Jaromír Matějek

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th.D.

Katedra teologické etiky a spirituální teologieKontakt:


IS studiumOsobní údaje

MUDr. ThLic. JAROMÍR MATĚJEK, Ph.D., Th.D.,

jaromir.matejek@ktf.cuni.cz

http://matejek.blog.idnes.cz


Vzdělání

 • 2010 – uzavřeno doktorské studium na KTF UK, specializace teologická etika a spirituální teologie. Dizertační práce: Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos. Školitel: Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann. Titul: Th.D.

 • 2009 – uzavřeno rigorózní řízení na KTF UK. Rigorózní práce: Etické aspekty tzv. dříve projevených přání pacienta. Titul: ThLic.

 • 2006 – uzavřeno doktorské studium na LF MU, obor lékařská etika. Dizertační práce: Svědomí v lékařské etice. Školitelka: Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. Titul: Ph.D.

 • 2000 – uzavřeno magisterské studium na KTF UK. Diplomová práce: Etické aspekty prenatální diagnostiky. Školitel: ThDr. Jiří Skoblík. Titul: Mgr.

 • 1995 – uzavřeno magisterské studium na LF MU, obor všeobecné lékařství. Titul: MUDr.


Vzdělání – výcvik

 • 2011 – dosud – výcvik v poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka. Organizátor: Person Centered Approach Institut Praha.


Studijní pobyty

 • 2011 – týdenní studijní pobyt v Nemocnici sv. Karla Lwangy v Buikwe (Uganda).

 • 2009/2010 – studijní pobyt v rámci programu Erasmus na Katholisch-theologische Fakultät Universität Wien (9 měsíců).

 • 2007 – badatelský pobyt v Universitäts- und Landesbibliothek Münster (1 týden).

 • 2002 – stáž v Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (1 rok).

 • 1994 – stáž v Centre Hospitalier Regional Universitaire de Dijon – během magisterského studia na LF MU (6 týdnů).


Jazykové znalosti

 • Anglická jazyk – základní státní jazyková zkouška (1993).

 • Francouzský jazyk – zkouška v rámci doktorandského studia na LF MU.

 • Německý jazyk – aktivní a pasivní znalost. Letní škola německého jazyka – Geldern, Německo. Pořadatel KTF UK (2007).

 • Latinský jazyk – zkouška v rámci magisterského studia na KTF UK.

 • Italský jazyk – pasivní znalost.

 • Ruský jazyk – pasivní znalost.

 • Biblická řečtina – základy.

 • Klasická staroslověnština – základy.


Zaměstnání – lékařská praxe

1. 10. 2008 – 31. 8. 2009 – zástupce primáře dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

1995 – 2009 – lékař dětského oddělení Nemocnice v Třebíči.

2008 – diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

2004 – specializovaná způsobilost lékaře v oboru dětské lékařství.

1999 – licence České lékařské komory k výkonu lékařské praxe.

1998 – atestace I. stupně z pediatrie.


Zaměstnání – pedagogická praxe

 • 1. 9. 2012 – dosud – Univerzita Karlova v Praze, 3. Lékařská fakulta, Ústav etiky, akademický pracovník, (úvazek 1,0).

 • 1. 9. 2010 – 31. 8. 2012 – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra kulturních a náboženských studií, akademický pracovník, (úvazek 1,0).

 • 2008 – dosud – externí učitel na KTF UK, (konkrétní morálka, lékařská etika).

 • 2007 – 2009 a 2011 – externí učitel na 3. LF UK, (etika v pediatrii, čeština, angličtina).

 • 2007 – 2011 – přednášková činnost v NCO NZO Brno.

 • 2001 a 2004 – 2006 – učitel pediatrie na Střední zdravotnické škole.


Zaměstnání – ostatní aktivity

 • 2007 – pomoc při zakládání domácí hospicové péče v Třebíči.


Členství v radách a komisích

 • 1. 3. 2011 – dosud – člen Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

 • 2009 – dosud – člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 • 2007 – dosud – člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Městského úřadu v Třebíči.


Církevní aktivity

 • 2009 – dosud – příprava ke přijetí svátosti trvalého diakonátu v brněnské diecézi.


Členství v odborných společnostech

 • Association of Bioethicists in Central Europe.

 • Společnost lékařské etiky ČLS JEP.

 • Česká společnost pro katolickou teologii.

 • Česká a Slovenská pediatrická společnost.

 • Společnost Otokara Březiny.

 • Česká křesťanská akademie, od r. 2006 předseda místní pobočky Třebíč.


Přehled publikační a přednáškové činnosti, účast v projektech a garance kurzů


Monografie:

1. MATĚJEK, Jaromír. Svědomí v lékařské etice. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4132-3.

2. MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Praha: Galén, 2011., ISBN 978-80-7262-6.


Příspěvek v kolektivní monografii:

3. MATĚJEK, Jaromír. Problematika ukončování umělé ventilace, hydratace a výživy pacientů a dříve projevená přání pacientů. In: MATĚJEK, Marek (ed.). Rozhodování a odpovědnost. Třebíč: Akcent 2010, s. 150 – 164.

4. MATĚJEK, Jaromír. „The Philosophers‘ Brief“. Asistovaná sebevražda jako varianta v rozhodování o životě pacienta a vliv této varianty na pacientovu svobodu. In: NOVITZKY, Peter (ed.). Spravedlnost a etika: Eseje a teologická reflexe myšlení Johna Rawlse. Košice: Equilibria 2010, s. 87 – 105.

5. MATĚJEK, Jaromír. Základní principy islámské lékařské etiky a možnosti dialogu mezi islámskou lékařskou etikou a lékařskou etikou Západu. In: Karel Sládek (ed.). Křesťanství a islám v liberálním státu. Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2011, s. 235 – 245.


Články v časopisech

6. MATĚJEK, Jaromír. Informovaný souhlas u dětí. Praktický lékař, 2004, roč. 84, č 6, s. 342 - 343.

7. Matějek, Jaromír. Svědomí v dokumentech Světové lékařské asociace. Praktický lékař, 2005, roč. 85, č. 1, s. 42 - 44.

8. Matějek, Jaromír. Princip dvojího efektu a svědomí. Praktický lékař, 2005, roč. 85, č. 6, s. 363 – 364.

9. Matějek, Jaromír. Některé speciální otázky, týkající se používání institutu „dříve projevených přání pacienta. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 10, s. 602 – 606.

10. Matějek, Jaromír. Dříve projevená přání pacientů a recepce tohoto problému v České republice a v Německu. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 11, s. 666 – 668.

11. Matějek, Jaromír. Místo a význam institutu „dříve projevených přání“ v péči o pacienta. Interpretace a okolnosti porozumění textu. Praktický lékař, 2010, roč. 90, č. 12, s. 721 – 722.

12. MATĚJEK, Jaromír. Soudní rozhodnutí německých soudů týkajících se dříve projevených přání pacienta. Zdravotnictví a právo, 2010, č. 12, s. 11 – 17.

13. Matějek, Jaromír. Co je nemoc a proč si pacienti na nás pořád stěžují. Pediatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 1, s. 391 – 392.

14. MATĚJEK, Jaromír. Vztah mezi lékařem a pacientem v kontextu institutu „dříve projevených přání pacientů“. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 3 , s. 155 – 157.

15. MATĚJEK, Jaromír. Spiritualita pacienta v souvislostech institutu „dříve projevených přáních pacienta“. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 5, s. 285 – 288.

16. MATĚJEK, Jaromír. Institut dříve projevených přání pacienta. Zdravotnictví v České republice, 2011, roč. XV, č. 2 – 3, s. 28 – 31.

17. MATĚJEK, Jaromír. Eutanázie a svědomí. Proč je etická diskuze tak obtížná. Praktický lékař, 2011, roč. 91, č. 12, s.   727 – 730.

18. MATĚJEK, Jaromír. Limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti. Pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 1, s. 55 – 57.


Popularizační texty

19. MATĚJEK, Jaromír. Anablogy, co s nimi? Zakázat? Slovo úvodem. Psychiatrie pro praxi, 2011, roč. 12, č. 2.

20. MATĚJEK, Jaromír. Domácí porody, nápadně zajímavé téma. Gynekolog, roč. 20, č. 6, s. 231 – 232.

21. MATĚJEK, Jaromír. Výhrada svědomí. Slovo úvodem. Interní medicína pro praxi, 2011, číslo 12.


Odborné konference

1. 23. – 25. 4. 2010, IV. Bioetické dny, téma: „Rodina a etika“.  Příspěvek: Institut dříve projevených přání pacienta. Rizika a přínos. Zároveň vedení sekce. Pořadatel: Sdružení Hippokrates.

2. 25 – 26. 10. 2010, vědecká konference: Bioetika a občanská společnost. Příspěvek: Institut dříve projevených přání pacienta. Pokus o uchopení problému. Pořadatel: Filosofický ústav AV ČR v. v. i., Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti.

3. 22. 11. 2010, vědecká konference: Rozhodování a odpovědnost. Příspěvek: Problematika ukončování umělé ventilace, hydratace a výživy pacientů a dříve projevená přání pacientů. Pořadatel: Západomoravská vysoká škola Třebíč.

4. 2. 12. 2010, vědecká konference: Mezní životní situace, dříve vyslovená přání a právní následky jejich nerespektování. Příspěvek: Dříve projevená přání. Rizika a výhody. Pořadatel: Společnost medicínského práva.

5. 29. 3. 2012, otevřené vědecké kolokvium. Dříve projevená přání pacientů. Výhody a rizika. Příspěvek na totéž téma. Pořadatel: KTF UK a 3. LF UK.

6. 17. 4. 2012, Konference církevních poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek: Eutanázie – dobrá smrt? Pořadatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

7. 17. 4. 2012, Konference církevních poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek: Dříve projevená/vyslovená přání – a co s tím? Pořadatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

8. 23. 5. 2012, projekt Grundtvig (společný projekt Charit České republiky, Německa, Rakouska, Liechenštejnska). Příspěvek: Interpretation der Patientenverfügungen als Beispiel des Dialog zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und zwischen Atheisten und Christen“. Pořadatel Charita Hradec Králové.

9. 28. 6. 2012, Zdravotnickoprávní fórum na téma Autonomie pacientů ve světle nových zdravotnických zákonů. Příspěvek: Dříve vyslovená přání pacienta. Komentář k zákonné úpravě. Pořadatel: Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Odborné kurzy

1. 19. 4. 2012, Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady – obecná část. Kurz pro pastorační asistenty Diecézní charity Brno.

2. 22. 5. 2012, Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady – speciální část. Kurz pro pastorační asistenty Diecézní charity Brno.


Popularizační přednášky

1. 23. 11. 2011 – Náboženství a bioetika, přednáška z cyklu Religionistika – náboženství, pro Krajskou knihovnu v Pardubicích.

2. 23. 2. 2012 – Jak se žije nemocným v Ugandě, přednáška pro Českou křesťanskou akademii Třebíč.

3. 29. 2. 2012 – Etické problémy současné medicíny – 1. setkání z cyklu Večery pod Hvězdou, přednáška pro římskokatolickou farnost sv. Fabiána a Šebestiána, Praha 6 – Liboc.

4. 26. 4. 2012 – Jak se žije nemocným v Ugandě, přednáška pro Rodinné centrum Pec, Kutná Hora.

5. 1. 6. 2012 - …a není jedno, jak se rozhodnu? Život, svědomí, náboženství, medicína. Přednáška v rámci Noci kostelů, Náměšť nad Oslavou.

6. 7. 6. 2012 – Bioetika a náboženství, přednáška pro Českou křesťanskou akademii Zábřeh na Moravě.

7. 8. – 10. 6. – Úvod do etiky, vybraná bioetická témata, seminář pro K-klub, Týniště nad Orlicí.


Účast v projektech

Rozvojový projekt na rok 2007, program 8. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií, c) tvorba multimediálních pomůcek.

Název: Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek a integrace e-learningu na UK v Praze. Hlavní řešitel Mgr. Jiří Pavlík.

Grantová agentura Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy.


Garance kurzů                                                                                    

Garant kurzu Aktuální bioetická problematika a její filozoficko-antropologické předpoklady, akreditovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, číslo akreditace: 2011/0128-PC.

Formace řeholních představených (kurz CŽV). Kurz: Kultivace vůdčí osobnosti. Pořadatel: CMTF UP.Poslední změna: 19. červen 2018 12:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty