Opatření děkana č. 2/2020 Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2020


V Praze dne 20. února 2020

UKKTF/57961/2020


Opatření děkana č. 2/2020

Výše příspěvků zaměstnancům v r. 2020


K provedení Opatření děkana č. 17/2018, Příspěvky zaměstnancům, v r. 2020 stanovuji pro Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) následující:


Čl. 1 Příspěvek na stravování

  1. V menzách univerzity je příspěvek smlouvou pevně stanoven ve výši 40 Kč (bez DPH).

  2. V menzách ČVUT je příspěvek poskytován ve výši 55% ceny jídla v maximální hodnotě 105 Kč, od 1. března 2020 v maximální hodnotě 120 Kč.


Čl. 2 Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

Písemnou žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby nebo na příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami může zaměstnanec podat na Ekonomickém oddělení fakulty do 31. 8. Použije přitom platný formulář. Zjistí-li Ekonomické oddělení, že zaměstnanec nepřiložil všechny podklady, vyzve ho neprodleně k jejich doplnění ve lhůtě do 15 dnů.


Čl. 3 Příspěvek na školkovné

Příspěvek na školkovné je poskytován v maximální výši 500,- Kč měsíčně. Současně platí, že tento příspěvek může být v součtu maximálně do výše 50 % celkové úplaty za kalendářní rok. V případě měsíční platby maximálně do výše 50 % měsíční úplaty.


Čl. 4 Příspěvek na zlepšení zdravotního stavu zaměstnance

Příspěvek na zlepšení zdravotního stavu zaměstnance se nevyplácí.


Čl. 5 Nenávratná finanční výpomoc

Nenávratná finanční výpomoc se může v daném kalendářním roce vyplácet v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se zaměstnanec dostal bez vlastního přičinění. Při rozhodování o poskytnutí výpomoci se přihlíží k finančním možnostem fakulty.


Čl. 6 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 21. února 2020.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan




Poslední změna: 31. březen 2020 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty



Jak k nám