Doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  Katedra systematické a pastorální teologie


  Kontakt:


  informační systém UK


  materiály ke stažení  Školy, kvalifikace, práce

  • 2010 obhájena disertační práce „De religione: jak se křesťanství stalo náboženstvím“

  • 2008 obhájena licenciátní práce „Křesťanství ve vztahu k ostatním náboženstvím v italské katolické teologii posledního desetiletí. Hledání metody.

  • od r. 2007 spolupráce s projektem „Živá knihovna“ Organizace pro podporu integrace menšin.

  • od 2005 v rámci pastorace vysokoškolských studentů v Praze koordinátor projektu Koinonia a spolupráce se Studentským klubem Betánie

  • 2000-2005 teologická studia ve Veroně (Itálie), šestiletý cyklus teologických studií ukončen závěrečnou zkouškou a písemnou prací Ex his fiunt christiani. L’inculturazione della fede nel mondo latino nell’Apologetico di Tertulliano.

  • 2000-2005 spolupráce na výchovně-vzdělávacích projektech Pastoračního centra pro univerzitní studenty ve Veroně (Itálie)

  • 1996-1997 koordinace přednáškového cyklu ÚFAR FFUK ve spolupráci s ČKA Španělská karmelitánská mystika a její filosofická interpretace.

  • 1994-97 spolupráce s Českou křesťanskou akademií (redaktorka a korektorka)

  • 1992-97 studium na FFUK, obor český jazyk a literatura, od. r. 1994 s mezioborovým doplňkem z religionistiky, studium ukončeno státní zkouškou a interdisciplinární magisterskou prací Píseň svatýho Jana od Kříže. Rozbor textu a recepce karmelitánské spirituality v českém prostředí v 18. století

  • 1992-94 studium na Pražské psychoterapeutické fakultě


  Publikační činnost

  odborné monografie

  • Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Pojem religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha, Karolinum 2011. ISBN 978-80-246-1975-0

  • Náboženství jako teologický fenomén. Červený Kostelec, P. Mervart 2013. ISBN 978-80-7465-073-4.

  • Katolický pohled na náboženskou pluralitu. Praha, Karolinum 2016. ISBN 9788024633175

  kapitoly v kolektivních monografiích

  • Proměny vztahu pozdně antické společnosti a křesťanského společenství v prvních staletích po Kristu in K. Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2009, s. 35-57.

  • Muslimská migrace v Itálii, in K. Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu: výzvy tradice a současnosti, vyd. P. Mervart, Červený Kostelec 2011, s. 265-280. Kapitola v odborné monografii.

  • Nová teologie a ontologie jazyka podle Adolpha Geschého. In M. Mikulicová, M. Ryšková: Myšlení o transcendenci. P. Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 141-160.

  • Sebepojetí církve ve světě pozdní antiky: církev jako Kristovo tělo a bratrské společenství, in P. Brož a kol.: Církev a II. vatikánský koncil. Perspektivy současné ekleziologie. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015, s. 117-132.

  časopisecké studie

  • Gädeho problematizace konceptu zjevení jako epistemologického kritéria teologie náboženství, in Studia Theologica, 2007, 30, 14-23, ISSN  1212-8570

  • Dvacátý kongres Italské teologické asociace. In Teologické texty 2 (19) 2008, 102-103. ISSN  0862-6944

  • Metodika výzkumu v teologii náboženství podle Mariana Crociaty. Teologické texty 20 (2009) 3, 142-146. ISSN  0862-6944

  • Několik poznámek očima řeholní sestry (k tématu duchovního života mladé generace) in Teologické texty 20 (2009), 2, 88-89. ISSN  0862-6944

  • L´inculturazione della fede nel mondo latino nell´Apologetico di Tertulliano, in Roczniki teologiczno-pastoralne 3 (2009), 5-17. ISBN 978-83-9236-726-0

  • Recentní italská teologie náboženství a religionistika, in Pantheon: Religionistický časopis 7/2, 2012, 51-69.

  • De Religione: How Christianity Became a Religion. In AUCTheologica 1 (2014), 87-114. Viz zde http://www.theologica.cz/index.php/theologica/article/view/89/84

   Mnišský mezináboženský dialog. Dingir 2 (2016), s. 69-72.

  ostatní publikace

  • Edith Steinová, domov a smíření, in Češi a Němci v nové Evropě – smíření jako naděje. Sborník vědecké konference. Speranza, Olomouc 2005, 120-125.

  • Pojem náboženství a jeho funkce ve společnosti podle Tomáše Halíka. In Salvatoria, Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha, Česká křesťanská akademie 2008, 21-38. ISBN 978-80-85795-40-0

  • Konverze na cestě kontemplativní modlitby. In Hanuš Jiří, Noble Ivana (ed.), Konverze a konvertité. Sborník z mezioborového semináře o problematice náboženského obrácení. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2009, 113-119. ISBN 978-80-7325-196-3.

  • Předmluva in Červenková Denisa – Rethmann Albert-Peter (eds.): Islám v českých zemích. Praha: Centrum pro studium migrace – Vyšehrad 2009, 7-8. ISBN 978-80-7021-852-5

  • Denisa Červenková – Michal Petr, Mezi duší a Duchem. Enneagram a křesťanská spiritualita. Praha, Triton 2015, 216s. ISBN 978-80-7387-897-9.

  • Racionalita a náboženství aneb vliv náboženství na geometrii. In Petr Milén: Geometrie v dějinách náboženství. Úvahy o racionalitě a zodpovědnosti. Prostor, Praha 2015, 219-228.

  recenze

  • Crociata Mariano (ed.), Teologia delle religioni. La questione del metodo. Roma: Città Nuova 2006. in Teologické texty 3 (18) 2007, 165-167, ISSN  0862-6944.

  • Labuda Pavol (ed.): Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie. Katolícka Univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, Ružomberok 2006 in Studia Theologica 29 (2007) 72-76, ISSN 1212-8570.

  • Červenková Denisa: První česká poválečná monografie věnovaná V. Solovjovovi, in Parrésia. Revue pro východní křesťanství 2-3 (2008-2009), 599-604. ISBN 978-80-86818-59-7, ISSN 1802-8209.

  • Červenková Denisa: Císař a Bůh. (Recenze studie M. Rizzi, Cesare e Dio. Potere spirituale e potere secolare in Occidente. Bologna, Mulino 2009.) In Historie – otázky – problémy 1 (2009) 208-214, ISSN 1804-1132.

  • Červenková Denisa: Za všechny stát před Bohem. (Recenze knihy J. Mosleyová, Edita Steinová, Karmelitánské nakladatelství 2010), in Katolický týdeník 41 (2011) s. III.

  překlady

  • Guerra Santiago: Kulturní dialog z pohledu karmelitánské mystiky. Salve 10, 1/2000, 11-22.

  • Papežská komise pro kulturu: Církevní knihovny v poslání církve. Praha: Česká biskupská konference 2002.

  • Tornielli Andrea: Zázraky Jana Pavla II., Praha: Paulínky, 2006.

  • Angeliová Paola: Angela Merici. Charisma ženy v církvi. Praha: Paulínky, 2007.

  • Cottini Valentino: Bible a Korán, in  Teologické texty 19 (2008), 176-181.

  • Cottini Valentino: Fundamentální prvky islámské morálky in K. Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu: výzvy tradice a současnosti, vyd. P. Mervart, Červený Kostelec 2011.

  • Laiti, Giuseppe: Výsledky a dopad Druhého vatikánského koncilu. Drama jedné reformy, in P. Brož a kol. Církev a II. vatikánský koncil. P. Mervart, Červený Kostelec 2015, 235-242.

  • CANOBBIO, Giacomo: Církev a její zásadně extrovertní povaha, in P. Brož a kol.: Církev a II. vatikánský koncil. P. Mervart, Červený Kostelec 2015, 13-42.

  • CENCINI, Amedeo: Umění doprovázet v průběhu kněžské a řeholní formace. Úcta před posvátnou půdou druhého člověka: blízkost a svoboda, in AUCT 2 (2015), 179-197.


  Poslední změna: 4. květen 2023 14:48 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám