prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

  Katedra církevních dějin a literární historie


  Email: kubin@ktf.cuni.cz

  Konzultace pátek 13:15-14:00


  IS studium


  materiály ke stažení


  This Page in English


  Školy, kvalifikace, práce


  • 1985-1989 Státní oblastní archiv v Praze, pobočka Benešov, archivář (s dvouletou vojenskou přestávkou)

  • 1989-1998 FF UK Praha, Katholische Universität Eichstätt, Friedrich-Schiller-Universität Jena, studium archivnictví, pomocných věd historických, historie a katolické teologie

  • 1998 FF UK Ph.D. a PhDr. v oboru pomocné vědy historické

  • 1998-dosud akademický pracovník KTF UK

  • 2012 FF UK habilitace v oboru české dějiny

  • 2016 ETF UK Th.D. v oboru historické teologie

  • 2018 UK profesor v oboru pomocné vědy historické

  • Stipendijní a badatelské pobyty ve vědeckých ústavech: Maison des Sciences de l’Homme Paris (2000); Istituto storico ceco Roma (2002); École des Hautes Études en Sciences sociales Paris (2003); Max-Planck-Institut für Geschichte Göttingen (2006, 2007); Römisches Institut der Görres-Gesellschaft/Collegio Teutonico Roma (2008, 2011, 2012, 2013), University of Cambridge (2011); Institut für bayerische Geschichte LMU München (2018); Bodleian Library University of Oxford (2019); LMU München (2022)

  • 2001-2003, 2009-2010 proděkan pro zahraniční a vnější styky KTF UK

  • 2018-2019 proděkan pro vědu KTF UK

  • 2018-2022 vedoucí Katedry církevních dějin a literární historie KTF UK


  Hlavní oblasti vědeckého zájmu

  • Středověká hagiografie

  • Životy a kult svatých

  • Středověká liturgie


  Granty


  Hlavní řešitel:

  • GAUK 304/2003/A-HN/KTF – Fenomén světců ve středověkém českém státě (2003)


  Člen řešitelského týmu:

  • Výzkumný záměr MSM 112600001 Specifika české katolické teologie v postmoderní době (2001-2004)

  • Výzkumný záměr MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (2005-2011)

  • Centrum základního výzkumu LC 521 Křesťanství a česká společnost ve středověku: normy a skutečnost (2005-2011)

  • NAKI DF11P01OVV007 Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (2011-2015)

  • GAČR 13-326965 – Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v českých zemích pozdního středověku (2013-2015)

  • GAČR 19-216545 Obraz/y v době Přemyslovců: kontexty a formy (2019-2021)

  • GAČR 19-128595 Jeruzalém a jeho odraz v kultuře středověkých českých zemí (2019-2021)

  • GAČR 22-10401S Písemná kultura v prostředí premonstrátského řádu v Čechách pozdního středověku (2022-2024)

  Bibliografie

  I. Monografie

  • KUBÍN Petr. Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, Praha: Vyšehrad, 2000, ISBN 80-7021-418-X, 284 s.

  • KUBÍN Petr. Sedm přemyslovských kultů (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 12), Praha: Togga, 2011, ISBN 978-80-87258-19-4, 372 s.

  • KUBÍN Petr. Svatý Vintíř. Poustevník, kolonizátor a diplomat / Der heilige Gunther. Einsiedler, Kolonisator und Diplomat (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 25), Praha: NLN, 2016, ISBN 978-80-7422-459-1, 255 s.  II. Edice

  • Roudnický rukopisu Vitae fratris Hroznatae, in: KUBÍN Petr. Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, Praha: Vyšehrad, 2000, ISBN 80-7021-418-X, s. 231-248.

  • Liturgické kalendáře a texty k svátkům českých světců v rukopisech Bibliotheque nationale de France, in: KUBÍN Petr. Svátky českých světců ve středověkých rukopisech pařížské Bibliotheque nationale de France. In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), In omnibus caritas, k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece (= Sborník Katolické teologické fakulty 4), Praha: Karolinum 2002, ISBN 80-246-0344-6, Příloha I-IX, s. 358-421.

  • Svatoprokoské texty, in: KUBÍN Petr. Svátky českých světců ve středověkých rukopisech francouzských knihoven a „kanonizační akta“ sv. Vojtěcha v Paříži,. In: KUBÍN Petr, MIKULICOVÁ Mlada, SVOBODA David (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 7, Praha: Karolinum 2005, ISBN 80-246-0904-5, s. 271-272.

  • Texty ke "kanonizaci" sv. Václava v archivu kongregace pro svatořečení, in: KUBÍN Petr. Dodatečná kanonizace svatého Václava v baroku? In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 6, Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0757-3, s. 201-220.

  • Šibenické žádosti o Anežčinu kanonizaci, in: KUBÍN Petr. Počátky anežské hagiografie. K otázce stáří a autorství Candor lucis eterne a tzv. šibenických žádostí o Anežčinu kanonizaci. In: ŠMIED Miroslav – ZÁRUBA František (ed.): Svatá Anežka a velké ženy její doby (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 14), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-242-9, s. 80-99 (ve spolupráci s Kateřinou KUBÍNOVOU)

  • Legenda o sv. Vintířovi. Vita s. Guntheri (= Fontes Bohemiae Hagiographici 1), ed. Petr Kubín, Praha: Togga, 2014, ISBN 978-80-7476-064-8.

  • Legenda o bratru Hroznatovi. Vita fratris Hroznatae (= Fontes Bohemiae Hagiographici 2), ed. Petr Kubín, Praha: Togga, 2017, ISBN 978-80-7476-118-8.


  III. Odborné články a studie

   • 1995

    • KUBÍN Petr. Čeští světci ve středověkých rukopisech Durynska (Jena-Gotha-Erfurt-Výmar). Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 2, 1995, Z pomocných věd historických XII, s. 9-71.

   • 1998

    • KUBÍN Petr. Die böhmischen Heiligen in den mittelalterlichen Handschriften Thüringens (Jena-Gotha-Erfurt-Weimar), Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte 1998, 52, s. 271-281.

    • KUBÍN Petr. Účast bl. Hroznaty na křížových výpravách a založení kláštera Teplá (Studie o životní etapě českého velmože na konci 12. století), Západočeský historický sborník 1998, 4, s. 41-66.

    • KUBÍN Petr. Ztracené a znovunalezené pečeti na nejstarších listinách tepelského kláštera (Osudy klášterních listin v nedávné minulosti). In: HLAVÁČEK Ivan, HRDINA Jan (ed.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha: Scriptorium, 1998, ISBN 80-86197-00-X, s. 227-243

   • 1999

    • KUBÍN Petr. Rodina blahoslaveného Hroznaty. Příspěvek k česko-polským vztahům ve 12. století, Śriednowiecze polskie i powszechne 1999,1, s. 86-106.

   • 2001

    • KUBÍN Petr. Počátky prosazování kněžského celibátu v západní a české církvi, in: Teologické texty 2001, 12, 4, s. 76-78.

   • 2002

    • KUBÍN Petr. Svátky českých světců ve středověkých rukopisech pařížské Biblioth?que nationale de France. In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), In omnibus caritas, k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece (= Sborník Katolické teologické fakulty 4), Praha: Karolinum 2002, ISBN 80-246-0344-6, s. 344-422.

   • 2003

    • BÜNZ Enno, KUBÍN Petr. Sigillum Petri plebani de Glathowia. Pečeť středověkého faráře, Západočeský historický sborník 2003, 8, s.29-36.

    • KUBÍN Petr. Ctihodná Vojslava. Nejstarší životopis české šlechtičny, Minulostí Západočeského kraje 2003, 38, s. 35-44.

    • KUBÍN Petr. Kaple benešovského gymnázia. Případ „zbožného“ ředitele v době kolem převratu 1918 In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 5, Praha: Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0474-4, s. 319-338.

   • 2004

    • BÜNZ Enno, KUBÍN Petr. Sigillum Petri plebani de Glathovia. Ein spätmittelalterliches Pfarrersiegel aus Klatau (Böhmen), Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 2004, 50, s. 35-45.

    • KUBÍN Petr. Dodatečná kanonizace svatého Václava v baroku? In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 6, Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0757-3, s. 184-221.

    • KUBÍN Petr. Svatý Pankrác – strážce vstupu na Vyšehrad. Římský světec v Praze. In: DOLEŽALOVÁ Eva, NOVOTNÝ Robert, SOUKUP Pavel (ed.) Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha: Filosofia 2004, ISBN 80-7007-194-X, s. 113-123.

   • 2005

    • KUBÍN Petr. Eine zusätzliche Kanonisation des Hl. Wenzels im Barock?, Jahrbuch für fränkische Landesforschung 2005, 65, s. 37-57.

    • KUBÍN Petr. Svátky českých světců ve středověkých rukopisech francouzských knihoven a „kanonizační akta“ sv. Vojtěcha v Paříži,. In: KUBÍN Petr MIKULICOVÁ Mlada, SVOBODA David (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 7, Praha: Karolinum 2005, ISBN 80-246-0904-5, s. 270-284.

    • KUBÍNOVÁ Kateřina, KUBÍN Petr. Čeští světci jako poutníci do Říma. In: ROYT Jan, OTTOVÁ Michaela, MUDRA Aleš (ed.), Regnum Bohemiae et Sacrum Imperium Romanum (= Sborník KTF UK, dějiny umění – historie 2. K poctě Jiřího Kuthana), Praha: Tomáš Halama, 2005, ISBN 80-903600-1-7, s. 137-147.

    • KUBÍN Petr. Otázka Arnoštova svatořečení. In: BOBKOVÁ Lenka, GLADKIEWICZ Riszard, VOREL Petr (ed.), Arnošt z Pardubic (1297-1364), Osobnost-okruh-dědictví/Postać-środowisko-dziedzictwo, Wrocław-Praha-Pardubice 2005, ISBN 80-86417-00-x, s. 93-106.

   • 2006

    • KUBÍN Petr. Vyšehrad jako český Řím, Teologické texty 2006, 17, 2, s. 73-75.

    • KUBÍN Petr. Kanonizace svatého Prokopa v roce 1204. In: SOMMER Petr (ed.), Svatý Prokop, Čechy a Střední Evropa, Praha: NLN, 2006, ISBN 80-7106-790-3, s. 104-116.

    • KUBÍN Petr. Kanonisation des heiligen Prokop im Jahre 1204. In: SOMMER Petr (ed.), Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa (= Colloquia mediaevalia Pragensia 4), Praha: Filosofia, 2006, ISBN 80-7007-218-0, s. 107-120.

    • KUBÍNOVÁ Kateřina, KUBÍN Petr. Bohemian Saints – Pilgrims to Rome. In: DOLEŽAL Daniel, KÜHNE Hartmut (ed.), Wallfahrten in der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture, Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2006, ISBN 3-631-54996-2, s. 97-107.

    • KUBÍN Petr. Anežka a Eliška Přemyslovny. Pokus o svatořečení v královské rodině. In: BŔEZINA Luděk, KONVIČNÁ Jana, ZDICHYNEC Jan (ed.), Ve znamení zemí Koruny české, Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., Praha: Casablanca 2006, ISBN 80-903756-1-8, s. 186-197.

    • KUBÍN Petr. Kult blahoslaveného Hroznaty do roku 1634. In: KUBÍN Petr, PÁTKOVÁ Hana, PETRÁČEK Tomáš (ed.) Světci a jejich kult ve středověku (= Sborník KTF UK, dějiny umění – historie 4), Praha: Tomáš Halama 2006, ISBN 80-903600-6-8, s. 51-82.

    • KUBÍN Petr. Snaha minoritů a klarisek o kanonizaci Anežky Přemyslovny po smrti královny Elišky In: OTTOVÁ Michaela, MUDRA Aleš (ed.), Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem (= Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium 5), Praha: Tomáš Halama 2006, ISBN 80-903600-9-2, s. 85-90.

   • 2007

    • KUBÍN Petr. Byla kanonizace sv. Prokopa pouhou fikcí? K otázce datování Vita s. Procopii minor. In: KRUMPOLC Eduard, POLÁKOVÁ Jolana, POSPÍŠIL Ctirad V. (ed.), Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra, Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2007, ISBN 978-80-7195-138-4, s. 222-230.

    • KUBÍN Petr. Prager Elisabeth-Vita. Vita sanctae Elizabeth, landgraviae Thuringiae, In: BLUME Dieter, WERNER Matthias (ed.): Elisabeth von Thüringen. Eine europäische Heilige, Katalog, Petersberg: Michael Imhof, 2007, ISBN 978-3-85568-265-9, s. 350.

    • KUBÍN Petr. Znovu o Kristiána. In: DOLEŽALOVÁ Eva, ŠIMUNEK Robert, DVOŘÁČKOVÁ Dana, POŘÍZKA Aleš (ed.) Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha: Lidové noviny 2007, ISBN 978-80-7106-896-9, s. 63-72.

    • KUBÍN Petr. Zur Heiligsprechung der böhmischen Fürstin Ludmila († 921). Ein Beitrag zu den böhmisch-bayrischen Beziehungen im Frühmittelalter. In: BÜNZ Enno, TEBRUCK Stefan, WALTHER Helmut G., Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Festschrift für Matthias Werner zum 65. Geburtstag (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe 24; Schriftenreihe der Friedrich-Christian-Lesser-Stiftung 19), Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2007, ISBN 978-3-412-20060-2, s. 631-648.

    • KUBÍN Petr. Kolegiátní kapituly v raném a vrcholném středověku. Úvod do problematiky. In: HRUBÁ Michaela, RAŠPLIČKOVÁ Zuzana (ed.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem: UJEP, 2007, ISBN 978-80-7044-970-7, s. 11-18.

   • 2008

    • KUBÍN Petr. Svatořečení a jeho chápání v raně středověkých Čechách. In: KRAFL Pavel, Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV (= Opera Instituti historici Pragae, series C-Miscellanea 19), Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, ISBN 978-80-7286-121-7, s. 139-144.

   • 2009

    • KUBÍN Petr. Der Heilige Gunther († 1045). Ein Thüringer in Böhmen, Zeitschrift für Thüringische Geschichte 63, 2009, s. 11-38.

    • KUBÍN Petr. Odpověď na repliku Davida Kalhouse o Kristiánovi. Časopis Matice moravské 128, 2009, s. 171-175.

    • KUBÍN Petr. Vyšehrad: la Roma boema. In: Bobková-Valentová Kateřina, Doležalová Eva, Chodějovská Eva, Hojda Zdeněk, Svatoš Martin (ed.), Roma-Praga. Praha-Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková (= Bollettino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, Supplemento 2008), Praha: Scriptorium, 2009, ISBN 978-80-87271-14-8, s. 49-55.

    • KUBÍN Petr. Svatořečení biskupa Vojtěcha. In: Dobosz Jozef (ed.), Kosciół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, ISBN 978-83-7177-557-4, s. 99-103.

    • KUBÍN Petr. Nobilis homo Guntherius. Thüringer Adeliger – bayrischer Einsiedler – böhmischer Heiliger. In: Paulus Helmut-Eberhard (ed.), Das Benediktinerkloseter zu Göllingen. Ergebnisse der Forschung 2005-2009 (= Berichte der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 8, Arbeitsheft des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, Neue Folge 34), Altenburg: E. Reinhold Verlag, 2009, ISBN 978-3-937940-68-7, s. 27-36.

   • 2010

    • KUBÍN Petr. Der Einsiedler Gunther und sein Weg zum Heiligenschein, Deggendorfer Geschichtsblätter 32/33, 2010/2011, s. 37-72.

    • KUBÍN Petr. Kult des seligen Hroznata bis zum Jahre 1634. In: DOLEŽALOVÁ Eva et al., Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter (= Colloquia mediaevalia Pragensia 11), Praha: Filosofia, 2010, ISBN 978-80-7007-292-9, s. 55-87.

    • KUBÍN Petr. Kdo byl svatý Václav aneb úvod do nového „Svatováclavského sborníku“. In KUBÍN Petr (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universtitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 11), Praha: Togga, 2010, ISBN 978-80-87258-23-1, s. 15-22.

    • KUBÍN Petr. Who was Saint Wenceslas or an Introduction to the New „Saint Wenceslas´ Memorial Volume“. In KUBÍN Petr (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universtitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 11), Praha: Togga, 2010, ISBN 978-80-87258-23-1, s. 23-30.

   • 2011

    • KUBÍN Petr. Die Bemühungen Otto III. um die Einsetzung eines Reichskultes für den Prager Bischof Adalbert. In: HLAVÁČEK Ivan – PATSCHOWSKY Alexander (ed.), Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit (= Vorträge und Forschungenn 74), Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2011, ISBN 978-3-7995-6874-6, s. 317-340.

    • KUBÍN Petr. Anežčina posmrtná pouť za svatozáří. In: KELNAR Vladimír – KLUKOVÁ Lenka – MATYÁŠOVÁ Eva – RAJDLOVÁ Lenka (ed.), Svatá Anežka Česká. Princezna a řeholnice, Praha: Arcibiskupství pražské, 2011, ISBN 978-80-7422-145-3, s. 61-68.

   • 2012

    • KUBÍN Petr. Josef Cibulka. Kunsthistoriker, Christlicher Archeologe, Museumsdirektor. In: HEID Stefan – DENNERT Martin (ed.), Personenlexikon zur Christlichen Archäologie. Forscher und Persönlichkeiten vom 16. bis 21. Jahrhundert, Bd. 1, Regensburg: Schnell & Steiner, 2012, ISBN 3-7954-2620-0, 978-3-7954-2620-0, s. 317-318.

   • 2013

    • KUBÍN Petr. Sind die ersten Mönche nach Böhmen aus dem Kloste St. Bonifatius und Alexius auf dem Aventin gekommen?, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 108, 2013, s. 192-206.

    • KUBÍN Petr. Počátky anežské hagiografie. K otázce stáří a autorství Candor lucis eterne a tzv. šibenických žádostí o Anežčinu kanonizaci. In: ŠMIED Miroslav – ZÁRUBA František (ed.): Svatá Anežka a velké ženy její doby (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 14), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-242-9, s. 80-99.

    • KUBÍN Petr. Neúspěšný pokus o povolení veřejného kultu sv. Anežky České z roku 1679. In: ŠMIED Miroslav – ZÁRUBA František (ed.): Svatá Anežka a velké ženy její doby (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 14), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-242-9, s. 303-318.

    • KUBÍN Petr. Založil břevnovský klášter opravdu sv. Vojtěch? In: LOMIČKOVÁ Radka – JAROŠOVÁ Markéta (ed.): Ora et labora. Vybrané kapitoly z dějin kultury benediktinského řádu (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 15), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-246-7, s. 27-40.

   • 2014

    • KUBÍN Petr. Kult bl. Hroznaty v době humanistické a barokní, Minulostí západočeského kraje 49, 2014, s. 54-74.

    • KUBÍN Petr. Kult sv. Mořice v Čechách a na Moravě ve středověku, Studia Mediaevalia Bohemica 6, 2014, s. 7-16.

    • KUBÍN Petr. Dražický kodex. In: Dušan FOLTÝN – Jan KLÍPA – Pavlína MAŠKOVÁ –  Petr SOMMER – Vít VLNAS (ed.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. Katalog výstavy, Praha 2014, ISBN 978-80-7035-550-3, s. 61, č. I.37.

    • KUBÍN Petr. Nejstarší breviář z kláštera benediktinek u Sv. Jiří na Pražském hradě. In: Dušan FOLTÝN – Jan KLÍPA – Pavlína MAŠKOVÁ –   Petr SOMMER – Vít VLNAS (ed.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800 – 1300. Katalog výstavy, Praha 2014, ISBN 978-80-7035-550-3, s. 60, č. I.36.

    • KUBÍN Petr. Svatý Vintíř a jeho kult, Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 8, Sušice 2014, ISBN 978-80-87235-07-2, s. 139-166.

   • 2015

    • KUBÍN Petr. The Earliest Hagiography of St Agnes of Bohemia (†1282), Hagiographica. Rivista di agiografia e biografia 22, 2015, s. 265-290.

    • KUBÍN Petr. The oldest breviary from the St. George Convent at Prague Castle, in: Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800-1300, ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas The National Gallery in Prague, 2015, ISBN 978-80-7035-592-3, s. 60.

    • KUBÍN Petr. The Codex of Dražice, in: Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800-1300, ed. Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas The National Gallery in Prague, 2015, ISBN 978-80-7035-592-3, s. 61.

    • KUBÍN Petr – KLÍPA Jan. Deska z oltáře z Vliněvsi se sv. Vojtěchem a M. Janem Husem.In: Zdeněk VYBÍRAL (ed.): Jan Hus 1415/2015. Katalog výstavy,Tábor: Husitské muzeum v Táboře, 2015, ISBN 978-80-87516-22-5, s. 247-248, č. G6.5.2.

   • 2016

    • KUBÍN Petr. Saint Procopius of Sázava between a Reality and a Fiction, Revue Mabillon. Revue Internationale d'Histoire et de Littérature Religieuses 88, 2016, s. 49-81.

    • KUBÍN Petr. Byla Mlada středověkou světicí? Studia mediaevalia Bohemica 8, 2016, s. 133-135.

    • KUBÍN Petr. Der Kult des seligen Hroznata im Barock. In: BOGADE Marco (ed.): Transregionalität in Kult und Kultur. Bayern, Böhmen und Schlesien zur Zeit der Gegenreformation (= Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 49), ed. Marco Bogade, Köln - Weimar - Wien 2016, ISBN 978-3-412-50132-7, s. 35-58.

    • KUBÍN Petr. L´échec d´une tentative d´autorisation de culte:  le cas d´ Agnès de Bohême en 1679. In: DUCREAUX Marie-Elisabeth (ed.): Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l´Europe des Habsbourg. Presses Universitaires de Liège, 2016, ISBN 978-2-87562-106-1, s. 147-169.

    • KUBÍN Petr. Uctívali první křesťané svaté? Analýza na základě novozákonních dokladů. In: DOLEŽALOVÁ Eva – SOMMER Petr (ed.): Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7106-512-8, p. 126-133.

   • 2017

    • KUBÍN Petr. Bl. Hroznata z Teplé ve světle nového bádání, Minulostí západočeského kraje 52, 2017, s. 7-35.

    • KUBÍN Petr. Stručná historie eucharistického dogmatu do tridentského koncilu. In: MUDRA Aleš (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620, Praha: Národní památkový ústav, 2017, ISBN 978-80-7480-016-0, s. 7-16.

    • KUBÍN Petr. Eucharistie v nejstarších českých pramenech. In: MUDRA Aleš (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620, Praha: Národní památkový ústav, 2017, ISBN 978-80-7480-016-0, s. 17-26.

    • KUBÍN Petr. Saints fondateurs et saints modernes dans la Bohême médiévale, In: DE CEVINS Marie-Madeleine – MARIN Olivier (ed.): Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge (= Hagiologia 13), Turnhout: Brepols 2017, ISBN 978-2-503-57548-3, s. 31-38.

   • 2018

    • KUBÍN Petr. Le culte médiéval de saint Venceslas et de saint Adalbert en Europe centrale, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 145, 2018, s. 397-427.

   • 2019

    • KUBÍN Petr. Der selige Hroznata von Tepl im Lichte der neureren Forschung, Analecta Praemonstratensia 95, 2019, s. 5-36.

   • 2020

    • KUBÍN Petr. Hroznata Tepelský u papeže Celestina III. na počátku srpna 1197. In: PAVELEC Petr - GAŽI Martin - HAJNÁ Milena (ed.): Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice: Národní památkový ústav, 2020, ISBN 978-8087890-31-8, s. 30-34.

    • KUBÍN Petr. Kult svaté Ludmily v době přemyslovské. In: IZDNÝ Jakub a kol.: Ludmila. Kněžna a světice, Praha: NLN, 2020, ISBN 978-80-7422-764-6, s. 295-319.

   • 2021

    • KUBÍN Petr. Počátky nejstarších benediktinských klášterů ve střední Evropě očima středověké klášterní tradice. In: FOLTÝN Dušan - MAŠKOVÁ Pavlína - SOMMER Petr (ed.): Benediktini a střed Evropy . Křesťanství - kultura - společnost 800-1300, Praha: NLN 2021, ISBN 978-80-7422-462-1, s.246-256.

    • KUBÍN Petr. Beginnings of the Earliest Benedictine Monasteries in Central Europe Seen Through the Eyes of Medieval Monastery Tradition. In: FOLTÝN Dušan - MAŠKOVÁ Pavlína - SOMMER Petr (ed.): The Benedictines and Central Europe. Christianity -Culture -Society 800-1300, Praha: NLN 2021, ISBN 978-80-7422-463-8, s.246-256.

    • KUBÍN Petr. Klöster statt Kreuzzug. Die Rombesuche des böhmischen Prämonstratensers Hroznata, Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 116, 2021, s. 180-200.

    • KUBÍN Petr. Prosazení klerického celibátu v českých zemích ve 12. století, Mediaevalia Historica Bohemica 24/2, 2021, s. 37-47.

   • 2022

    • KUBÍN Petr. Du cloître au diocèse: la diffusion du culte de sainte Ludmila, Hagiographica 29, 2022, s. 81-112.

    • KUBÍN Petr. Hroznata of Teplá at Pope Celestine III in Early August 1197. In: PAVELEC Petr - GAŽI Martin - HAJNÁ Milena (ed.): The Nobility of the Czech Lands on the Chessboard of European Diplomacy, České Budějovice: NPÚ, 2022, ISBN 978-80-87890-40-0, s. 48-52.

   • 2023

    • KUBÍN Petr. Svatořečení sv. Václava a vznik pražské diecéze, in: KOTOUS Jan - SOMMER Petr - VANÍČEK Vratislav (ed.): Tisíc a padesát let pražského biskupství, Praha: NLN, 2023, s. 207-216.

    • KUBÍN Petr. L’introduction contrainte du célibat clérical dans les pays tchèques au XIIe siècle, Médiévales 84, 2023, s. 121-132.  IV. Překlady

  z němčiny:

  • GRABMAYER Johannes. Úvahy o osobnosti a politice krále Rudolfa I. Habsburského. In: BLÁHOVÁ Marie, HLAVÁČEK Ivan (ed.) za spolupráce HRDINY Jana, KUBÍNA Petra Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze sympózia konaného 26.-27. září ve Znojmě. Praha: Rakouský kulturní institut, FF UK, 1998, ISBN 80-85899-41-8, s. 33-44.

  • PFERSCHY Gerhard. Funkce a struktura panství Přemysla Otakara II. ve Štýrsku, ibidem, s. 45-53.

  • WIEDL Birgit. Salcburský arcibiskup Fridrich II. z Walchen a jeho poměr k Přemyslu Otakarovi II. v Rakousku a ve Štýrsku, ibidem, s. 113-130

  • RIEDMANN Josef. Hrabata z Tyrol-Gorice a Přemysl Otakar II. – vliv českého krále v severovýchodní Itálii, ibidem, s. 131-143.

  • SCHWARZ Mario. Výzkumné pohledy na vídeňský Dvorský hrad/Hofburg, ibidem, s. 197-202.

  • ANGENENDT Arnold. Středověk a jeho náboženská logika. In: MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 5, Praha: Karolinum, 2003, s. 38-52.


  z francouzštiny:

  • LEMAITRE Jean-Loup. Historická martyrologia. Od Jeronýmova martyrologia až k Římskému martyrologiu a jejich význam pro historika. In: KUBÍN Petr, MIKULICOVÁ Mlada, SVOBODA David (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 7, Praha: Karolinum 2005, s. 320-336.


  z latiny:

  • Šibenické žádosti o Anežčinu kanonizaci, in: KUBÍN Petr. Počátky anežské hagiografie. K otázce stáří a autorství Candor lucis eterne a tzv. šibenických žádostí o Anežčinu kanonizaci. In: ŠMIED Miroslav – ZÁRUBA František (ed.): Svatá Anežka a velké ženy její doby (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 14), Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, ISBN 978-80-7422-242-9, s.90-95. (ve spolupráci s Kateřinou KUBÍNOVOU)

  • KUBÍN Petr. Legenda o sv. Vintířovi. Vita s. Guntheri (= Fontes Bohemiae Hagiographici 1), Praha: Togga, 2014, ISBN 978-80-7476-064-8, s. 155-239.

  • KUBÍN Petr. Legenda o bratru Hroznatovi. Vita fratris Hroznatae (= Fontes Bohemiae Hagiographici 2), Praha: Togga, 2017, ISBN 978-80-7476-118-8, s. 177-249.

  • KUBÍN Petr. Legenda o bratru Hroznatovi. Vita fratris Hroznatae (= Fontes Bohemiae Hagiographici 2), Praha: Togga, 2017, ISBN 978-80-7476-118-8, 327 s.


  V. Ostatní publikace
  a) Recenze a anotace

  • Angenendt Arnold. Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart, München: C. H. Beck, 1994. Český časopis historický 94, 1996, s. 608-610.

  • Röhrig Floridus (ed.). Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Böhmen, Mähren und Ungarn, Klosterneuburg-Wien: Verlag Mayer und Comp., 1994. Český časopis historický 93, 1995, č. 4, s. 750-751.

  • Paner Anna. Swiety Wit, meczenstwo, legenda i kult, Gdańsk: Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, 1995. Český časopis historický 94, 1996, č. 2, s. 420.

  • Naumann Claudia. Der Kreuzzug Kaiser Heinrichs VI., Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris – Wien: P. Lang Verlag, 1994. Český časopis historický 94, 1996, č. 3, s. 649.

  • Bartůšek Václav, Chromý Mojmír, Procházková Eva, Váňová Libuše, Fassati Tomáš. Piaristé. Tradice benešovské vzdělanosti a kultury. Benešov: Galerie výtvarného umění Benešov u Prahy, 1995. Český časopis historický 94, 1996, č. 3, s. 642-643.

  • BROMM Gudrun. Die Entwicklung der Großbuchstaben im Kontext hochmittelalterlicher Papsturkunden (= elementa diplomatica 3), Marburg an der Lahn 1995. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 56-57.

  • Rück Peter. Bildberichte vom König. Kanzlerzeichen, königliche Monogramme und das Signet der salischen Dynastie (= elementa diplomatica 4), Marburg an der Lahn 1996. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 57-58.

  • Bischoff Frank M. Urkundenformate im Mittelalter. Größe, Format und Proportionen von Schriftlichkeit /11.-13. Jahrhundert/ (= elementa diplomatica 5), Marburg an der Lahn 1996. Archivní časopis 47, 1997, č. 1, s. 58-59.

  • Bláhová Marie, Hlaváček Ivan. Břevnov v českých dějinách. Sborník z konference pořádané v září 1993 Filozofickou fakultou UK (edd.), Praha: FF UK, 1997. Archivní časopis 49, 1999, č. 4, s. 287-289.

  • Dué Andrea, Laboa Juan Maria. Obrazový atlas dějin křesťanství, Praha: Portál, 1998. Český časopis historický 98, 2000, č. 3, s. 621-622.

  • Birnstein Uwe, Gutschera Herbert, Körner Theo, Ludwig Ralph, Maier Joachim, Ruh Ulrich, Schmidt Heinrich Richard, Thierfelder Jorg, Beierová Brigitte, Gelhoffová Beatrix, Kronika křesťanství, Praha: Fortuna Print, 1998. Český časopis historický 98, 2000, č. 3, s. 621.

  • Eck Werner. Augustus a jeho doba, Praha, Vyšehrad 2004. Teologické texty 15, 2004, č. 5.

  • Pelikán Josef, Pátková Hana, Libri erectionum archidoecesis Pragensis VII. Praha: Koniasch Latin Press, 2002. Archivní časopis 55, 2005, č. 1, s. 71-72

  • Grün Anselm. Svatý Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha: Vyšehrad, 2004. Teologické texty 16, 2005, č. 3, s. 130-1.

  • Brenonová Anne. Kataři. Život a smrt jedné křesťanské církve, Brno: CDK, 2001, Teologické texty 16, 2005, č. 3, s. 131.

  • Hlinomaz, Milan: Klášter premonstrátů Teplá. Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska, Karlovy Vary: Státní okresní archiv Karlovy Vary, 2003. Teologické texty 16, 2005, č. 5.

  • Bartolli, Marco. Svatá Klára, žena mezi mlčením a pamětí, Praha: Vyšehrad 2004. Teologické texty 17, 2006, č. 1, s. 54.

  • Vaníček, Vratislav: Vratislav II. (I.). První český král, Praha, Vyšehrad 2004. Teologické texty 17, 2006, č. 3, s. 167-168.

  • Nechvátal, Bořivoj: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004. Teologické texty 17, 2006, č. 4, s. 220.

  • Marin Olivier. L´archevêque, le maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur pragois. Années 1360-1419, Paris: Honoré Champion Éditeur, 2005. Historische Zeitschrift 284, 2007, s. 450-451.

  • Felskau Christian-Frederik. Agnes von Böhmen und die Klosteranlage der Klarissen und Franziskaner in Prag. Leben und Institution, Legende und Verehrung; Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2008, sv. 1-2. Studia Mediaevalia Pragensia 1, 2009, s. 286-289.

  • Rożnowska-Sadraei Agnieszka. Pater Patriae. The Cult of Saint Stanislaus and the Patronage of Polish Kings 1200-1455; Kraków: Unum Publishing House, 2008. Studia theologica 13, 2011, č. 3, s. 250-254.

  • Heid Stefan (ed.):  Petrus und Paulus in Rom. Eine interdisziplinäre Debatte, Freiburg - Basel – Wien: Herder, 2011. Listy filologické 136, 2013, č. 1-2, s. 273-280.

  • David Zdeněk V.: Nalezení střední cesty. Liberální výzva utrakvistů Římu a Lutherovi (= Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích 11), Praha, Filosofia 2012. Český časopis historický 111, 2013, č. 4, s. 867-873.

  • Denzler Georg – Vogels Heinz Jürgen – Willi, Hans-Urs (ed.): Internationale Bibliographie zu Priesterzölibat (1520-2014). Ein Findbuch für Recherche und Diskussion (= Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert 27), Berlin: Lit Verlag, 2016

   Slezský sborník/Acta Silesiaca 114, 2016, č. 2, s. 97.

  • Samerski Stefan (ed.): Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnnerungskultur, Paderborn: Verlag F. Schöningh, 2019.

   Český časopis historický 118, 2020, s. 179-184.

  b) Zprávy

  • KUBÍN Petr, Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory (archivní konference v listopadu 1995), Archivní časopis 46, 1996, č. 1, s. 19-20.

  • KUBÍN Petr, Jaroslav Kadlec devadesátiletý, Mediaevalia Historica Bohemica 8, 2001, s. 229-230.  c) Editorské práce

  • BLÁHOVÁ Marie, HLAVÁČEK Ivan (ed.) za spolupráce HRDINY Jana, KUBÍNA Petra Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze sympózia konaného 26.-27. září ve Znojmě. Praha: Rakouský kulturní institut, FF UK, 1998, ISBN 80-85899-41-8. 305 s.

  • BLÁHOVÁ Marie, HLAVÁČEK Ivan (ed.) unter Mitwirkung von HRDINA Jan, KUBÍN Petr (ed.). Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim, Prag: Das Österreichische Kulturinstitut Prag, Philosophische Fakultät der Karlsuniversität, 1998, ISBN 80-85899-42-6. 343 s.

  • KUBÍN Petr (ed.). Sborník Katolické teologické fakulty 3, Praha: Karolinum, 2000, ISBN 80-246-0100-1. 157 s.

  • MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.). In omnibus caritas. Sborník KTF UK 4. K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0344-6. 631 s.

  • MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 5, Praha: Karolinum, 2003, ISBN 80-246-0474-4. 532 s.

  • MIKULICOVÁ Mlada, KUBÍN Petr (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 6, Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0757-3. 543 s.

  • KUBÍN Petr MIKULICOVÁ Mlada, SVOBODA David (ed.), Sborník Katolické teologické fakulty 7, Praha: Karolinum 2005, ISBN 80-246-0904-5. 427 s.

  • KUBÍN Petr, PÁTKOVÁ Hana, PETRÁČEK Tomáš (ed.) Světci a jejich kult ve středověku (= Sborník KTF UK, dějiny umění – historie 4), Praha: Tomáš Halama 2006, ISBN 80-903600-6-8. 410 s.

  • KUBÍN Petr (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého (= Opera Facultatis theologiae catholicae Universtitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium 11), Praha: Togga, 2010, ISBN 978-80-87258-23-1. 450 s.

  • KUBÍN Petr (ed.), Brány pekelné ji nepřemohou. Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Praha: Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2085-5, 123 s.


  d) Popularizační články  • KUBÍN Petr. Odkdy slaví církev „dušičky“ a svátek Všech svatých?, Katolický týdeník 2. listopadu 2004, s. 3.

  • KUBÍN Petr. Sv. Zdislava. In: CABALKOVÁ Klára Cabalková (ed.), Největší Čech, 100 nejvýznamnějších osobností Čech, Moravy a Slezska, Praha: Reader´s Digest Výběr, 2005, ISBN 80-86880-09-5, s. 398-401.

  • KUBÍN Petr. Ke kořenům rozdělení. Velký rozkol západní a východní církve, Katolický týdeník 18. ledna 2005, s. 1.

  • KUBÍN Petr. Jak se volil papež, Lidové noviny 9. dubna 2005, s. 13 a 15.

  • KUBÍN Petr. Horká linka (papežská jména), Katolický týdeník 17. května 2005, s. b.

  • KUBÍN Petr. Tribunálů se obávali i papežové, Rozhovor o příčinách a důsledcích vzniku inkvizice, Katolický týdeník 31. května 2005, s. 4.

  • KUBÍN Petr. Svatí Cyril a Metoděj, Byzanc a Evropa, Katolický týdeník 28. června 2005, s. 8.

  • KUBÍN Petr. Českem pořád svatí pochodují, Lidové noviny 24. září 2005, Orientace s. 5.

  • KUBÍN Petr. Erb Benedikta XVI. vyjadřuje především papežův životní ideál, Katolický týdeník 11. října 2005, s. 7.

  • KUBÍN Petr. Anežka se dočkala až v předvečer revoluce, Katolický týdeník 8. listopadu 2005, s. 7.

  • KUBÍN Petr. Křížové výpravy skončily fiaskem, Lidové noviny 26. listopadu 2005, Orientace s. 5.

  • KUBÍN Petr. Kniha, již si Přemyslovci zasloužili, Mladá Fronta Dnes 25. dubna 2009, s. D 7 (recenze SOMMER Petr, TŘEŠTÍK Dušan, ŽEMLIČKA Josef (ed.), Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Lidové noviny, 2009).

  • KUBÍN Petr. Významní profesoři KTF UK, Katolický týdeník 12.-18. května 2009, s. 1.

  • KUBÍN Petr. Život Václava – velká neznámá, Mladá Fronta Dnes 26. září 2009, magazín Víkend, s. 38-39.

  • KUBÍN Petr. Spor o pravost Kristiána pokračuje, Lidové noviny 26. září 2009, Orientace s. 26.

  • KUBÍN Petr. Anežka Česká: Kosti, legendy a ideály, Lidové noviny 20. února 2010, Orientace, s. 24.

  • KUBÍN Petr. Královská dcera ve frontě. Nekonečná cesta Anežky Přemyslovny z kláštera na oltář, Lidové noviny 12. listopadu 2011, Orientace, s. 25.

  • České nebe. 20 dílů vzdělávacího pořadu. CD radio Proglas 2011.

  • KUBÍN Petr.  Císařův student, studentův císař (o univerzitních svobodách), Lidové noviny 18. února 2012, Orientace, s. 25.

  • KUBÍN Petr.  Klobouk. Prsten. Purpur. Úpadek (o kardinálech ve středověku), Lidové noviny 25. února 2012, Orientace, s. 25.

  • KUBÍN Petr.  Dezertér, který se rozhodl zemřít (o sv. Vojtěchovi), Lidové noviny 28. dubna 2012, Orientace, s. 26.

  • KUBÍN Petr - HLAVÁČEK Petr – KLIMEŠ Jeroným – KUDRNA Jan. Církevní restituce jsou velké pokušení (diskuse), Lidové noviny 7. července 2012, Orientace, s. 28.

  • KUBÍN Petr.  Kníže Václav nebyl kolaborant (rozhovor), Lidové noviny 29. září 2012, s. 3.

  • KUBÍN Petr. V Římě to vře jako v úle, Lidové noviny, 2. března 2013, Orientace, s. 22.

  • KUBÍN Petr – HANUŠ Jiří – NODL Martin - ŠEBEK Jaroslav. Cyril a Metoděj mají dnes především kulturní význam (diskuse), Lidové noviny 29. června 2013, Orientace, s. 26-27.

  • KUBÍN Petr. Krev křesťanů byla semenem (o pronásledování křesťanů v římské říši a ediktu milánském), Katolický týdeník 11. června 2013, s. 8.

  • KUBÍN Petr. Konstantin Veliký: krutý i zbožný vládce, Katolický týdeník 11. června 2013, s. 9.

  • KUBÍN Petr.  Pokládáte snad Boha za bezmocného?, Katolický týdeník 2. července 2013, s. 7.

  • KUBÍN Petr.  Středověké eucharistické zázraky, Katolický týdeník 7. leden 2014, s. 8.

  • KUBÍN Petr.  Kudy kráčely dějiny povinného celibátu? Katolický týdeník 1. dubna 2014, s. 8.

  • KUBÍN Petr. Představa císaře Karla IV. jako světce, Katolický týdeník 31. 5. 2016, s. 10.

  • KUBÍN Petr. Nahé jsou národy bez knih (1150 let od smrti sv. Cyrila), Katolický týdeník 12.2.2019, s. 5.

  • KUBÍN Petr. Podoby svaté statečnosti v životech světců, Doxa. Zpravodaj KTF UK 5, 2018/19, č.2, s. 7-9.

  • KUBÍN Petr. František Dvorník (1893-1975), Doxa. Zpravodaj KTF UK 6, 2019/20, č.1, s. 27.

  Poslední změna: 6. listopad 2023 20:05 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám