Benedikt Mohelník

  Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

  Katedra systematické teologie a filosofie


  Kontakt:


  informační systém UK

  Školy, kvalifikace, práce


  • 2006-, Odborný asistent katedry systematické teologie na KTF UK Praha

  • 2006-, Externí vyučující katedry systematické teologie na CMTF UP Olomouc

  • 2005-, Vyučující systematickou teologii na Studiu kláštera trapistů v Novém Dvoře

  • 2005/2006, Externí vyučující katedry pastorální teologie na KTF UK v Praze: seminář z liturgiky; téma: Rozbor konstituce o liturgii II. vatikáského koncilu „Sacrosanctum concilum“

  • 2002- 2005, Assistent diplômé na katedře dogmatické teologie Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko

  • 2005, Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko: doktorát z teologie, doktorská teze „Gratia augmenti“ vydaná tiskem –

   viz bibliografie

  • 1998/1999, Externí vyučující na CMTF UP Olomouc, katedra liturgiky doktorát z teologie, doktorská teze „Gratia augmenti“ vydaná tiskem – viz bibliografie

  • 2000, Université de Fribourg ve Fribourgu, Švýcarsko: licenciát z teologie, za licenciátní práci uznána lektorátní práce

  • 1995-1999, Lektorátní studium na Studium generale OP v Olomouci, závěrečná lektorátní práce: Účinky svátosti biřmování na základě apoštolské konstituce „Divinae consortium naturae“

  • 1990-1995, CM teologická fakulta UP v Olomouci, studium ukončeno státní zkouškou, oprávnění k vyučování na základích a středních školách

  • 1990-1995, Dolpňkové přednášky z oboru filozofie, biblistiky, dogmatiky, homiletiky, psychologie, ap., pořádané Studium generale OP v Olomouci Bibliografie

  Bibliografie

  Knižní publikace (monografie)

  • Mohelník Benedikt Tomáš OP, „Gratia augmenti.“ Contribution au débat contemporain sur la confirmation. Studia Friburgensia 97. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2005. ISBN 2-8271-0988-3.

   Rezence knihy: Margelidon Philippe-Marie, in: Revue Thomiste 106 (2006), s.668-670.

  • Mohelník Benedikt Tomáš OP, Pečeť daru Ducha Svatého. Praha: Krystal OP, 2012. 296 s. ISBN 978-80-87183-44-1.  Články a příspěvky do sborníků

  • Mohelník Benedikt Tomáš OP, „Použití pojmu instrumentality v teologických tématech u sv. Tomáše Akvinského.“ In: Akta společnosti Tomáše Akvinského 4 (2006). ISSN 1213-9130, ISBN 80-238-8968-0. Připravuje se do tisku.

  • Mohelník Benedikt, "Úcta k Božímu slovu v liturgii." In: Hojda Jan (ed.), O Božím Slově. Svitavy: Trinitas 2007, s. 111-119.

  • Mohelník Benedikt Tomáš OP, "Od teologie k ekonomii. Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského." Salve 3-4/06, s. 103-121 ISSN 1213-6301.

  • Mohelník Benedikt, „Svátost biřmování udržuje v Církvi milost Letnic“ Mezinárodní katolická revue Communio 4/2005, s. 322-333. ISSN 1211-7668.

  • Mohelník Benedikt Tomáš OP, „Všeobecný úvod k římskému misálu (třetí typické vydání) - Stručná prezentace dokumentu.“ Salve 1/01, s. 40-51.

  • Totéž: Fermentum 2/2001, s. 53-66.

  • Totéž: Pastorace.cz [on-line], http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=L&sel_tema=86&sel_podtema=459&sel_text=812

  • Totéž: http://www.inky.sk/Viera/Ostatne/VSRM2002komentarCZ.pdf


  Překlady

  • Nicolas Jean-Hervé, Syntéza dogmatické teologie II – Tajemství vtěleného Slova. Praha: Krystal OP. Připravuje se do tisku.

  • La Soujeole Benoît-Dominique de, "Přítomnost ve svatých tajemstvích. Úvahy o kristologické přítomnosti v eucharistii." In: Akta

   společnosti Tomáše Akvinského 3 (2006). ISSN 1213-9130, s. 35-61(spolu s T. Chudým a Š. Filipem).

  • "Trinitární teologie je «duchovní cvičení»." Rozhovor s Gillesem Emerym OP. Salve 3-4/06, s. 53-57. ISSN 1213-6301. (Připraveno spolu s Š. Filipem.)


  Odborná revize překladu

  • Nicolas Jean-Hervé, Syntéza dogmatické teologie I - Bůh v Trojici.. Praha: Krystal OP, 2003. 263 s. ISBN 80-85929-58-9.

  • Woods Richard OP, Mystika a proroctví. Dominikánská tradice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. 183 s. ISBN 80-7192-881-X


  Odborná redakční spolupráce na vydání překladů

  • Tschipke Theophil OP, L'humanité du Christ comme instrument de salut de sa divinité. Studia Friburgensia 94. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2003. 185 s. ISBN 2-8271-0970-0.

  • Schillebeeckx Edward OP, L'économie sacramentelle du salut. Réflexion théologique sur la doctrine sacramentaire de saint Thomas, a la lumiere de la tradition et de la problématique sacramentelle contemporaine. Studia Friburgensia 95. Fribourg: Academic Press Fribourg, 2004. 616 s. ISBN 2-8271-0972-7.


  Skripta

  • Mohelník Benedikt, Liturgika. Text přednášek. Olomouc, 1999. 180 s. (Polykopie kurzu z liturgiky pro privátní potřebu studentů)

  • Giroud Nicole, Mohelník Benedikt, Guide pratique de travail en théologie systématique. Fribourg: Université de Fribourg, 2004. 23 s. Publikováno: http://www.unifr.ch/tmf/IMG/Guide_pratique_de_travail.pdf


  Popularizace

  • Mohelník Benedikt, „Liturgická gesta při mši svaté.“ Michalský zpravodaj 4/1996, Olomouc.

  •  Mohelník Benedikt, „Podávání na ruku.“ Michalský zpravodaj 2/1997, Olomouc..

  • Mohelník Benedikt, „Velikonoční chvalozpěv“. Amen 4/1999, s. 20-22.

  • Mohelník Benedikt, „Velikonoční tajemství Krista.“ Amen 4/2000, s. 11-14.

  • Mohelník Benedikt, „Svědectví.“ Amen 1-2/2001, s. 33-36.

  • Mohelník Benedikt, „Obřady svátosti svěcení.“ Amen 5/2001, s. 10-14.

  • Mohelník Benedikt, „Svatodušní sekvence.“ Amen 6/2001, s. 24-27.


  Odborné přednášky

  • „Symbol a milost.“ Březen 1996, Olomouc, klášter dominikánů.

  • „Bohoslužba slova“, „Jáhenské funkce při liturgii“, „Biskupská liturgie“ a „Liturgie hodin.“ Cyklus přednášek v rámci trvalé formace stálých jáhnů. 16. 1.; 27. 3.; 22. 5. 1998, Olomouc, klášter dominikánů.

  • „Přínos papeže sv. Lva Velikého v teologické reflexi.“ Přednáška v rámci Stálého studia České dominikánské provincie. 19. 9. 2000, Olomouc, klášter dominikánů..

  • „Církev–společnost a její společné dobro“ a „Svátost — sociální znamení..“ Dominikánská teologická dílna. 1. - 5. 7. 2002, Praha, klášter dominikánů.

  • „Dvojí účast na jediném kněžství.“ Dominikánská teologická dílna. 7. 7. – 11. 7. 2003, Praha, klášter dominikánů.

  • „Duch sv. a svátost biřmování.“ Přednáška v rámci Stálého studia České dominikánské provincie. 22. 11. 2003, Olomouc, klášter dominikánů..

  • „Pokání v Sumě teologie sv. Tomáše Akvinského“ a „Svátost nemocných.“ Dominikánská teologická dílna. 5. - 9. 7. 2004, Praha, klášter dominikánů..

  • „Nejsvětější srdce Ježíšovo jako tajemství Božího přátelství.“ Dominikánská teologická dílna. 6. 7. 2005, Praha, klášter dominikánů.

  • „Teologie svátosti biřmování.“ Přednáška v rámci doplňkového vzdělávání bohoslovců královehradecké diecéze. 25. 8. 2005, Hradec Králové.

  • „Místo hudby v liturgii obnovené II. vatikánským koncilem.“ Přednáška pro formační kurz varhaníků pražské arcidiecéze. 5. 11. 2005, Praha, Pastorační centrum.

  • „L’enseignement religieux en République Tcheque : la religion dans une société majoritairement athée.“ Přednáška v rámci 3. cyklu organizovaném teologickými fakultami frankofonního Švýcarska. 19. 11. 2005, Universita Fribourg, Švýcarsko.

  • „Použití pojmu instrumentality v teologických tématech u sv. Tomáše Akvinského.“ přednáška pro SITA. 10. 12. 2005, Praha, klášter dominikánů.

  • „Úcta k Božímu slovu v liturgii.“ Přednáška v rámci Teologické konference o Božím slově 15. 3. 2006, Hradec Králové, Nové Adalbertinu.

  • „Slovo-Pravda.“ Dominikánská teologická dílna. 3. 7. 2006, Praha, klášter dominikánů.

  • „Duch Pravdy.“ Dominikánská teologická dílna. 4. 7. 2006, Praha, klášter dominikánů.

  • „Sociální rozměr liturgie a slavení svátostí.“ Přednáška v rámci „Celoživotní vzdělávání – kněžská formace; září - 3. blok roku 2006 – program“. 11. 9. 2006, Praha, KTF UK.

  • "Personalita Církve." Přednáška v rámci stálého studia Generálního studia České dominikánské provincie. 25. 11. 2006, Praha, klášter dominkánů.

  • "Silvestr Maria Braito OP." Přednáška v rámcivědeckého sympozia "Česká ekleziologie 2. poloviny 20. století" při příležitosti 90. narozenin Oto Mádra. Pořádala Katolická teologická fakulta UK, Praha, 20.2.2007. Část přednášky zveřejněno rádiem Proglas v pořadu "Všimli jsme si" 23.03.2007 (mms://netshow.play.cz/proglas/2007-03-23_3570008463.wma).

  • "Teologie jako vědecká disciplína a její vztah k racionalitě." Přednáška na kolokviu "Církev a zrod moderní racionality: Víra-pověra-vzdělanost-věda v raném novověku." Pořádal Historický ústav Akademie věd ČR, Praha 17. 5. 2007.


  Popularizační přednášky (výběr)

  • „Pojednání o podstatě liturgie (liturgická anamnéze, aspekty liturgického symbolu).“ Říjen 1995, Dunajská Lužná, Slovensko.

  • „Základy liturgiky..“ Cyklus přednášek 15 vyučovacích hodin. Březen – červenec 1998, Brno, dům sester OP..

  • „Liturgická reforma II. vat. koncilu.“ 20. 12. 1998, Olomouc, klášter dominikánů.

  • „Pneumatický rozměr liturgie.“ 23. 12. 1998, Olomouc, fara u sv. Michala.

  • „Les sept dons de l’Esprit Saint – le fruit de la confirmation.“ Přednáška pro skupinu biřmovanců. 20. dubna 2001, Fribourg, konvent dominikánů.

  • „Teologický výklad mešních obřadů.“ Cyklus přednášek pro sestry klarisky. Září 2005 – leden 2006 Šternberk.

  • „Teologické aspekty třetího typického vydání Římského misálu, především v IGMR.“ Přednáška pro kněze olomouckého děkanátu. 14. 12. 2005, Olomouc.

  • „Četba encyklika Deus caritas est v perspektivě řeholního zasvěcení.“ Přednáška pro účastníky dne zasvěceného života. 2. 2. 2006, Olomouc, Arcibiskupský seminář.

  • „Ohlasy v českých a světových médiích na encykliku Deus caritas est.“ Příspěvek v rámci presentace encykliky na KTF UK v Praze. 20. 2. 2006, Praha, KTF UK.

  • „Definice laika v učení II. vatikánského koncilu.“ Přednáška pro laické sdružení sv. Dominika, Rožnov pod Radhoštěm, 8. 4. 2006.

  • „Naše společnost není křesťanská, ale...“ Komentář Radio Vaticana „Církev a svět“. 23. 4. 2006. Citováno: Brodniewicz Joanna, "Czeska płochliwa pobożność." W drodze Nr. 7 (395) 2006; přístupné na: http://www.mateusz.pl/wdrodze/nr395/11-wdr.htm

  • „Eucharistie utváří společnost v duchu „katolické kultury“.“ Komentář Radio Vaticana „Církev a svět“. 11. 6. 2006.

  • „Svatý Dominik – muž slova.“ Komentář na Radio Vaticana „Církev a svět“. 13. 8. 2006.


  Účast na vědeckých konferencích

  • „Saint Thomas et la théologie des religions.“ Kolokvium organizované Institut Saint Thomas d'Aquin / Revue Thomiste, Toulouse 13.-14. května 2005.

  • „« Vérité » Approches thomistes de la vérité.“ Kolokvium organizované Institut Saint Thomas d'Aquin / Revue Thomiste, Toulouse 23.-24. května 2003.


  Odborná konzultační činnost

  Teologický poradce přípravné komise:


  • Příprava Plenárního sněmu Katolické církve v České Republice, druhé zasedání: Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci leden 2004-červenec 2005.

  Expert:


  • Plenárního sněmu Katolické církve v České Republice, druhé zasedání, 6. – 10. 7. 2005..  Poslední změna: 7. říjen 2018 07:31 
  print
  Sdílet na:  
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty