Pokyny pro zápis předmětů a pravidla pro přidělování kreditů

Pokyny pro zápis předmětů a pravidla pro přidělování kreditů

Zápis předmětů

Student si z následujících seznamů přednášek, seminářů a cvičení zapisuje ty, které hodlá v příslušném semestru navštěvovat. Při zápisu se důrazně doporučuje, aby se řídil doporučeným plánem, který je sestaven tak, aby na sebe plynule navazovaly předměty vyžadující prerekvizity nebo korekvizity. Také rozvrh hodin odpovídá doporučenému plánu.


Zápisy předmětů se konají před začátkem každého semestru v období, které je stanoveno opatřením děkana „Harmonogram akademického roku“. Student je povinen ihned po zápisu zkontrolovat, zda má v elektronickém systému (SIS) všechny plánované předměty zapsány. V případě jakýchkoli nejasností neodkladně kontaktuje studijní oddělení. Na řešení takových problémů během semestru nebo dokonce krátce před zkouškami je již pozdě. Se zápisem zmeškaných předmětů student musí počkat na příští rok. Student bez zapsaného předmětu nemůže získat atestaci (i když předtím o tom dostal ústní příslib vyučujícího).


Jako volitelný předmět má student právo si zapsat jakýkoliv předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, splňuje-li případné podmínky zápisu daného předmětu.


Povinné předměty si může student zapsat během studia nejvýš dvakrát. Povinně-volitelné a volitelné si může zapsat pouze jednou, pokud u daného předmětu není uvedeno, že je možno si ho zapsat opakovaně (většinou předměty seminářového typu, u nichž se každým rokem mění jejich obsah).


Studenti Katolické teologie: pokud někdo z oprávněných důvodů potřebuje splnit atestaci z povinného předmětu KSTE019/KSTE027 nebo KSTE017 a KSTE 028, který se v daném roce právě neotevírá, s písemným doporučením vyučujícího požádá o zápis předmětu referentku studijního oddělení.


Studenti kombinovaného studia (Teologické nauky, Aplikovaná etika) si předměty zapisují obvykle před zimním semestrem na celý rok. Před začátkem letního semestru mají také možnost zápisu, ale jen těch předmětů, jejichž výuka teprve začne v jarních měsících (viz rozvrh). – Upozornění: každý předmět si student zapisuje pro daný akademický rok jen jednou (včetně Metodiky a Přípravy bakalářské/diplomové práce).


Rekvizity

Jako korekvizita (K) se označuje předmět, který musí být zapsán současně se zvoleným předmětem nebo byl již úspěšně absolvován v minulosti. Zápočet nebo zkoušku ze zvoleného předmětu je možno získat až po úspěšném absolvování korekvizity. V tabulce je korekvizita vždy uváděna v závorce. Je-li předmět vyučován ve dvou semestrech, má druhý semestr obvykle jako korekvizitu předmět prvního semestru.


Jako prerekvizita (P) se označuje předmět, který musí být absolvován (tj. ukončen zápočtem nebo zkouškou) před zapsáním zvoleného předmětu. Bez úspěšného absolvování prerekvizity nelze zvolený předmět zapsat.


Jestliže předmět nemá žádnou prerekvizitu ani korekvizitu, je možno si jej zapisovat bez omezení kdykoliv během studia (v termínech řádného zápisu).


Případným žádostem o tzv. „prominutí“ rekvizity se nevyhovuje, protože obvykle uváděný důvod žádostí urychlit studium není relevantní.


Otevírání předmětů

Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů ve studijním programu Teologie a alespoň 8 studentů ve studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury a ve studijním programu Historické vědy. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Pravidla pro přidělování kreditů

Pro účely průběžné kontroly studia se započítávají všechny kredity získané absolvováním předmětů v daném úseku studia, včetně předmětů volitelných. Úsekem studia je ročník. Minimální počty kreditů pro zápis do dalšího ročníku jsou stanoveny Pravidly pro organizaci studia na KTF a student je najde v úvodech ke studijním oborům.


Vysvětlivky a zkratky

Předměty, které se v daném akad. roce vyučují:


Přednášky   normálním tučným písmem

Semináře      normálním písmem


Předměty, které se v daném akad. nevyučují (tyto předměty nelze zapsat):


Přednášky       drobným šedým tučným písmem

Semináře          drobným šedým písmem


zs/ls     zimní/letní semestr

Zk/Z    zkouška/zápočet


rozsah výuky:

v denním studiu - počet hodin/týden (např. 2 hod/týd)

v kombinovaném studiu - počet hodin/rok (např. 7+7 hod/sem = 14 hodin za rok)


(P) prerekviza

(K) korekvizita


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám