Podmínky výběrového řízení

 • Výběrová řízení na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ vypisuje a zaštiťuje proděkan pro zahraniční vztahy. Administrativně zajišťuje průběh výběrového řízení i samotnou realizaci pobytu fakultní koordinátor.

 • Podmínkou účasti na výběrovém řízení je předložení přihlášky v řádném termínu, včetně všech požadovaných příloh. Pouze úplné přihlášky se považují za řádně odevzdané.

K výběrovému řízení budou přizváni studenti, kteří:

 1. jsou zapsáni jako řádní studenti UK KTF prezenčního nebo kombinovaného studia.

 2. studují v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu (doktorandi předkládají též doporučení svého školitele).

 3. mají splněné studijní povinnosti a jsou řádně zapsáni do odpovídajícího ročníku.

 4. jejich dosavadní celkový průměr studijních výsledků není horší než 2,0.

 5. jejich zdravotní stav nepředstavuje překážku pro studium v zahraničí.

 6. splňují další požadavky dané programem Erasmus+.

Výběrové řízení probíhá před nejméně tříčlennou komisí. Hodnotí se:

 1. jazykové schopnosti uchazeče - podle předloženého vyjádření pedagoga KTF nebo předloženého certifikátu z jazykové školy  (max. 15 bodů),

 2. jazykové schopnosti uchazeče - pohovor před výběrovou komisí (max. 15 bodů),

 3. studijní výsledky (průměr 1,0 - 2,0, max. 10 bodů),

 4. studijní projekt (konkrétní představa studia v zahraničí, včetně znalostí zahraniční univerzity i programu Erasmus+, představa o návštěvě konkrétních přednášek a zapojení se do jiných vědecko-výzkumných činností, max. 40 bodů).

Splnění podmínek výběrového řízení

 • Uchazeč úspěšně prošel výběrovým řízení, získal-li minimálně 40 bodů.

 • V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, rozhoduje celkové hodnocení a pořadí uchazečů v rámci jednotlivých oborů. I v případě dostatečného počtu volných míst, může komise nedoporučit studenta ke studiu v zahraničí.

 • O definitivní nominaci rozhoduje proděkanka pro zahraniční vztahy.
Poslední změna: 16. listopad 2022 16:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám