Dějiny evropské kultury (Bc.)


Dějiny evropské kultury (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Historické vědy

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.

V prvním ročníku jsou kromě moderních cizích jazyků pouze předměty povinné. Doporučuje se studium latinského jazyka. V ostatních ročnících si student kromě povinných předmětů zapisuje předměty povinně volitelné a volitené mj. s výhledem ke specializaci, kterou chce uplatnit při státní závěrečné zkoušce.

Výběr povinně volitelných předmětů je usměrňován doporučením v souladu s volbou tematických okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky. Povinně volitelné předměty se stejným názvem označené číslicemi 1–2 tvoří jeden celek, vzájemně provázaný. Student si volí povinně volitelné předměty příslušného modulu v souladu s volbou tematických okruhů ústní části státní závěrečné zkoušky.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

za povinné předměty min. 90

za povinně volitelné předměty min. 72

za předměty podle volby studenta min: 18


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 90 kreditů

čtvrtého min. 140 kreditů

pátého min. 160 kreditů

šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z předmětu Historie a pomocné vědy historické + ústní zkouška z předmětu Dějiny umění nebo Dějiny literatury (podle volby studenta)


Historie a pomocné vědy historické: Předpokládá se znalost obecných politických, církevních a kulturních dějin Evropy počínaje starověkem a konče současností. U zkoušky je požadována znalost dějin antického Řecka a Říma, středověké Byzance, středověkých evropských dějin (zejména Francie, Anglie a Svaté říše římské), znalost klíčových momentů vývoje českého středověkého státu a jeho začlenění do středoevropské politické struktury. Dále se předpokládá znalost dějin zrození novověkých „národních“ států, demografické revoluce 18.–19. století, protoindustrializace, koloniální expanze 19. století a totalitních režimů 20. století.

Dějiny umění: Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a to od období antiky až po 20. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplin, jako je historie, estetika, pomocné vědy historické, psychologie, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.


Nebo:

Dějiny literatury: Předpokládá se znalost dějin literatury od antiky po současnost. U zkoušky je požadována znalost významných literárních děl s přihlédnutím k hlavním filozofickým a duchovním  myšlenkám dané doby a jejich autorů.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#DB321

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU060(K)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.


2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1, 2 a 5. Dále podle volby vlastní specializace (viz „Studijní povinnosti“) musí každý student získat minimální počet kreditů ze skupiny 3 nebo ze skupiny 4. Předměty z jednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat k získání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.


a) Skupina 1: Historicko-umělecké, filozofické a teologické předměty

skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS145Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1zsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS146Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2lsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitalsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.


b) Skupina 2: Historické semináře

skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1 (středověká Praha a okolí 4)zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Žemlička,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Žemlička,J.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KHIS125Seminář – české a evropské církevní dějiny 2 (středověká Praha a okolí 5)lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.; Petráček,T.


c) Skupina 3: Umělecko-historické semináře

skupina K#DB123, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.KDKU002(K)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


d) Skupina 4: Literární semináře

skupina K#DB124, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Med,J.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Med,J.


e) Skupina 5: Jazyky

skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Mikulicová,M.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.KJAZ156(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSDB001 Historie a pomocné vědy historické, Dějiny umění/Dějiny literatury

skupina K#DB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU060(K)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.


skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Kovář, Martin
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS145Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1zsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS146Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2lsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitalsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.


b) SZD: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#DB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1 (středověká Praha a okolí 4)zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Žemlička,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Žemlička,J.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Šmíd,M.
KHIS125Seminář – české a evropské církevní dějiny 2 (středověká Praha a okolí 5)lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.; Petráček,T.


skupina K#DB123, min. 16 kr. (nebo K#DB124)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.KDKU002(K)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#DB124, min. 16 kr. (nebo K#DB123)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Med,J.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Med,J.


skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Mikulicová,M.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.KJAZ156(K)


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Umění antiky 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1; Historiografie a metodologie dějin umění 1; Proseminář dějin umění 1; Filozofický seminář; Liturgika

Odborný jazyk 1


1. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU060(K)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Umění antiky 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2; Historiografie a metodologie dějin umění 2; Proseminář dějin umění 2; Dějiny řádů a jejich spiritualita

Odborný jazyk 2


2. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1; Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1

Semináře ze skupiny 2 a 3


2. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU066Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820"lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2; Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2; Kulturní management

Semináře ze skupiny 2 a 3


3. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


3. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty