximálně 20% celkových mzdových výdajů (ve smyslu mezd bez odměn a mimořádných stipendií).


V dokumentaci univerzity stojí, že PRVOUK slouží k institucionální podpoře „dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace“. Přidělované prostředky tedy mají mít dvě hlavní užití. Zaprvé mají být investovány tak, aby se s jejich pomocí mohla ta která vědní oblast rozvíjet tím, že k tomu budou koncepčně vytvářeny adekvátní podmínky. Tím není míněno jenom jakési záplatování rozpočtu a pouhá stabilizace fakulty, nýbrž investice do rozvoje fakulty v těch aspektech jejího působení, jež se týkají vědy. Zadruhé mají být prostředky vloženy do vlastní vědecké činnosti, jež má být schopna stále lépe obstávat v národním a mezinárodním srovnání. Ať tak či tak, má jít o peníze investované do promyšleného rozvoje instituce i její vědecké činnosti. To je základní cíl, který má rozpočet sledovat.


Doc. Novotný nabídl slovo děkanovi. Ten uvedl: PRVOUK nenabízí prostředky pouze na rozvoj vědy, ale také na základní provoz fakulty, a tím stabilizuje instituci.Celková podoba rozpočtu


Doc. Novotný přistoupil k jednání o vlastním rozpočtu. Z podkladů poskytnutých děkanem plyne, že na rok 2015 dosahuje celková výše přidělené částky 4.956.744,- Kč. Z toho


· Cca 42% prostředků je určeno na mzdy a odměny osob řešících program, související odvody a stipendia pro pomáhající studenty. Úhrnem jde o 2.071.500,- Kč.


· Cca 10% prostředků je určeno na knihovnu. Úhrnem jde o 500.000,- Kč.


· Cca 10% prostředků je určeno na IT. Úhrnem jde o 510.000,- Kč.


· 25%, tedy maximální povolená část, je určena na doplňkové a režijní náklady. Úhrnem jde o 1.238.500,- Kč.


· Cca 13% je určeno na vědeckou činnost. Úhrnem jde o 646.744,- Kč.


Doc. Novotný nabídl slovo děkanovi. Ten uvedl: Schéma rozdělování financí vzniklo na jaře r. 2012, kdy program začínal. Poměry mezi jednotlivými položkami vznikly empiricky. Byla stanovena nejvyšší možná částka určená na doplňkové a režijní náklady a částka potřebná na sanaci mezd. Poměr ostatních položek byl pak již stanoven na základě odhadů. Od té doby jsou příslušné podíly udržovány. Nejde však o striktně dané částky, v budoucnosti mohou být měněny.


Doc. Novotný oznámil, že jednání bude dále pokračovat rozpravou o jednotlivých položkách.Mzdy a odměny, související odvody a stipendia


Doc. Novotný připomněl, že podle návrhu rozpočtu je tato položka určena pouze pro akademické pracovníky, kteří jsou zapojeni do řešení PRVOUKu, a pro doktorandy, kteří se také účastní programu. Je použita na položky pravidelných mezd i odměn.


Minulé zasedání se v rozpravě soustředilo ke dvěma otázkám:


1) Kdo jsou řešitelé PRVOUKu?


Doc. Novotný v průběhu posledního zasedání i v jednání kolegia konstatoval, že z osobních rozhovorů plyne, že někteří kolegové dodnes jistě nevědí, zda jsou či nejsou řešiteli PRVOUKu, případně jak mohou z rozpočtu čerpat. Písemný komentář děkana k tomu uvádí: Kdo je a není zahrnut do projektu P01 je možné zjistit na internetu. „Okruh účastníků projektu může být rozšířen o ty, kteří předloží projekt, zapadající do celofakultního projektu P01, který bude mít naději na úspěšnou realizaci.“


Doc. Novotný distribuoval seznam pracovníků KTF uvedených na internetu jako řešitelé PRVOUKu a uvedl, že jde o 19 pracovníků teologické větve fakulty a 12 pracovníků uměnovědné a historické větve fakulty. Celkem 31 osob (z celkového počtu 61 osob za KTF, ETF, HTF). V této věci je ovšem jakási nesrovnalost, protože v průběžné zprávě o řešení PRVOUKu za rok 2014 se hovoří o 33 akademických a vědeckých pracovnících a 4 doktorandech.


Děkan se pozastavil nad skutečností, že v seznamu není uveden např. dr. David Bouma, přestože byl dodatečně mezi řešitele zařazen. Opakovaně tudíž spolu diskutovali o tom, zda dr. Bouma je či není řešitelem PRVOUKu. Příčina tohoto nedorozumění je děkanovi jasná až nyní. – Dr. Bouma, přítomný jako host, podotkl, že až dosud dostával rozporné informace a je tedy rád, že se věci vyjasnily.


Doc. Novotný požádal děkana, aby byl seznam zkontrolován a aby byl poté, co bude opraven, rozeslán řešitelům informační mail.


15.30 přišel PhDr. Milan Pech, Ph.D.


Doc. Novotný děkana vyzval, aby objasnil svá slova: „Okruh účastníků projektu může být rozšířen o ty, kteří předloží projekt zapadající do celofakultního projektu P01, který bude mít naději na úspěšnou realizaci.“ Znamená to, že se mezi řešitele mohou zařadit i další kolegové? Pokud ano, je iniciativa ponechána na nich? U koho a jakým způsobem se mají přihlásit? Je to možné ještě v běžícím kalendářním roce?


Děkan odpověděl, že podnět musí vzejít od zájemců samotných, kteří se mají hlásit u fakultních koordinátorů. Je na jejich uvážení, zda zájemce mezi řešitele zařadí. Letos to však již možné není.


Dr. Červenková vyjádřila překvapení nad tím, že se informaci o možnosti dodatečného zapojení mezi řešitele dozvídá až na zasedání senátu. Děkan odpověděl, že informace o PRVOUKu mají poskytovat vedoucí kateder, s nimiž jsou tyto záležitosti pravidelně probírány. Vedoucí katedry fundamentální a dogmatické teologie dr. Benedikt Mohelník, přítomný jako host, upozornil, že se snažil dohledat přesné znění pravidel pro program PRVOUK, ale neúspěšně. Základní, pečlivě strukturovaný dokument chybí, ačkoliv by mohl zabránit různým nedorozuměním.


Doc. Novotný navrhl, aby byl vypracován podrobný informační manuál umístěný na internetové stránce fakulty.


2) Jakým způsobem jsou rozděleny mzdové náklady mezi pracovníky?


V průběhu posledního zasedání projevil senát zájem o bližší informace ve věci rozdělení mzdových nákladů. Písemný komentář děkana k tomu uvedl jen tolik, že jsou určeny na mzdy a odměny.


Doc. Novotný nabídl slovo děkanovi. Ten uvedl: Nelze poskytnout přesné údaje o tom, jak je kdo odměňován. Z programu se srovnala finanční situace pracovníků. Některým pracovníkům byl navýšen úvazek a mzda byla dorovnána částkou z PRVOUKu. Odměny se vyplácí jednou, někdy dvakrát ročně.


Dr. Kubík se zeptal, kolika procenty se podílí PRVOUK na platech řešitelů a zda se u nich promítne do výše mzdy pokles financí určených v roce 2015 k těmto účelům. Děkan odpověděl, že na první část otázky neumí odpovědět. Pokles financí se na konečné mzdě neprojeví. Celková částka prostředků určených na vědu činí 15.000.000,- Kč, z čehož PRVOUK činí pouze cca 5.000.000,- Kč. Děkan doufá, že se budou pracovníci zapojovat i do dalších projektů.


Doc. Novotný se zajímal o to, zda jsou na fakultě pracovníci, kteří jsou financováni výlučně z PRVOUKu, takže pokud tento skončí, skončí také pracovní poměr zaměstnance. Děkan tuto skutečnost vyloučil. Je-li zaměstnanec spojen s jiným projektem tak, že je jeho pracovní poměr na trvání projektu závislý, je tato skutečnost uvedena v pracovní smlouvě.


Dr. Oulíková se otázala, zda je procento mzdy, které je kryto z PRVOUKu, u všech řešitelů stejné, nebo se postupuje individuálně. Děkan odvětil, že je uplatňován individuální postup. Pokud pedagog více vyučuje a méně se věnuje vědě, je jeho mzda z větší části kryta normativní dotací na výuku. Pokud pedagog méně učí, ale více bádá, pak je jeho mzda více kryta z PRVOUKu. Pokud pedagog hodně učí i hodně bádá, získává odměny.


15.40 odešla Mgr. Mlada Mikulicová, Ph.D.


Dr. Hamsíková se zeptala, jestli skutečnost, že řešitelé nemají program PRVOUK ve smlouvách a nevědí nic konkrétního o tom, jak jsou odtud placeni nebo odměňováni, neomezuje jejich motivaci. Děkan odpověděl, že PRVOUK není přísný vědecký projekt. Prostředky proto nejsou vázány na jasně definovaný druh a rozsah aktivit. Umožňují fakultě vyrovnávat výkyvy v rozpočtu.


Doc. Novotný se zajímal o to, zda jsou odměny z PRVOUKu přiznávány pouze řešitelům tohoto programu, nebo všem zaměstnancům. Děkan upřesnil, že jsou poskytovány pouze řešitelům. Pokud někdo není zařazen do PRVOUKu a odměnu dostává, děje se tak z jiných prostředků.


Dr. Oulíková uvedla, že se vždy domnívala, že se úvazky formují podle odučených hodin. Děkan to popřel a upozornil, že se na základě požadavků EU chystá pro příští rok zavedení tzv. sumárních úvazků, které budou zahrnovat i granty. Dr. Kubík podotkl, že by se daly úvazky kombinovat podobně jako v Akademii věd: pokud zaměstnanec publikuje jeden článek ročně, má nárok na 30% úvazek. Děkan připomněl, že v letech 2011 a 2012 chtěl prosadit tabulky, z nichž by pak mohl počítat body za publikované články a práce. Naštěstí se ale jeho nápad neujal a on je tomu rád. V AV ČR mají pouze jeden až dva druhy aktivit (věda, případně výuka), ale ve fakultním kontextu jich je mnohem více, a proto by tento systém nemohl fungovat.


Doc. Novotný uvedl, že rozprava o způsobu odměňování je důležitá a bylo by dobré se jí v budoucnosti ještě věnovat. Souhlasil s tím, že vázat mzdu a odměnu čistě na publikační činnost by nebylo moudré. Už proto, že se systém přidělování RIVových bodů stále mění a to by do stanovování úvazku a platu vnášelo trvalou nejistotu.Knihovna


Doc. Novotný konstatoval, že v návrhu rozpočtu je řečeno, že z částky 500.000,- Kč slouží cca 200 tisíc Kč „na akvizice knižního fondu fakulty (knihy, periodika, knihovnické licence apod.)“, zatímco „zbylá suma slouží k nákupu knih podle požadavků jednotlivých pedagogů“, kteří je podávají přes vedoucího knihovny a o jejichž akvizici nakonec rozhodne doc. Opatrný.


Minulé zasedání se v této věci soustředilo na dvě otázky: Jaká je celková výše prostředků, které fakulta vyčleňuje na běžné akvizice do knižního fondu, a jakou jejich část tvoří položka uvedená v rozpočtu PRVOUKu. Odpověď zněla: vedle 200.000,- Kč, kterými vedoucí knihovny disponuje pro centrálně řízené akvizice, bývá v ročním rozpočtu fakulty vyčleněna ještě částka asi 50 000,- Kč. Akvizice, jež se pořizují z PRVOUKu nebo z dalších projektů nad takto stanovený rámec, již nesledují nutně kritérium společného zájmu našich oborů jako celku.


Děkan v návaznosti na tuto obavu v komentáři napsal: Částka 200 tisíc Kč, kterou může disponovat vedoucí knihovny, je určena především na periodika a řady, a také na akvizice, které jí jsou doporučeny akademickými pracovníky. Částka 300 tisíc Kč slouží k tomu, aby se knihovnický fond rozvíjel na základě doporučení všech akademických pracovníků, jejichž názor se společně formuluje na katedře, odkud je poté fakultním koordinátorům (Opatrný, Beneš) poskytnut seznam knih; ti ho přehlédnou a definitivní verzi takového seznamu podávají k rukám vedoucí knihovny, která knihy objednává. Upřednostňovány jsou základní publikace pro určitý obor a vícesvazková díla lexikálního charakteru.


Doc. Novotný poskytl děkanovi možnost svá slova doplnit. Ten uvedl: Systém vychází z roku 2012, kdy se rozhodlo, že je potřeba částku rozdělit, aby bylo možné rozvíjet knihovní fond. Mechanismus je prozatím nastaven jako v minulých letech a není řečeno, že musí zůstat stejný.


Doc. Novotný podotkl, že nevidí podstatný rozdíl mezi oběma nově navrženými mechanismy: v obou případech jsou peníze určeny pro tituly v obecném zájmu; v prvním případě mohou pracovníci dávat náměty přímo vedoucí knihovny a v druhém je zodpovědnost svěřena koordinátorům projektu, jimž mohou pracovníci dávat náměty prostřednictvím kateder. Jeví se to zbytečně komplikované. Snad by bylo lépe, kdyby vedoucí knihovny a jednotlivé katedry sestavily seznamy žádoucích akvizic, přičemž by bylo dbáno na to, aby větší část seznamu tvořily tituly obecného zájmu a menší část tituly vysoce specializované. Finální seznam akvizic by z takto získaných podkladů sestavili koordinátoři spolu s vedoucí knihovny. Jejich úkolem by bylo, aby se vešly do přidělené částky 500.000,- Kč.


Dr. Bartoň se zajímal o to, jaká je celková částka, která slouží knihovně na rozvoj fondu. Děkan uvedl, že z dalších projektů se hradí pouze akvizice specializovaného rázu. Proto peníze z PRVOUKu jsou primárně určeny právě na rozvoj fondu. Dr. Bartoň uvedl, že se mu částka zdá malá. Proto se shoduje s doc. Novotným, že výběr musí probíhat velmi pečlivě.


Dr. Vopřada se zeptal, jestli se z PRVOUKu platí i licence na internetové databáze. Děkan uvedl, že financování licencí probíhá pokaždé jinak. Pokud se naskytne příležitost zaplatit licence z jiného zdroje, pak se tak stane.


Děkan uvedl, že požádá vedoucí knihovny o vytvoření rozvahy o tom, kolik se platí za periodika a řady, kolik stojí licence, a aby sestavila návrh rozvoje do budoucna.


Doc. Novotný znovu připomněl, že by se do procesu výběru měli zapojit i akademičtí pracovníci se svými odbornostmi. Oni by měli revidovat periodika i běžící řady, zhodnotit jejich přínos a případně také poukázat na existenci jiných, hodnotnějších. Měli by také uvážit, zda maximálně využíváme možnost výměny našich titulů za ty zahraniční.


Bc. Volfová vznesla připomínku za studenty. Ti jsou co do nakupovaných titulů závislí na akademických pracovnících. V semináři renesančního umění společně vypracovávali projekt a zjistili, že jim chybí zásadní nejnovější literatura. Problém předložili doc. Zlatohlávkovi, který se informoval v knihovně a zjistil, že na nové knihy nejsou peníze. Děkan odpověděl, že žádosti na nákup knih je možné podat ve dvou kolech, na jaře a na podzim. Bc. Volfová namítla, že během zimního semestru studenti teprve zjišťují, jaká literatura je potřeba, a kdyby podali žádost na jaře, výsledek by se minul účinkem. Děkan odvětil, že by měla být literatura nakupována před vypsáním kurzu. Ale vždy je tu prostor na vyjednávání.


Dr. Kubík podotkl, že by se tato situace dala řešit pomocí mezinárodní meziknihovní výpůjčky, a zajímal se o to, zda se částka určená v projektu PRVOUK na knihovnu vztahuje i na tento druh výpůjčky. Děkan přitakal a podotkl, že se dosud nepředpokládalo, že by takových výpůjček bylo mnoho. Dr. Vopřada poukázal na to, že o MMV žádal a výpůjčku si musel zaplatit. Také doc. Novotný se setkal v knihovně s požadavkem, aby MMV uhradil z nějakého projektu a musel se odvolat na PRVOUK. Je zapotřebí vytvořit systém, jímž by byla tato věc ošetřena.


Děkan potvrdil, že je třeba proces akvizic a výpůjček vyhodnotit a posunout kupředu.IT


Doc. Novotný uvedl, že v návrhu rozpočtu je řečeno, že „částka potřebná k udržení a rozvoji IT techniky na fakultě se odvozuje od každoročního posouzení formou ÚVT. V tomto roce bude z těchto prostředků hrazen běžný rozvoj techniky, nákup a obnova serverů, v menší míře nákup PC stanic, nákup licencí k PC a další.“


Minulé zasedání se soustředilo k otázce, k čemu bude částka využita konkrétně, co je v plánu v IT oblasti nakoupit a jestli nákup bude souviset pouze s programem PRVOUK nebo i s běžným provozem fakulty.


Děkan ve svém písemném komentáři sdělil, že „položka IT vychází ze strategické úvahy, jež je zachycena v plánu rozvoje IT na KTF UK“. Tento plán platný pro roky 2015–2017 byl senátu následně zaslán. Finanční nároky odhaduje takto:


· 2015 – Celkem: 650 000,- Kč serverové vybavení včetně licencí, 200 000,- Kč switche, 500 000,- Kč stanice, vše s DPH. Nutné jsou hlavně servery a licence.


· 2016 – Celkem: 320 000,- Kč serverové vybavení, 500 000,- Kč stanice. Pokud nebudou switche realizovány v roce 2015, bylo by velmi vhodné je neodkládat dále.


· 2017 – Celkem: 320 000,- Kč serverové vybavení, 600 000,- Kč stanice, 300 000,- upgrade datové sítě na 10Gbit (není bezpodmínečně nutný, ale i univerzitně se postupný přechod páteří na 10Gbit předpokládá)


Doc. Novotný požádal děkana, aby objasnil, jaký charakter předložený plán rozvoje IT má: zda jde o návrh ÚVT nebo zda se s ním již děkan ztotožnil, považuje ho za platný a jako takový ho předkládá senátu. Děkan uvedl, že jde zatím o návrh ÚVT. Jeho realizaci schválí v návaznosti na to, zda se podaří shromáždit potřebné prostředky. Ty může fakulta obdržet i nečekaně.


Dr. Vopřada podotkl, že celková částka, kterou fakulta za IT ročně platí, je větší, než ta uvedená. Patří k ní mimo jiné i suma, kterou fakulta platí ÚVT: o kolik se jedná? Děkan odvětil, že žádaný údaj vyhledá. Připomněl, že ještě před asi deseti lety byl na fakultě pro správu IT pouze jeden pracovník, který již nemohl práci stihnout. Firma funguje efektivněji.


Dr. František Záruba, přítomný jako host, uvedl, že podle jeho mínění ÚVT vybírá drahá řešení, a navrhl, aby byl proveden externí audit spolupráce s ÚVT. Doc. Novotný návrh podpořil s tím, že i dobré obchodní vztahy mají být prověřovány, zvláště jde-li o jediného dodavatele služeb a snad i zboží samotného.


Dr. Bouma se zajímal o to, zda má firma povinnost pravidelně aktualizovat software počítače. Sám by si aktualizace stáhl, ale zaměstnanci nemají přístupová hesla. Nebo je potřeba prosit o každou aktualizaci zvlášť? Dr. Červenková namítla, že podle její zkušenosti stačí firmě zavolat nebo napsat email a problém je rychle vyřešen. Dr. Vopřada a dr. Záruba uvedli, že někteří pedagogové takovou zkušenost nemají a že se v některých případech i přes urgence nedaří řešit tak banální záležitosti jako je instalace Adobe Reader.Doplňkové a režijní náklady


Doc. Novotný připomněl, že v návrhu rozpočtu je řečeno, že „v zadávací dokumentaci je přesně definováno, co lze do režijních nákladů zahrnout a co nikoli. Jsou to především náklady za služby – energie, teplo, telefon a poštovné.“


Minulé zasedání ukázalo, že senátu není jasné, co je zde míněno. Ing. Procházková uvedla, že jde o nájem budovy a o služby s nájmem spojené. Diskuse se týkala toho, jak je vlastně slovo „režie“ míněno a zda nejsou režijní náklady ukryty i v jiných kategoriích rozpočtu. Senát žádal děkana, aby se ubezpečil, že je skutečně dodrženo univerzitní pravidlo, jež pro doplňkové a režijní náklady vytklo výši 25%.


Děkan ve svém písemném komentáři sdělil, že je tato položka „čerpána především jako hrazení služeb spojených s nájemným, dále mzdy obslužného personálu popř. komunikace (telefony, pošta)“.


Doc. Novotný nabídl slovo děkanovi. Ten neměl, co by dodal.


Dr. Kubík žádal o informaci, proč jsou tyto náklady spojené s programem PRVOUK, když souvisí spíše s provozem fakulty. Doc. Novotný podotkl, že podle platných pravidel může fakulta tuto položku využít i k účelům, které s programem přímo nesouvisí. Děkan konstatoval, že fakulta platí za nájem a služby s nájmem spojené tolik, že to částka z PRVOUKu nepokryje. Bez něho by byla fakulta v minusu.Vědecká činnost


Doc. Novotný citoval z návrhu rozpočtu: „Prostředky na vědeckou činnost jsou určeny na "malé projekty" v rámci kateder. Na každou katedru bude přidělena určitá částka, kterou lze čerpat na cestovné, kancelářské potřeby, překlady, reprodukční práva, vydání monografií, účast na konferencích apod. Z celkové částky se vyčlení 500 tisíc pro jednotlivé katedry (ÚDKU 280 tisíc, 220 tisíc rozdělí p. děkan na ostatní katedry po posouzení "katederních projektů"). Zbylá suma ve výši 146.774,- Kč je zatím ponechána jako rezerva. Částka na vědeckou činnost byla oproti minulému roku snížena vzhledem ke skutečnému čerpání v roce 2014 (372.297,- Kč) a vychází z reálných potřeb a možností čerpání.“


Minulé zasedání vedlo rozpravu o tom, zda je celková výše vyčleněné částky adekvátní cíli programu PRVOUK, a také o tom, podle jakých kritérií je dělena mezi katedry. Doc. Novotný tehdy poukázal na to, že je tu stanoven poměr 280.000,- pro ÚDKU a 220.000,- pro teologickou větev fakulty, což lze vyjádřit i jako poměr 280: 44 na katedru. Dále i na to, že zatímco jednotliví teologové si musí svůj malý projekt vysoutěžit, ÚDKU má své jisté bez diskuse a kritérium rozdělení prostředků mezi pracovníky ústavu není objasněno. Totéž opakoval na jednání kolegia děkana, kde citoval i žádost senátu, aby bylo řečeno, jakými argumenty je toto rozhodnutí neseno.


Děkan zde svůj písemný komentář rozdělil do čtyř bodů:


1) Jak jsou definovány aktivity, které jsou do vědecké činnosti zahrnuty, a jaká jsou kritéria pro jejich výběr?


Děkan písemně uvedl: „Část "vědecká činnost" je určena na ty aktivity, které a) představují kvalitní výstup, a tedy i možnost generovat pozitivní RIVové hodnocení, b) ty projekty, které ke kvalitním výstupům vedou (příprava monografie, účast na kongresu, který poskytuje kvalitní výstup) a RIVové hodnocení přinese v blízké budoucnosti. Zůstávají-li i přesto tyto prostředky volné, je možné zažádat c) též o projekt, jehož výstupem bude recenzovaný článek v teologickém či filosofickém časopise.“


Doc. Novotný podotkl, že citovaná kritéria jsou odlišná od těch, o nichž se až dosud hovořilo např. na schůzi katedry fundamentální a dogmatické teologie, kde opakovaně zaznělo, že lze podávat projekty, které nepřináší bezprostředně vědecký výstup: mohou ho připravovat v dlouhodobé perspektivě. Děkan ho ubezpečil, že tato možnost je v jeho slovech zahrnuta. Kritéria jsou pojata tak, aby umožnila zapojení jak těch, kdo již mají takřka připravený kvalitní výstup, tak i těch, kdo ještě nemají na mysli něco konkrétního, ale použijí přidělené prostředky ke studiu, které nakonec ve výstup ústit bude.


Dr. Bartoň zdůraznil, že pokud by bylo nutné předkládat výlučně ty projekty, které obsahují předem stanovený cíl, pak by se jednalo o přísný vědecký projekt. Je lépe uchovat možnost projektů, které takto vymezeny nejsou a umožní, aby řešitel poté, co absolvuje studium v zahraniční knihovně, prostě jenom sepsal zprávu a až dodatečně, na základě studia, určil téma, jemuž bude věnovat svou vědeckou práci. Děkan odpověděl, že předpokládá, že podobný postup povede k nápadu, ze kterého vznikne například článek.


Doc. Novotný požádal o jasné vyřčení toho, zda už na počátku musí být v „malém projektu“ jasně určen cíl bádání. Děkan odpověděl, že konkrétní příslib být nemusí, ale předpokládá se, že výzkum vyústí i v publikační nebo obdobný výstup. Nejlépe ovšem takový, který přinese RIVové body.


Dr. Mohelník sdělil, že se pokoušel zjistit, kolik bodů svou publikační činností pro fakultu získal, ale nepodařilo se mu to. Doc. Novotný uvedl, že na Teologické fakultě Jihočeské univerzity zvolili velmi rozumný postup: Centrálně tam shromažďují údaje o tom, kolik ten který zaměstnanec RIVových bodů získal a jak jsou na tom jednotlivé katedry, ale nevyvozují hned nějaké pracovněprávní nebo mzdové závěry. Užívají tento materiál k tomu, aby se lépe promyslela publikační strategie a aby se ozřejmily dlouhodobé trendy. Taková služba by snad mohla fungovat i na KTF UK.


16.40 odešel PhDr. Josef Bartoň, Th.D.


2) Jaký je způsob dosažení prostředků?


Děkan písemně uvedl: „O prostředky z "vědecké činnosti" je možné žádat přes katedry. Tato skutečnost vychází z požadavku vedení UK v počátcích PRVOUKu, aby existence projektů fakticky umožnila rozvoj struktur vědecké práce; tedy nejen práci jednotlivců, ale kvalitních pracovníků v rámci kateder.“


Doc. Novotný požádal děkana o komentář k procedurálním záležitostem podávání projektů. Děkan uvedl, že řešitel by měl svůj nápad předložit vedoucímu katedry, obstarat si u něj potřebný formulář a vypracovat projekt. Projekt musí podepsat vedoucí katedry, který ho následně odevzdá děkanovi.


Dr. Vopřada poukázal na to, že se vyskytl případ, kdy vedoucí katedry formulář nepodepsal. Co to pro pracovníka znamená? Děkan uvedl, že v takovém případě se může řešitel obrátit na koordinátory programu. Dr. Vopřada upozornil, že mezi řešiteli není povědomí o možnosti takového odvolání. Dr. Mohelník konstatoval, že ani jemu jako vedoucímu katedry není známo, jaký význam vlastně jeho podpis má a jaké důsledky by mělo, kdyby projekt nepodepsal. Kompetence a procedury PRVOUKu je třeba ujasnit.


Doc. Novotný navrhl, aby byla aktuální verze formuláře projektu umístěna na internetové stránce fakulty. Děkan to označil za dobrý nápad.


Doc. Novotný se zeptal, zda je nutné, aby měl každý projekt tři podpisy: vedoucího katedry, koordinátora a děkana. Je to procedura komplikovaná. Děkan uvedl, že jediný, kdo by nemusel projekty schvalovat, je děkan, ale stejně by se k němu projekt dostal, jelikož veškeré finanční záležitosti řeší on.


Doc. Novotný se zeptal, zda popsaná procedura, která platí pro pracovníky teologické větve fakulty, kteří si musí svůj projekt vysoutěžit, platí i pro ÚDKU. Děkan přitakal: pro pracovníky ÚDKU platí stejná pravidla.


3) Jak byla stanovena celková výše vyčleněné částky?


Děkan písemně uvedl: „Částka "vědecká činnost" byla uvážena – s přihlédnutím k ostatním prostředkům na vědeckou činnost (NAKI, UNCE, granty) a možnost tuto částku fakticky spotřebovat – pro rok 2015 na cca 13%.“


Doc. Novotný požádal děkana o komentář. Ten uvedl, že v uplynulém období bylo čerpání prostředků PRVOUKu určených na vědeckou činnost spojeno s problémy. Letos bylo podáno projektů více a nebude tedy zřejmě zapotřebí peníze na poslední chvíli čerpat na knihy, jak tomu bylo loni.


Dr. Hamsíková se zeptala, zda se položka „vědecká činnost“ nekryje s položkou „mzdy“. Děkan uvedl, že tyto finance jsou určené výhradně na projekty.


4) Jakým způsobem jsou děleny prostředky mezi ÚDKU a další katedry?


Děkan písemně uvedl: „Prostředky, které jsou rozvržené pro jednotlivé katedry/ústav, zohledňují počet jednotlivých pracovníků na pracovišti, dále pak garanci kvalitního výstupu (...). V ne poslední řadě také v roce 2015 zohledňuje faktickou schopnost pracovišť vyčerpat požadované prostředky prokázanou v minulých létech.“


Doc. Novotný se zeptal, jak je kritérium počtu pracovníků na pracovišti míněno. Znamená, že malá katedra – například katedra filosofie se dvěma zaměstnanci – dostane méně? A je tu míněn počet úvazků nebo počet osob? Proč se ostatně kritérium řídí podle úhrnného počtu pracovníků zařazených na katedrách a ne podle počtu faktických řešitelů pocházejících z jednotlivých kateder nebo z oborových větví fakulty? A co se míní garancí kvalitního výstupu? Je snad jedna katedra schopnější garantovat kvalitu výstupu než druhá?


Děkan uvedl, že peníze z PROVUKu je třeba rozdělovat tak, že se přitom přihlédne k dalším zdrojům, které mají katedry k dispozici. Například katedra filosofie má GA ČR a není třeba ji sponzorovat z PRVOUKu. Co se týče garantovaných výsledků, prof. Kuthan děkanovi sdělil, že je na ÚDKU několik pracovníků, kteří mají rozpracované velké projekty, jejichž výstupem bude monografie; proto dostanou příspěvek i z PRVOUKu. Je třeba podporovat velké projekty, které mají jasný cíl. V minulých letech nebyly žádné jiné velké projekty než ty na ÚDKU. Pokud se ukáže, že takových projektů bude více i v teologické větvi, je to vítaný proces.


Dr. Oulíková podotkla, že každý akademický pracovník plánuje dopředu, jestli bude publikovat, protože je to dlouhodobý proces. Je třeba zohlednit možnosti všech a poskytnout tak všem rovné příležitosti. Děkan podotkl, že už delší dobu žádá, aby každý akademický pracovník sestavil na počátku akad. roku plán své vědecké práce. Ten by mohl být dobrým podnětem pro zapojení do PRVOUKu.


Doc. Novotný ještě jednou upozornil na nepoměr při rozdělování financí mezi ÚDKU a ostatní katedry. Nezdá se být dostatečně zdůvodněn ani kritérium počtu pracovníků na pracovišti, ani kritériem garance kvalitního výstupu. Děkanem uvedený příklad hovořil spíše o tom, že někdo, kdo již delší dobu pracuje na nějakém tématu s pomocí prostředků z jiných projektů a potom oznámí, že ještě navíc potřebuje z PRVOUKu peníze na publikaci monografie, bude upřednostněn před tím, kdo chce s pomocí PRVOUKu pracovat dlouhodoběji.


Děkan odvětil, že PRVOUK nezaručí financování například tříletého projektu. Řešitel může vytvořit dlouhodobou představu projektu a rok co rok žádat o financování. Z ÚDKU přicházejí pracovníci s tím, že už mají monografii a potřebují finance na její publikování. Proto je jim vyhrazena větší část dané položky. Teologové takto v minulých letech nepostupovali, a proto vzniklo rozdělení, které je i v návrhu i na rok 2015.


Dr. Kubík se zeptal, zde děkan očekává, že teologové budou představovat již skoro hotové práce, které je potřeba jenom publikovat. Děkan sdělil, že by byl rád, kdyby se množství projektů zvýšilo, a podotkl, že letos je to už lepší. Na konci července bude navíc ze stavu čerpání financí zřejmé, zda je možné podat dodatečný projekt.


Dr. Mohelník se zajímal o to, jak se využívá rezerva, jež tvoří podstatnou část položky, a jaký je její smysl. Děkan odpověděl, že v r. 2012 a bezprostředně po něm byla tato částka určená jako rezerva, která by v případě potřeby sloužila jako výpomoc pro případ, že by se fakulta ocitla v problémech. Letos má částka, označená jako rezerva, ve skutečnosti již jasné určení. Děkan ji chce použít na financování sborníku k životnímu jubileu profesora ÚDKU.


Doc. Novotný navrhl, aby byl zveřejněn soupis všech „malých projektů“, které se řeší na fakultě v rámci PRVOUKu, a případně i přidělené částky, aby tak bylo jasné, na čem kdo pracuje a jak jsou tyto prostředky užívány. Děkan tento návrh uvítal a dodal, že všechny tyto informace zpracuje paní Ďurišová.Hlasování


Poté, co doc. Novotný konstatoval, že již nikdo nechce v rozpravě vystoupit, přednesl členům AS KTF dotaz, zda si přejí přistoupit k hlasování veřejnému nebo tajnému. Dr. Kubík navrhl hlasování tajné. Plénum jeho návrh tichým souhlasem schválilo.


Následně skrutátorka vydala 9 hlasovacích lístků. Po hlasování konstatovala, že odevzdáno bylo 9 hlasovacích lístků, z toho 9 bylo platných.


Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2.


Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil návrh rozpočtu programu PRVOUK pro rok 2015.“
4) Ukončení


Doc. Novotný ukončil zasedání v 17.15hod. a poděkoval všem přítomným za účast.


doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.


předseda AS KTF UK
Za správnost:


Pavla Glombová, zapisovatelka
Usnesení mimořádného zasedání AS KTF UK dne 15. dubna

1. AS KTF UK schválil program zasedání.


2. AS KTF UK schválil zápis ze zasedání AS KTF UK dne 25. března 2015.


3. AS KTF UK schválil návrh rozpočtu programu PRVOUK na rok 2015.Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám