doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

  Katedra církevních dějin a literární historie


  Kontakt:


  IS studium


  Kozultační hodiny:

  ponděl 7:45-8:25

  úterý 15:15-16:00


  Životopisná data


  • 1982–1986 studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce Demografická a sociální struktura třeboňských panství r. 1651

  • 1986–1990 odborný pracovník okresního muzea v Jílovém u Prahy

  • od 1990 kurátor Památníku národního písemnictví (literární archiv)

  • 1994–1997 externí přednášející na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  • od 1998 pedagog na Pedagogické fakultě UK v Praze

  • od 2008 doktorandské studium církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě UK v Praze

  • od 2011 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě UK v Praze

  • 2018 habilitace na FF UP v Olomouci  Hlavní oblasti vědeckého zájmu

  • Česká pobělohorská próza

  • Dějiny literární historie  Granty

  Maďarská grantová agentura OTKA, č. NN 107 667, Hungarika (soupis archivních materiálů literárního archivu PNP se vztahem k maďarskému prostředí)  Bibliografie

  I. Články, kapitoly v týmových publikacích

  • Vieriův Kristoslav a pobělohorská rekatolizace Čech. In: Literární archiv 27, 1994, s. 229–246

  • Zázračná uzdravení a „dobrotivá vzhlédnutí“ v literatuře českého baroka. In: Literární archiv 27, 1994, s. 247–271

  • Poznámky k problematice českých pohřebních kázání 16. a 17. století. In: Literární archiv 27, 1994, s. 191–208

  • Bezpečnost místa svatého před starého hada jedovatosti aneb Hájek v literatuře 17. a počátku 18. století a dvě kázání z jubilejní slavnosti roku 1723. In: Františkánský klášter v Hajku v literatuře 17. a počátku 18. století. Unhošť 2000, s. 1–64

  • Značně zchátralé a zbořené kostely v Čechách. In: Nová využití pro staré kostely. Ústí nad Labem 2002, s. 230–270

  • Ukotvenost a ukotvitelnost pojmu barok v českých literárních vodách aneb Žhavý článek pro vyvolání diskuze. In: Česká literatura 53, 2005, s. 309–323

  • Literát (tvůrce literárních děl). In: Václav Bůžek / Martin Nodl (ed.): Člověk českého raného novověku. Praha 2007

  • Letošní prázdniny jsem strávil zcela podle Vašeho návodu aneb Cestovatelsky kvapík mladého Zdeňka Nejedlého. In: Literární archiv 39, 2007, s. 273–296

  • Koláč skrovný o tanci aneb Tanec v české homiletické literatuře 17. a 18. století. In: A. Rousová (ed.): Tance a slavnosti 16.–18. století. Praha (Národní galerie) 2008, s. 39–52

  • Na okraj českého vlastenectví kazatelů 18. století. In: M. Janečková / J. Alexová / V. Pospíšilová (ed.): Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha (Arsci) 2010, s. 203–216

  • Na okraj postily Jana Kleklara SJ. In: P. Čemus (ed.): Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha (Karolinum) 2010, s. 869–876

  • Na okraj Klugarova Katechismu. In: B. Hanzová (ed.): Pokušení Jaroslava Kolára. Sborník k osmdesátinám. Praha (FF UK) 2009, s. 204–217

  • Kytička oslavenci letmo trhaná aneb Několik poznámek ke koexistenci češtiny a latiny v českých kázáních raného novověku. In: J. Förster / P. Kitzler / V. Petrbok / H. Svatošová (ed.): Musarum Socius, jinak tež Malý Slavnospis, to jest malá knížka studií ku cti slovutného pana Dra Martina Svatoše, philomusa... Praha (Kabinet pro klasická studia FU AV ČR) 2011, s. 111–122 (text), 123 (resumé), 124–125 (obrazové přílohy)

  • Antonín Škarka nový a neznámý aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi. In: M. Škarpová / P. Kosek / T. Slavický / P. Bělohlávková (ed.): Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridela SJ (1619–1680). Praha (KLP) 2010, s. 278–284

  • Několik poznámek ke vztahu Kochemova Velikého života a podkrkonošských lidových velikonočních her. In: Petr Polehla / Jan Hojda (ed.): Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí (Biskupství královéhradecké) 2011, s. 130–141

  • O skrýších převzácných darů ducha aneb Poznámky ke Koniášově Postile, in: Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše (edd. K. Bobková-Valentová, M. Sládek, M. Svatoš), Praha 2013, s. 81-91

  • Slovo ze srdce jejich aneb nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém, Praha (Památník národního písemnictví) 2017


  II. Edice


  • Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Praha – Jinočany (H+H) 1995, 255 s.

  • Šel psotník po humnech aneb Zaříkání, (s)prosté pohádky, potěšitelné studie a vyprávění z českého venkova i města minulého století. Tanvald (Petr Novy) 1997, 211 s. – s J. Šturmovou

  • Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Praha – Jinočany (H+H) 2000, 323 s.

  • Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých svátečních a příležitostných kázání. Praha (Argo) 2005, 446 s.

  • Martin z Kochemu. Veliký život Pana a Spasitele našeho Krista Ježíše a jeho nejsvětější matky Marie Panny. Edice barokní prózy podle vydání z roku 1698. Praha (Argo) 2007, 1100 s. – s L. Peisertovou a T. Breněm

  • Jan František Beckovský, Milá choť nebeského Miláčka blahoslavená Anežka panna. Edice barokní prózy z roku 1701 s obsáhlou předmluvou (doslov J. Linka). Praha (Převozník pražský) 2011, 335 s.  Autorsky připravené výstavy

  • Stálá expozice dějin regionu Praha-západ, realizováno v OM Praha-západ v Jílovém u Prahy 1989

  • Dějiny trampingu v Posázaví, realizováno v OM Praha-západ v Jílovém u Prahy 1988

  • Salon literárních kuriozit, realizováno v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově 1993 – společně s M. Krulichovou, J. Šíchou, H. Klínkovou, V. Brožovou

  • Sláva a smrt, realizováno v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově 1995 – společně s M. Krulichovou, J. Šíchou, H. Klínkovou, V. Brožovou

  • Bohemisti na exkurzích, realizováno na Pedagogické fakultě UK v Praze 2004 – s T. Havelkou

  • Souvislý svazek rukou a duší aneb Květina vzpomínek slánského rodáka a českého historika Rudolfa Urbánka, realizováno v Městském muzeu ve Slaném 2010

  • Alexandr Stich 1934–2003, foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK v Praze, 2013 – s A. Fidlerovou


  Poslední změna: 20. prosinec 2022 09:52 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám