Program celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku


Základy katolického náboženství – teologie pro laiky

Č.j.:  911/15

V Praze dne 18.6.2015
Věc: Program celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku


 „ Základy katolického náboženství – teologie pro laiky“


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „ Základy katolického náboženství – teologie pro laiky“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.název:Základy katolického náboženství – Teologie pro laiky
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„KTF UK“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského
garant:doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
číslo kurzu:189
zaměření:zájmový
forma:prezenční
místo konání:Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)
lhůta pro podání přihlášky:30.9.2015formulář přihlášky:                       nutné použít zvláštní formulář přihlášky 


místo pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 s označením „U3V“
charakteristika:Doplnění základních znalostí katolické teologie a jejich rozšíření. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách
časový a obsahový plán:Program se uskuteční v období říjen 2015 – březen 2016,                                       výuka bude probíhat vždy o sobotách od 9,00 do 12,00 hodin dle vyhlášeného harmonogramu, celkem 32 výukových hodin.
výše úplaty za účast:500,- Kč


Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK č. 32034061/0100, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 189; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací


POPIS PROGRAMU
termín splatnosti úplaty:30. 9. 2015
podmínky pro přijetí:Seniorský věk, úhrada úplaty za účast. Předchozí znalosti se nevyžadují.
podmínky absolvování:Účast na nejméně 6 studijních dnech
Nedílnou součástí tohoto vyhlášení je harmonogram U3V pro akademický rok 2015/2016 „Základy katolického náboženství – Teologie pro laiky.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanHarmonogram programu celoživotního vzdělávání – Univerzity třetího věku pro akademický rok 2015/2016

Příloha k č.j.: 911/15

V Praze dne 18. června 2015
 


Věc: Harmonogram programu celoživotního vzdělávání – Univerzity třetího věku


pro akademický rok 2015/2016


„Základy katolického náboženství - Teologie pro laiky“


Kurs je, vzhledem k padesátému výročí od skončení 2. vatikánského koncilu, zaměřen na charakteristiku chápání významu některých témat koncilových dokumentů pro dnešní teologii a pro dnešní život z víry.


a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) úplata za účast: 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2015 – březen 2016, vždy sobota od 9:00 do 12:00 hod.


d) přednášejícími jsou vyučující Katolické teologické fakulty UK


e) podmínky pro získání osvědčení: účast na nejméně 6 studijních dnech.Informace o přijetí přihlášky budou zaslány pouze elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!
Termíny výukových sobot: 1. 31.10.2015   Zápis posluchačů 8:00 – 8:45;


2.   7.11.2015


3. 28.11.2015


4. 12.12.2015


5. 16.1.2016


6. 30.1.2016


7. 27.2.2016


8. 12.3.2016
Na každém setkání budou dvě přednášky po osmdesáti minutách (včetně případných dotazů).


Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou zaslány přihlášeným mailem a publikovány nejpozději na prvním setkání, poté, co budou moci přednášející potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.


Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
Informace:


http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html


e-mail: u3v@ktf.cuni.cz


Důležité upozornění:


Neobracejte se ve věcech U3V na katechetické středisko, které už nevede agendu Univerzity třetího věku!
doc. Aleš Opatrný, Th.D.

garant programu


přihláška

dokument ke stažení

Program přednášek U3V 2015–16

Hlavní téma: Druhý vatikánský koncil a dnešek – cesty proměny31.10.2015


 9:00  Je 2. vatikánský koncil aktuální i po 50 létech? Aleš Opatrný


10:40 Jak dnes vykládáme Písmo Jaroslav Brož
7.11.2015


  9:00 Jak se koncil dívá na manželství a rodinu Aleš Opatrný


10:40 Proměny liturgického prostoru Jan Kotas
28.11. 2015


  9:00 Dnešní problémy manželství a rodiny z hlediska pastorace Aleš Opatrný  


10:40 Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli Josef Hřebík
12.12.2015


  9:00 Vybrané problémy z biblické translatologie Josef Bartoň


10:40 Lectio divina Angelo Scarano
16.1. 2016


  9:00 Apoštolát, evangelizace, misie od koncilu po dnešek Aleš Opatrný  


10:40 Jak se proměnila eklesiologie Prokop Brož
30.1.2016


  9:00 Biskupové, kněží a jáhni v pohledu koncilu Aleš Opatrný


10:40 Jak dnes Češi věří David Bouma27.2.2016


  9:00 Bible a tradice ve světle konstituce Dei Verbum Pavel Větrovec


10:40 Laici v liturgii Radek Tichý
12.3.2016

  9:00 Liturgické modlitební texty jako výchova víry a modlitby Radek Tichý

 10:40 Jak zasáhl koncil do života ujařmené církve v naší zemi? Aleš Opatrný


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám