Povinnosti po návratu

Povinnosti po návratu


Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční vztahy RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu:


  • Kopie přehledu dosažených studijních výsledků:

(tzv. Výpis výsledků - Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes) vydaný a podepsaný přijímající institucí.


Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


  • Dokument potvrzující období studia v zahraničí:

Confirmation of Erasmus study period (potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Účastnické smlouvy.


Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.
  • Závěrečná zpráva: vyplněním do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj studijní pobyt v zahraničí. Dle

Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení studijního pobytu.


  • Uznání studijních výsledků: dle Opatření rektora č. 34/2015 student požádá o uznání studijních výsledků po obdržení transkriptu studijních výsledků ze zahraničí. Předmětem uznávání je klasifikační a kreditové hodnocení absolvovaného studia v zahraničí. S výjimkou klasifikačního ohodnocení, které vyplývá z Transkriptu studijních výsledků, stanoví způsob uznání Studijní smlouva. Pokud není ve Studijní smlouvě ujednáno jinak, student musí na přijímající instituci získat alespoň takový počet kreditů, který po přepočtu na kreditní systém UK bude odpovídat 20 kreditům za semestr v rámci bakalářského studijního programu, nebo 15 kreditům za semestr v rámci magisterského studijního programu. Způsob uznávání studijních výsledků se primárně řídí metodikami pro tzv. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Uznání studijních výsledků ze zahraničí provádí na fakultě pověřená osoba, zpravidla proděkan pro studium nebo garant studijního oboru (programu). Uznané studijní výsledky jsou společně s evidencí zahraničního pobytu zaznamenány ve Studijním informačním systému UK (SIS).


Žádost o uznání zkoušek a zápočtů


Všechny tištěné dokumenty pro ukončení studijního programu a závěrečné zprávy z pobytu eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK. Jejich přijetí může student ověřit ve webové aplikaci.
Poslední změna: 6. březen 2019 09:15 
Sdílet na: