Misijní poslání knihovny

Název Knihovna Katolické teologické fakulty UK označuje „fakultní knihovnu“ Katolické teologické fakulty UK po jejím návratu v roce 1990 do současného sídla arcibiskupského semináře a teologické fakulty v Praze 6 – Dejvicích z nuceného exilu v Litoměřicích, kde fungovala po odtržení od Karlovy univerzity od roku 1953 pod změněným názvem Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta.


Pro knihovnu se užívá úředního názvu „Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy“, zkráceně „Knihovna KTF UK


Současnou podobu však získala až v letech 2005 – 2006, kdy došlo nejprve ke sloučení tehdejší fakultní knihovny KTF UK s Centrální katolickou knihovnou (založenou v roce 1968 jako Pokoncilní knihovna a v roce 1997 přeměněnou na Centrální katolickou knihovnu) a potom k vytvoření nového výpůjčního místa a moderně vybavené studovny ve 3. patře budovy fakulty.


Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je specializovaná knihovna (§13 knihovního zákona) poskytující veřejné informační služby v oboru teologie a dějin umění a dalších oborech souvisejících. Jejím provozovatelem je Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta. Knihovna je registrována na Ministerstvu kultury ČR pod registračním číslem 3498/2003.


Provozovatel knihovny zajišťuje rovný přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou (§ 4 odst. 5 knihovního zákona). Přičemž základním úkolem knihovny je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných Univerzitou Karlovou v Praze, Katolickou teologickou fakultou. V souladu s čl. 2 Organizačního řádu děkanátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen fakulta) je knihovna organizačním útvarem děkanátu.


Vlastní knižní fond Knihovny KTF UK tvoří převážně knihy teologické, dále pak díla z oblasti religionistiky, filosofie, historie, dějin umění a dalších společenskovědních oborů. Malá část fondu je umístěna ve volném výběru ve studovně, většina pak v několika depozitářích na různých místech budovy. Většinu titulů je možné si vypůjčit absenčně, tedy odnést s sebou domů. Pouze část fondu má status prezenční a je vázána na studium ve studovně. Některé žádané tituly se pak ve fondu vyskytují ve více exemplářích. Čtenáři knihovny mohou také využívat přístup k placeným elektronickým informačním zdrojům a databázím.


V současné době knihovna vlastní více než 200 tisíc jednotek, z toho je 80 tisíc jednotek časopisů.


Veřejné knihovnické a informační služby Knihovny KTF zahrnují:

zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního knihovního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních či mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb; bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby; elektronické služby; reprografické a digitální služby.


Knihovna KTF UK poskytuje svoje služby interním uživatelům (studenti, učitelé a ostatní zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze); externím uživatelům (studenti, učitelé a zaměstnanci ostatních škol, široká veřejnost) a kolektivním uživatelům (právnické osoby registrované v knihovně a využívající její služby). Uživatelem se fyzická a právnická osoba stává registrací.Poslední změna: 22. květen 2023 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám