Základní informace

Základní informace

Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy; kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. Její právní existence je nepřetržitá; přetrvala i vynětí ze svazku Univerzity Karlovy v Praze v roce 1950 (existovala jako Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze, od roku 1953 se sídlem v Litoměřicích) a byla do něj znovu začleněna v roce 1990.


Právní postavení

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je fakulta součástí veřejnoprávní Univerzity Karlovy. Tento zákon, vnitřní předpisy univerzity a vnitřní předpisy fakulty jsou právním podkladem pro její činnost. Na fakultě se také realizuje právo církve římskokatolické vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky (§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností). Z kanonického hlediska má fakulta statut „církevní fakulty (facultas ecclesiastica)“; její působení upravuje Kodex kanonického práva z roku 1983, Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia christiana ze dne 15. dubna 1979 s připojenými prováděcími předpisy (Ordinationes) a další ustanovení Apoštolského stolce.


Poslání

Poslání fakulty je shodné s posláním univerzity: „šíření vzdělanosti a ochrana po-znaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání i svébytné umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha lidské společnosti“ (Statut UK, čl. 2 odst. 1). Na KTF je toto poslání specifikováno péčí o to, aby „křesťanské myšlení bylo veřejně, stále a všeobecně přítomno v celém úsilí o vyšší kulturu“ (2. vatikánský koncil, Gravissimum Educationis, 10). Fakulta je plní v rámci rozličných vědních disciplín, zejména katolické teologie, a to vědeckým bádáním, vzděláváním studentů a úsilím o uplatnění svých poznatků v celé evangelizační praxi. Význačnou součástí její činnosti je péče o vědeckou formaci duchovních i laických pracovníků církve a o jejich celoživotní vzdělávání. Fakulta proto uskutečňuje akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání a vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám