Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 5. 1. 2015

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 5. 1. 2015


Č. j: 6/15
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 21. 12. 20141. VR schválila návrh PhDr. Magdalény Nespěšné Hamsíkové, Ph.D. jako nové členky komise pro státní závěreční zkoušky studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění.

Z celkového počtu (17) se účastnilo hlasování 14 členů. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.2. VR schválila návrh prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D. jako nového člena komise pro státní závěrečné zkoušky studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění.

Z celkového počtu (17) se hlasování účastnilo 14 členů. Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
V Praze dne 5. 1. 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: