Opatření děkana č. 4/2020 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2019/2020


V Praze dne 26. března 2020

UKKTF/111312/2020Opatření děkana č. 4/2020

Výše stipendia za vynikající studijní výsledky platná v akademickém roce 2019/2020K provedení čl. 2 odst. 8 Pravidel pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy stanovím pro akad. rok 2019/2020 výši stipendia za vynikající studijní výsledky takto:


Čl. 1


Výše stipendia za vynikající studijní výsledky činí 20.000 Kč.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení


  1. Zrušuje se opatření děkana č. 14/2019, Výše stipendia v případech zvláštního zřetele hodných platná v akademickém roce 2019/2020.

  2. Akademický senát fakulty se k výši stipendia za vynikající studijní výsledky v daném akademickém roce vyjádřil dne 25. března 2020.

  3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2020.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan
Poslední změna: 31. březen 2020 14:37 
Sdílet na: