Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 28. 9. 2015

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 28. 9. 2015


Č. j: 1316/15
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 28. 9. 20151. VR schvaluje akreditační spis magisterského studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie.

Z celkového počtu (17) se účastnilo hlasování 13 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.
V Praze dne 29. 9. 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.


děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: