Program celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku

Obsah dokumentu

  Základy katolického náboženství – teologie pro laiky
  Harmonogram programu celoživotního vzdělávání – Univerzity třetího věku pro akademický rok 2015/2016
  přihláška
  Program přednášek U3V 2015–16

Základy katolického náboženství – teologie pro laiky

Č.j.:  911/15

V Praze dne 18.6.2015
Věc: Program celoživotní vzdělávání – Univerzita třetího věku


 „ Základy katolického náboženství – teologie pro laiky“


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program „ Základy katolického náboženství – teologie pro laiky“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.název:Základy katolického náboženství – Teologie pro laiky
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„KTF UK“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského
garant:doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
číslo kurzu:189
zaměření:zájmový
forma:prezenční
místo konání:Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)
lhůta pro podání přihlášky:30.9.2015formulář přihlášky:                       nutné použít zvláštní formulář přihlášky 


místo pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 s označením „U3V“
charakteristika:Doplnění základních znalostí katolické teologie a jejich rozšíření. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách
časový a obsahový plán:Program se uskuteční v období říjen 2015 – březen 2016,                                       výuka bude probíhat vždy o sobotách od 9,00 do 12,00 hodin dle vyhlášeného harmonogramu, celkem 32 výukových hodin.
výše úplaty za účast:500,- Kč


Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK č. 32034061/0100, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 189; při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací


POPIS PROGRAMU
termín splatnosti úplaty:30. 9. 2015
podmínky pro přijetí:Seniorský věk, úhrada úplaty za účast. Předchozí znalosti se nevyžadují.
podmínky absolvování:Účast na nejméně 6 studijních dnech
Nedílnou součástí tohoto vyhlášení je harmonogram U3V pro akademický rok 2015/2016 „Základy katolického náboženství – Teologie pro laiky.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanHarmonogram programu celoživotního vzdělávání – Univerzity třetího věku pro akademický rok 2015/2016

Příloha k č.j.: 911/15

V Praze dne 18. června 2015
 


Věc: Harmonogram programu celoživotního vzdělávání – Univerzity třetího věku


pro akademický rok 2015/2016


„Základy katolického náboženství - Teologie pro laiky“


Kurs je, vzhledem k padesátému výročí od skončení 2. vatikánského koncilu, zaměřen na charakteristiku chápání významu některých témat koncilových dokumentů pro dnešní teologii a pro dnešní život z víry.


a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) úplata za účast: 500,- Kč


c) datum konání: říjen 2015 – březen 2016, vždy sobota od 9:00 do 12:00 hod.


d) přednášejícími jsou vyučující Katolické teologické fakulty UK


e) podmínky pro získání osvědčení: účast na nejméně 6 studijních dnech.Informace o přijetí přihlášky budou zaslány pouze elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!
Termíny výukových sobot: 1. 31.10.2015   Zápis posluchačů 8:00 – 8:45;


2.   7.11.2015


3. 28.11.2015


4. 12.12.2015


5. 16.1.2016


6. 30.1.2016


7. 27.2.2016


8. 12.3.2016
Na každém setkání budou dvě přednášky po osmdesáti minutách (včetně případných dotazů).


Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou zaslány přihlášeným mailem a publikovány nejpozději na prvním setkání, poté, co budou moci přednášející potvrdit svou účast, která závisí mimo jiné na rozvrhu hodin fakulty.


Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, budou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.
Informace:


http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html


e-mail: u3v@ktf.cuni.cz


Důležité upozornění:


Neobracejte se ve věcech U3V na katechetické středisko, které už nevede agendu Univerzity třetího věku!
doc. Aleš Opatrný, Th.D.

garant programu


Program přednášek U3V 2015–16

Hlavní téma: Druhý vatikánský koncil a dnešek – cesty proměny31.10.2015


 9:00  Je 2. vatikánský koncil aktuální i po 50 létech? Aleš Opatrný


10:40 Jak dnes vykládáme Písmo Jaroslav Brož
7.11.2015


  9:00 Jak se koncil dívá na manželství a rodinu Aleš Opatrný


10:40 Proměny liturgického prostoru Jan Kotas
28.11. 2015


  9:00 Dnešní problémy manželství a rodiny z hlediska pastorace Aleš Opatrný  


10:40 Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli Josef Hřebík
12.12.2015


  9:00 Vybrané problémy z biblické translatologie Josef Bartoň


10:40 Lectio divina Angelo Scarano
16.1. 2016


  9:00 Apoštolát, evangelizace, misie od koncilu po dnešek Aleš Opatrný  


10:40 Jak se proměnila eklesiologie Prokop Brož
30.1.2016


  9:00 Biskupové, kněží a jáhni v pohledu koncilu Aleš Opatrný


10:40 Jak dnes Češi věří David Bouma27.2.2016


  9:00 Bible a tradice ve světle konstituce Dei Verbum Pavel Větrovec


10:40 Laici v liturgii Radek Tichý
12.3.2016

  9:00 Liturgické modlitební texty jako výchova víry a modlitby Radek Tichý

 10:40 Jak zasáhl koncil do života ujařmené církve v naší zemi? Aleš Opatrný


Poslední změna: 8. říjen 2015 13:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám