Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 26. 5. 2015

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 26. 5. 2015


Č.j.: 728/15                                                                                     V Praze, dne 26. května 2015


Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 26. 5. 2015
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
2. VR KTF UK schvaluje zápis zasedání Vědecké rady ze dne 18. 11. 2014 a zápisy z hlasování per-rollam ze dne 5. 1. 2015, 11. 2. 2015 a 4. 3. 2015.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
3. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.4. VR KTF UK stahuje z programu návrh na odvolávání prof. PhDr. Petra Wittlicha,   CSc. z výkonu funkce člena oborové rady studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
5. VR KTF UK schválila na návrh předsedy VR UK KTF prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D. a Msgre. Michala Slavíka, Th.D. do tříčlenné komise pro hodnocení průběhu obhajoby a přednášky habilitanda.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
VR KTF UK schvaluje na návrh předsedy VR UK KTF prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D. a doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. do funkce skrutátorů.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 13 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
6. VR KTF UK projednala a schválila stanovisko tříčlenné komise: „1. Přednáška Modlitba Páně (Mt 6,9-13; L 11, 2-4) ve světle hypotetického aramejského základu byla pečlivě připravená, dobře strukturovaná a opřena o hlubokou znalost biblických jazyků. Kandidát při ní také prokázal velmi dobré pedagogické schopnosti. 2. Plně se shodujeme s kladným hodnocením habilitační komise, týkajícím se vědecké, pedagogické a publikační činnosti uchazeče. Oceňujeme také kandidátovu práci na překladech biblických textů, které jsou svou povahou vysoce náročnou vědeckou prací. 3. Uchazeč odpovídal kvalifikovaně na připomínky vznesené oponenty. Jeho vědecká kompetence se též projevila v polemice s těmi názory oponentů, se kterými zcela nesouzněl. 4. Na otázky vznesené v diskusi odpovídal uchazeč s velkým osobním zaujetím a jeho odpovědi se vyznačovaly hlubokým pochopením širokých kontextů biblické problematiky. VR KTF UK doporučuje habilitanda ke jmenováním docentem.“


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Vědecká rada KTF UK dospěla k závěru, že uchazeč splnil kritéria daná zákonem o vysokých školách, řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování docentem Univerzity Karlovy v Praze, ostatních předpisů a pravidel Univerzity Karlovy a doporučuje ThLic. Jaroslava Brože, Th.D. S.S.L., jmenovat docentem pro obor katolická teologie.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám