Dějiny evropské kultury (NMgr.)


Dějiny evropské kultury (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Historické vědy

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Studium je založeno na třech modulech – modul historický (se segmentem filozoficko-teologickým), který je povinný, a modul uměleckohistorický a modul literární. Povinně volitelné předměty si studenti volí dle své vlastní specializace v souladu s volbou tematických okruhů státní závěrečné zkoušky a tématu diplomové práce. V rámci specializovaných odborných přednášek z oblasti historie, dějin umění a literatury, obsažených v jednotlivých modulech, budou seznámeni s aktuálními metodologickými přístupy v oblasti vědeckého bádání. Obsah přednášek sleduje specializovaná témata daného oboru.  Diplomovou práci studenti zpracovávají buď v povinném Historickém semináři, nebo v rámci povinně volitelných Uměleckohistorických anebo Literárních seminářů. V rámci ostatních seminářů student zpracovává další odborná témata ve formě seminárních prací.

Povinně volitelné předměty se stejným názvem označené číslicemi 1–2 tvoří jeden celek.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty min. 39 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 68

  • za předměty podle volby studenta min: 13


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min. 120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška z předmětu Historie (povinná pro všechny) + ústní zkouška z předmětu Dějiny umění nebo Dějiny literatury (podle volby studenta)


Historie: Obsah otázek státní závěrečné zkoušky je dán obsahem povinných předmětů historického a filozoficko-teologického modulu. U zkoušky bude prověřena schopnost studenta kriticky zpracovat probranou látku a formulovat vlastní myšlenky v rámci témat konkretizovaných v jednotlivých předmětech.


Dějiny umění: Předpokládá se znalost významných stylových fenoménů, význačných památek i důležitých uměleckých osobností a schopnost podrobně charakterizovat jejich díla; znalost formálních aspektů a slohových proměn umění bude prověřována v širším kontextu všeobecné kulturní historie, politicko-sociálního a duchovního života. Obsah otázek státní závěrečné zkoušky je dán obsahem předmětů uměleckohistorického modulu. U zkoušky bude prověřena schopnost studenta kriticky zpracovat probranou látku a formulovat vlastní myšlenky v rámci témat konkretizovaných v jednotlivých předmětech.


nebo


Dějiny literatury: Předpokládá se znalost významných literárních děl ve spojitosti s hlavními filozofickými a duchovními myšlenkami dané doby a jejich autorů; znalost dějin  literatury bude prověřena v širším kontextu všeobecné kulturní historie, politicko-sociálního a duchovního života. Obsah otázek státní závěrečné zkoušky je dán obsahem předmětů literárního modulu, u zkoušky bude prověřena schopnost studenta kriticky zpracovat probranou látku a formulovat vlastní myšlenky v rámci témat konkretizovaných v jednotlivých předmětech.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 120 kreditů). Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#DM300

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS201Vybrané kapitoly z evropských dějin 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS202Vybrané kapitoly z evropských dějin 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS203Vybrané kapitoly z evropských dějin 3zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KFIL015Vybrané otázky z dějin filozofie 1zsZ 2 hod/týd2Svoboda,D.
KFIL016Vybrané otázky z dějin filozofie 2lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL015(K)
KFIL017Otázky současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KDKU245Teorie a metodologie kulturních věd 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU246Teorie a metodologie kulturních věd 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU245(K)
KDKU247Kulturní a sociální antropologie 1zsZ 2 hod/týd2Šenovský,J.
KDKU248Kulturní a sociální antropologie 2lsZk 2 hod/týd3Šenovský,J.KDKU247(K)
KDKU249Problémy současné EvropylsZ 2 hod/týd3Kovář,M.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)


2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1, 4a 7.Dále podle volby vlastní specializace (viz „Studijní povinnosti“) musí každý student získat minimální počet kreditů ze skupiny 2 a5neboze skupiny 3 a6. Předměty zjednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat kzískání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.


a) Skupina 1: Historické přednášky

skupina K#DM101, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS204Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS205Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KHIS208Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.
KHIS209Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS206České dějiny a jejich dějinné kontexty 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS207České dějiny a jejich dějinné kontexty 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KDKU057Církevní a šlechtická titulaturazsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KDKU058Základy heraldikylsZ 2 hod/týd2Buben,M.


b) Skupina 2: Umělecko-historické přednášky

skupina K#DM102, min. 15 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU266Kulturní dějiny Španělska a IberoamerikylsZk 2 hod/týd3
KDKU267Renesanční a barokní ItálielsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU260Evropské umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU276Evropské umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU044Speciální otázky křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.KDKU003(N)
KDKU045Speciální otázky křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU011(N)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Pospíšil,A.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.
KDKU028Muzea, galerie, sbírkyzsZ 2 hod/týd2Wittlich,F.
KDKU262Umění středověké Francie a Anglie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU263Umění středověké Francie a Anglie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU107Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU125Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


c) Skupina 3: Literární přednášky

skupina K#DM103, min. 15 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU279Pohled na starší českou literaturu 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU280Pohled na starší českou literaturu 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU281Literatura evropského a českého baroka 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU282Literatura evropského a českého baroka 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU283Vybrané kapitoly ze světové literatury 1zsZ 2 hod/týd2Kupcová,H.
KDKU284Vybrané kapitoly ze světové literatury 2lsZk 2 hod/týd3Kupcová,H.


d) Skupina 4: Historické semináře

skupina K#DM104, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.


e) Skupina 5: Umělecko-historické semináře

skupina K#DM105, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU206Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU207Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU210Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU211Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU212Výběrový seminář umění v době baroka 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU213Výběrový seminář umění v době baroka 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU270Výběrový seminář architektury 19. století 1zsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU271Výběrový seminář architektury 19. století 2lsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU272Výběrový seminář architektury 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU273Výběrový seminář architektury 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU071Výběrový seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU072Výběrový seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU040Seminář Památky Pražského hraduzsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU041Seminář. Památky Pražského hradu 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU292Výběrový seminář barokní architektury 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU293Výběrový seminář barokní architektury 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


f) Skupina 6: Literární semináře

skupina K#DM106, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.


g) Skupina 7: Jazyky

skupina K#DM107, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KS

skupina K#DM301, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS201Vybrané kapitoly z evropských dějin 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS202Vybrané kapitoly z evropských dějin 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS203Vybrané kapitoly z evropských dějin 3zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KFIL015Vybrané otázky z dějin filozofie 1zsZ 2 hod/týd2Svoboda,D.
KFIL016Vybrané otázky z dějin filozofie 2lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL015(K)
KFIL017Otázky současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KDKU245Teorie a metodologie kulturních věd 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU246Teorie a metodologie kulturních věd 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU245(K)
KDKU247Kulturní a sociální antropologie 1zsZ 2 hod/týd2Šenovský,J.
KDKU248Kulturní a sociální antropologie 2lsZk 2 hod/týd3Šenovský,J.KDKU247(K)
KDKU249Problémy současné EvropylsZ 2 hod/týd3Kovář,M.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)


skupina K#DM101, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS204Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS205Mimovědecké interpretace historické skutečnosti 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KHIS208Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 1zsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.
KHIS209Tvorba občanské společnosti jako součást modernity 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS206České dějiny a jejich dějinné kontexty 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS207České dějiny a jejich dějinné kontexty 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.
KDKU057Církevní a šlechtická titulaturazsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KDKU058Základy heraldikylsZ 2 hod/týd2Buben,M.


skupina K#DM102, min. 15 kr. (nebo K#DM103)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU266Kulturní dějiny Španělska a IberoamerikylsZk 2 hod/týd3
KDKU267Renesanční a barokní ItálielsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU260Evropské umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU276Evropské umění 19. a 20. století 2lsZk 2 hod/týd3Pech,M.
KDKU044Speciální otázky křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.KDKU003(N)
KDKU045Speciální otázky křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU011(N)
KDKU056Památková péčezsZk 2 hod/týd3Pospíšil,A.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.
KDKU028Muzea, galerie, sbírkyzsZ 2 hod/týd2Wittlich,F.
KDKU262Umění středověké Francie a Anglie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU263Umění středověké Francie a Anglie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU107Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 1zsZ 2 hod/týd2
KDKU125Vybrané kapitoly z církevního užitého umění 2lsZk 2 hod/týd3
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#DM103, min. 15 kr. (nebo K#DM102)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU279Pohled na starší českou literaturu 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU280Pohled na starší českou literaturu 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU281Literatura evropského a českého baroka 1zsZ 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU282Literatura evropského a českého baroka 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU283Vybrané kapitoly ze světové literatury 1zsZ 2 hod/týd2Kupcová,H.
KDKU284Vybrané kapitoly ze světové literatury 2lsZk 2 hod/týd3Kupcová,H.


skupina K#DM104, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.


skupina K#DM105, min. 16 kr. (nebo K#DM106)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU206Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU207Seminář umění v době raného a vrcholného středověku 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU210Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU211Výběrový seminář: Křesťanské umění v době renesance a baroka 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU212Výběrový seminář umění v době baroka 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU213Výběrový seminář umění v době baroka 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.
KDKU270Výběrový seminář architektury 19. století 1zsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU271Výběrový seminář architektury 19. století 2lsZ 2 hod/týd4Šmied,M.
KDKU272Výběrový seminář architektury 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU273Výběrový seminář architektury 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Czumalo,V.
KDKU071Výběrový seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU072Výběrový seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU040Seminář Památky Pražského hraduzsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU041Seminář. Památky Pražského hradu 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Sojka,J.
KDKU292Výběrový seminář barokní architektury 1zsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU293Výběrový seminář barokní architektury 2lsZ 2 hod/týd4Štěrbová,D.
KDKU296Walk through the Bohemian artistic centre. From 15th till 18th centuryzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#DM106, min. 16 kr. (nebo K#DM105)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.


b) SZD: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#DM302, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)


skupina K#DM107, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Šmejdová,B.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#DM011

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS201Vybrané kapitoly z evropských dějin 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KFIL015Vybrané otázky z dějin filozofie 1zsZ 2 hod/týd2Svoboda,D.
KDKU245Teorie a metodologie kulturních věd 1lsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU247Kulturní a sociální antropologie 1zsZ 2 hod/týd2Šenovský,J.
KDKU249Problémy současné EvropylsZ 2 hod/týd3Kovář,M.


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–7


1. ročník – letní semestr

Skupina K#DM012

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS202Vybrané kapitoly z evropských dějin 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KFIL016Vybrané otázky z dějin filozofie 2lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL015(K)
KDKU246Teorie a metodologie kulturních věd 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.KDKU245(K)
KDKU248Kulturní a sociální antropologie 2lsZk 2 hod/týd3Šenovský,J.KDKU247(K)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 2 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.KDKU046(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.KVAR008(Z)


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–7


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#DM021

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS203Vybrané kapitoly z evropských dějin 3zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KFIL017Otázky současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–7


2. ročník – letní semestr

Skupina K#DM022

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–7


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 12:01 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám