Podmínky výběrového řízení


Podmínky výběrového řízení – ERASMUS+


  • Výběrová řízení na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ vypisuje a zaštiťuje proděkan pro zahraniční vztahy. Administrativně zajišťuje průběh výběrového řízení i samotnou realizaci pobytu fakultní koordinátor.


  • Podmínkou účasti na výběrovém řízení je předložení přihlášky v řádném termínu, včetně všech požadovaných příloh. Pouze úplné přihlášky se považují za řádně odevzdané.


  • K výběrovému řízení budou přizváni studenti, kteří splňují tyto podmínky:


a) jsou zapsáni jako řádní studenti UK KTF prezenčního nebo kombinovaného studia


b) studují v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu (doktorandi předkládají též doporučení svého školitele)


c) mají splněné studijní povinnosti a jsou řádně zapsáni do odpovídajícího ročníku


d) jejich dosavadní celkový průměr studijních výsledků není horší než 2,0


e) jejich zdravotní stav nepředstavuje překážku pro studium v zahraničí


f) splňují další požadavky dané programem Erasmus+


Výběrové řízení probíhá před nejméně tříčlennou komisí. Hodnotí se:


1. jazykové schopnosti uchazeče - podle předloženého vyjádření pedagoga KTF nebo předloženého certifikátu z jazykové školy  (max. 15 bodů),

2. jazykové schopnosti uchazeče - pohovor před výběrovou komisí (max. 15 bodů),

3. studijní výsledky (průměr 1,0 - 2,0, max. 10 bodů),

4. studijní projekt (konkrétní představa studia v zahraničí, včetně znalostí zahraniční univerzity i programu Erasmus+, představa o návštěvě konkrétních přednášek a zapojení se do jiných vědecko-výzkumných činností, max. 40 bodů).


Uchazeč úspěšně prošel výběrovým řízení, získal-li minimálně 40 bodů.


V případě většího počtu uchazečů než je počet volných míst, rozhoduje celkové hodnocení a pořadí uchazečů v rámci jednotlivých oborů. I v případě dostatečného počtu volných míst, může komise nedoporučit studenta ke studiu v zahraničí.


O definitivní nominaci rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy.

Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: