Zdeněk Beneš

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.Katedra církevních dějin a literární historie


Kontakt:


IS studium 

Životopisná data


 • 1974–1979 studium oborů historie a filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce Problémy metodologie české humanistické historiografie 1547–1600)

 • 1974–1986 učitel na odborném učilišti n. p. Svoboda (později Střední odborné učiliště polygrafické) v Praze

 • 1980 Filozofická fakulta UK v Praze, titul PhDr. (disertační práce Problémy metodologie české předbělohorské historiografie 1547–1600)

 • 1984–1988 Filozofická fakulta UK v Praze (do r. 1986 externí, poté samostatná vědecká příprava), titul CSc.

 • od 1986 pedagog na Filozofické fakultě a Katolické teologické fakultě UK (od 2007) v Praze

 • 1994 Filozofická fakulta UK v Praze, titul doc.

 • 2002 profesor českých dějin Univerzity Karlovy v PrazeHlavní oblasti vědeckého zájmu


 • České dějiny

 • Dějiny dějepisectví

 • Školní historická edukace


Členství v odborných komisích a grémiích:


 • 1990 – 1992 člen redakční rady Státního pedagogického nakladatelství

 • 1992 – dosud člen redakční rady Historického obzoru

 • 1996 – dosud člen Společné česko-německé komise historiků

 • 1998 – dosud člen redakční rady Masarykova sborníku

 • 2000 – dosud předseda české části česko-německé komise pro školní dějepis

 • 2000 – 2003 vedoucí týmu pro přípravu celostátních maturit z dějepisu

 • 2000 – 2001 člen ad hoc pracovní skupiny nám. ministra školství pro prodlužování schvalovacích doložek dějepisných učebnic

 • 2001 – dosud člen redakční rady časopisu Pedagogika

 • 2001 – dosud  pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracováním koncepce dalšího vzdělávání učitelů v oblasti česko-německých vztahů

 • 2001 – dosud  člen redakční rady Časopisu Matice Moravské

 • 2001 – dosud člen redakční rady časopisu Společenskovědní předměty

 • 2001 – dosud člen oborové rady pro doktorandské studium Institutu pro mezinárodní studia FSV UK v Praze

 • 2003 – dosud člen redakční rady Českého časopisu historického

 • 2003 – dosud člen oborové rady historie Ústavu historických věd MU Brno

 • 2003 – dosud člen komise pro rigorózní řízení Katedry didaktiky dějepisu PedF MU Brno

 • 2003 – dosud člen Mezinárodní asociace didaktiků dějepisu

 • 2003 – dosud člen komise AV ČR pro udělování vědecké hodnosti DSc.(od 2005 místopředseda)

 • 2003 – dosud člen Poradního sboru pro školní dějepis při MŠMT ČR

 • 2004 – dosud předseda oborové rady Historie – české dějiny FF UK v Praze

 • 2004 – dosud člen Oborové komise č. 8 – Společenské vědy GA AV ČR (od 2005 místopředseda)

 • 2004 – dosud člen  Rady programu Podpora projektů cíleného výzkumu AV ČR

 • 2005 – člen redakční rady Acta historica Posoniensia (Bratislava).Účast na řešení grantů


 • 1/ Řešitel Výzkumného záměru MŠMT JI3/98:112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin.

 • 2/ Účast na projektu Rady Evropy Democracy, Human Rights, Minorities: Educational and Cultural Aspects, Pilor ptojekt No 4 „History and Identity", 1994-1996. History and Identity, Report Seminář, Vienna 14-19. may 1995, Strasbourg 1995, 27 s. History and Identity, Report Seminář Budapest 25. 2.-1. 3. 1996, Strasbourg 1996, 26 s.

 • 3/ odpovědný řešitel Výzkumného záměru MSM 21620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (od 2005).Bibliografie


Ia. Monografie


 • Zdeněk BENEŠ: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha  1993. 178 s. - AUC - Phil. et hist., Monographia CXLI-1992. ISSN 0567-8307

 • Roman Karpaš - Zdeněk BENEŠ: Praha - Album starých pohlednic, Nakl. 555, Liberec 2000. 156 s. ISBN 80-86424-08-1. Angl. verze Prague- Album of Old Postcards, ISBN 80-86424-10-3 Něm. verze: Prag - Album alter Ansichtskarten, ISBN 80-86424-09-X (Texty k výběru starých pohlednic, 100 s. ČSN)

 • Zdeněk BENEŠ: Historický text a historická kultura. Praha 1995. 224 s.

 • Zdeněk BENEŠ: Praha v zastaveních časů. Praha, Práce 1996,   182 s. ISBN 80-04-26207-4.

 • Album of Old Postcards. Liberec (nakl. 555) 2000 (ISBN 80-86424-10-3), 156 s. – s Romanem Karpašem

 • Album alter Ansichtskarten. Liberec (nakl. 555) 2000 (ISBN 80-86424-09-X), 156 s. – s Romanem Karpašem

 • Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848–1948. Praha

 • (Gallery) 2002 (ISBN 80-86010-55-4), 302 s.

 • Geschichte verstehen (1. vyd.). Praha (Gallery) 2002 (ISBN 80-86010-60-0), 304 s. – s V. Kuralem a kol.

 • Facing History. Praha (Gallery) 2002 (ISBN 80-86010-66-X.), 343 s. – s V. Kuralem a kol.

 • Pour comprende l’histoire. Praha (Gallery) 2002 (ISBN 80-86010-65-1), 340 s. – s V. Kuralem a kol.

 • Dějiny Nové Paky I (do roku 1939). Nová Paka (Magistrát města Nová Paka) 2012 (ISBN 978-80-260-1701-1), 400 s.II. Kapitoly v monografiích


 • Zdeněk Beneš: Šest zastavení nad stránkami Milníků dějin Josefa Šusty. Doslov k Josef ŠUSTA: Úvahy o všeobecných dějinách (Milníky dějin), Praha, Argo 1999, s. 317-328. ISBN 80-7203-217-8.

 • Zdeněk Beneš: Josef Šusta. In in J. ŠUSTA, Jindřich z Rožmberka, Hist. klub, Praha 1995, s. 8 - 14. ISBN 80-901027-2-7.

 • Milan Drápala a kol.: Na ztracené vartě Západu (Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948). Prostor, Praha 2000, 688 s.  Spoluautor kapitoly Na křížové výpravě dvacátým stoletím - Bohdan Chudoba. ISBN 80-7260-046-X.

 • Zdeněk Beneš - J. Kuklík ml. - V. Kural - J. Pešek: Téma: odsun - Verteibung. Transfer Němců z Československa 1914 - 1947. Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách. MŠMT ČR Praha 2002, 62 s. ISBN 80-86287-50-5.

 • Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948 Gallery, Praha 2002. 302 s. ISBN 80-86010-55-4. Gallery Praha 20022, 304 s. ISBN 80-86010-60-0. Německá verze, Geschichte vertehen, Gallery Praha 2002. 343 s. ISBN 80-86010-66-X. Anglická verze, Facing History, Gallery Praha 2002. 335 s. ISBN 80-86010-64-3. Francouzská verze: Pour comprende lhistoire. Gallery Praha 2002. 340 s. ISBN 80-86010-65-1.

 • Zdeněk Kalista: Cesty historikova myšlení. K vyd. připravil a studií opatřil Z. Beneš. Garamond, Praha 2002, 281 s.edice Historica, Prameny k moderní české historiografii, sv. 1.

 • Zdeněk Beneš: Daniel Adam z Veleslavína. In Duchem, ne mečem. Ed. J. Lakosilová, Lidové noviny, Praha 2003, s. 111-121.

 • Zdeněk Beneš: Wir, sie Europa. In Jugend und Umwelt. Aachen-Hahn. Hahner Verlagsgessellschaft 2003, s. 91-108.

 • Zdeněk Beneš: Bílá Hora po čtyřiceti letech. In František Kavka: Bílá Hora a české dějiny, Praha, Garamond 20032, s. 5-16. Ed. Prameny k moderní české historiografii, sv. 2.

 • Ivana Holzbachová a kol.: Filozofie dějin – problémy a perspektivy.  Kap. Zdeněk Beneš: Obtížné pojmy, či pojmy na obtíž? Teorie a filozofie dějin v české historiografii. Brno 2004, s. 71-86. ISBN 80-210-3593-5.

 • Dagmar Hudecová – Zdeněk Beneš:  Manuál pro tvorbu Školního vzdělávacího programu. Vzdělávací obor dějepis. Albra – Práce 2005. 33 s.  ISBN 80-7361-012-4

 • Zdeněk Beneš:  Mezi houfy lotrův se pustiti… České cestopisy o Egyptě 15. – 17. století. Ed. L. Storchová. Set Out 2005, 447 s. ISBN 80-86277-44-5. Kap. Na cestu, s. III – VIII.

 • Zdeněk Beneš: Slovní hodnocení a dějepisná výuka. In Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ., Praha Raabe, 2006, s. 54 – 59. ISBN 80-86-307-29-8.

 • Zdeněk Beneš: Novému atlasu na cestu. Česko. Ottův historický atlas. Praha 2007., s. 8.  ISBN 978-80-7360-577-5.

 • Střípky z novopacké historie. Publikace k 650. výročí města Nová Paka. Kap. Malý maloměstský život? Nová Paka v 19. století. Nová Paka 2007, s. 38 – 46. 

 • Zdeněk Beneš:  Opravdu dějepisectví bez syntézy? In Cestou dějin 2. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Usp. E. Semotanová. HÚ AVČR. Praha 2007, sv. II, s. 11-21.. ISBN 978-80-7286-105-7.

 • Zdeněk Beneš: Minulost v médiích či mediální minulost? In Jirák, J. - Wolák, R. (eds.): Mediální gramotnost - nový rozměr vzdělávání. Praha, Radioservis 2007, str. 33 - 45, ISBN 978-80-86212-58-6.

 • Robert Kvaček, historik a učitel. In:Jana Čechurová – Pavel Andrš -. Luboš Velek a kol., Posláním historik. Pocta R. Kvačkovi k 80. narozeninám. Praha  2012, s. 47 – 51. ISBN 978-80-7422-172-9.

 • Horizonty školního dějepisu. In: Josef März a kol.,  Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům.  Acta Univesitatis Purkynianae, Facultatis Philosiophicae, Studia historica didactica 1. Ústí n. L. 2010 (vyšlo 2012), s. 32-44. ISBN 978-80-7414-257-4.

 • Malé zamyšlení nad českým vztahem k náboženství, církvím a českým dějinám. In: Jiří Mikulec a kol., Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě. Praha 2013., s. 363 – 390.

 • Raný novověk v českém historiografickém výzkumu. In: Marie Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku.  Praha 2013, s. 27-53. ISBN 978-80-7422-251-1.

 • Raně novověká historiografie. In: Marie Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku.  Praha 2013, s. 615 -  648. ISBN 978-80-7422-251-1.

 • Aktuální stav historické edukace v České republice (Bilance, problémy, naděje II).  In X. sjezd českých historiků. Ostrava 14. – 19. 9. 2011. Sv. III. Edd.  B. Gracová – D. Labischová. Ostrava  2013, s.  13 – 28.  ISBN  978-80-7464-351-4.

 • Zdeněk Beneš, Masaryk jako historik?!. In:  Dvě století nacionalismu. Pocta prof. Janu Rychlíkovi. Masarykův Ústav a FF UK Praha 2014, s. 165-170.Učební texty a učebnice


 • J. Kudrna, J. Petráň, Z. Beneš, R. Vlček: Čítanka k dějinám dějepisectví II., Praha, SPN 1988, 288 s. (25% rozsahu)

 • J. Kudrna, A. Závadová, Z. Beneš: Čítanka k dějinám dějepisectví III., Praha, SPN 1989, 125 s. (autor tohoto dílu)

 • Zdeněk BENEŠ: Dějiny středověku a raného novověku (až po třicetiletou válku). Učební text pro žáky středních škol. Praha, SPN 1991'. 86 s. Praha, Práce 19932. 86 s. ISBN 80-208-0295-9

 • Zdeněk BENEŠ: Dějiny středověku (a prvního století raného novověku), Učebnice pro střední školy.Praha, Práce 19941. 176 s. ISBN 80-208-0316-5 Praha, Práce 19962. 176 s. ISBN 80-208-0397-1 (dotisk 1997) Praha, Práce 19983. 176 s. ISBN 80-208-0473-0 Praha, SPL-Práce 19994, 176 s. ISBN 80-86287-04-1. (dotisk 2005)

 • Zdeněk BENEŠ - Pavel. AUGUSTA: Dějiny středověku a raného novověku. III. díl - raný novověk. Učebnice pro základní školy. Praha, Práce 1996. 48 s. (50% textu) ISBN 80-208-0382-3.

 • Zdeněk Beneš - Josef PETRÁŇ: České dějiny I. Učebnice pro střední školy. Praha, Práce 19971. 239 s. ISBN 80-208-0437-4. Praha, Albra - Práce 20012. 239 s. ISBN 80-86287-36-X. (60% textu, celk. redakce).

 • Zdeněk Beneš - Pavel Augusta: Pracovní sešit k Dějinám středověku a raného novověku I - III. Praha, SPL-Práce - Albra. 2000. 32 s.  ISBN 80-86287-31-9. (90% textu), 20062.

 • Zdeněk Beneš: Dějepis pro střední odborné školy 1, Praha, SPL-Práce - Albra 2001, 176 s. ISBN 8086257440 (Práce), 8086490130 (Albra).

 • Zdeněk Beneš  - Josef Petráň: České dějiny I. Učebnice pro střední  školy. Praha, Albra – Práce 20012. 239 s.  ISBN 80-86287-36-X.

 • Zdeněk Beneš – Naďa Mýtinová, Dějiny středověku. učebnice pro střední školy. Úval u Prahy 2014.


Původní práce v odborných časopisech


 • 1/ Zdeněk Beneš: K některým metodologickým problémům české předbělohorské historiografie. AUC-Phil.et Hist. 5/1982, Št. Hist. XXVI, Praha 1986, s. 9-24.

 • 2/ Zdeněk BENEŠ: Kroniky dvě o založení země české a jejich místo v dějinách české historiografie. AUC-Phil. et Hist. 2/1984, St. hist. XXIX, Praha 1987, s. 41-86.

 • 3/Zdeněk BENEŠ: Pojmy národ a vlast v díle Daniela Adama z Veleslavína.  AUC-Phil. et. Hist. 1/1988, St. hist XXXII, Praha 1989, s. 61-74.

 • 4/Zdeněk Beneš: Campanova hra Břetislav a kronikářská tradice. AUC-Phil.  et Hist. 5/1989. St. hist. XXXVII, Praha 1990, s. 7-28.

 • 5/ Zdeněk BENEŠ: Akta aneb knihy památné čili historie Sixta z Ottersdorfu (Studie o genezi jednoho historického textu), ČČH 90, 1992, s. 188-203. ISSN 0862-6111.

 • 6/ Zdeněk Beneš: Pojmy jako předmět historiografického studia (Příklad:  Gollova historická škola a její zakladatel). ČČH 93/1995, č.  3, s. 359-397. ISSN 0862-6111.

 • 7/ Zdeněk BENEŠ: Das Thema Otakar Odložilík. Prolegomena zu einem soziokulturellen Portrát einer Historikerpersónlichkeit. Acta Comeniana 12(1997), s. 141 - 157. ISSN 0231-5955 (ISBN 80-7007-111-7).

 • 8/ Zdeněk Beneš: Les péripéties de 1'histoire tchčque au XXe sičcle et les manuels scolaires. La Revue generále 133/8-9 1998, s. 35-40. ISSN 0777-2297 (ISBN 2-8011-1189-9).

 • 9/ Zdeněk BENEŠ: Dějiny a přítomnost. Zamyšlení nad povahou soudobých dějin. In Soudobé dějiny VI, 1/1999, str.45 - 54.  ISSN 1210-7050.

 • 10/ Zdeněk Beneš: Jeden ze zapomenutých - Bohdan Chudoba. In Proglas, roč. X,  10/99, s. 24-29. ISSN 0862-6731.

 • 11/ Zdeněk Beneš: Bohdan Chudoba: nepochopený a osamělý. Dějiny a současnost 6/1999, s. 42-45. ISSN 0418-5129.

 • 12/ Zdeněk BENEŠ:   Hájkova kronika česká a české historické myšlení. Studia com. et hist. 29 (1999), č. 62, s. 46-60. ISSN 0323-2220.

 • 13/ Zdeněk BENEŠ: Kleió ve škamnách a na stupínku. ČČH 101 1/2003, s.   1-26.  ISSN 0862-6111.

 • 14/ Zdeněk Beneš: Výzva, nebo destrukce? Česká kurikulární reforma a dějepis. Pedagogika LV/2005, č. 1, s. 37-47.

 • 15/ Zdeněk Beneš: Das Bild des Nachbarn. Böhmische, tschechische und tschecholowakische Geschichte in deutschen Geschichtslehrbüchern der Gegenwart. In Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. Edd. H. Dolezel u. A. Helmedach. Studien zur internationalen Schulbuchforschung, Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts Bd. 113, Hannover 2006, s. 35-68. ISBN 3-88-304-313-3

 • 16/ Zdeněk Beneš: Das Schulwesen und das tschechoslowakische Rechtssystem 1918–1938. Brücken – Germanistisches Jahrbuch 2006 Tschehcien-Slowakei, DAAD, s. 121 – 136. ISBN 978-80-7106-0369

 • 17/ Zdeněk Beneš: Bilance, problémy, naděje. Referát na IX. sjezdu  českých historiků Sekce B – Výuka dějepisu v současném školském systému a její reforma In Zpravodaj Historického klubu ( IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6. – 8. září 2006) 2/2006, s. 36-48. ISSN 0862-8513.

 • 18/ Zdeněk Beneš:  Společná, či společné učebnice dějepisu? Francouzsko-německá učebnice jako výsledek hledání a ukazatel možných cest. Výzva k diskusi. ČČH 3/2007, s. 635-642. ISSN  0862-6111.

 • 19/ Didaktika dějepisu jako historická disciplína. In: Jan Štemberk / Miroslava Manová a kol.: Historie a cestovní ruch – perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám. Praha (Vysoká škola obchodní) 2008 (ISBN 978-80-86841-10-6), s. 147–155

 • 20/ Die Bruchpunkt – die Jahre 1968-70 als Generationserfahrung und historisches Gedächtnis. In: Andrea Helmedach / Robert Maier (Hrsg.): Zweierlei 1968? Die Umbruchjahre 1968 und 1989 in deutschen und tschechischen Geschichtsschulbüchern. Studien des Georg-Eckert-lnstitut zur internationalen Bildungsmedieuforschung (in Fortsetzung des bisherigen Reihe Studien zur internationalen Schul-buchforschung), Bd. 123. Göttingen (V&R Uni-press) 2008 (ISBN 978-3-89971-483-8), s. 85–102

 • 21/ Dějiny 20. století jako didaktická i metodická výzva. In: Zdeněk Beneš (ed.): Historie a škola IV.

  Dějepis a mezipředmětové vztahy. Terminologie oborových didaktik. Semináře ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole. Praha (Ústav pro informace a vzdělávání pro MŠMT ČR) 2008 (ISBN 978-80-211-0575-1), s. 9–16

 • 22/ Klíčové kompetence a školní dějepis. In: Zdeněk Beneš (ed.): Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole. Praha (Ústav pro informace a vzdělávání pro MŠMT ČR) 2008 (ISBN 978-80-211-0571-3), s 31–40

 • 23/ (Ne) svobodné univerzity – vzdělání a svoboda. Historické paralely. In: Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Sborník z konference k 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Praha (Karolinum) 2008 (ISBN 978-80-246-1604-9), s. 65–71

 • 24/ Lesk a bída moderní racionality. In: Martina Ondo Grečenková / Jiří Mikulec (ed.): Církev a zrod moderní racionality. Víra – pověra – vzdělanost – věda v raném novověku. FHB. Supplementum 2.Praha (HiU AV ČR) 2008 (ISBN 978-80-7286-138-5), s. 7–29

 • 25/ Slovo úvodem. In: Karol Bílek a kol. Malé dějiny Sobotecka. Příroda, osobnosti, data, události.I. díl – do roku 1850. Sobotka (Město Sobotka s obcemi Libošovice, Markvartice, Mladějov, Ohařice,Osek, Samšina a Zámostí) 2008 (ISBN 978-80-254-2534-3), s. 5

 • 26/ Československá vzdělávací politika v nacionálním kontextu. In: Dušan Kováč / Michaela Marek / Jiří Pešek / Roman Prahl (ed.): Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí nad Labem (Albis international pro Česko-německou a Slovensko–německou komisi historiků) 2009 (ISBN 978-80-86971-90-2), s. 153–161

 • 27/ Historie nejen slovem, ale i obrazem. In: Svatava Chocholová / Markéta Pánková / Martin Steiner (ed.): Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání / Johannes Amos Comenius – the legacy to the culture of education. Praha (Academia) 2009 (ISBN 978-80-200-1700-0), s. 641–649

 • 28/ Ideologie a život. Obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských a německých učebnicích dějepisu. AUC, Studia territorialia, 2009, sv. 9, č. 2, s. 9–28

 • 29/ My a čas (Čas, dějiny a člověk). In: Josef Marc / Martin Veselý (ed.): Stereotypy a mýty v českém Dějepisném vyučování na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem (Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně) 2009 (ISBN 978-80-7414-032-7), s. 11–44

 • 30/ Narratio, noesis a čas. Poznámky k jednomu aspektu chápání dějin a historie. In: Jiří Hasil (ed.): Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha (FF UK) 2009 (ISBN 978-80-7308-274-1), s. 132–139

 • 31/ Jan Slavík in the Czech Historiographical Context. In: Lukáš Babka / Petr Roubal (ed.): Jan Slavík (1885–1978). A Czech Historian of Revolutions. Publikace Slovanské knihovny 66. Prague perspectives 3. Praha (National Library of the Czech Republic, Slavonic Library) 2009 (ISBN 978-80-7050-575-5), s. 13–23

 • 32/ Jan Slavík v českém historiografickém kontextu. In: Lukáš Babka / Petr Roubal (ed.): Život plný střetů. Dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885–1978). Russia Altera 10. Slavica 4. Publikace Slovanské knihovny 65. Červený Kostelec (Pavel Mervart) 2009 (ISBN 978-80-7050-576-2), s. 17–28

 • 33/ Školnyj kurs istorii i evropejskoje sotrudničestvo. In: Luboš Vesely (ed.): Sovremennyje učebniki istorii na Južnom Kavkaze. Praha (Asociace pro mezinarodni otazky) 2009 (ISBN 978-80-87092-09-5), s. 89–100

 • 34/ Učebnice dějepisu. In: Zdeněk Beneš / Blažena Gracová/ Jan Průcha a kol.: Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média. Praha (Ústav pro informace ve vzdělávání – Divize nakladatelství Tauris) 2009 (ISBN 978-80-211-0570-6), s. 9–19

 • 35/ Učebnice jako literární útvar. In: Maria Nogová / Monika Reiterová (ed.): Kurikulum a učebnice z pohladu pedagogického výskumu. Bratislava (Štátný pedagogický ústav) 2009 (ISBN 978-80-8118-015-6), s. 13–2z pohladu pedagogického výskumu. Bratislava (Štátný pedagogický ústav) 2009 (ISBN 978-80-8118-015-6), s. 13–26

 • 36/ Paměť vody. In: Barbora Hanzlová za spolupráce Jakuba Sichalka a Borise Lehečky (ed.): Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Praha (Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – FF UK) 2009 (ISBN 978-80-7308-278-9), s. 243–252

 • 37/ Řad humanitního myšlení proč a k čemu je. In: Hana Ambrožová a kol.: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. Brno (Matice moravská) 2009 (ISBN 978-80-86488-57-8), s. 53–64

 • 38/ Základ a aplikace. Dějepis mezi historickou vědou a školním vzděláváním. Pedagogika, 2009, roč.59, č. 2, s. 153–154

 • 39/ Bod zlomu – léta 1968–70, generační zážitek a historická paměť. In: Zdeněk Beneš (ed.): Dvojí rok 1968? Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu. Praha (Casablanca ve spolupráci s FF UK) 2010 (ISBN 978-80-87292-05-1), s. 86–100

 • 40/ Jinakost našich společných (nejen?) středoevropských dějin. In: Zdeněk Beneš (ed.): Historie –Otázky – Problémy, I 2010, sv. 2, s. 11–19

 • 41/ Proč jsou čísla vždy jen odvozenou veličinou... Peníze a školství. Theatrum historiae, 2010,1, sv. 7, s. 247–254

 • 42/ Sozialismus in tschechischen, slowakischen, polnischen und deutschen Geschichtsschulbüchern. In: Volker Zimmmermann (Hrsg.): Loyalitäten im Staatssozialismus: DDR, Tschechoslowakei, Polen. Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung, 28. Marburg (Herder-Institut) 2010 (ISBN 978-3-87969-361), s. 343–363

 • 43/ 140. výročí narození Josefa Pekaře. ZČRP, 2010, sv. 23, s. 328–330

 • 44/ Die tschechoslowakische Bildungspolitik im nationalen Kontext. In: Michaela Marek / Dušan Kováč/ Jiří Pešek / Roman Prahl (Hrsg.): Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten Kulturkontakte zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre. Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 17. Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa, Bd. 37. Essen (Klartext Verlag) 2010 (ISBN 978-3-8375-0480-4), s. 177–188

 • 45/ Co je (dnes) didaktika dějepisu. Pedagogická orientace, 2011, roč. 21, č. 2, s. 193–206

 • 46/ History Didactics in the Czech Republic. In: Elisabeth Erdmann / Wolfgang Hasberg (ed.): Facing – Mapping – Bridging Diversity. Foundation of a European Discourse on History Education, Bd. 1. History education international, Vol. 1. Schwalbach/Ts. (Wochenschau-Verlag) 2011 (ISBN 978-3-89974-753-9), p. 139–172. – s B. Gracovou

 • 47/ Slovo úvodem. In: Yvona Benčová: Osobnosti Novopacka. Nová Paka (Město Nova Paka) 2011, s. 2–3

 • 48/ Československo 1918 – 1938 v učebnicích dějepisu. Česko-slovenská ročenka 2011. Brno-Bratislava- Praha 2012, s. 147 – 152. ISBN 978-80-87192-19-1; ISSN 1214-8334. 

 • 49/ Karel Kazbunda v kontextech české historiografie. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 16. Semily 2013, s. 4-9.

Úplná bibliografie červen 2008 (včetně: Různé závažné práce, Články, Encyklopedie, slovníky, příručky a překlady, Přehledy a souborné referáty, Recenze, RůznéPoslední změna: 4. říjen 2018 11:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty