Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 10. 11. 2015


Č.j.: 1464/15                                                                        V Praze, dne 10. listopadu 2015
Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 10. 11. 2015
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání Vědecké rady ze dne 24. 5. 2015 a zápis z hlasování per-rollam ze dne 28. 9. 2015.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


3. VR KTF UK schvaluje akreditační spis doktorského studijního programu Teologie, studijního oboru Katolická teologie. VR KTF UK schvaluje garantem doktorského studijního programu Teologie prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. VR KTF UK schvaluje složení oborové rady studijního programu Teologie, předložené v akreditačním spise.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


4. VR KTF UK postupuje po projednání text Dlouhodobého záměru KTF UK 2016-2020 ke schválení Akademickému senátu KTF UK. V případě zásadního přepracování dokumentu si vyhrazuje právo na seznámení s konečnou verzí textu, která bude projednána hlasováním per-rollam.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 10 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel.


5. VR KTF UK navrhuje jmenování prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc.; PhDr. Evy Doležalové, Ph.D.; Mgr. Hedviky Kuchařové, Ph.D.; prof. PhDr. Jiřího Mikulce, CSc. a PhDr. Marka Šmída, Ph.D. za členy oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Církevní a obecné dějiny.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


6. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení KTF tichým souhlasem.


7. VR KTF UK projednala a schvaluje návrh ročního hodnocení studentů doktorských studijních programů.


Z počtu členů VR KTF UK (17) se hlasování zúčastnilo 11 členů, 11 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se zdrželo.


doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

pověřen zastoupením předsedy vědecké rady
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám