Katolická teologie (Mgr.) (1.-2.ročník, od roku 2017/18)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

  • za povinné předměty min. 225

  • za povinně volitelné předměty min. 45

  • za předměty podle volby studenta min: 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 200 kreditů

  • šestého min. 240 kreditů

  • sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má pět částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písmasvatého a biblickéteologie

3.ústní zkouška z Dogmatickéteologie

4.ústní zkouška z Morální teologie

5. ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky nebo z Psychologie a pedagogiky*

* Jednu ztěchto dvou alternativ 5. části zkoušky si volí student. Zvolené zaměření uvede na přihlášce kSZZ.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat vrůzných termínech, jejich pořadínení předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálně počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT306

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KBIB029Biblická teologielsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Větrovec,P.; Scarano,A.KBIB015, KBIB017(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 4 hod/týd2Szabo,M.KJAZ042(P)
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Tichý,R.; Kotas,J.KLTG002(Z)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KPTE010(K)
KPTE012KatechetikazsZk 2 hod/týd3Dřímal,L.KLTG003(P)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Salvet,O.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045Teologie stvořenílsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Brož,P.KSTE044(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Brož,P.KSTE048(K)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE082(P)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)


2. Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Seminář filozofie a historie

skupina K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.


Skupina 2: Seminář patrologie

skupina K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


Skupina 3: Seminář biblické teologie

skupina K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ030(K)
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.


Skupina 4: Seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

skupina K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.


Skupina 5: Seminář morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)


Skupina 6: Seminář liturgiky

skupina K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ202Latinské liturgické texty a jejich překladyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(K)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.


Skupina 7: Seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

skupina K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.


Skupina 8: Seminář pastorální teologie

skupina K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB012(P)
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.


Skupina 9: Seminář světového jazyka

skupina K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT307, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

skupina 3 - K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ030(K)
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.

b) SZB: KSKT005 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#MT308, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Salvet,O.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045Teologie stvořenílsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Brož,P.KSTE044(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Brož,P.KSTE048(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

skupina 1 K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.

skupina 2 K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.K#MT502(K)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.

skupina 4 K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE194Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestězsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.
KSTE195Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnemlsZ 2 hod/týd4de la Vega Nosek,L.

c) SZC: KSKT003 Morální teologie

skupina K#MT309, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE082(P)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

skupina 5 K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)

d) SZD: KSKT006 Pedagogika, katechetika a oborové didaktiky

skupina K#MT310, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPTE012KatechetikazsZk 2 hod/týd3Dřímal,L.KLTG003(P)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

skupina 7 K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.

e) SZE: KSKT007 Pastorální teologie a liturgika

skupina K#MT311, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Tichý,R.; Kotas,J.KLTG002(Z)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KPTE010(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

skupina 6 K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ202Latinské liturgické texty a jejich překladyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(K)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.

skupina 8 K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB012(P)
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.

f) SZF: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT312, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 4 hod/týd2Szabo,M.KJAZ042(P)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)

skupina 9 K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)

Doporučený studijní plán

1. ročník –zimní semestr

skupina K#MT013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KHIS025Církevní dějiny starověkuzsZk 3 hod/týd3Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Ventura,V.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KBIB022Úvod do Písma 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


1. ročník –letní semestr

skupina K#MT014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL020(K)
KHIS026Církevní dějiny středověkulsZk 3 hod/týd3Kubín,P.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB023Úvod do Písma 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ041(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


2. ročník –zimní semestr

skupina K#MT023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL021(P)
KHIS027Církevní dějiny novověkuzsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS025(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB023(P)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.KJAZ022(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Salvet,O.KSTE010(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ042(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


2. ročník –letní semestr

skupina K#MT024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL022(K)
KHIS028Církevní dějiny 19. a 20. stoletílsZk 3 hod/týd3Petráček,T.KHIS027(K)
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ikonografie 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007(P), KFIL019(K)
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB024(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB026(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ043(K), KJAZ108, KJAZ168(N), KJAZ108, KJAZ168(Z)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník –zimní semestr

skupina K#MT033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB023(P)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.KJAZ006(K)
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KLTG007Liturgika 1zsZk 4 hod/týd3Tichý,R.; Kotas,J.KLTG002(Z)
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)


Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník –letní semestr

skupina K#MT034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS029(K)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE045Teologie stvořenílsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE082(K)
KLTG003Liturgika 2lsZk 4 hod/týd2Tichý,R.KLTG007(K)
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník –zimní semestr

skupina K#MT043

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KJAZ006(K)
KSTE046Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Brož,P.KSTE044(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE084Speciální morálka 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE083(P)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE082(P)
KIUS011Teorie a dějiny právazsZk 4 hod/týd2Szabo,M.KJAZ042(P)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED123(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník –letní semestr

skupina K#MT044

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KBIB029Biblická teologielsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Větrovec,P.; Scarano,A.KBIB015, KBIB017(K)
KSTE080EschatologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.KSTE044(P)
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Brož,P.KSTE048(K)
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE085Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE084(K)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE086(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS011(K)
KPTE013Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


5. ročník –zimní semestr

skupina K#MT053

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Sládek,K.KSTE089(P)
KPTE010Pastorální teologie 1zsZ 3 hod/týd3Dřímal,L.
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS009(K)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Svoboda,D.; Brož,J.; Mohelník,T.KVAR013(P)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazyka


5. ročník –letní semestr

skupina K#MT054

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE091Spirituální teologie 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,K.KSTE090(K)
KPTE011Pastorální teologie 2lsZk 3 hod/týd3Dřímal,L.KPTE010(K)
KIUS008Konfesní právolsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KIUS011(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazyka


doporučené volitelné předměty

skupina K#MT100

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Šmejdová,B.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ163Jazyk, gramatika, styllsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ186Výstavba textů v odborném stylulsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ043(K)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ044(K)
KJAZ183Latinské texty k liturgicezs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.K#MT501(P)
KJAZ162Interaktivní překládání z latinyzs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ140Cvičení k latinské syntaxilsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ108, KJAZ168(P)
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.KJAZ199(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ170Arabština pro teology 1zsZ 2 hod/týd2de la Vega Nosek,L.
KJAZ171Arabština pro teology 2lsZ 2 hod/týd2de la Vega Nosek,L.
KJAZ182Četba arabských teologických textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ184Četba arabských teologických textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxezsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KJAZ169Český biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 0 hod/týd5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sivek,Z.
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.
KSTE165Víra jako zdroj poznánílsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ203Staroslověnské texty k českým církevním dějinámzsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs+ls- Z 2+2 hod/týd0+6Kubín,P.
KHIS159Středověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS160Středověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS161Novověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS162Novověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KLTG114Středověká zaalpská liturgie a současnostlsZ 4 hod/týd4Tichý,R.; Schmidt,N.
KLTG111Liturgie města ŘímazsZ 4 hod/týd4Tichý,R.
KPED126Teologie dětízsZ 1 hod/týd2Bravená,N.
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic GospelszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KBIB124Old Testament Stories in Czech ArtlsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KSTE189Seminar in Fundamental TheologylsZ 2 hod/týd6Kočí,M.
KSTE190Liberation TheologylsZ 2 hod/týd6Noble,T.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KVAR136Theology and Media Theoryzs/lsZ 2 hod/týd6Ambrus,G.
KHIS153Medieval Latin Paleographyzs/lsZ 2 hod/týd6Kubín,P.
KHIS154Modern Latin Paleographyzs/lsZ 2 hod/týd6Kubín,P.
KSTE196Úvod do islámské teologiezsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE191Catholic Social TeachingzsZ 2 hod/týd6Mašek,V.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 11:49 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám