Opatření děkana č. 1/2020 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje

V Praze dne 16. ledna 2020

UKKTF/13261/2020


Opatření děkana č. 1/2020 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje


V souladu s § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a s Opatřením rektora č. 1/2020, Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje v rámci Univerzity Karlovy, stanovím pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy následující podrobnosti:


Čl. 1 Základní ustanovení

  1. Na fakultě je zaveden den osobního rozvoje (dále jen „DOR“), tedy takový volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat k rozvoji svého osobního růstu (rozvoji svého osobního potenciálu). Po dobu tohoto volna zaměstnanec pobírá mzdu v souladu s vnitřním mzdovým předpisem UK.

  2. Poskytování DOR se vztahuje na všechny zaměstnance fakulty, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem (0,5). DOR mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 5 dnů za kalendářní rok.

  3. Podmínky pro poskytování DOR, postup při čerpání DOR (oznamování a schvalování DOR) a mzda a evidence DOR se řídí platným opatřením rektora.


Čl. 2 Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se opatření děkana č. 18/2019, Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna.

  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 17. 1. 2020.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 1/2020 Organizační řád děkanátu ve formátu *pdf ke stažení zdePoslední změna: 30. leden 2020 09:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám