Dějiny křest. umění (Bc.)


Dějiny křest. umění (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

za povinné předměty min. 101

za povinně volitelné předměty min. 61

za předměty podle volby studenta min: 18


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 90 kreditů

čtvrtého min. 140 kreditů

pátého min. 160 kreditů

šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška


Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů:

Tematický okruh 1: Dějiny umění v českých zemích

Tematický okruh 2: Dějiny umění v Evropě

Tematický okruh 3: Metodologie dějin umění

Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla od období antiky až po 20. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplin, jako je historie, pomocné vědy historické, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 180 kreditů). Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#UB320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.KDKU002(K)
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Scholz,S.
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Scholz,S.KHIS009(K)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Sojka,J.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Sojka,J.
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnízs/lsZk 2 hod/týd3Otavský,K.
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Pospíšil,A.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Kuthan,J.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Povinně volitelné přednášky

skupina K#UB112, min. 13 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KDKU128Antická ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Antická ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


b) Skupina 2: Povinně volitelné semináře

skupina K#UB113, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


c) Skupina 3: Jazyky

skupina K#UB114, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Mikulicová,M.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


d) Skupina 4: Latina a předměty skupin 1 a 2

Studenti volí libovolné předměty z této skupiny tak, aby zároveň splnili skupiny 1-3 výše uvedené (získané kredity z absolvovaného předmětu, který je obsažen ve vícero skupinách se započítávají do každé z těchto skupin).

Studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru „Dějiny křesťanského umění“ se doporučuje volit v této skupině předměty Latinský jazyk 1–4 (16kr.), dále pak 13kr. resp. 24kr. z výše uvedených skupin 1 a 2, tj. celkem 53kreditů.


skupina K#UB115, min. 53 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KDKU128Antická ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Antická ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ168Latinský jazyk 4 (syntax)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ108(N), KJAZ108(Z)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSUB004 Dějiny umění v českých zemích, Dějiny umění v Evropě, Metodologie dějin umění

skupina K#UB321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.KDKU002(K)
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Scholz,S.
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Scholz,S.KHIS009(K)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Sojka,J.
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Sojka,J.
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnízs/lsZk 2 hod/týd3Otavský,K.
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Pospíšil,A.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Kuthan,J.; Royt,J.KDKU046(Z)


skupina K#UB112, min. 13 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KDKU128Antická ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Antická ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#UB113, min. 24 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


b) SZD: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#UB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#UB114, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Mikulicová,M.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


skupina K#UB115, min. 53 kr. (předměty skupin 1 a 2 13+24kr. a Latina 16kr.)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU050Seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU051Seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU008Interdisciplinární cvičení 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU015Interdisciplinární cvičení 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KHIS019Dějiny evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd2Buben,M.KHIS016(Z)
KHIS020Dějiny evropské civilizace 2lsZk 2 hod/týd3Buben,M.KHIS017(Z), KHIS019(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.; Vaňáč,M.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KBIB020Bible a její světzsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(N)
KBIB021Biblický text a umělecké dílolsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.
KLTG005LiturgikazsZk 2 hod/týd3Tichý,R.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KDKU128Antická ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Antická ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ168Latinský jazyk 4 (syntax)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Přecechtělová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ108(N), KJAZ108(Z)
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU001Úvod do dějin uměnízsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.
KHIS009Historický proseminář 1zsZ 2 hod/týd3Scholz,S.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU004Počátky křesťanského uměnízsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KDKU007Gotická architektura 1zsZ 2 hod/týd2Kuthan,J.
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Dějiny evropské civilizace 1; Liturgika; Dějiny antické a středověké filozofie; Antická ikonografie 1.

Jazyky: Odborný jazyk 1; Latinský jazyk 1.


1. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Záruba,F.KDKU002(K)
KHIS010Historický proseminář 2lsZ 2 hod/týd3Scholz,S.KHIS009(K)
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU014Gotická architektura 2lsZk 2 hod/týd3Kuthan,J.KDKU007(K)
KDKU106Česká desková malba 14.-15. stoletílsZk 2 hod/týd3Royt,J.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Kuthan,J.; Royt,J.KDKU046(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Dějiny evropské civilizace 2; Úvod do judaismu; Dějiny novověké filozofie; Antická ikonografie 2.

Jazyky: Odborný jazyk 2, Latinský jazyk 2


2. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU016(Z)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU022Evropské a české baroko 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU077Dějiny uměleckého řemesla 1zsZ 2 hod/týd2Sojka,J.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KDKU017Úvod do církevního užitého uměnízs/lsZk 2 hod/týd3Otavský,K.


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Světové církevní dějiny 1

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro zimní semestr, tj. ty, které jsou označené číslem 1.

Jazyky: Latinský jazyk 3


2. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU023Evropské a české baroko 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.KDKU022(K)
KDKU078Dějiny uměleckého řemesla 2lsZk 2 hod/týd3Sojka,J.
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Kuthan,J.; Royt,J.KDKU046(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky: Světové církevní dějiny 2

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro letní semestr, tj. označené číslem 2.

Jazyky: Latinský jazyk 4


3. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU029(Z), KDKU080(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Pospíšil,A.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


Povinně volitelné předměty

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro zimní semestr, tj. označené číslem 1.


3. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU042Restaurování uměleckých děllsZ 2 hod/týd3Royt,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


Povinně volitelné předměty

Semináře: student si volí předměty ze Skupiny 2 určené pro letní semestr, tj. označené číslem 2.Poslední změna: 19. květen 2022 12:36 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám