Katolická teologie (Mgr.)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

za povinné předměty min. 225

za povinně volitelné předměty min. 45

za předměty podle volby studenta min: 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 90 kreditů

čtvrtého min. 140 kreditů

pátého min. 200 kreditů

šestého min. 240 kreditů

sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má pět částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písmasvatého a biblickéteologie

3.ústní zkouška z Dogmatickéteologie

4.ústní zkouška z Morální teologie

5. ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky nebo z Psychologie a pedagogiky*

* Jednu ztěchto dvou alternativ 5. části zkoušky si volí student. Zvolené zaměření uvede na přihlášce kSZZ.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat vrůzných termínech, jejich pořadínení předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálně počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Přechodné opatření při změně studijního plánu:

Od akademického roku 2011/2012 je předmět KJAZ101 Základy biblické hebrejštiny zaveden jako povinný (nahrazuje předchozí předmět KJAZ009).Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT300

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Lorman,J.KFIL009(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Lorman,J.KSTE015(K)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd4Tichý,R.KLTG002(K)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KPED101PedagogikalsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED004(Z), KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PatopsychologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P), KPTE108(Z)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Semináře z filozofie, patrologie, historie

skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KSTE124Četba a výklad vybraného patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Ventura,V.KSTE012(K)
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturazsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzs/lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE012(K)


b) Semináře z biblistiky

skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewslsZ 2 hod/týd6Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.


podskupina A: skupina K#MT111

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewslsZ 2 hod/týd6Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.


c) Semináře z dogmatické a fundamentální teologie

skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Svátost eucharistie: komentovaná četba traktátu Summae Theologicae sv. Tomáše (STh III, 73-83)zsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.


podskupina A: skupina K#MT112

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE136Svátost eucharistie: komentovaná četba traktátu Summae Theologicae sv. Tomáše (STh III, 73-83)zsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)


d) Semináře z morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.KSTE015(K)
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


podskupina A: skupina K#MT104

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.KSTE015(K)
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


e) Semináře z liturgiky

skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.


f) Semináře zpastorální teologie a pedagogiky

skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(K)
KPED105Pedagogická praxezs/lsZ 0 hod/týd4Zimmermannová,M.KPED102(P)
KPED106Katechetická praxezs/lsZ 0 hod/týd4Zimmermannová,M.; Dřímal,L.KPED103(P)


g) Cizí jazyky

skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Mikulicová,M.; Buben,M.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT301, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)


skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewslsZ 2 hod/týd6Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.


skupina K#MT111, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewslsZ 2 hod/týd6Brož,J.KJAZ006(P)
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.


b) SZB: KSKT002 Dogmatická teologie

skupina K#MT302, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd4Tichý,R.KLTG002(K)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)


skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KSTE124Četba a výklad vybraného patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Ventura,V.KSTE012(K)
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturazsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzs/lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE012(K)


skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Svátost eucharistie: komentovaná četba traktátu Summae Theologicae sv. Tomáše (STh III, 73-83)zsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.


skupina K#MT112, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE136Svátost eucharistie: komentovaná četba traktátu Summae Theologicae sv. Tomáše (STh III, 73-83)zsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)


c) SZC: KSKT003 Morální teologie

skupina K#MT303, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Lorman,J.KFIL009(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Lorman,J.KSTE015(K)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)


skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.KSTE015(K)
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


skupina K#MT104, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.KSTE015(K)
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.

d) SZE: KSKT004 Pastorální teologie -liturgika / Psychologie -pedagogika

skupina K#MT305, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd4Tichý,R.KLTG002(K)
KPED101PedagogikalsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED004(Z), KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PatopsychologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P), KPTE108(Z)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)


skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.


skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(K)
KPED105Pedagogická praxezs/lsZ 0 hod/týd4Zimmermannová,M.KPED102(P)
KPED106Katechetická praxezs/lsZ 0 hod/týd4Zimmermannová,M.; Dřímal,L.KPED103(P)


e) SZD: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Mikulicová,M.; Buben,M.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)


Doporučený studijní plán

1. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.


1. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie


2. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie

2. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

základy biblické hebrejštiny

cizí jazyk

3. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Lorman,J.KFIL009(P)
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KLTG002Liturgika 1zsZ 2 hod/týd2Kotas,J.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

seminář z dogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

3. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Lorman,J.KSTE015(K)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd4Tichý,R.KLTG002(K)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KPED101PedagogikalsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zdogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

seminář z liturgiky

4. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

4. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED004(Z), KPED101(K)
KPED117PatopsychologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty:seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

5. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P), KPTE108(Z)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.


5. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)


doporučené volitelné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Mikulicová,M.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ163Jazyk, gramatika, styllsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ186Výstavba textů v odborném stylulsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ108(K)
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ183Latinské texty k liturgicezs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.K#MT501(P)
KJAZ162Interaktivní překládání z latinyzs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ139Cvičení k latinské morfologiizsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ106(P)
KJAZ140Cvičení k latinské syntaxilsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ108, KJAZ168(P)
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ199(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KJAZ170Arabština pro teology 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština pro teology 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ182Četba arabských teologických textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ184Četba arabských teologických textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonuzsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ111Syrština křesťanského starověku 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KJAZ112Syrština křesťanského starověku 2lsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ111(P)
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KJAZ169Český biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KSTE176Kněžství v patristicelsZ 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KSTE158Kontexty teologie: cyklus přednášeklsZ 2 hod/týd2Mohelník,T.
KSTE134Theological EthicslsZk 42 hod/sem12Ovečka,L.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KVAR133Bible a KoránzsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 0 hod/týd2Opatrný,A.; Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem2Opatrný,A.; Vopřada,D.KVAR012(P)
KVAR112Přírodní vědy a teologielsZ 2 hod/týd2Bednář,J.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS142Antický a středověký ŘímlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sivek,Z.
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.


Poslední změna: 19. květen 2022 12:33 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám