Vnitřní soutěž na projekty Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018


Vnitřní soutěž na projekty Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018

Č. j 1005/15.

V Praze 27. 7. 2015
Vážení akademičtí pracovníci a studenti,


na základě vyhlášení Institucionálního plánu Univerzity Karlovy pro roky 2016-2018 vyhlašujeme vnitřní soutěž na projekty v těchto tematických okruzích:


 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;

 2. Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti.

Na rozdíl od předchozích let došlo k několika změnám, kterým v případě zájmu věnujte pečlivou pozornost:

 1. Předkládané projekty musí být jedno- až tříleté, respektive pokud budete podávat víceletý projet, je třeba uvést požadované finanční prostředky na každý rok;

 2. Rozpočet musí být závazně vyplněn v excelové tabulce, která je k dispozici ke stažení v příloze této výzvy, kde požadované sumy budou zaokrouhleny na celé tisíce;

 3. Doporučená výše finančních požadavků na jeden rok činí 50-60 tisíc Kč, kdy zároveň je povinností navrhovatele projektu veškeré finanční náležitosti konzultovat s ekonomickým oddělením – a před vlastním odevzdáním návrhu projektu v tištěné podobě mít zajištěn podpis z ekonomického oddělení, že tento rozpočet schvalují;

 4. Návrh projektu nemá pevně stanovený formulář, přesto je nutné, aby projekt obsahoval minimálně tyto náležitosti:

  • Název projektu;

  • Tematický okruh;

  • Jméno řešitele (popř. spoluřešitele);

  • Název fakulty/součásti;

  • Stručný popis činností vedoucí k naplnění cílů projektu;

  • Popis konkrétních kvantitativních nebo kvalitativních indikátorů realizace projektu;

 5. Pokud bude student podávat projekt na inovaci vzdělávací činnosti v rámci konkrétního předmětu, je nezbytné kontaktovat garanta předmětu – a mít na vytištěné žádosti podpis garanta předmětu, že s projektem souhlasí.

Vzhledem k tomu, že termíny rektorátu byly pro letošní rok posunuty, rovněž podání návrhů projektů do vnitřní soutěže má pozdější termíny, než jak tomu bylo v minulých letech:

 1. Termín oznámení záměru podání projektu: 4. září 2015

 2. Termín podání návrhu projektu se všemi náležitostmi a podpisy: 2. října 2015

Oznámení záměru (pouze emailem) a návrhy projektů podáváte na oddělení pro rozvoj ve vytištěné podobě a emailem na adresu:


Všechny projekty přijaté do vnitřní soutěže budou následně hodnoceny tříčlennou komisí na základě těchto kritérií: formální správnost, obsahová aktuálnost a přínosnost pro fakultu, náročnost a splnitelnost kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, odbornost řešitele, finanční přijatelnost požadavků.


Termín vyhlášení výsledků vnitřní soutěže: 16. října 2015


Úspěšní řešitele budou poté vyzváni k případnému doplnění návrhu, které musí udělat do tří dnů od konkrétní výzvy.


S poděkováním za spolupráci a pozdravemdoc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.

proděkan pro rozvoj KTF UKpříloha - excelová tabulka


Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže na řešení aktivit Institucionálního plánu 2016

Č.j.: 1005/15

V Praze dne 16. října 2015Věc: Vyhlášení výsledků vnitřní soutěže na řešení aktivit Institucionálního plánu 2016


Vyhlašujeme výsledky vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu KTF UK pro rok 2016 v těchto tematických okruzích (se jménem úspěšného žadatele/ žadatelky):Okruh I. - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů:


Inovace předmětu Úvod do Písma

Žadatel: doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Rozvoj výuky teologických předmětů v cizích jazycích, zejména pak v angličtině a inovace vzdělávací činnosti v oblasti systematické teologie

Žadatel: ThLic. Prokop Brož, Th.D.


CRASHTEST

Žadatel: PhDr. Milan Pech, Ph.D.


Inovace předmětu Environmentální etika ve světle encykliky Laudato si

Žadatel: doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.Okruh II. - Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti:


Zahraniční exkurze pro studenty semináře renesančního umění

Žadatel: Mgr. Magdaléna Nová, Dis.


Odznaky a heraldika maltézského řádu

Žadatel: ThLic. Mgr. Michal Sklenář
Gratulujeme úspěšným!S poděkováním za spolupráci


doc. Karel Sládek, Th.D.

proděkan pro rozvoj KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám